Rijksbesluit rechtspositie Gouverneurs

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit van 27 september 2010, houdende regeling van de materiële rechtspositie van de Gouverneur van Curaçao en de Gouverneur van Sint Maarten (Rijksbesluit rechtspositie Gouverneur van Curaçao en Gouverneur van Sint Maarten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 juli 2010, nr. 2010-0000484646;

Gelet op artikel 1, vierde lid, van het Reglement voor de Gouverneur van Curaçao en artikel 1, vierde lid, van het Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten;

De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies 12 augustus 2010, nr. W04.10.0367/I/K);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse en Koninkrijksrelaties van 22 september 2010, nr. 2010-0000578407;

De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. Reglement: Reglement voor de Gouverneur van Aruba, Reglement voor de Gouverneur van Curaçao of Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten;

 • c. Gouverneur: Gouverneur van Aruba, Gouverneur van Curaçao of Gouverneur van Sint Maarten;

 • d. waarnemend Gouverneur: waarnemend Gouverneur van Aruba, waarnemend Gouverneur van Curaçao of waarnemend Gouverneur van Sint Maarten;

 • e. kinderen: tot het gezin van de Gouverneur behorende eigen kinderen, stief- en pleegkinderen, die de leeftijd van eenentwintig jaar nog niet hebben bereikt en niet gehuwd zijn of gehuwd geweest zijn.

Artikel 1a

De Gouverneur is niet tevens waarnemend Gouverneur van een ander land binnen het Koninkrijk.

Artikel 2

 • 1 De bezoldiging van de Gouverneur van Aruba bedraagt Afl. 23.893.92 Arubaanse courant per maand.

 • 2 De bezoldiging van de Gouverneur van Curaçao onderscheidenlijk die van Sint Maarten bedraagt NAF 23.893.92 Nederlands-Antilliaans courant per maand.

 • 3 Het genot van de bezoldiging vangt aan met de datum van ingang van de benoeming en eindigt met de dag van overlijden of die, voorafgaand aan de datum van ingang van het ontslag van de Gouverneur.

 • 4 Als de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk van Nederland wijziging ondergaat, wordt het bedrag, genoemd in het eerste lid, bij ministeriële regeling overeenkomstig gewijzigd.

 • 5 Indien aan het personeel in de sector Rijk van Nederland een eenmalige uitkering wordt toegekend, ontvangt de Gouverneur een uitkering op gelijke voet.

Artikel 3

Uit hoofde van de ambtsaanvaarding wordt aan de Gouverneur een verhuiskostenvergoeding toegekend, bestaande uit:

 • a. een bedrag voor de kosten verbonden aan het vervoer van de betrokkene en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning, welk bedrag zo nodig wordt vermeerderd met een bedrag voor reis- en verblijfkosten, welke de betrokkene en eventueel een of meer van diens gezinsleden vooraf hebben gemaakt ter bezichtiging van woonruimte;

 • b. een bedrag voor de kosten van vervoer van de bagage en van de inboedel van de betrokkene naar de nieuwe woning, waaronder begrepen de kosten van het in- en uitpakken, en – indien het een verhuizing naar Aruba, Curaçao of Sint Maarten betreft – de verschuldigde invoerrechten;

 • c. een bedrag van tien procent van de jaarlijkse bezoldiging voor alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten.

Artikel 4

Voor de vervulling van het ambt heeft de Gouverneur de beschikking over een gouverneurshuis en de daarin van rijkswege aangebrachte inboedel.

Artikel 5

 • 1 De Gouverneur van Aruba ontvangt een vergoeding voor aan de uitoefening van zijn ambt verbonden kosten van Afl. 2428,63 Arubaanse courant per maand.

 • 2 De Gouverneur van Curaçao onderscheidenlijk die van Sint Maarten ontvangt een vergoeding voor aan de uitoefening van zijn ambt verbonden kosten van NAF. 2428,63 Nederlands-Antilliaans courant per maand.

Artikel 6

In het geval van buitenlandse dienstreizen worden de noodzakelijke faciliteiten ter beschikking gesteld ten behoeve van vervoer en verblijf voor de Gouverneur.

Artikel 7

De Gouverneur heeft aanspraak op:

 • a. een jaarlijks vakantieverlof van 25 dagen, welk verlof binnen de ambtstermijn cumulatief tot een maximum van 75 dagen kan worden genoten;

 • b. een jaarlijkse vakantie-uitkering van 8% van de bezoldiging;

 • c. een eindejaarsuitkering van 8,3% van de bezoldiging.

Artikel 8

 • 1 De Gouverneur van Aruba heeft aanspraak op vergoeding van de werknemerspremie van de Algemene Ziektekosten Verzekering voor zichzelf, de echtgenote of echtgenoot en de kinderen.

 • 2 De Gouverneur van Curaçao onderscheidenlijk die van Sint Maarten heeft aanspraak op een vergoeding van de helft van de premiekosten van de ziektekostenverzekering die hij sluit ten behoeve van zichzelf, zijn echtgenote of echtgenoot en zijn kinderen.

Artikel 9

Uit hoofde van de ambtsbeëindiging worden aan de eervol ontslagen Gouverneur toegekend:

Artikel 10

 • 1 In geval van overlijden van de Gouverneur worden aan de weduwe of weduwnaar, van wie de overledene niet duurzaam gescheiden leefde, uitgekeerd:

 • 3 Bij ontstentenis van een weduwe of weduwnaar geschieden de uitkeringen, bedoeld in het eerste lid, ten behoeve van de kinderen.

 • 4 Indien de overleden Gouverneur geen betrekkingen nalaat als genoemd in het derde lid, dan geschiedt de uitkering van het bedrag, bedoeld in het eerste lid, onder a, indien de overledene kostwinner was, aan:

  • a. diens ouders;

  • b. andere kinderen dan bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder e, mits zij de leeftijd van eenentwintig jaar nog niet hebben bereikt en niet gehuwd zijn of gehuwd geweest zijn; of

  • c. broers en zussen.

 • 5 Indien de overleden Gouverneur geen betrekkingen als bedoeld in de vorige leden nalaat, kan het bedrag, bedoeld in onderdeel a van het eerste lid, door Onze Minister geheel of ten dele worden uitgekeerd voor de betaling van de kosten van de laatste ziekte en van de lijkbezorging, indien de nalatenschap van de overledene voor de betaling van die kosten ontoereikend is.

Artikel 11

 • 1 De waarnemend Gouverneur die krachtens de artikelen 12 en 13 van het Reglement als zodanig optreedt, geniet gedurende de waarnemingsperiode een beloning van twintig procent van de maandelijkse bezoldiging, bedoeld in artikel 2.

 • 2 Bij aantoonbare inkomstenderving als gevolg van de waarneming kan het bedrag van de beloning door Onze Minister worden verhoogd, echter tot maximaal een bedrag naar rato van de maandelijkse bezoldiging, bedoeld in artikel 2.

Artikel 12

De waarnemend Gouverneur heeft gedurende de uitoefening van het ambt aanspraak op:

 • a. vergoeding van de representatiekosten overeenkomstig artikel 5;

 • b. vergoeding van reis- en verblijfkosten voor dienstreizen overeenkomstig artikel 6.

Artikel 13

Onverminderd artikel 2, vierde lid, kunnen de bedragen, genoemd in de artikelen 2, eerste en tweede lid, en 5, bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister, worden gewijzigd.

Artikel 15

Indien de eerste Gouverneur na de inwerkingtreding van dit besluit de laatste Gouverneur van de Nederlandse Antillen was, blijft het Positiebesluit Gouverneur van de Nederlandse Antillen op hem van toepassing.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 september 2010

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de eerste oktober 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina