Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren SZW-regelgeving BES

Geraadpleegd op 04-06-2023.
Geldend van 01-07-2019 t/m 31-12-2021

Artikel 1

  • 2 Naast de in het eerste lid genoemde ambtenaren worden tevens de ambtenaren van de Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving en de uitoefening van de in dit kader geregelde bevoegdheden van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsveiligheidswet BES.

  • 3 Naast de in het eerste en tweede lid genoemde ambtenaren worden tevens de ambtenaren die bij de RCN-unit SZW werkzaam zijn als medewerker of coördinator onderstand, aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving en de uitoefening van de in dit kader geregelde bevoegdheden van het bepaalde bij of krachtens het Besluit onderstand BES.

Artikel 2

Bij de uitoefening van hun taak dragen de toezichthoudende ambtenaren een legitimatiebewijs bij zich. Desgevraagd tonen zij hun legitimatiebewijs aanstonds. Het legitimatiebewijs bevat een foto van de toezichthoudende ambtenaar en vermeldt in ieder geval diens naam en hoedanigheid.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren SZW-regelgeving BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 september 2010

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Naar boven