Regeling justitiële documentatie en verklaringen omtrent het gedrag BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling justitiële documentatie en verklaringen omtrent het gedrag BES

Hoofdstuk I. De strafkaart

Artikel 1

 • 1 Ten aanzien van elk op de strafkaart geregistreerd proces-verbaal zal de wijze van afdoening worden vermeld, zoals:

  • a. overdracht aan een ander vervolgend orgaan;

  • b. voeging bij een andere zaak;

  • c. seponering;

  • d. beslissing tot voorwaardelijk niet-vervolgen;

  • e. transactie;

  • f. onherroepelijke vrijspraak;

  • g. onherroepelijk ontslag van rechtsvervolging;

  • h. onherroepelijke veroordeling.

 • 2 Het model van de strafkaart wordt vast gesteld overeenkomstig de bij deze regeling gevoegde bijlage I.

Artikel 2

 • 1 De korte aanduiding van het strafbaar feit geschiedt door middel van een beknopte omschrijving. De enkele vermelding van wetsartikelen is niet toegestaan.

 • 2 De strafkaarten van vrouwen die gehuwd of gehuwd geweest zijn, worden gesteld op de meisjesnaam.

Hoofdstuk II. Registratie buitenlandse strafkaarten

Artikel 3

Van onherroepelijk geworden veroordelingen gewezen door andere rechters dan die in het Gerecht in eerste aanleg en in het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kunnen uittreksels in de strafregisters worden opgenomen, indien aan de voorwaarden gesteld in de artikelen 4 tot en met 6 is voldaan.

Artikel 4

Het bericht van de veroordeling moet langs officiële weg ter kennis van de procureur-generaal zijn gebracht.

Artikel 5

De veroordeling moet zijn gewezen terzake van een feit, dat door het Wetboek van Strafrecht BES als misdrijf wordt beschouwd of dat gelijkgesteld kan worden met een overtreding van artikel 474 van het Wetboek van Strafrecht BES.

Artikel 6

 • 1 De veroordeling moet zijn gewezen door een bij de wet ingesteld burgerlijk of militair, tot het opleggen van straffen bevoegd, gerecht.

 • 2 In elk geval worden de veroordelingen in strafregisters opgenomen indien zij zijn gewezen door een gerecht van het Europese deel van Nederland of van enig land waarmee een overeenkomst bestaat betreffende de uitwisseling van gegevens over strafrechtelijke veroordelingen.

Artikel 7

In geval van twijfel over de uitlegging van de artikelen 5 en 6 en indien de veroordeling is gewezen door een rechter van een ander land dan in artikel 6 bedoeld, beslist de procureur-generaal.

Hoofdstuk III. De verstrekking van inlichtingen uit de justitiële documentatie

Artikel 8

 • 1 Aan de rechterlijke ambtenaren, verbonden aan gerechten van het Europese deel van Nederland of van enig land, waarmee een overeenkomst bestaat betreffende de uitwisseling van gegevens over strafrechtelijke veroordelingen, worden inlichtingen verstrekt uit het strafkaartsysteem, alsmede over gegevens, die in de strafregisters zijn opgenomen of daarin opgenomen zijn geweest. Voorts kunnen inlichtingen worden verstrekt omtrent aanhangige strafzaken.

 • 2 De inlichtingen, bedoeld in het vorige lid, kan de procureur-generaal tevens verstrekken aan andere buitenlandse rechterlijke ambtenaren, indien dit naar zijn oordeel wenselijk is in het belang van een juiste rechtsbedeling.

Artikel 9

Als instellingen en personen als bedoeld in artikel 12, derde lid van de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag BES, worden aangewezen:

 • a. de Stichting Reclassering en Justitiabelenzorg Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 • b. de psychiaters en psychologen, aan wie door de rechter of het openbaar ministerie het uitbrengen van rapport wordt opgedragen.

Artikel 10

De procureur-generaal is voorts bevoegd uit inlichtingen van de justitiële documentatiedienst gegevens te verstrekken aan:

 • a. het gezag dat bevoegd is tot aanstelling van een ambtenaar met het oog op de toepassing van de artikelen 87, onder a, en 98, eerste lid, onder d, van de Wet materieel ambtenarenrecht BES;

 • b. de bestuurscolleges en de gezaghebbers in verband met de benoeming en het ontslag van ambtenaren of de indienstneming en het ontslag van personeel op arbeidsovereenkomst, zomede in verband met het nemen van disciplinaire maatregelen tegen onder hen ressorterend personeel voor zover uit een wettelijk voorschrift daartoe de noodzaak voortvloeit;

 • c. de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, alsmede de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, indien en voorzover de gegevens in het belang van de taakvervulling van deze dienst nodig zijn;

 • d. het overheidsbureau, dat adviseert inzake emigratie of plaatsing van personeel in het buitenland of in een der andere rijksdelen;

 • e. vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden en andere door de minister van Buitenlandse Zaken met de behandeling van visumaanvragen belaste autoriteiten in verband met te verlenen visa;

 • f. het Kabinet van de Gouverneur van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de gezaghebbers in verband met paspoortaanvragen;

 • g. de autoriteiten, die op grond van een wettelijke regeling tot taak hebben te adviseren of te beslissen inzake het verlenen, intrekken of schorsen van vergunningen, het sluiten van lokaliteiten of het doen staken van bepaalde activiteiten, en voor zover voor een goede uitoefening van deze taak gegevens van de justitiële documentatiedienst noodzakelijke zijn;

 • h. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of de persoon door deze gemachtigd in verband met personeelsaangelegenheden van de weerkorpsen;

 • i. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of de persoon door deze gemachtigd in verband met personeelsaangelegenheden met betrekking tot degene die werkzaam zijn of willen zijn bij een politiekorps;

 • j. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of de persoon door deze gemachtigd in verband met personeelsaangelegenheden met betrekking tot buitengewone agenten van politie;

 • k. de toezichtautoriteit met het oog op de uitvoering van de wettelijke geregelde taken in de financiële sector;

 • l. de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba ten behoeve van het dienen van advies inzake de benoeming van gezaghebbers;

 • m. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van de voordracht voor benoeming van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 11

 • 1 Indien op grond van het bepaalde in het voorgaande artikel inlichtingen worden gevraagd en de procureur-generaal bevindt, dat de persoon op wie het verzoek om inlichtingen betrekking heeft, wordt verdacht van een strafbaar feit, dat zou kunnen leiden tot een strafrechtelijke beslissing, die bij de beoordeling van de te verstrekken inlichtingen in aanmerking zou worden genomen, is de procureur-generaal, indien hij daartoe gronden aanwezig acht, bevoegd aan degene die het verzoek om inlichtingen heeft gedaan, mede te delen, dat nog een strafzaak hangende is.

 • 2 De door de procureur-generaal te verstrekken inlichtingen kunnen mede omvatten de gegevens, die in de strafregisters opgenomen zijn geweest.

Hoofdstuk IV. Verklaring omtrent het gedrag

Artikel 12

De uittreksels uit de strafregisters ten dienste van de afgifte van de verklaringen omtrent het gedrag worden de gezaghebbers verstrekt door middel van een door of namens de procureur-generaal gewaarmerkt afschrift of een gewaarmerkte fotokopie van de voorzijde van het strafblad.

Artikel 13

Het model van de verklaring omtrent het gedrag wordt vastgesteld als aangegeven in de bijlagen II, III en IV, respectievelijk in de Nederlandse, de Engelse en de Spaanse taal.

Artikel 14

 • 1 Het formulier, houdende het verzoek tot afgifte van een verklaring omtrent het gedrag, wordt vastgesteld als aangegeven in bijlage V.

 • 2 Indien een verzoek tot afgifte van een verklaring omtrent het gedrag door een aanvrager die buiten één van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba verblijft waar hij in het bevolkingsregister is opgenomen of opgenomen geweest, bij brief wordt gedaan, vult de gezaghebber het in het vorige lid bedoelde formulier ambtshalve in, mits de brief van de aanvrager diens handtekening draagt en voldoende gegevens bevat.

Artikel 15

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling justitiële documentatie en verklaringen omtrent het gedrag BES.

Bijlage I

Naam: .......

Beroep: .......

Voornamen: .......

Woonplaats : .......

Geboren te: : .......

De : .......

Parketnr.

Politie

Nr

D.d. feit

Strafbare feit

Afdoening

D.d.

Aantekening

             
             
             
             

Bijlage II

Vrij van zegel ingevolge artikel 32 van de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag BES.

Verklaring omtrent het gedrag

De gezaghebber van het openbaar lichaam.......

Gelet op:

de bepalingen van de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag BES;

Verklaart,

dat hem uit het onderzoek met betrekking tot het gedrag van

.......

geboren op ....... te .......

opgenomen in (of: laatstelijk opgenomen geweest in) het bevolkingsregister van het openbaar lichaam..... gelet op het doel waarvoor de afgifte is gevraagd, niet van bezwaren tegen voornoemde persoon is gebleken.

Deze verklaring wordt afgegeven in verband met

.......

.......

De gezaghebber,

namens deze:

......., .......

(plaats en datum)

Bijlage III

Exempt from stamp duties in accordance with article 32 of the Act on the judicial documentation and on the certificates regarding conduct Bonaire, Statia and Saba.

Certificate regarding conduct

The Lt. Governor of the public body of .......

Having regard to:

the regulations of the Act on the judicial documentation and on the certificates regarding conduct Bonaire, Statia and Saba;

Certifies:

that from the examination with regard to the conduct of

.....

born ....... (place and date) .......

who is registered (or: was lastly registered) in the registers of population of the public body

of ..... , in view of the purpose for which the certificate has been requested, there was no evidence of objections to the above-mentioned person.

This certificate is issued in connection with

.......

.......

The Lt. Governor,

on his behalf:

.........

(place and date)

Bijlage IV

Exento del derecho de timbre en virtud del artículo 32 de la Ley sobre la documentación judicial y las certificaciones sobre la conducta Bonaire, Statia y Saba.

Declaración sobre la conducta

El Teniente Gobernador del cuerpo publico de

.....

En atención a:

los reglamentos de la Ley sobre la documentación

judicial y las certificaciones sobre la conducta Bonaire, Statia y Saba;

Certifica:

que de la investigación con relación a la conducta de .....

nacido ..... en.....

quien figura (o por ultima vez estaba registrado) en el registro civil del cuerpo publico

de ..... , en vista del objeto por el cual se solicitó la expedición de este documento, no constan objeciones en contra de la precitada persona.

Esta declaración se expide a propósito de

.......

.......

Por el Teniente Gobernador,

......., .......

(lugar y fecha)

Bijlage V

Vrij van zegel ingevolge artikel 32 van de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag BES.

Aan de heer .......

Gezaghebber van het openbaar lichaam .....

De ondergetekende,

naam:

voornamen:

geboortedatum en -plaats:

adres:

opgenomen in (of: laatstelijk opgenomen geweest in) het bevolkingsregister van het openbaar lichaam ..... verzoekt afgifte van een verklaring omtrent haar/zijn gedrag.

Het doel waarvoor de afgifte van de verklaring wordt gevraagd is:

.......

.......

......., ....... (plaats en datum)

.......... (handtekening)

Noot

*) Indien dit verzoek verband houdt met de vervulling van een bepaalde betrekking moet bij het verzoek een verklaring van de werkgever worden overgelegd, waarin de aard van de te vervullen werkzaamheden is vermeld.

Na verificatie van de personalia aangeboden aan de heer procureur-generaal met verzoek om een uittreksel uit de strafregisters bij te voegen, indien betrokkene in deze registers voorkomt.

.........., .......... (plaats en datum)

De gezaghebber,

namens deze,

............. (handtekening)

De naam van de betrokkene komt niet voor in de strafregisters.

Afschrift van strafblad(en), betrekking hebbende op betrokkene, bijgevoegd.

   

.......... (plaats en datum)

 

De procureur-generaal,

 

namens deze:

 

controle:

 

Paraaf:

 

niet

 
 

--------- aangetroffen

 

alf.reg.

wel

 
 

niet

 

chron. reg.

--------- aangetroffen

 
 

wel

 
Terug naar begin van de pagina