Regeling nummerplan BES en tariefvoorschriften voor toegangsnummers en informatienummers BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling nummerplan BES en tariefvoorschriften voor toegangsnummers en informatienummers BES

Artikel 2

De inleiding, de hoofdstukken 1 tot en met 4 en de bijlagen 1 tot en met 7 vormen tezamen het nummerplan BES en tariefvoorschriften voor toegangsnummers en informatienummers BES met toelichting en vormen de bijlage behorende bij deze regeling.

Artikel 3

Deze Regeling wordt aangehaald als: Regeling nummerplan BES en tariefvoorschriften voor toegangsnummers en informatienummers BES.

Bijlage behorende bij de Regeling nummerplan BES en tariefvoorschriften voor toegangsnummers en informatienummers BES.

Inleiding

Bij Ministeriële Beschikkingen van 11 juli 2003, no. 4112/a tot en met bb RNA en Ministeriële Beschikking van 7 november 2005, no. 6547/RNA (a-c) heeft de Minister van Verkeer en Vervoer (hierna de Minister) het Nationaal Nummerplan van de Nederlandse Antillen (hierna het nummerplan) vastgesteld per concessiehouder. Sinds de datum van vaststelling van het nummerplan is de tekst enkele keren aangepast ter verduidelijking van enkele voorwaarden. Om te beschikken over een lopende tekst van het nummerplan is het noodzakelijk om een herziene tekst van het nummerplan vast te stellen. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om het nummerplan op een aantal punten nader aan te scherpen en is aan het nummerplan een hoofdstuk toegevoegd waarin voorwaarden worden gesteld ten aanzien van nummers voor netwerkgebruik.

Het nummerplan is het plan waarin de Minister zijn algemeen nummerbeleid en nummerbeheer formuleert. Zowel bij het nummerbeleid als bij het nummerbeheer staat het faciliteren van de telecommunicatiemarkt voorop. Het nummerplan bepaalt de voor een bepaalde bestemming beschikbare nummerruimte en stelt zo de grenzen waarbinnen de toekenning dient te geschieden.

De vrijheid van de Minister om in een nummerplan nummerruimte te creëren is echter in zekere mate beperkt. Zo dient een nummerplan te passen binnen de overeengekomen internationale nummersystemen vastgesteld door de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU-T) en leggen beleidsmatige aspecten, bijvoorbeeld herkenbaarheid, hanteerbaarheid van nummers voor eindgebruikers en interoperabiliteit van telecommunicatienetwerken en -diensten, beperkingen op. De Nederlandse Antillen is als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden tevens lid van de ITU.

De wettelijke bevoegdheid tot het vaststellen van het nummerplan ontleent de Minister aan de concessies. De wettelijke grondslag voor de uitgifte van de concessies is neergelegd in de Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen (P.B. 1995, no. 196) (hierna Ltv). In dit kader wordt verwezen naar artikel 2, eerste lid, Ltv waarin is bepaald dat een concessiehouder een concessie ontvangt voor de aanleg, instandhouding en exploitatie van een telecommunicatie-infrastructuur. Ingevolge artikel 7, eerste lid, Ltv wordt de concessie onder voorwaarden verleend bij landsbesluit. In artikel 7, tweede lid, Ltv staat een opsomming van de voorwaarden die in een landsbesluit kunnen worden opgenomen. De wettelijke grond voor het vaststellen van een nummerplan valt af te leiden uit artikel 7, tweede lid, onderdelen a tot en met d, Ltv. Laatstgenoemd artikel verwijst naar de voorwaarden die in de concessie kunnen worden opgenomen die een duidelijk verband leggen met het gebruik van nummers afkomstig uit een nummerplan. In artikel 8(9) van de bij landsbesluiten verleende concessies voor lokale- en mobiele telefoondiensten en in artikel 23 van de bij landsbesluiten verleende concessies voor lange afstand telefoondiensten is ter uitvoering van artikel 7, tweede lid, onderdelen a tot en met d, Ltv de voorwaarde opgenomen dat de Minister het nummerplan vaststelt en voor het gebruik van de nieuwe nummerseries goedkeuring geeft. In verband met het voorgaande wordt tevens verwezen naar artikel 10 van het Landsbesluit opgedragen telecommunicatiediensten (P.B. 1995, no. 220) waaruit eveneens de noodzaak tot het nummergebruik valt af te leiden.

Ingevolge artikel 3, eerste lid, Ltv is de concessiehouder in het belang van het algemeen maatschappelijk en economisch verkeer verplicht de opgedragen telecommunicatie-diensten, zoals omschreven in het Landsbesluit opgedragen telecommunicatiediensten (P.B. 1995, no. 220), te verzorgen en een ieder tegen vergoeding het gebruik daarvan ter beschikking te stellen. De concessiehouder kan de opgedragen telecommunicatiediensten in rekening brengen aan een contractant of eindgebruiker door middel van een abonnement plus de gesprekskosten, zogenoemde ‘postpaid’ systeem, of bij vooruitbetaling, zogenoemde ‘prepaid’ systeem. Deze wettelijke plicht heeft tot gevolg dat de concessiehouder alle nummers (geografische en niet-geografische) uitgegeven conform het nummerplan aankiesbaar moet stellen voor zijn contractanten (abonnees en eindgebruikers). Het voorgaande is bevestigd door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba in de uitspraken van in de zaken Setel N.V. vs de Minister van Verkeer en Vervoer H-LAR 2005/13 uitspraak 21 november 2005 en H-LAR 2005/23 uitspraak 21 november 2005.

Het onderhavige document bevat mede een tariefrichtlijn. Het betreft een tariefrichtlijn voor de tarieven die een concessiehouder in rekening kan brengen voor het gebruik van

080X en 090X nummers. Tevens is een tariefrichtlijn opgenomen voor de wijze waarop de concessiehouder het tarief dat aan contractanten die informatiediensten aanbieden via een 080X en 090X nummer teneinde een dienst te verlenen aan de eigen klanten, in rekening brengt. Hierbij wordt gedacht aan particuliere bedrijven of de overheid (08001515 ‘Bentana di informashon’) die hun diensten kunnen aanbieden aan hun klanten met gebruikmaking van 0800 nummers. De bevoegdheid om een tariefrichtlijn vast te stellen ontleent de Minister uit de concessies.

In het nummerplan komen achtereenvolgens de navolgende onderwerpen aan de orde: Hoofdstuk 1 ‘Nummerbeleid’ hierin wordt het beleid met betrekking tot de toekenning, reservering, weigering, intrekking en de overdracht van nummers aan de orde gesteld. Verder is aandacht besteed aan de procedure voor het in behandeling nemen van aanvragen.

Hoofdstuk 2 ‘Nummerplan’ geeft een toelichting op verschillende onderdelen van het nummerplan.

Hoofdstuk 3 ‘Tabellen van het nummerplan’ besteedt aandacht aan de verdeling van de nummerruimte in diverse gebruikscategorieën en tabellen.

Hoofdstuk 4 ‘Nummers voor netwerkgebruik’ geeft een toelichting op de nummers die bestemd zijn voor gebruik in mobiele netwerken.

Aan het einde van het onderhavige nummerplan is het model aanvraagformulier, de lijsten van nummers voor netwerkgebruik en een begrippenlijst toegevoegd.

Hoofdstuk 1. Nummerbeleid

1.1. Inleiding

Om telecommunicatiediensten te kunnen aanbieden moet een concessiehouder of een dienstaanbieder(1) de beschikking hebben over nummers ter identificatie van zowel de eindgebruiker als de dienst. Een nummer dient ook ter identificatie van de betrokken concessiehouder (bijvoorbeeld: carrier selectie code). Een telefoonnummer is de drager van een aantal – maatschappelijke als technische – functies. De nummerfuncties zijn relevant voor de betrokken partijen in de telecommunicatiemarkt. De te onderscheiden partijen zijn: concessiehouders, dienstaanbieders van telecommunicatiediensten, contractanten(2) die informatiediensten aanbieden of eindgebruikers (abonnees) van een telecommunicatiedienst.

De functies van nummers aan de zijde van een concessiehouder en een dienstaanbieder zijn als volgt te onderscheiden:

 • routering en aflevering; een oproep wordt gerouteerd door een telecommunicatie-infrastructuur en afgeleverd op een technisch aansluitpunt;

 • netwerkbeheer en onderhoud; abonnees moeten technisch gedefinieerd worden in de gegevensbestanden van een telefooncentrale (data transcript). Welke diensten zijn geactiveerd ten behoeve van een abonnee;

 • klantenbeheer; waar moet de rekening naar toe, wie staat garant voor de kosten die op een aansluiting worden gemaakt, welk dienstenpakket wordt door een klant afgenomen.

De functies van nummers aan de zijde van een eindgebruiker worden onderscheiden als volgt:

 • bereikbaarheid; een eindgebruiker maakt zijn nummer bekend voor bereikbaarheid door publicatie van zijn nummer;

 • dienstherkenning; aan het nummer is veelal te herkennen of het gaat om een lokale-, mobiele of andere niet-geografische dienst;

 • geografie; het zogenaamde geografische nummersysteem biedt informatie over de geografische positie van de eindgebruiker van de dienst;

 • tariefidentificatie; de nummersystemen bieden eindgebruikers een indicatie van het tarief waartegen een oproep wordt belast;

 • identificatie van de oorsprong van de oproep; de faciliteit ‘ calling line identification’ (CLI) biedt de opgeroepene een indicatie van de natuurlijke persoon die de oproep plaatst.

Nummerfuncties hebben mede ten doel om overheidstaken uit te voeren. In dit verband wordt verwezen naar het rechtmatig tappen van een telefoonnummer door het bevoegde gezag.

 • 1. dienstaanbieder: een natuurlijke – of rechtspersoon die telecommunicatiedienstverlening

  aanbiedt die geheel of gedeeltelijk bestaat uit de overdracht en routering van signalen over de telecommunicatie-infrastructuur van de concessiehoudster. (deze definitie staat in de concessielandsbesluiten)

 • 2. contractant: degene die met de houder van een concessie een overeenkomst heeft aangegaan met betrekking tot de levering van een dienst. (deze definitie staat in de concessielandsbesluiten)

Vóór het intreden van de liberalisatie – op de lokale- en mobiele telecommunicatiemarkt

 • in 1999 op de Nederlandse Antillen beschikten de concessiehouders zelf over nummers en konden zij hun eigen uitgiftebeleid voeren. In het nummerplan van de concessiehouders werd het abonneenummer voorafgegaan door de National Destination Code (NDC). De NDC was per eilandgebied verschillend waardoor elk eilandgebied eenvoudig te identificeren was. De lengte van het abonneenummer was per eilandgebied verschillend. Met de liberalisatie van de mobiele telecommunicatiemarkt in 1999 heeft de Minister het nummeruitgifte beleid ter hand genomen. Het uitgangspunt van de Minister was dat in een geliberaliseerde telecommunicatiemarkt waarbij er meerdere spelers de markt betreden het een overheidstaak is om de beschikbare nummers op een efficiënte, transparante en non-discriminatoire wijze uit te geven. Ter vervanging van de nummerplannen van de onderscheiden concessiehouders heeft de Minister het Interim Nummerplan in maart 2000 vastgesteld en aangeboden aan de concessiehouders. Het Interim Nummerplan is voor alle concessiehouders verplicht gesteld en de nummers moesten in het vervolg via de Minister worden aangevraagd. In het Interim Nummerplan zijn de abonneenummers van zeven cijfers op alle eilandgebieden verplicht gesteld. In het eilandgebied Curaçao zijn de concessiehouders overgestapt op het abonneenummer van zeven cijfers voorafgegaan door de NDC. Op de overige vier eilandgebieden maakt de NDC deel uit van het abonneenummer van zeven cijfers.

De vaststelling van het Interim Nummerplan door de Minister heeft ertoe geleid dat er in zekere mate ordening is gebracht in de verdeling en het gebruik van nummers.

In verband met de geconstateerde tekortkoming in het Interim Nummerplan heeft Bureau Telecommunicatie en Post na overleg met de concessiehouders de richtlijnen vastgesteld om te komen tot de vaststelling van het nummerplan.

De belangrijkste beleidsuitgangspunten en doelstellingen voor het opstellen van het nummerplan zijn:

 • 1. het efficiënt en doelmatig gebruik van de beschikbare nummercapaciteit bevorderen.

  Nieuwe abonneenummerblokken worden uitgegeven op het moment dat 80% van de nummers in gebruik zijn. De Minister kan nummerblokken intrekken indien slechts 10% in gebruik is;

 • 2. ordening brengen in de toewijzing en het gebruik van nummers rekeninghoudend met de huidige en toekomstige toepassingen. De uitgifte van nieuwe nummerseries vindt plaats op basis van 10.000-tallen voor concessiehouders gevestigd op Curaçao, Bonaire en Sint Maarten terwijl nummerseries van 1000-tallen worden uitgegeven aan concessiehouders gevestigd op Sint Eustatius en Saba;

 • 3. de herkenbaarheid van diensten mogelijk maken bij de uitgifte van nummers;

 • 4. het binnen duidelijke kaders faciliteren van voldoende nummerruimte zodat met de beschikbare nummers de geliberaliseerde telecommunicatiemarkt kan worden bediend.

Het uitgangspunt van de Minister bij de vaststelling van het nieuwe nummerbeleid is dat er waarborgen moeten worden gesteld om te komen tot een geordende (zuinige) nummertoedeling in de telecommunicatiemarkt. In verband hiermee gelden vier uitgangspunten:

 • 1. er zijn gebruikscategorieën voor nummers;

 • 2. de Minister beoordeelt het ondernemingsplan van de aanvrager met betrekking tot een aanvraag voor abonneenummers;

 • 3. 080X en 090X nummers kunnen worden gereserveerd voor zes maanden;

 • 4. toegekende 080X en 090X nummers moeten in gebruik worden gesteld binnen zes maanden;

 • 5. maximaal twee vier-cijferige carrier select codes per concessiehouder.

De specifieke taken van de Minister met betrekking tot het nummerbeheer zijn onder te verdelen in het:

 • toekennen, weigeren en intrekken van nummers;

 • reserveren van nummers,

 • overdracht van nummers.

Bureau Telecommunicatie en Post zal namens de Minister worden belast met de uitvoering van het nummerbeleid en nummerbeheer.

1.2. Toekennen, weigeren en intrekken van nummers

De Minister kan nummers toekennen aan concessiehouders en dienstaanbieders. Met de toewijzing van een nummer verwerft een concessiehouder of dienstaanbieder een gebruiksrecht van het toegewezen nummer of nummerblokken. Bij de toekenning van nummers wordt onderscheid gemaakt tussen de aan een concessiehouder en een dienstaanbieder toe te wijzen nummers.

Concessiehouders kunnen in aanmerking komen voor:

 • 1. abonneenummers;

 • 2. 0801/0802-nummers voor eigen gebruik of ten behoeve van een dienstaanbieder;

 • 3. gratis – en betaal toegangsnummers en informatiedienst nummers (080X en 090X); en

 • 4. carrier select code als het gaat om een lange afstand concessiehouder.

Een contractant van een concessiehouder die informatiediensten wenst aan te bieden kan in aanmerking komen voor:

 • 1. gratis – en betaal informatiedienst nummers met uitzondering van 0801-nummers.

Het optreden van schaarste aan nummers – met name de gratis – en betaal toegangsnummers en informatiedienst nummers en de carrier select codes – enerzijds en de intentie de markt zo goed mogelijk te faciliteren anderzijds brengt met zich mee dat bij het toekennen van nummers afwegingen moeten worden gemaakt, waarbij de Minister een zekere vrijheid moet hebben om in het geschetste spanningsveld op een verstandige, eerlijke en transparante manier te werk te gaan. Bij de beoordeling van individuele aanvragen zullen altijd de belangen van andere aanvragers of potentiële aanvragers moeten worden betrokken. Daarmee moet worden voorkomen dat een reële behoefte uit de markt – aan nummers – met een weigering zou moeten worden beantwoord. Het spaarzaam omgaan met de beschikbare nummerruimte leidt ertoe dat een aanvrager niet meer nummers toegewezen moet krijgen dan hij binnen afzienbare tijd nodig heeft. In verband hiermee zal een aanvraag om toekenning van nummers – geheel of gedeeltelijk – kunnen worden geweigerd indien op grond van de aanvraag redelijkerwijs niet is te verwachten dat het voorgenomen gebruik binnen zes maanden kan worden verwezenlijkt of indien het in de aanvraag omschreven voorgenomen gebruik de gevraagde hoeveelheid nummers niet rechtvaardigt. Wat in het kader van een aanvraag redelijkerwijs te verwachten is en in hoeverre het voorgenomen gebruik de gevraagde hoeveelheid nummers rechtvaardigt zal veelal moeten worden beoordeeld op basis van een door de aanvrager bij de aanvraag te verstrekken ondernemingsplan en technisch plan. Bij het bepalen van wat in dit verband redelijk is spelen verschillende factoren een rol. Zo zal uiteraard worden gekeken in hoeverre de aanvrager op een efficiënte wijze gebruik maakt van de aan hem toe te delen nummers maar bijvoorbeeld ook naar de mate waarin door de aanvrager wordt bijgedragen aan het gemak van de eindgebruiker (de abonnee). Vanzelfsprekend zullen ook vergelijkbare reeds ingewilligde aanvragen tot maatstaf dienen.

De inhoudelijke beoordelingscriteria ten aanzien van de nummertoekenning zijn:

 • 1. valt het voorgenomen gebruik van de nummers binnen de in het nummerplan aangegeven bestemming;

 • 2. is het aannemelijk dat de aanvrager het voorgenomen gebruik binnen de gestelde termijn zal (kunnen) realiseren;

 • 3. is de gevraagde hoeveelheid nummers nodig.

Teneinde het mogelijk te maken dat nummers zo efficiënt en zo eerlijk mogelijk toegedeeld worden, zal de Minister bepalen welke nummers aan een aanvrager worden toegewezen. De mogelijkheid om een aanvraag tot toekenning van nummers te doen moet dan ook zo worden begrepen dat een aanvrager voor een bepaalde bestemming om toewijzing van een bepaalde nummercapaciteit (dus een bepaald aantal nummers) kan vragen. Besluit de Minister de aanvraag te honoreren dan is het aan hem te bepalen welke nummers daadwerkelijk aan de aanvrager worden toegekend. Dit neemt niet weg dat een aanvrager bij de aanvraag zijn voorkeur kan uitspreken voor bepaalde nummers. Het uitspreken van een dergelijke voorkeur geeft echter geen enkel recht op toewijzing van de ‘voorkeurnummers’. Zo zal de Minister bijvoorbeeld bij een aanvraag om toekenning van nummers waarbij de aanvrager zijn voorkeur uitspreekt voor toekenning van bijvoorbeeld verkorte nummers, deze voorkeur niet behoeven te honoreren indien hij van oordeel is dat de gevraagde hoeveelheid verkorte nummers een eerlijke verdeling van dergelijke nummers onder bestaande en toekomstige aanvragers zou verhinderen. Het vorenstaande neemt uiteraard niet weg dat de Minister zoveel mogelijk rekening zal houden met de geuite voorkeuren.

De Minister trekt nummers in wanneer:

 • 1. de uitgegeven nummers niet conform de bestemming van het nummerplan worden gebruikt;

 • 2. de redenen die ten grondslag liggen aan de toekenning zijn vervallen; en

 • 3. de verstrekte nummers voor langere tijd (één jaar) niet in gebruik zijn of om redenen van doelmatig gebruik van nummers.

Vanuit de beleidsoptiek kan de Minister nummers intrekken:

 • 1. op verzoek van een nummerhouder;

 • 2. bij overtreding van wettelijke regels; en

 • 3. indien een nummerhouder kennelijk de bedoeling heeft het nummer te verhandelen.

1.3. Reserveren van nummers

Zoals gezegd zullen in de regel geen nummers worden toegekend indien redelijkerwijs niet is te verwachten dat het voorgenomen gebruik binnen de aangegeven periode kan worden verwezenlijkt. Hier doet niet aan af dat bij partijen in de markt in het kader van door hen te nemen strategische beslissingen behoefte kan bestaan aan een – grotere – mate van zekerheid ten aanzien van de beschikbaarheid in de toekomst van de voor de realisering van hun plannen noodzakelijke nummercapaciteit. In verband met het voorgaande is de mogelijkheid opgenomen om de gratis – en betaal toegangsnummers en informatie nummers (de 080X en 090X nummers) voor zes maanden te reserveren terwijl de reserveringstermijn voor abonneenummers is gesteld op één jaar. Een reserveringhouder kan er namelijk in beginsel op rekenen dat gedurende de reserveringsperiode de voor hem gereserveerde nummers niet aan een derde worden toegekend en dat hij, zolang de reservering geldt, de gereserveerde nummers krijgt toegewezen indien de door hem gemaakte plannen worden gerealiseerd. De behandeling van een aanvraag tot reservering verloopt via dezelfde procedure als is voorgeschreven voor een aanvraag om toekenning van nummers.

Evenals bij de toekenning van nummers geldt bij reservering van nummers dat, omwille van een zo efficiënt en zo eerlijk mogelijk omgaan met de relatief schaarse nummers, de aanvrager slechts een voor de Minister niet bindende voorkeur kan uitspreken ten aanzien van de voor hem te reserveren nummers. In een groeiende telecommunicatiemarkt en een daarmee gepaard gaande toenemende vraag naar nummers heeft de reservering in dit verband wel als voordeel dat de aanvrager zijn voorkeur voor bepaalde nummers eerder in de tijd kenbaar kan maken dan bij een latere aanvraag om toekenning van nummers het geval was geweest waardoor de kans groter is dat de Minister aan de uitgesproken voorkeur tegemoet kan komen. Voor de overheid heeft de reservering tenslotte het voordeel dat de omvang van de voor de komende jaren gereserveerde nummercapaciteit een goede indicatie vormt voor de toekomstige groei van de nummerbehoefte. De reserveringen leveren derhalve belangrijke informatie op voor zowel het nummerbeleid als het nummerbeheer.

1.4. Omzetting van een reservering in toekenning

Gereserveerde nummers moeten op enig moment gebruikt worden. Hiervoor zal de aanvrager de Minister om toestemming moeten vragen om het gereserveerde nummer of nummers in gebruik te nemen en met de dienstverlening te beginnen. Dit verzoek, ingeval van gratis – en betaal toegangsnummers en informatiedienst nummers, moet vergezeld zijn van een kopie van de overeenkomst met de betrokken concessiehouder(s). Met betrekking tot het gebruik van de nummers zal de Minister nagaan of het gebruik van de nummers nog binnen de bestemming valt en niet afwijkt van de dienst die als grondslag heeft gediend voor de reservering van de nummers. Er vindt dus een vergelijking plaats tussen de beiden aanvraagmomenten (reservering en toekenning).

Bij gebreken van een omzettingsaanvraag vóór het verstrijken van de reserveringstermijn komt de reservering van rechtswege te vervallen.

1.5. Overdracht van nummers

Verhandeling van nummers is verboden en vormt dan ook, indien uit de aanvraag blijkt dat deze wordt gedaan met de kennelijke bedoeling de gevraagde nummers te verhandelen, een grond voor weigering van de toekenning van aangevraagde nummers, alsmede een grond voor intrekking van reeds toegekende nummers. Wel kan een toekenning of reservering van nummers op gezamenlijke aanvraag door de houder van de nummers of de reservering en een derde met toestemming door de Minister worden overgedragen.

1.6. Aanvraagformulier en de termijn

Een aanvraag voor toekenning of reservering van gratis – en betaal toegangsnummers en informatiedienst nummers en een carrier select code geschiedt via een daartoe bestemd aanvraagformulier. Het aanvraagformulier (zie de bijlage) is gratis verkrijgbaar bij Bureau Telecommunicatie en Post. Het aanvraagformulier wordt volledig ingevuld en voorzien van de relevante bijlagen ingediend ten kantore van Bureau Telecommunicatie en Post.

Indien meerdere aanvragen worden ingediend voor eenzelfde nummer of voor dezelfde nummers dan wordt op basis van ‘first come first served’ de aanvraag in behandeling genomen. Op een aanvraag wordt binnen zes weken na datum van ontvangst beslist. Indien de Minister niet binnen de aangegeven termijn een beslissing heeft genomen op het verzoekschrift van de aanvrager wordt laatstgenoemde drie dagen voor het verstrijken van de termijn hiervan op de hoogte gesteld en wordt de termijn eenmaal verlengd.

Indien het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld of de relevante bescheiden ontbreken wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om binnen een door de Minister te bepalen termijn aanvullende informatie of de ontbrekende bescheiden te overleggen bij Bureau Telecommunicatie en Post. Het verloop van de termijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt van rechtswege opgeschort met ingang van de dag waarop de Minister een aanvrager verzoekt de aanvraag aan te vullen tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de door de Minister gestelde termijn is verstreken.

Hoofdstuk 2. Nummerplan

2.1. Inleiding

In het nummerplan is de nummerruimte gestructureerd. Daarbij zijn de hierna volgende uitgangspunten in aanmerking genomen bij het opstellen het nummerplan:

 • 1. de aanbeveling E.164 van de ITU-T: maximum nummerlengte is 15 cijfers waarvan de eerste drie cijfers voor de Nederlandse Antillen de Country Code (CC) vormen gevolgd door de NDC (alleen voor Curaçao) en het abonneenummer. De CC van de Nederlandse Antillen is 00599. Bijlage 1 bevat een schema van een nummeropbouw;

 • 2. de aanbevelingen E.190, E.212 en E.213 van de ITU-T. Aanbeveling E.212: maximum nummerlengte is 15 cijfers waarvan de eerste drie cijfers voor de Nederlandse Antillen de Mobile Country Code (MCC) vormen gevolgd door de Mobile Network Code (MNC) en Mobile Subcriber Identification Number (MSIN) (het abonneenummer). De MCC van de Nederlandse Antillen is 362. De Minister geeft de MNC uit aan concessiehouders. Bijlage 2 bevat een schema van een nummeropbouw voor de mobiele telecommunicatie-infrastructuur;

 • 3. voor het lokaal bellen geldt op alle eilandgebieden van de Nederlandse Antillen een 7-cijferig abonneenummer;

 • 4. de introductie van gratis – en betaal toegangs – en informatiedienst nummerseries, die aan concessiehouders en dienstaanbieders kunnen worden toegewezen;

 • 5. nummers voor commerciële doeleinden dat wil zeggen de 080X-nummerseries en 090X-nummerseries;

 • 6. alarmnummers zijn gratis toegankelijk voor de abonnee. Alle concessiehouders dienen de alarmnummers in hun Public Switched Telecommunications Network (PSTN) of Mobile Telecommunications Switch Office (MTSO) te programmeren.

 • 7. verkorte nummers voor het leveren van publieke diensten door de overheid of commerciële diensten door particuliere bedrijven. Deze diensten worden aangeboden met gebruikmaking van de 92XX en 93XX-nummers;

 • 8. de introductie van carrier select codes voor lange afstand telefoondienst, waarbij maximaal twee 4-cijferige carrier select codes per concessiehouder worden verleend. Concessiehouders belast met lange afstand telefoondiensten kunnen in aanmerking komen voor 5-cijferige carrier select codes;

 • 9. uitgifte van nieuwe nummerseries op basis van 10.000-tallen voor concessie-houders gevestigd op Curaçao, Bonaire en Sint Maarten en nummerseries van 1.000-tal voor concessiehouders gevestigd op Sint Eustatius en Saba;

 • 10. de voorschriften en beperkingen die gelden voor het gebruik van nummers.

In het nummerplan zijn de nummers onderverdeeld per gebruikscategorie of bestemming te weten de internationale toegangscode, carrier select code, nummers ten behoeve van lokale- en mobiele diensten, alarmnummers, verkorte nummers ten behoeve van publieke – en commerciële diensten, gratis – en betaal toegangsnummers en informatiedienst nummers, en nummers voor speciale diensten.

Om het nummerplan inzichtelijk te maken zijn er acht tabellen vastgesteld waarbij onderscheid wordt gemaakt in.

 • Uitbellen (tabel 1):

  Per eilandgebied zijn er nummerruimtes beschikbaar. Met de beschikbare nummerruimtes kunnen alle uitgaande lokale -, intereilandelijke – en internationale gesprekken worden gevoerd. Voor het uitbellen zijn er carrier select codes beschikbaar voor toekenning en reservering.

 • Inbellen (tabel 2):

  Het inbellen omvat alle inkomende gesprekken vanuit internationale bestemmingen naar de Nederlandse Antillen.

 • Kiesrecepten (tabel 3):

  In de tabel staat een overzicht per eilandgebied van de diverse diensten en hun respectievelijke nummerplannen voor het lokaal – en intereilandelijk uitbellen en het internationaal inbellen.

 • Uitbellen met carrier select code (tabel 4):

  De tabel is een weergave van nummers die abonnee of eindgebruiker moet intoetsen om een intereilandelijk gesprek (carrier select code+0+NDC+AN) of internationaal gesprek (carrier select code + 00 + CC + NDC + AN) tot stand te doen komen of toegang te krijgen tot belplatformen

 • Geharmoniseerde alarmnummers (tabel 5):

  Deze tabel bevat de alarmnummers. De alarmnummers zijn identiek voor alle eilandgebieden.

 • Diensten (tabel 6):

  Deze tabel bevat een overzicht van alle diensten waaraan een nummerserie is toegekend. Elke dienst heeft een specifieke nummerserie.

 • Gratis toegangsnummers en informatiediensten nummers (tabel 7):

  Deze nummers zijn onderverdeeld in gratis toegangsnummers en gratis informatiedienstnummers. De gratis toegangsnummers zijn de nummers voor lokaal toegang tot lange afstand telefonie diensten (0801) en gratis nummers voor toegang tot lokale telefonie diensten (0802). De gratis informatiedienst nummers zijn nummers voor commerciële informatiediensten (0800), gratis nummers voor erotische informatiediensten (0806) en gratis nummers voor niet erotische amusement informatiediensten (0809). De nummerreeksen zijn beschikbaar in korte en lange nummers. Verder is de beschikbaarheid van de nummers weergegeven. Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat een abonnee of eindgebruiker van een telefoontoestel gratis een 080X nummer moeten kunnen aankiezen.

 • Betaal informatiediensten nummers (tabel 8):

  De betaal informatiediensten nummers zijn onderverdeeld in betaalnummers voor commerciële informatiediensten (0900), betaalnummers voor erotische informatie- diensten (0906) en betaalnummers voor niet erotische amusement informatiediensten (0909). De nummerreeksen zijn beschikbaar in korte en lange nummers. Verder is de beschikbaarheid van de nummers weergegeven.

2.2. Voorschriften en beperkingen

In het belang van een doelmatige toekenning van nummers kan een toekenning van nummers onder beperkingen worden verleend, dan wel kunnen aan de toekenning voorschriften worden verbonden. In de praktijk wordt elke uitgifte van nummers onder voorschriften verleend. Deze voorschriften kunnen per nummersoort verschillen. In de hierna volgende onderdelen volgt een uiteenzetting van de voorschriften en beperkingen die van toepassing zijn op het gebruik van de carrier select codes en gratis – en betaal toegangsnummers en informatiediensten nummers door een nummerhouder. Deze voorschriften en beperkingen zijn bedoeld om de onderlinge samenwerking tussen concessiehouders onderling en concessiehouders en dienstaanbieders te faciliteren.

2.3. Carrier select code

Aanvraag carrier select code:

Met de introductie van ‘carrier select’ (CS), ‘carrier pre-select’ (CPS) en ‘carrier pre- select override’ (PSO) diensten in de Nederlandse Antillen met ingang van 1 september 2001 is de mogelijkheid geopend om op een geordende wijze concurrentie te bevorderen tussen de lange afstand concessiehouders. Met gebruikmaking van de CS, CPS en PSO diensten kunnen de contractanten van concessiehouders die lokale- en mobiele telefoondiensten aanbieden kiezen voor één lange afstand concessiehouder van eigen keuze. In het Nummerplan zijn de 4-cijferige (01AX (A=0,1,2,3,6,9)) en 5-cijferige (01BXX (B=8)) nummerblokken gereserveerd om als carrier select code te worden uitgegeven aan concessiehouders belast met lange afstand telecommunicatie.

Iedere lange afstand concessiehouder kan op verzoek in aanmerking komen voor maximaal twee carrier select codes van vier cijfers. De lange afstand concessiehouders kunnen in aanmerking komen voor carrier select codes van vijf cijfers. Deze codes worden, naar gelang de behoefte, in blokken van vijf verstrekt aan lange afstand concessiehouders.

Administratieve procedure CS / CPS:

De registratie van eindgebruikers (contractanten) voor CPS geschiedt volgens de administratieve procedures overeengekomen tussen de lokale-, mobiele- en lange afstand concessiehouders. In het kader van de verantwoordelijkheid van de Minister met betrekking tot de uitgifte van nummers geeft de Minister goedkeuring aan de administratieve procedure. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het aanvraagformulier van een contractant voor inschrijving bij een lange afstand concessiehouder naar keuze moet een lokale- of mobiele concessiehouder de toegang via de CPS openstellen. Het voorgaande is eveneens van toepassing ingeval de contractant een aansluiting bij een andere concessiehouder voor lange afstand wenst af te sluiten. Indien een contractant van lange afstand concessiehouder wenst te veranderen zal de gesloten CPS-overeenkomst moeten worden beëindigd zoals door partijen overeengekomen alvorens een nieuwe CPS-overeenkomst kan worden afgesloten.

Overgangsperiode:

Antelecom N.V., als de ‘incumbent’ lange afstand concessiehouder, is aangewezen om contractanten die nog geen keuze hebben gemaakt gedurende de overgangsperiode van drie maanden na datum van instelling van de CS, CPS en PSO functies bij de lokale- en mobiele concessiehouders te voorzien van een basis kwaliteit aan dienstverlening. Na de overgangsperiode van drie maanden zullen de lokale- en mobiele concessiehouder middels een van tevoren opgenomen bandopname de contractant informeren over de verschillende keuzemogelijkheden bij het kiezen van een lange afstand concessiehouder. De tekst van de bandopname is onzijdig opgesteld en mag geen voorkeur uitspreken voor of een reclameboodschap bevatten van één of meer lange afstand concessiehouder (s).

Implementatie CS, CPS en PSO functies en de kosten:

De CS, CPS en PSO functies worden bij alle concessiehouders belast met de lokale- en mobiele telefoondiensten in respectievelijk de PSTN of MTSO geprogrammeerd op het moment dat in het aangewezen verzorgingsgebied meer dan één lange afstand concessiehouder diensten aanbiedt. De eventuele kosten verbonden aan de implementatie van de CS, CPS en PSO functies en aanpassing van de telefooncentrale komen voor rekening van de concessiehouder belast met de lokale- of mobiele telecommunicatie-diensten. De lokale- en mobiele concessiehouders kunnen slechts de gemaakte kosten verhalen op de door een contractant gekozen lange afstand concessiehouder. De kosten worden doorberekend in de vastgestelde interconnectievergoeding. De kosten die de lokale- en mobiele concessiehouders in rekening brengen aan de lange afstand concessiehouder zijn gebaseerd op de onderliggende kosten (kostengeoriënteerd) en het non-discriminatie beginsel. Indien een concessiehouder een afwijkende standaard hanteert, zal de concessiehouder de mogelijke extra kosten zelf moeten dragen. De lokale – en mobiele concessiehouders kunnen de kosten verbonden aan de implementatie van de CS, CPS en PSO diensten slechts in rekening brengen aan een lange afstand concessie- houder nadat deze diensten in gebruik zijn genomen door een contractant. De contractanten hebben recht op een maandelijkse specificatie van de facturerende partij met betrekking tot alle uitgaande lange afstand telefoongesprekken.

Contractanten met een CPS-overeenkomst worden als permanente contractanten van een specifieke lange afstand concessiehouder beschouwd. Contractanten zonder CPS-overeenkomst of contractanten met een CPS-overeenkomst die via PSO voor een andere lange afstand concessiehouder kiezen worden gerekend tot tijdelijke contractanten van de gekozen lange afstand concessiehouder. Een tijdelijke contractant wordt geïdentificeerd met behulp van de informatie voor registratie voor het gesprek, het telefoonnummer (A-nummer) en het ingetoetste carrier select code van een lange afstand concessiehouder. Gespreksregistratie dient als basis voor de maandelijkse facturering van een tijdelijke contractant. Inkomende gesprekken bestemd voor niet geregistreerde contractanten of contractanten met een betalingsachterstand mogen niet worden geblokkeerd door een lange afstand concessiehouder.

Incasso:

De lange afstand concessiehouder is verantwoordelijk voor de facturering en het incasso van zijn lange afstand telefoondiensten aangeboden via het ‘prepaid’ of ‘postpaid’ betalingsysteem aan de contractanten aangesloten op een lokale- of mobiele telecommunicatie-infrastructuur. De lange afstand concessiehouder kan een incassoregeling aangaan met de lokale- en mobiele concessiehouder. De incassoregeling tussen de concessiehouders wordt schriftelijk overeengekomen.

De interconnectievergoeding overeengekomen tussen de lokale- of mobiele concessiehouder en de lange afstand concessiehouder wordt verrekend tussen de concessiehouders.

Concessievergoeding:

De concessievergoeding per aansluitpunt per jaar die op grond van artikel 7, vijfde lid, Ltv aan iedere concessiehouder waaronder de lange afstand concessiehouders in rekening wordt gebracht, is voor permanente en tijdelijke contractanten gebaseerd op het totaal aantal aansluitpunten per ultimo oktober van het vorige kalenderjaar. Voor niet-contractanten (gebruikers van een telefoondienst) waarbij er geen registratie plaatsvindt zoals het 0801 nummergebruik is een invulling aan het begrip aansluitpunt gegeven die zo dicht mogelijk staat bij de definitie voor contractanten. Per maand is het totaal aantal 0801 aansluitpunten gelijk aan het aantal unieke aansluitpunten dat alleen van 0801 nummergebruik heeft gemaakt. Aansluitpunten die zowel van bijvoorbeeld C(P)S als het 0801 nummergebruik hebben gemaakt tellen niet mee, omdat deze nummers reeds opgenomen zijn onder contractanten. De maandcijfers worden gemiddeld over het gehele jaar opgenomen om het jaarcijfer te bepalen. Dit is de basis voor de concessievergoeding voor niet-contractanten. Evenals voor contractanten eindigt de waarnemingsperiode van één jaar ultimo oktober van het voorgaande jaar.

2.4. Gratis – en betaal toegangsnummers en informatiediensten nummers (080x en 090x nummerseries)

Nummerseries:

De 080X en 090X nummerseries behoren tot de niet-geografische nummers dat wil zeggen de 080X en 090X nummerseries zijn telefoonnummers met een niet-geografisch bepaalde bestemming.

In het nummerplan zijn de nummerseries 0801 en 0802 bestemd voor gratis toegang tot respectievelijk lange afstand- en lokale telefoondiensten. Deze diensten worden aangeboden door dienstaanbieders. De overige nummers uit de 080X nummerseries zijn bestemd voor het aanbieden van gratis informatiediensten met name servicediensten door contractanten van een concessiehouder. Als voorbeeld wordt aangehaald een (nuts)bedrijf (Aqualectra N.V. : 0800 135/Setel N.V.: 0800 887 0101) of een overheidsdienst ( bentana di information : 0800 1515) dat een klantenserviceafdeling heeft en zelf de gesprekskosten betaalt voor diens klanten. Een 080X servicenummer werkt klantvriendelijk en responsverhogend. De nummerseries 0900 tot en met 0909 mogen uitsluitend worden gebruikt door contractanten van een concessiehouder voor het aanbieden van betaal informatiediensten.

Voor alle duidelijkheid zij opgemerkt dat het aankiezen van een 080X nummers telingsvrij (gratis) is. De kosten verbonden aan het gebruik van toegangsnummers wordt betaald door de dienstaanbieder en contractant van de informatiedienst nummer (de nummerhouder) die dit vervolgens verrekent in het eindtarief.

Verwezen wordt naar onderstaande tabellen.

080X nummerseries

0800

Gratis nummers ten behoeve van commerciële informatiediensten

0801

Toegangsnummers voor lange afstand telefoondiensten

0802

Toegangsnummers voor lokale telefoondiensten

0806

Gratis nummers voor erotische informatiediensten bestemd voor volwassenen

0809

Gratis nummers voor niet-erotische informatiediensten met

amusementsdoeleinden

090X nummerseries

0900

Betaal informatie nummers voor commerciële informatiediensten

0901

Betaal informatie nummers voor lange afstand telefoondiensten

0906

Betaal informatie nummers voor erotische informatie bestemd voor

volwassenen

0909

Betaal informatie nummers bestemd voor niet-erotische informatiediensten

met amusementsdoeleinden

In onderstaande tabellen wordt de structuur van het nummerplan binnen de 080X en 090X nummerseries weergegeven.

Nummerblok

   

080X-0YYY

090X-0YYY

Korte nummers, 4 cijfers, numeriek

Y = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

X = 1,2,3,4,5,6,7,8,9

080X-1YYY

090X-1YYY

Korte nummers, 4 cijfers, numeriek

 

080X-NYY-YYYY

090X-NYY-YYYY

Lange nummers, 7 cijfers,

alfanumeriek

N = 2,3,4,5,6,7,8,9

De alfanumerieke cijfers dienen in overeenstemming te zijn met ITU rec. E. 161 optie A

0

2 (ABC)

4(GHI)

6 (MNO)

8 (TUV)

1

3 (DEF)

5 (JKL)

7 (PQRS)

9 (WXYZ)

De 080X en 090X nummerserie omvat 2.000 korte nummers (4 cijfers, numeriek) en ruim 7.000.000 lange nummers (7 cijfers, alfanumeriek). Voor de 0801, 0802, 0806, 0809, 0900, 0906 en 0909 nummerseries geldt dezelfde nummerstructuur.

Bij de aanvraag van 0806 en 0906 nummers (erotische informatiediensten aan volwassenen) moet de aanvrager een schriftelijke toestemming van het Bestuurscollege van het eilandgebied overleggen waarin blijk wordt gegeven dat het Bestuurscollege geen bezwaar heeft tegen de vestiging van de aanvrager om op de lokale markt deze diensten aan te bieden.

Alfanumerieke nummercombinaties die als stuitend, beledigend of obsceen kunnen worden beschouwd, worden niet beschikbaar gesteld. Eventueel reeds uitgegeven nummers die als zodanig kunnen worden gekenmerkt worden ingetrokken.

Gebruik 080X- nummerserie:

De Minister verleent op aanvraag een nummer uit de 080X nummerserie voor de Nederlandse Antillen. Het door de Minister aan de concessiehouder of dienstaanbieder verleend nummer is een uniek nummer.

Een nummerhouder dient commerciële afspraken te maken met lokale- en mobiele concessiehouders teneinde toegang te kunnen krijgen tot de contractanten van een lokale- of mobiele concessiehouder. Afhankelijk van de toepassing kan de nummerhouder een lokale- of mobiele concessiehouder verzoeken een speciale telecommunicatie koppeling aan te leggen om een ‘voice response’ apparaat op de telecommunicatie-infrastructuur te kunnen aansluiten. De lokale- en mobiele concessiehouders moeten het technisch mogelijk maken dat eindgebruikers het gebruik van een 080X nummer selectief kunnen blokkeren in verband met ongeoorloofd gebruik.

Gebruik 0801 en 0802 gratis toegangsnummers:

De dienstaanbieders bieden de lange afstand telefoondiensten aan met gebruikmaking van een 0801 nummer dat via een lange afstand concessiehouder wordt aangevraagd bij de Minister. De dienstaanbieders bieden de lokale telefoondiensten aan met gebruikmaking van een 0802 nummer dat via de lokale- of mobiele concessiehouder wordt aangevraagd bij de Minister.

De lokale- en mobiele concessiehouders dragen zorg dat hun telecommunicatie- infrastructuur geschikt is om de 0801 en 0802 nummers aankiesbaar te maken voor eindgebruikers. Ingeval de lokale- en mobiele concessiehouders aanpassingen moeten verrichten aan de telecommunicatie-infrastructuur in verband met het programmeren van een 0801 nummer worden deze kosten doorbelast aan de lange afstand concessiehouders. De kosten worden bepaald op basis van het beginsel van kostenoriëntatie en non-discriminatie.

De betalingswijze voor het gebruik van de lange afstand- en lokale telecommunicatie-diensten via een 0801 en 0802 nummer door de eindgebruikers van een dienstaanbieder kan geschieden via het ‘postpaid’ of ‘prepaid’ betalingssysteem.

De voorschriften en bepalingen in de lange afstand concessies die betrekking hebben op dienstaanbieders zijn ook van toepassing voor toegang tot lange afstand telefoondienst door middel van het gebruik van 0801 nummers. De vergoeding die een concessiehouder lange afstand telecommunicatie-infrastructuur voor toegang door middel van het gebruik van 0801 nummers verschuldigd is aan een concessiehouder lokale- of mobiele telecommunicatie-infrastructuur is betreffende de installatie gelijk aan de hoogte van de kosten verbonden aan het leveren van de gevraagde voorziening en is voor het ophaaltarief per minuut gelijk aan het vastgestelde interconnectietarief.

De dienstaanbieders zijn gerechtigd de hun toegewezen 0801 nummer(s) te behouden wanneer zij hun dienstverlening onderbrengen bij een andere lange afstand concessiehouder.

De lange afstand concessiehouder draagt zorg dat het aangevraagde 0801 nummer in de centrales van de lokale en mobiele concessiehouders wordt geactiveerd.

De 0800-nummers en abonneenummers die thans in gebruik zijn genomen door concessiehouders of dienstaanbieders voor het aanbieden van lange afstand diensten worden binnen zes weken na vaststelling van het nummerplan omgezet in een 0801- nummer. De Minister kan in bijzondere gevallen afwijken van de vastgestelde termijnen.

Gebruik van 090X-nummerserie:

De Minister verleent op aanvraag een nummer uit de 090X nummerserie voor de Nederlandse Antillen. Het door de Minister aan een concessiehouder of dienstaanbieder verleend nummer is een uniek nummer. De nummerhouder dient commerciële afspraken te maken met lokale- en mobiele concessiehouders teneinde toegang te kunnen krijgen tot de contractanten van de lokale- of mobiele concessiehouder. Afhankelijk van de toepassing kan een dienstaanbieder een lokale- of mobiele concessiehouder verzoeken een speciale telecommunicatie koppeling aan te leggen om een ‘voice response’ apparaat op de telecommunicatie-infrastructuur te kunnen aansluiten,

Standaardvoorwaarden:

De telecommunicatie-infrastructuur waarop een contractant is aangesloten dient de navolgende faciliteiten te verschaffen om misbruik, ongeoorloofd gebruik en toegang van minderjarigen tot de betaal informatiediensten te voorkomen.

 • Selectief blokkeren met een geheime code:

  een contractant kan de toegang tot de 090X nummerserie selectief (de)blokkeren. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de PIN code berust bij de contractant;

 • Mededeling van het geldende tarief:

  de betaal informatiediensten dienen zodanig te worden geïmplementeerd dat het tarief van de dienst aan het begin van het gesprek bekend wordt gemaakt en dat een contractant of eindgebruiker de keus heeft het gesprek te beëindigen voordat de betaal informatie tariefsessie begint. In zo een geval worden alleen de basis gesprekskosten van de concessiehouder doorbelast;

 • Rekening specificatie:

  een ‘postpaid’ contractant moet de keuze hebben een dienstaanbieder of concessiehouder te verzoeken een overzicht of een gedetailleerde specificatie van gesprekken naar betaal informatiedienst nummers maandelijks te leveren. De kosten verbonden aan het uitdraaien van een gespecificeerde nota komen voor rekening van de contractant.

De betrokken dienstaanbieders en concessiehouders dienen maatregelen te treffen ter voorkoming van fraude met betaal informatiediensten.

Gedragscode:

Concessiehouders en contractant van een concessiehouder (in dit geval betreft het een instantie die diensten verleend aan het publiek via 090X-nummers) stellen een gedragscode op waarin regels worden vastgesteld met betrekking tot het gebruik van gratis toegangsnummers – en betaal informatiediensten voor volwassenen. In de gedragscode zullen onder andere regels worden vastgesteld omtrent: levering en blokkering van diensten, identificatie van de oorsprong, een algemeen inschrijfformulier. De gedragscode is van toepassing op alle concessiehouders en dienstaanbieders. De gedragscode wordt ter kennisneming aangeboden aan de Minister.

Incasso:

Dienstaanbieders en concessiehouders moeten een schriftelijke overeenkomst aangaan met betrekking tot de facturering, incasso en betaling.

2.5. tariefrichtlijn 080x en 090x nummers:

Ingevolge artikel 7, tweede lid, onder d, Ltv worden in de concessies voorwaarden gesteld met betrekking tot tarieven. In de concessies bestemd voor lokale-, mobiele- en lange afstand telecommunicatie-infrastructuur is de voorwaarde opgenomen dat de Minister bevoegd is om een tariefrichtlijn vast te stellen op grond waarvan een concessiehouder tariefswijzigingen tot stand kan doen komen1. Voorafgaande toestemming van de Minister voor de invoering van een tariefswijziging is een vereiste. Op basis van de concessievoorwaarden is een tariefrichtlijn geformuleerd, die een concessiehouder dient te hanteren voor het gebruik van de 0801 nummers en de 0802 nummers door een dienstaanbieder respectievelijk voor het aanbieden van lange afstand telefonie en lokale telefoniediensten.

Voor het gebruik van gratis toegangsnummers en informatiedienstnummers door een contractant is eveneens een tariefrichtlijn van toepassing.

Bij de uitvoering van de tariefrichtlijnen zal een concessiehouder bij het aangaan van een overeenkomst met een dienstaanbieder of een contractant van informatiediensten zijn aanbod moeten baseren op het principe van non-discriminatie en een gescheiden boekhouding.

2.5.1. Tariefrichtlijn voor het gebruik van 0801 en 0802 nummers door dienstaanbieders:

Voor het gebruik van een 0801 nummer betreft de tariefregulering het ophaaltarief dat een lokale of een mobiele concessiehouder een afnemer in rekening brengt. Dit tarief is gelijk aan het ophaaltarief dat deze concessiehouder voor carrier preselect en carrier select verkeer in rekening brengt aan een concessiehouder lange afstand telefonie.

Voor levering aan een externe dienstaanbieder van 0801 nummers geldt de voorwaarde van non-discriminatie, dat wil zeggen de lange afstand concessiehouder mag niet discrimineren tussen zijn eigen dienstenaanbieder en de externe dienstenaanbieder.

Voor wat betreft het gebruik van een 0802 gratis toegangsnummer brengt de concessiehouder die deze lokale telecommunicatie-infrastructuur exploiteert een dienstaanbieder van een 0802 gratis toegangsnummer een tarief in rekening dat de som is van het ophaal- en aflevertarief. Dit geldt zowel voor verkeer dat op een lokaal net blijft als voor het verkeer dat naar een ander lokaal net gaat. Indien het eindgebruikertarief van de eigen dienstaanbieder van een netwerkaanbieder minus de retailmarge lager is dan de som van het ophaal- en aflevertarief dan wordt dit gehanteerd. De retailmarge heeft betrekking op marketing, sales en billing. De retailmarge is gesteld op 20% van het eindgebruikertarief. De marge is gebaseerd op benchmarking. Indien de aanbieder kan aantonen via een gedetailleerde kostenberekening dat zijn marge een andere waarde heeft dan 20%, dan wordt deze gehanteerd.

2.5.2. Tariefrichtlijn voor het gebruik van gratis- en betaal informatiedienst nummers door een contractant van een concessiehouder:

Het tarief dat een concessiehouder een contractant die informatiediensten ( bijvoorbeeld bankinstelling) aanbiedt is afhankelijk van de oorsprong van het gesprek (aansluiting op de mobiele- of lokale telecommunicatie-infrastructuur). De basis kosten die een concessiehouder maximaal in rekening brengt aan een contractant zijn gebaseerd op het eindgebruikertarief verhoogd met een toeslag. De toeslag is gebaseerd op de onderliggende kosten. Als tijdelijke maatregel is de hoogte van de toeslag bepaald op 10%. Hiervan kan worden afgeweken indien de concessiehouder onderbouwd kan aantonen dat de onderliggende kosten binnen zijn bedrijf hoger of lager liggen. Een concessiehouder kan in afwijking op het laatste een contractant die een informatiedienst levert een korting op het door de Minister goedgekeurde tarief aanbieden afhankelijk van het volume van het minutenverkeer dat door een contractant wordt afgenomen. Vooraf- gaande toestemming van de Minister is vereist.

2.6. Vergoedingen voor het gebruik en reserveren van nummers

Concessiehouders en dienstaanbieders kunnen reeds nu nummers reserveren en in gebruik nemen. Onder de vigeur van de Ltv is het thans niet mogelijk om een vergoeding te verbinden aan het toekennen en reserveren van nummers.

Bij de inwerkingtreding van de ontwerp-landsverordening telecommunicatie zal de nummerhouder wel een vergoeding in rekening worden gebracht voor het gebruik en de reservering van nummers.

In de onderstaande tabel zijn indicatieve tarieven opgenomen voor het gebruik en de reservering van nummers.

Categorie

Vergoeding voor Registratie

Jaarlijkse Vergoeding

Carrier Select 01AX (direct gebruik)

Nafl. 2.000

Nafl. 2.000

Carrier Select 01AX (reservering)

Nafl. 2.000

Nafl. 1.000 (1 jaar)

Carrier Select 01BXX (direct gebruik)

Nafl. 2.000

Nafl. 1.000

Carrier Select 01BXX (reservering)

Nafl. 2.000

Nafl. 500 (1 jaar)

080X/090X kort nummer (direct gebruik)

Nafl. 250

Nafl. 500

080X/090X kort nummer (reservering 6 maanden)

Nafl. 250

Nafl. 250 (6 maanden)

080X/090X lang nummer (direct gebruik)

Nafl. 250

Nafl. 300

080X/090X lang nummer (reservering 6 maanden)

Nafl. 250

Nafl. 75 (6 maanden)

abonnee nummer (direct gebruik)

Nafl. 0.10

Nafl. 0.10

abonnee nummer (reservering)

Nafl. 0.10

Nafl. 0.05

VAS (off shore) 599-6xx xxxx per nummer

Nafl. 1

Nafl. 1

Alarmnummers 91x

Geen

Geen

Commerciële /Publiekediensten 92xx, 93xx per nummer

Nafl. 250

Nafl. 500

Mobiele diensten 99xx, per nummer

Nafl. 250

Nafl. 500

Hoofdstuk 3. tabellen behorende bij het nummerplan

De volgende tabellen geven het Nummerplan weer.

Tabel 1: Uitbellen

X=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

UITBELLEN

Beschikbaar voor toekenning of reservering

Opmerkingen

Bestemming van de nummers

Lengte van de nummers

00

 

Internationale Toegangscode

2

01AX en 01BXX

 

Carrier Select Code

4,5

02

Beschikbaar doch nog niet toegekend

   

03XX-XXXX

 

St. Eustatius Intereilandelijk

8

04XX-XXXX

 

Saba Intereilandelijk

8

05XX-XXXX

 

St. Maarten Intereilandelijk

8

06

Beschikbaar doch nog niet toegekend

   

07XX-XXXX

 

Bonaire Intereilandelijk

8

080X

Zie Tabel 7

Gratis toegangsnummers

8,11

081..089

Gereserveerd doch nog niet toegekend

   

090X

Zie Tabel 8

Betaal Inf ormatiediensten

8,11

091..092

Vrij, niet beschikbaar voor Curacao

   

093XX-XXXX

 

Curacao Intereilandelijk

9

094XX-XXXX

 

Curacao Intereilandelijk

9

095XX-XXXX

 

Curacao Intereilandelijk

9

096XX-XXXX

 

Curacao Intereilandelijk

9

097XX-XXXX

 

Curacao Intereilandelijk

9

098XX-XXXX

 

Curacao Intereilandelijk

9

099

Niet beschikbaar, exclusief voor

mobiele diensten

   
       

1XX-XXXX(X)

1XX; buiten bedrijf stellen en daarna hergebruiken voor nieuw e diensten

Niet geograf ische diensten

7 of 8

2XX-XXXX(X)

Beschikbaar

Nieuw e niet geograf ische diensten

7 of 8

3XX-XXXX

 

Geograf ische diensten – Curaçao/St. Eustatius

7

4XX-XXXX

 

Geograf ische diensten – Curaçao/Saba

7

5XX-XXXX

 

Geograf ische diensten – Curaçao/St. Maarten

7

6XX-XXXX

 

Geograf ische diensten – Curaçao

7

7XX-XXXX

 

Geograf ische diensten – Curaçao/Bonaire

7

8XX-XXXX

 

Geograf ische diensten – Curaçao

7

90

Beschikbaar doch nog niet toegekend

   

91X

 

Alarmnummers

3

92XX

 

Commerciele/publieke diensten

4

93XX

 

Commerciele/publieke diensten

4

94..98

Beschikbaar doch nog niet toegekend

   

99

 

Mobiele diensten

4

Tabel 2: Inbellen

X=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

INBELLEN – Ontvangen cijfers na landencode 599

Beschikbaar voor toekenning of reservering

Opmerkingen

Bestemming van de nummers

Lengte van de nummers

0

Niet beschikbaar

   

1

Beschikbaar

Niet geografische diensten nadat 1xx

(uitbellen) buiten bedrijf is gesteld

7 of 8

2

Beschikbaar

Niet geografische diensten

7 of 8

3XX-XXXX

 

St. Eustatius

7

4XX-XXXX

 

Saba

7

5XX-XXXX

 

St. Maarten

7

6XX-XXXX

Toegevoegde Waarde Diensten voor lokale

bedrijven die 'speciale of f -shore diensten' leveren

Speciale Diensten

7

7XX-XXXX

 

Bonaire

7

8

Beschikbaar

 

7, 10

90

Beschikbaar doch nog niet toegekend

   

91

Vrij, niet beschikbaar voor Curacao

   

92

Vrij, niet beschikbaar voor Curacao

   

93XX-XXXX

 

Curaçao

8

94XX-XXXX

 

Curaçao

8

95XX-XXXX

 

Curaçao

8

96XX-XXXX

 

Curaçao

8

97XX-XXXX

 

Curaçao

8

98XX-XXXX

 

Curaçao

8

99xx

Mobiele netwerkdiensten

Roaming

4

Tabel 3: Kiesrecepten

OVERZICHT KIESRECEPTEN

X=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

N=3,4,5,6,7,8

     

BESTEMMING

LOKAAL UITBELLEN

INTEREILANDELIJK UITBELLEN

INTERNATIONAAL INBELLEN

Curaçao

NXX-XXXX

09-NXX-XXXX

599-9-NXX-XXXX

Bonaire

7XX-XXXX

0-7XX-XXXX

599-7XX-XXXX

St. Maarten

5XX-XXXX

0-5XX-XXXX

599-5XX-XXXX

Saba

4XX-XXXX

0-4XX-XXXX

599-4XX-XXXX

St. Eustatius

3XX-XXXX

0-3XX-XXXX

599-3XX-XXXX

Alarmnummers

91X

   

Commerciele/publieke nummers

92XX

   

Commerciele/publieke nummers

93XX

   

Mobiele netw erkdiensten

99XX

   

Y=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

     

X=0,1,2,6,9

     

N=2,3,4,5,6,7,8,9

     

Gratis Nummers en toegangsnummers

080X-0YYY

   

Gratis Nummers en toegangsnummers

080X-1YYY

   

Gratis Nummers en toegangsnummers

080X-NYY-YYYY

   

Y=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

     

X=0,6,9

     

N=2,3,4,5,6,7,8,10

     

Betaalde Informatiediensten Nummers

090X-0YYY

   

Betaalde Informatiediensten Nummers

090X-1YYY

   
Tabel 4: Uitbellen met Carrier Select code

UITBELLEN MET CARRIER SELECT CODE

X=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

A=0,1,2,3,6,9

B=8

   

CARRIER SELECT

INTEREILANDELIJK UITBELLEN

INTERNATIONAAL UITBELLEN

Carrier Pre-select

0 + (9) + abonneenummer

00 + landcode + abonneenummer

4 cijfer Pre-select Override

01AX +0+ (9) + abonneenummer

01AX + 00 + landcode + abonneenummer

4 cijfer Carrier Select

01AX +0+ (9) + abonneenummer

01AX + 00 + landcode + abonneenummer

5 cijfer Platformdiensten

01BXX

Tabel 5: Geharmoniseerde Alarmnummers

OVERZICHT GEHARMONISEERDE ALARMNUMMERS

NUMMER

TOEGEWEZEN AAN

910

Ziekenhuis

911

Politie / Brandweer com binatie

912

Ambulance

913

Kustwacht

914

Beschikbaar

915

Beschikbaar

916

Beschikbaar

917

Bijstand politie/veiligheid

918

Beschikbaar

919

Brandweer

Tabel 6: Overzicht Diensten

OVERZICHT DIENSTEN

DIENSTEN

NUMMERS

PSTN/ISDN lokale telefoondienst

Geografische nummers

Internet

Geografische nummers

Paging/Trunking

Geografische nummers

PSTN mobiele telefoondienst

Geografische nummers

PSTN toegang tot lange afstand telefoondienst

01AX en 01BXX nummers

PSTN toegang tot lange afstand telefoondienst

0801 nummers

PSTN toegang tot de lokale telefoondienst

0802 nummers

Gratis Informatiediensten

0800, 0806 en 0809 nummers

Betaalde Informatiediensten

0900, 0906 en 0909 nummers

Virtual Private Network (VPN)

Nog te bepalen

Electronic Message

Nog te bepalen

Universal Personal Communication

Nog te bepalen

Voice over IP

Geografische nummers

Tabel 7: Overzicht Nummerreeksen voor Gratis Informatiediensten en toegangsnummers

NUMMERREEKSEN GRATIS INFORM ATIEDIENSTEN EN TOEGANGSNUM M ERS

DIENSTEN

NUMMERREEKS

OPMERKINGEN

0800

0800-0YYY

Beschikbaar

Gratis toegangsnummers voor commerciële informatiediensten

0800-1YYY

0800-NYY-YYYY

Beschikbaar

Beschikbaar

0801

0801-0YYY

Beschikbaar

Gratis toegangsnummers tot lange afstand telefoniediensten

0801-1YYY

0801-NYY-YYYY

Beschikbaar

Beschikbaar m.u.v. Curacao

0802

0802-0YYY

Beschikbaar

Gratis toegangsnummers tot lokale telefoniediensten

0802-1YYY

0802-NYY-YYYY

Beschikbaar

Beschikbaar m.u.v. Curacao

0803

 

Beschikbaar

0804

 

Beschikbaar

0805

 

Beschikbaar

0806

0806-0YYY

Beschikbaar

Gratis toegangsnummers voor erotische informatiediensten

0806-1YYY

0806-NYY-YYYY

Beschikbaar

Beschikbaar

0807

 

Beschikbaar

0808

 

Beschikbaar

0809

0809-0YYY

Beschikbaar

Gratis toegangsnummers voor niet erotische amusement

0809-1YYY

0809-NYY-YYYY

Beschikbaar

Beschikbaar

* N = 2,3,4,5,6,7,8,9 Y = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Tabel 8: Overzicht Nummerreeksen Betaal Informatiediensten

OVERZICHT BETAAL INFORMATIEDIENSTEN NUMMERREEKSEN

DIENSTEN

NUMMERREEKS

OPMERKINGEN

0900

0900-0YYY

Beschikbaar

Betaal toegangsnummers voor commerciële inf ormatiediensten

0900-1YYY

0900-NYY-YYYY

Beschikbaar

Beschikbaar

0901

 

Beschikbaar

0902

 

Beschikbaar

0903

 

Beschikbaar

0904

 

Beschikbaar

0905

 

Beschikbaar

0906

0906-0YYY

Beschikbaar

Betaal toegangsnummers voor erotische informatiediensten

0906-1YYY

Beschikbaar

0906-NYY-YYYY

Beschikbaar

0907

 

Beschikbaar

0908

 

Beschikbaar

0909

0909-0YYY

Beschikbaar

Betaal toegangsnummers voor niet erotische amusement

0909-1YYY

0909-NYY-YYYY

Beschikbaar

Beschikbaar

* N = 2,3,4,5,6,7,8,9 Y = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Hoofdstuk 4. Nummers voor netwerkgebruik

4.1. Inleiding

Naast de abonneenummers, toegangsnummers en nummers voor informatiediensten die kunnen worden gebruikt zijn er nummers die uitsluitend bestemd zijn voor concessie-houders. Deze nummers zijn bestemd voor netwerkgebruik en hebben tot doel om een optimaal functioneren van het netwerk te garanderen, de toegepaste technologieën te onderscheiden van andere en het netwerkwerk nationaal of internationaal herkenbaar te maken. In lijn met de aanbevelingen vanonder andere de ITU-T is dit hoofdstuk gewijd aan de nummers voor netwerkgebruik.

4.2. IMSI-nummers

Mobiele toestellen en mobiele eindgebruikers van een mobiele telecommunicatie-infrastructuur worden geïdentificeerd via zogenaamde identiteitsnummers ten behoeve van internationale mobiliteit (IMSI-nummers) van maximaal 15 cijfers. Een wereldwijd uniek IMSI-nummer maakt het mogelijk dat mobiele toestellen en eindgebruikers als bezoekers herkend kunnen worden wanneer zij zich buiten het dekkingsgebied van hun thuislocatie begeven. Het IMSI-nummer is niet zichtbaar voor de eindgebruiker maar is gekoppeld aan het toestel of – bij GSM-netwerken – aan de Subscriber Identification Module (SIM)kaart.

Structuur en gebruik van IMSI-nummers wordt beschreven in aanbeveling E.212 van de ITU. Een IMSI-nummer is door de ITU gestructureerd in een mobiele landencode (MCC), een mobiele netwerkcode (MNC) en een randapparaatnummer of abonneenummer (MSIN) voor identificatie van respectievelijk een apparaat dan wel een abonnee. De combinatie van MCC en MNC maakt het onderscheid mogelijk tussen meerdere mobiele openbare telecommunicatienetwerken die in een land actief zijn.

Opbouw van de nummers

Een IMSI-nummer bestaat uit ten hoogste 15 cijfers uit het decimale stelsel waarvan de eerste drie cijfers een mobiele landencode aangeven, de volgende twee of drie cijfers een mobiele netwerkcode en de resterende cijfers een randapparaatnummer of een abonnee-nummer voor de identificatie van respectievelijk een apparaat dan wel een abonnee. De mobiele landencode die door de ITU aan de Nederlandse Antillen is toegekend is het nummer 362. Vooralsnog worden in de Nederlandse Antillen MNC’s van twee cijfers uitgegeven.

Besloten is niet meer dan één combinatie van mobiele landen code (MCC) en mobiele netwerkcode (MNC), te verstrekken per netwerk.

In bijlage 2 is de IMSI-nummeropbouw geschetst. Bijlage 3 bevat een overzicht van de MNC’s.

4.3. IMSI-nummers geïntegreerde netwerken

Ingevolge artikel 6, derde lid, van het Landsbesluit opgedragen telecommunicatiediensten (P.B. 1995, no. 220) wordt onder lange afstand telefoondienst niet verstaan het verkeer tussen mobiele eindgebruikers van een geïntegreerd net dat meerdere eilandgebieden omvat. Met andere woorden meerdere concessiehouders met een mobiele telecommunicatie-infrastructuur in de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen kunnen tezamen een geïntegreerd net exploiteren zonder tussenkomst van de aanbieder van een lange afstand telecommunicatie-infrastructuur. Het algemeen uitgangspunt is dat alle mobiele concessiehouders een MNC toegewezen krijgen maar bij het exploiteren van een geïntegreerd net na voorafgaande goedkeuring van de directeur Bureau Telecommunicatie en Post één MNC door alle concessiehouders aangesloten in het geïntegreerd net kan worden gebruikt. In een geïntegreerd netwerk maakt iedere concessiehouder gebruik van de toegewezen MSIN.

4.4. Base Station Identity Code

Base Station Identity Code (BSIC) is een 6 bit ‘colour code’ die wordt gebruikt in de Global System for Mobile Communications (GSM) technologie om specifieke basisstations te identificeren. BSIC bestaat uit:

 • 1. Basestation Color Code (BCC) (3 bits). Deze code wordt gebruikt door een mobiel station (MS) om onderscheid te maken tussen de cellen die gebruik maken van dezelfde frequenties. De BCC maakt de ontvangst van meerdere controle kanalen zgn. Broadcast Control Channel (BCCH) mogelijk. De planning en toewijzing van de BCC wordt bepaald door de concessiehouder;

 • 2. Network Color Code (NCC) (3 bits). Deze code wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen de concessiehouders met een mobiele telecommunicatie-infrastructuur die gebruik maken van dezelfde frequenties. De NCC maakt het mogelijk dat eindgebruikers met een mobiel toestel storingsvrij kunnen telefoneren in een gebied waar twee landen grenzen en in elk gebied een concessiehouder mobiele telecommunicatiediensten aanbiedt met gebruikmaking van dezelfde frequenties. De NCC wordt door de Minister toegewezen en international afgestemd met het aangrenzende buurland.

4.5. UMTS netwerk nummers

UMTS de derde generatie mobiele telecommunicatienetwerk maakt gebruik van de IMSI-nummers en BSIC zoals beschreven in de paragrafen 4.2 en 4.4 van het onderhavige nummerplan.

In vergelijking met de GSM technologie verschilt het CDMA karakter van het UMTS netwerk waardoor in grensstreken het gebruik van CDMA scrambling codes internationaal gecoördineerd moet worden. Voor een optimaal functioneren van een UMTS netwerk is het gebruik van netwerk nummers een vereiste vooral in grensgebieden tussen meerdere landen waar UMTS netwerken operationeel zijn. In de Nederlandse Antillen kan deze situatie zich voor doen tussen Sint Maarten en Saint Martin. In verband hiermee is internationale coördinatie een vereiste en zal de European Radio-communications Committee (ERC) aanbeveling 01-01 worden nagevolgd. In overleg met een buurland zal de Minister bepalen welke CDMA scrambling codes toegewezen wordt aan de Nederlandse Antillen in de grensstreken. De UMTS Frequency Division Duplex (FDD) of Time Division Duplexing (TDD) aanbieders kunnen vervolgens in de grensstreek de CDMA scrambing code groepen van dat ‘grensland’ gebruiken.

De volgende tabellen beschrijven het gebruik van CDMA scrambling codes door grenslanden.

Bijlage 247336.png

1. FDD:

Voor FDD bedrijf wordt in de technische specificatie 3GPP TS 25.213, §5.2.3, 64 ‘scrambling code groepen’ gedefinieerd, genummerd 0 t/m 63.

Bijlage 247337.png
Bijlage 247338.png
Bijlage 247339.png
Bijlage 247340.png

2. TDD:

Voor TDD bedrijf wordt in de technische specificatie 3GPP TS 25.223, §7.3, 32 ‘scrambling code groepen’ gedefinieerd, genummerd 0 t/m 31.

Bijlage 247341.png
Bijlage 247342.png
Bijlage 247343.png
Bijlage 247344.png

Criteria voor toewijzing landengroep voor codes:

 • 1. voor toewijzing van een landengroep voor codes dient de aanbieder te beschikken over een mobiele concessie. Internationale coördinatie afspraken kunnen leiden tot aanpassingen in de toegewezen landengroep.

4.6. TETRA netwerk nummers

TETRA is een afkorting die staat voor Terrestrial Trunked Radio. TETRA is een digitale standaard voor radiocommunicatie die vooral gebruikt wordt door professionele gebruikers zoals politie en veiligheidsdiensten, transportbedrijven, grote industriële complexen of het leger. TETRA is een officiële standaard opgesteld door het Europese Telecommunicatie en Standaardisatie Instituut (ETSI).

Alle eindgebruikers van een TETRA beschikken over een unieke Individual Tetra

Subscriber Identity (ITSI) met de volgende structuur:

Terrestrial trunk radio mobiele lande code (T)MCC

Terrestrial trunk radio mobiele netwerk code (T)MNC

Netwerk specifieke korte gebruikers identiteit SSI

10 bits

14 bits

24 bits

3 cijfers

max. 4 cijfers

8 cijfe rs

Nummeropbouw ITSI

Een ITSI-nummer bestaat uit ten hoogste 17 cijfers uit het decimale stelsel waarvan de eerste drie of vier cijfers de MCC aangeven, de volgende vier of vijf cijfers de MNC en de resterende zeven of acht cijfers het Short Subscriber Identity (SSI) nummer voor de identificatie van respectievelijk een apparaat dan wel een abonnee. De mobiele landencode die door de ITU aan de Nederlandse Antillen is toegekend is het nummer 362. De MNC identificeert het thuis TETRA netwerk van de TETRA randapparatuur. SSI is een unieke identificatie van het TETRA station binnen het TETRA netwerk.

Besloten is niet meer dan één combinatie van mobiele landen code (MCC) en mobiele netwerkcode (MNC), te verstrekken per netwerk.

4.7. Us amps standaarden

Het Noord Amerikaanse mobiele telefoonsysteem aangeduid als US AMPS standaarden is gebaseerd op de mobiele technologieën zoals analoge (American Mobile Phone System) AMPS, (Time Division Multiple Access) TDMA en (Code Division Multiple Access) CDMA. De US AMPS standaarden gebruiken een System Identifier (SID) om een netwerk te identificeren. Voor het gebruik van US AMPS standaarden zijn drie typen nummers van belang.

 • 1. System Indentifier (SID);

 • 2. International Roaming Mobile Identification Numbers (IRM): zolang het gebruik van IMSI’s conform ITU E.212 niet volledig is doorgevoerd in de bestaande netwerken;

 • 3. Destination Point Codes (DPC). De American National Standards Institute (ANSI) standaard verschilt van de ITU standaard waardoor aparte DPC’s nodig zijn in een ANSI-41 gebaseerd systeem.

Sid

Het internationale forum voor AMPS technologie standaard (IFAST) verzorgt de toewijzing van de SID’s en publiceert de SID toewijzingsrichtlijnen en procedures. IFAST heeft het overzicht van toegewezen SID's en is verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten. IFAST heeft de IRM Administrator aangewezen om de rol van SID Administrator te vervullen.

Er zijn verschillende SID formaten en functies (zie toewijzingsrichtlijnen).

 • 1. De SID is een 15 bit identificatie code (0-32767) uitgezonden door een basisstation over een radioverbinding waardoor een mobiel systeem geïdentificeerd wordt volgens een Telecommunications Industry Association (TIA) draadloze standaard (bijvoorbeeld ANSI/EIA/TIA-553).

 • 2. De SID is een 16 bit identificatie code dat gebruikt wordt binnen een draadloos netwerk om draadloze systemen te identificeren. SID codes die niet passen in de 15 bit ruimte (de codes 32768-65535) kunnen gebruikt worden voor verschillende doeleinden in het netwerk zoals het identificeren van onderdelen van een draadloos netwerk ten behoeve van administratieve functies.

 • 3. Een Billing Identification (BID) is een SID code dat niet uitgezonden wordt door een basisstation maar uitsluitend gebruikt wordt voor netwerk identificatie doeleinden. Een BID kan een SID zijn van 15 of 16 bits. BID codes worden toegewezen door Cibernet Corporation.

De grondslagen voor toewijzing van SID codes vastgesteld door IFAST.

 • 1. Een reeks SID codes kan worden toegewezen aan de nationale toezichthouder. De toezichthouder is belast met het uitgeven van SID codes aan telecommunicatiebedrijven.

 • 2. Een reeks SID codes kan direct worden uitgegeven aan een concessiehouder die draadloze dienstverlening over landsgrenzen heen (bijvoorbeeld aanbieders van satelliet telefonie) aanbiedt onder voorwaarde dat de randapparatuur dat toegang krijgt tot het systeem in staat is te werken volgens een standaard waarbij het gebruik van SID codes noodzakelijk is.

 • 3. Een reeks SID codes kan worden toegewezen aan Cibernet Corporation om gebruikt te worden als BID codes als de beschikbare BID voorraad uitputting nadert. Alleen SID codes waarvan het meest significante bit een ‘1’ is komen hiervoor in aanmerking (de codes 32768-65535).

 • 4. De SID administrateur heeft als taak:

  • a. SID codes toe te wijzen aan elke aanvrager die voldoet aan de criteria voor toewijzing (hoofdstuk 5) op een redelijke, tijdige en objectieve wijze;

  • b. SID codes toe te wijzen op een ‘first come, first served’ basis uit de beschikbare voorraad;

  • c. alle toewijzingen uitvoeren op grond van de procedures in de richtlijnen;

  • d. gevoelige informatie van aanvragers confidentieel te behandelen.

 • 5. De van de aanvragers vereiste informatie ter onderbouwing van de aanvraag voor een

  SID dient uniform te zijn en tot het noodzakelijke te worden beperkt.

 • 6. SID toewijzingen die hebben plaatsgevonden vóór het goedkeuren van deze richtlijnen blijven ongemoeid. Het gebruik van alle uitgegeven SID's dient plaats te vinden overeenkomstig deze richtlijnen.

Voor de Nederlandse Antillen vervult de Minister de rol van nationale toezichthouder verantwoordelijk voor SID uitgifte.

De volgende SID reeks is nu toegewezen aan de Nederlandse Antillen:

Land

Toegewezen

SID reeks

Nederlandse Antillen

16

31392 t/m 31407

IRM

De IRM’s zijn van belang om de internationale roaming binnen ANSI-41 netwerken te realiseren zolang er nog geen (volledige) overgang naar IMSI’s, conform ITU E.212, heeft plaatsgevonden. IRM’s kunnen beschouwd worden als bijzondere Mobile Identification Numbers (MIN) die speciaal gebruikt worden voor roaming en niet voor US nationale toepassingen. Er zijn slechts 3600 IRM Network Identifiers (40% is gebruikt in 2005):

 • 1. 2000 MIN blokken van het formaat 0XXX en 1XXX;

 • 2. 1600 MIN blokken van het formaat NXX0 en NXX1 (N=2-9).

Toewijzing van deze IRM’s wordt gedaan door IFAST en de IRM Administrator in het bijzonder op basis van ‘IRM Assignement Guidelines and Procedures V5.1, March 2004’. Als de IMSI oplossing geïmplementeerd is dan vervalt het gebruik van IRM’s. Op het moment van samenstellen van het onderhavige nummerplan was het nog niet duidelijk of en zo ja wanneer dit zal gebeuren.

ANSI DPC

Een ANSI DPC kan nodig voor internationale roaming. De uitgifte van ANSI DPC’s wordt door de bevoegde autoriteiten in de Verenigde Staten gedaan.

4.8. signaleringspuntcodes

Signalling Point Code (SPC) is het identificatienummer van signaleringsknooppunten zoals telefooncentrales en andere netwerkonderdelen van het openbare telefoonnetwerk, ISDN en mobiele netwerken. Deze codes zijn nodig voor informatie-uitwisseling bij de opbouw en onderhoud van een verbinding, het opvragen van locatiegegevens van een mobiele abonnee.

Van de SPC’s zijn er twee verschillende versies:

 • 1. International Signalling Point Codes (ISPC), ten behoeve van netwerkonderdelen die een directe verbinding hebben met een buitenlands netwerkonderdeel;

 • 2. National Signalling Point Code of Transfer Signalling Point Code (NSCP/TSCP), ten behoeve van een directe verbinding tussen netwerkonderdelen binnen een land.

4.8.1. internationale signaleringspuntcodes

Door de liberalisering van de telecommunicatiemarkt zijn er meerdere concessiehouders die behoefte hebben aan ISPC’s. Vanwege de verantwoordelijkheid voor het Nederlands Antilliaanse telecommunicatiebeleid op grond van de Ltv heeft de Minister het beheer van in de Nederlandse Antillen toe te kennen ISPC’s op zich genomen. Hiermee wordt gegarandeerd dat de toekenning van ISPC’s op objectieve, transparante en niet-discriminerende wijze plaatsvindt.

ISPC is het identificatienummer van internationale signaleringsknooppunten, zoals telefooncentrales en andere netwerkonderdelen van het openbare telefoonnetwerk, ISDN en mobiele netwerken zoals GSM die een directe verbinding hebben met een buitenlands netwerkonderdeel. Een ISPC draagt zorg voor informatie-uitwisseling tussen telefooncentrales. Dit onderdeel van het nummerplan is zoveel mogelijk in lijn met de ITU-T aanbevelingen Q.708 Specifications of signalling system no. 7 numbering of international signalling point codes en daarmee gerelateerde ITU-T Aanbevelingen Q. 701 tot en met 707.

Opbouw van nummers

In de ITU-T Aanbeveling Q.708 is de hiërarchische structuur vastgelegd van de internationale signaleringspuntcodes. Het onderhavige nummerplan baseert zich op deze structuur van de internationale signaleringspuntcodes. Het toegepaste coderingssysteem van de ITU-T is gebaseerd op geografie. De wereld is ingedeeld in zes zones en binnen de zones zijn codeblokken gereserveerd voor de verschillende landen. De Nederlandse Antillen zijn ingedeeld in zone 3.

Aan de Nederlandse Antillen zijn de nummerblokken: 3-124-0/7, 3-125-0/7 en 3-126-0/7 toegekend, elk bestaande uit 8 codes. In totaal beschikt de Nederlandse Antillen over 24 nummers.

Een ISPC bestaat uit 14 cijferige binaire bitscode (3-8-3-bit-format), een unieke identificatie van een netwerkpunt volgens het signaleringssysteem Signalling System No. 7 (SS7).

Een ISPC wordt uitgedrukt als een decimaal getal waardoor het eenvoudiger te communiceren is (bijvoorbeeld 3-124-0).

Een ISPC bestaat uit twee delen:

 • 1. Signalling Area / Network Code (SANC);

 • 2. Signalling Point Identification (SPID).

Zie onderstaande figuur.

SANC

 

SPID

Zone ID

Area/netwerk ID

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

Opbouw van een ISPC

De eerste decimaal betreft de zone informatie. Deze bestaat uit 3 bits en kan dan ook de waarden 0-7 aannemen. De Nederlandse Antillen zit in zone 3. De tweede decimaal betreft de netwerk identificatie. Hiervoor zijn 8 bits beschikbaar. De derde decimaal heeft de identificatie van het netwerkonderdeel ( of eigenlijk in SS7 terminologie het signaleringspunt).

Ieder land heeft van de ITU minimaal 1 Signalling Area/Network Code (SANC)

toegewezen gekregen.

In bijlage 4 staat het overzicht van de ISPC’s.

Criteria voor toewijzing ISPC:

1. concessiehouders belast met mobiele- of lange afstand telecommunicatie-infrastructuur komen in aanmerking voor een ISPC;

2. een concessiehouder zal op zijn minst 1 signaleringsrelatie met een andere nationale concessiehouder tot stand brengen binnen 6 maanden na toekenning van een ISPC.

4.8.2. Nationale signaleringspuntcodes

NSPC of ook wel TSPC is het identificatienummer van nationale signaleringsknoop- punten, zoals telefooncentrales en andere netwerkonderdelen van het openbare telefoon-netwerk, ISDN en mobiele netweken.

Een NSPC is op dezelfde wijze opgebouwd als een ISPC. Deze bestaat uit 14 bits. Meestal wordt de code aan de hand van 3 decimalen gerepresenteerd, bijvoorbeeld 1-234-5. Een NSPC is opgebouwd uit drie delen:

 • 1. zone identificatie;

 • 2. netwerk identificatie;

 • 3. punt.

Zie onderstaande figuur.

Zone ID

Netwerk ID

Punt

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

Opbouw van een NSPC

De eerste decimaal betreft de zone informatie. Deze bestaat uit 3 bits en kan dan ook de waarden 0-7 aannemen. De tweede decimaal betreft de netwerk identificatie. Hiervoor zijn 8 bits beschikbaar. De derde decimaal heeft de identificatie van het netwerkonderdeel ( of eigenlijk in SS7 terminologie het signaleringspunt).

Om een NSPC in het signaleringsverkeer van een ISPC te kunnen onderscheiden wordt de NSPC voorafgegaan door een netwerkidenticator ‘11’ (binair; decimaal: 3)

Vanwege de verantwoordelijkheid voor het Nederlands Antilliaanse telecommunicatie-beleid heeft de Minister het beheer van in de Nederlandse Antillen toe te kennen NSPC’s op zich genomen.

Het onderhavige nummerplan is in lijn met de ITU-T aanbeveling Q.708 Specifications of signalling system no. 7 (SS7) numbering of international signalling point codes en daarmee gerelateerde ITU-T Aanbevelingen Q.701 tot en met Q.707.

Criteria voor toewijzing NSPC:

1. concessiehouders belast met lokale-, mobiele – of lange afstand telecommunicatie- infrastructuur komen in aanmerking voor een NSPC;

2. een concessiehouder zal op zijn minst 1 signaleringsrelatie met een andere nationale concessiehouder tot stand brengen binnen 6 maanden na toekenning van een NSPC.

In bijlage 5 staat het overzicht van de NSPS’s.

Bijlage 1. Schema nummeropbouw

Bijlage 247345.png

CC

=

Country Code

NDC

=

National Destination Code (binnenlands regionaal kengetal of netnummer)

SN

=

Subscriber Number

Bijlage 2. Schema nummeropbouw

Bijlage 247346.png

MCC

=

Mobile Country Code (3 cijfers)

NDC

=

Mobile Network Code (2 of 3 cijfers)

MSIN

=

Mobile Subscriber Identification Number (maximum 10 cijfers)

IMSI

=

International Mobile Subscriber Identity (15 cijfers)

Bijlage 3. MNC mobiele telecommunicatie-infrastructuur

Toewijzing Mobile Network Codes (MNC) volgens ITU-T rec. E.212

00 Gereserveerd voor uitbreiding en nieuwe toepassingen.

01 Gereserveerd voor uitbreiding en nieuwe toepassingen.

02 Gereserveerd voor uitbreiding en nieuwe toepassingen.

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Eutel N.V. (gsm)

32

33 WICC N.V (gsm)

34

35

36

37

38

39

40 Gereserveerd voor uitbreiding en nieuwe toepassingen.

41 Gereserveerd voor uitbreiding en nieuwe toepassingen.

42 Gereserveerd voor uitbreiding en nieuwe toepassingen.

43

44

45

46

47

48

49

50

51 Telcell N.V.

52

53

54 ECC N.V.

55

56

57

58

59 Radcomm N.V. (gsm)

60 Radcomm N.V. (umts)

61

62

63 CSC N.V.

64

65

66

67

68 CT N.V. (umts)

69 CT N.V. (gsm)

70

71

72

73

74 PCS N.V.

75

76 Antilliano Por N.V.

77

78 Telbo N.V.

79

80 Gereserveerd voor uitbreiding en nieuwe toepassingen.

81 Gereserveerd voor uitbreiding en nieuwe toepassingen.

82 Gereserveerd voor uitbreiding en nieuwe toepassingen.

83

84

85

86

87

88

89

90

91 Setel N.V. (gsm)

92

93

94

95 GSM Caribbean N.V. (gsm)

96

97

98

99

Bijlage 4. ISPC’s Nederlandse Antillen

ISPC

Aanbieder

Unieke naam

3-124-0

Polycom

Curaçao

3-124-1

Antelecom

St. Maarten

3-124-2

Antelecom

Curaçao 1

3-124-3

Scarlet

Curaçao

3-124-4

Antelecom

Curaçao 2

3-124-5

Telbo

Bonaire

3-124-6

GSM Caribbean

Curaçao

3-124-7

Smitcoms

St. Maarten

3-125-0

Scarlet

Curacao 0102

3-125-1

Setel

Curaçao GSM

3-125-2

Third Wave Int.

Curaçao 1

3-125-3

Third Wave Int.

Curaçao 2

3-125-4

Polycom

Curaçao 2

3-125-5

Radcomm

St. Maarten

3-125-6

Centenial

Curaçao

3-125-7

ECC

St. Maarten 1

3-126-0

Radcomm

St. Maarten 2

3-126-1

Smitcoms

St. Maarten 2

3-126-2

Saltel

Curaçao

3-126-3

Santa Barbara

Curaçao

3-126-4

Setel

Curaçao UMTS

3-126-5

   

3-126-6

   

3-126-7

   

Bijlage 5. NSPS’s Nederlandse Antillen

Zone

Netwerk

SPID

Aanbieder

3

000-009

0 t/m 7

Telbo

3

010-019

0 t/m 7

Telbo

3

020-029

0 t/m 7

GSM

Caribbean

3

030-039

0 t/m 7

Scarlet

3

040-049

0 t/m 7

Polycom

3

050-059

0 t/m 7

Third Wave

Int.

3

060-069

0 t/m 7

Centenial

3

070-079

0 t/m 7

PCS

3

080-089

0 t/m 7

CSC

3

090-099

0 t/m 7

 

3

100-109

0 t/m 7

Setel

3

110-119

0 t/m 7

Setel

3

120-129

0 t/m 7

Setel

3

130-139

0 t/m 7

Setel mobile

3

140-149

0 t/m 7

Saltel

3

150-159

0 t/m 7

 

3

160-169

0 t/m 7

 

3

170-179

0 t/m 7

 

3

180-189

0 t/m 7

 

3

190-199

0 t/m 7

 

3

200-209

0 t/m 7

Antelecom

3

210-219

0 t/m 7

Antelecom

3

220-229

0 t/m 7

Antelecom

3

230-239

0 t/m 7

 

3

240-249

0 t/m 7

 

3

250-255

0 t/m 7

 

5

000-009

0 t/m 7

Telem

5

010-019

0 t/m 7

Telem

5

020-029

0 t/m 7

Telem

5

030-039

0 t/m 7

Radcomm

5

040-049

0 t/m 7

Smitcoms

5

050-059

0 t/m 7

Satel

5

060-069

0 t/m 7

 

5

070-079

0 t/m 7

Eutel

5

080-089

0 t/m 7

 

5

090-099

0 t/m 7

ECC

5

100-109

0 t/m 7

 

5

110-119

0 t/m 7

WICC

5

120-129

0 t/m 7

 

5

130-139

0 t/m 7

 

5

140-149

0 t/m 7

 

5

150-159

0 t/m 7

Antelecom

5

160-169

0 t/m 7

 

5

170-179

0 t/m 7

 

5

180-189

0 t/m 7

 

5

190-199

0 t/m 7

 

5

200-209

0 t/m 7

 

5

210-219

0 t/m 7

 

5

220-229

0 t/m 7

 

5

230-239

0 t/m 7

 

5

240-249

0 t/m 7

 

5

250-255

0 t/m 7

 

Bijlagen 6

AANVRAAGFORMULIER

Bijlage 247347.png

De volgende documenten moeten worden bijgesloten

Voor 0806/0906 nummers:

 • Goedkeuring door het Bestuurscollege van het eilandgebied van vestiging

  • o Voor bedrijven:

   • ƒ Een origineel uittreksel van de Kamer van Koophandel en Nijverheid (niet ouder dan drie maanden)

   • ƒ Kopie van vestigingsvergunning

   • ƒ Kopie van de statuten van de vennootschap

  • o Voor individuele personen:

  • ƒ Kopie van identiteitskaart van de Nederlandse Antillen of paspoort.

INFORMATIE OVER DE DIENST

(Gelieve additionele formulieren bij te voegen indien meerdere nummers worden aangevraagd)

Bijlage 247348.png

Bijlagen 7

Begrippenlijst

Abonneenummer (AN)

Het Abonneenummer is het nummer waarmee een abonnee in een netwerk of nummergebied geïdentificeerd wordt.

Betaal informatiediensten

Diensten, waaronder van tevoren opgenomen informatie of door een telefonist(e) verstrekte informatie, die een betaal 090X nummer gebruiken (bijv. 090X-0YYY, 090X- 1YYY en 090X-NYY YYYY waarbij X=0,6,9 N=2,3,4,5,6,7,87,9 Y=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9). Voor het gebruik van deze diensten worden kosten aan de contractant die het gesprek initieert in rekening gebracht. Dit omvat de basis telecommunicatiekosten van het gesprek en additionele kosten voor de informatie (toegevoegde waarde), hetzij gecombineerd of afzonderlijk, een en ander afhankelijk van de regeling tussen de dienstaanbieder en de telecommunicatie concessiehouder.

Carrier select (CS)

De contractant toetst, per geïnitieerd gesprek (Direct Distant Dialling), een code van vier cijfers (01Ax) of vijf cijfers (01Bxx) in, waarmee hij de lange afstand concessiehouder van zijn keuze aangeeft, voordat hij het volledig internationaal of interinsulair telefoonnummer intoetst. Voor het aankiezen van platformdiensten voor het voeren van lange afstand gesprekken wordt een code van vijf cijfers (01Bxx) ingetoetst.

Carrier pre-select (CPS)

De contractant sluit een ‘Carrier pre-select’ overeenkomst af met de lange afstand concessiehouder van zijn keuze ten einde zijn lange afstand telefoongesprekken te verzorgen waarbij het niet nodig is om per gesprek de carrier select code van vier cijfers in te toetsen.

Dienstaanbieder

De persoon of organisatie die telecommunicatiediensten verleent welke, geheel of gedeeltelijk uit het transport en de routering van signalen via de telecommunicatie- infrastructuur van de concessiehouder bestaat. In de praktijk kan een dienstaanbieder fungeren als wederverkoper van de opgedragen diensten van de concessiehouder en/of andere tele-informatie of toegevoegde waarde diensten aan derden aanbieden. De basis telecommunicatiediensten bestaande uit transport, schakelen en routeren van signalen behoren tot de verantwoordelijkheid van de concessiehouder.

Gratis informatiediensten

Diensten, waaronder van tevoren opgenomen informatie of door een telefoniste verstrekte informatie, die via een gratis informatie nummer toegankelijk zijn (bijv. 080X-0YYY, 080X-1YYY en 080X-NYY YYYY waarbij X = 0,6,9 N = 2,3,4,5,6,7,8,9 Y = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9). Deze diensten worden kosteloos aangeboden aan de contractant die het gesprek initieert.

Toegangsnummers

Nummers (kort en lang) die gebruikt worden voor toegang tot lange afstand telefoondienst (0801 serie) of toegang tot lokale telefoondienst (0802 serie).

Landencode (CC)

De landencode is een combinatie van één, twee of drie cijfers, waarmee een bepaald land ofwel een landengroep in een geïntegreerd nummerplan, ofwel een specifiek geografisch gebied, geïdentificeerd wordt. De landencode voor de Nederlandse Antillen is 599.

National Destination Code (NDC)

Een codecategorie naar keuze van een land, binnen het E.164 nummerplan, dat in combinatie met het Abonneenummer (AN), het Nationaal Significant Nummer (NN) vormt van het internationaal openbare telecommunicatienummer.

De NDC kan een decimaal cijfer zijn of een combinatie van decimale cijfers (de toegangscode ‘0’ daarbij niet inbegrepen), waarmee een nummergebied binnen een land of een landengroep wordt geïdentificeerd

Nationaal (Significant) Nummer N(S)N

Het Nationaal Significant Nummer is dat gedeelte van een nummer dat volgt op de landencode voor speciale geografische gebieden. Het Nationaal Significant Nummer bestaat uit de Nationale bestemmingscode (NDC) gevolgd door het Abonneenummer (AN). De functie en vormgeving van het N(S)N wordt nationaal bepaald.

Nummerhouder

De dienstaanbieder of de concessiehouder aan wie door de Minister een nummer of nummerserie uit het nummerplan is toegewezen.

Pre-select override (PSO)

De contractant met een ‘Carrier pre-select’ overeenkomst heeft altijd de mogelijkheid om per gesprek naar keuze een andere lange afstand concessiehouder te kiezen voor de afhandeling van dat gesprek.

 1. Zie de uitspraken van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba in de uitspraken van in de zaken Setel N.V. vs de Minister van Verkeer en Vervoer 93H-LAR 2005/13 uitspraak 21 november 2005 en 100H-LAR 2005/23 uitspraak 21 november 2005.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina