Regeling basisadministraties persoonsgegevens BES

Geldend van 08-10-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 september 2010, nr. 2010-0000605688, houdende regels ter uitvoering van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES en het Besluit basisadministraties persoonsgegevens BES (Regeling basisadministraties persoonsgegevens BES)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Het beheer, de technische en administratieve inrichting en werking en de beveiliging van de basisadministraties

Artikel 2

 • 1 Het bestuurscollege legt de hoofdlijnen van het beheer van de basisadministratie vast in een regeling die voor een ieder ter inzage wordt gelegd.

 • 2 Het bestuurscollege en al degenen die verder bij het beheer van de basisadministratie zijn betrokken, zijn verplicht de in het eerste lid bedoelde regeling na te leven.

Artikel 3

 • 1 Er is een systeembeschrijving basisadministraties BES, waarin zijn opgenomen:

 • 2 De systeembeschrijving basisadministraties BES wordt gevormd door de op de onderwerpen, genoemd in het eerste lid, betrekking hebbende en als zodanig gemarkeerde hoofdstukken en bijlagen, of onderdelen daarvan, van het Logisch Ontwerp BES, versie 1.3, dat als bijlage bij deze regeling is gevoegd.

Artikel 4

De minister stelt de inhoud vast van de in de systeembeschrijving basisadministraties BES beschreven tabellen ten behoeve van de ordening en de codering van de gegevens in de basisadministraties.

Artikel 5

Er zijn de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de in de basisadministratie opgenomen gegevens tegen verlies of aantasting van deze gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens. Deze voorzieningen omvatten ten minste de volgende onderwerpen:

 • a. maatregelen gericht op personen die werkzaam zijn voor de verantwoordelijke;

 • b. maatregelen gericht op de toegang tot gebouwen en ruimten waar in de basisadministratie opgenomen gegevens aanwezig zijn;

 • c. maatregelen gericht op een deugdelijke werking en beveiliging van de apparatuur en programmatuur die het geautomatiseerde systeem van het openbaar lichaam vormen;

 • d. maatregelen gericht op het beheer van de gegevens die in de basisadministratie zijn opgenomen;

 • e. maatregelen voor het geval de geheimhouding van in de basisadministratie opgenomen gegevens is geschaad;

 • f. maatregelen bij calamiteiten.

Hoofdstuk 3. De systematische verstrekking van gegevens uit de basisadministraties

§ 1. De technische en administratieve inrichting en werking en de beveiliging van de verstrekkingenvoorziening

Artikel 6

 • 1 Er is een systeembeschrijving verstrekkingenvoorziening BES, waarin zijn opgenomen:

  • a. de regels omtrent de technische en administratieve inrichting en werking van de verstrekkingenvoorziening, bedoeld in artikel 3a, derde lid, onder a, van de wet;

  • b. de beschrijving van de volgende wijzen van systematisch verstrekken van gegevens aan overheidsorganen en derden op grond van de desbetreffende autorisatiebesluiten:

   • 1°. de verstrekking op verzoek van het overheidsorgaan of de derde, van gegevens welke deel uitmaken van de in een autorisatiebesluit vermelde gegevens over, per verzoek, ten hoogste tien personen die deel uitmaken van de in het autorisatiebesluit bepaalde categorie van personen en van wie de gegevens of een deel van de gegevens voldoen aan de gegevens die in het verzoek zijn vermeld (verstrekkingen ad-hoc op basis van een zoekvraag);

   • 2°. de verstrekking van de in een autorisatiebesluit vermelde gegevens over personen waarvan de in de basisadministratie vermelde gegevens voldoen aan de in het autorisatiebesluit genoemde voorwaarden (selectieverstrekkingen);

  • c. de regels omtrent de verzending en de ontvangst van berichten door de verstrekkingenvoorziening in verband met de uitvoering van artikel 3a, derde lid, onder b, van de wet.

 • 2 De systeembeschrijving verstrekkingenvoorziening BES wordt gevormd door de op de onderwerpen, genoemd in het eerste lid, betrekking hebbende en als zodanig gemarkeerde hoofdstukken en bijlagen, of onderdelen daarvan, van het Logisch Ontwerp BES, versie 1.3, dat als bijlage bij deze regeling is gevoegd.

Artikel 7

De minister stelt de inhoud vast van de in de systeembeschrijving verstrekkingenvoorziening BES beschreven tabellen ten behoeve van de ordening en de codering van de gegevens in de verstrekkingenvoorziening en de verstrekking van gegevens uit de verstrekkingenvoorziening.

Artikel 8

Er zijn de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de in de verstrekkingenvoorziening opgenomen gegevens tegen verlies of aantasting van deze gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens. Deze voorzieningen omvatten ten minste de volgende onderwerpen:

 • a. maatregelen gericht op personen die werkzaam zijn voor de verantwoordelijke;

 • b. maatregelen gericht op de toegang tot gebouwen en ruimten waar in de verstrekkingenvoorziening opgenomen gegevens aanwezig zijn;

 • c. maatregelen gericht op een deugdelijke werking en beveiliging van de apparatuur en programmatuur die de verstrekkingenvoorziening vormen;

 • d. maatregelen gericht op het beheer van de gegevens die in de verstrekkingenvoorziening zijn opgenomen;

 • e. maatregelen voor het geval de geheimhouding van in de verstrekkingenvoorziening opgenomen gegevens is geschaad;

 • f. maatregelen bij calamiteiten.

§ 3. De uitwisseling van berichten met de verstrekkingenvoorziening

Artikel 10

De uitwisseling van berichten tussen de basisadministraties enerzijds en de verstrekkingenvoorziening anderzijds geschiedt overeenkomstig de systeembeschrijving basisadministraties BES en de systeembeschrijving verstrekkingenvoorziening BES.

Artikel 11

De uitwisseling van berichten tussen de verstrekkingenvoorziening enerzijds en overheidsorganen en derden anderzijds geschiedt overeenkomstig de systeembeschrijving verstrekkingenvoorziening BES.

§ 4. De indiening van het verzoek tot het nemen van een autorisatiebesluit

Artikel 12

Bij de indiening van een verzoek tot het nemen van een autorisatiebesluit maakt het overheidsorgaan of de derde gebruik van een door de minister vastgesteld formulier.

Hoofdstuk 4. De bijdragen in de kosten in verband met de uitvoering van de wet en het besluit

Artikel 13

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

Artikel 14

De categorieën van kosten, bedoeld in artikel 4c, tweede lid, van de wet, zijn:

 • a. kosten in verband met het beheer en het gebruik van de verstrekkingenvoorziening;

 • b. kosten in verband met de uitwisseling van berichten tussen de basisadministraties van de openbare lichamen en de verstrekkingenvoorziening;

 • c. kosten in verband met de verzending door de verstrekkingenvoorziening van berichten aan overheidsorganen en derden, en de ontvangst door de verstrekkingenvoorziening van berichten van overheidsorganen en derden;

 • d. kosten in verband met de verzending van berichten met behulp van optische schijf of magneetschijf.

Artikel 16

 • 1 De minister stelt elk jaar het bedrag per bericht vast, dat hij in het volgende jaar zal hanteren.

 • 2 De minister bepaalt dit bedrag, gelet op:

  • a. de voor het lopende jaar te verwachten kosten als bedoeld in artikel 14, onder a, b en c, verminderd met het saldo over het vorige jaar;

  • b. het voor het volgende jaar te verwachten aantal berichten dat op grond van artikel 15 ten laste komt van de betrokkenen.

 • 3 Het saldo over het vorige jaar wordt gevonden door het aantal gerealiseerde berichten dat ten laste komt van de betrokkenen te vermenigvuldigen met het bedrag per bericht voor dat jaar en dit product te verminderen met de kosten, bedoeld in artikel 14, onder a, b en c, in dat jaar.

 • 4 De minister deelt het bedrag, bedoeld in het eerste lid, in september van elk jaar mede aan de betrokkenen.

Artikel 17

In afwijking van artikel 16, eerste tot en met vierde lid, worden de bedragen voor de jaren 2010 tot en met 2012 als volgt vastgesteld:

 • a. De prijs voor een verstrekking als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, bedraagt € 0,15 per bericht.

 • b. De prijs voor een verstrekking als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, bedraagt voor de eerste verstrekking: € 3.500.

 • c. De prijs voor iedere volgende verstrekking als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, die aan dezelfde voorwaarden voldoet als de eerste verstrekking en periodiek plaatsvindt, bedraagt:

  • 1°. voor een dagelijkse verstrekking: € 50;

  • 2°. voor een wekelijkse verstrekking; € 100;

  • 3°. voor een maandelijkse verstrekking: € 500;

  • 4°. voor een verstrekking per kwartaal: € 1.250;

  • 5°. voor een verstrekking per half jaar: € 2.000;

  • 6°. voor een jaarlijkse verstrekking: € 3.000.

 • d. De prijs voor iedere volgende verstrekking als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, die aan dezelfde voorwaarden voldoet als de eerste verstrekking en niet periodiek plaatsvindt, bedraagt: € 3.000.

Artikel 18

De bijdrage van een betrokkene bestaat uit maandelijkse betalingen. Hiertoe stelt de minister maandelijks het bedrag vast, dat aan de betrokkene in rekening wordt gebracht. De vaststelling geschiedt op basis van:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten, Lange Vijverberg 11 te ’s-Gravenhage.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Bijlage bij de artikelen 3, tweede lid, en 6, tweede lid

[Deze bijlage wordt ter inzage gelegd bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Turfmarkt 147, Den Haag, de afdelingen burgerzaken van het openbaar lichaam Bonaire, Kaya Neerlandia 40, Kralendijk, het openbaar lichaam Sint Eustatius, Kennip Road, Oranjestad en het openbaar lichaam Saba, Power Street 1, The Bottom en tevens via www.rvig.nl beschikbaar gesteld.]

Terug naar begin van de pagina