Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 12-07-2024.
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2023

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 september 2010, nr. BJZ2010024781 houdende regels met betrekking tot de heffing door bestuursorganen van het Rijk van rechten voor diensten die verband houden met een omgevingsvergunning (Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 4.9 van het Besluit omgevingsrecht;

Besluit:

Artikel 1. Legesheffing

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Ter zake van de behandeling van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning dan wel tot wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, heft de minister die daarvoor bevoegd gezag is rechten voor een door hem verstrekte dienst als bedoeld in de tarieventabel in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Betalingsplichtige

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Betalingsplichtig is de aanvrager van een dienst, dan wel degene ten behoeve van wie een dienst wordt verleend.

Artikel 3. Vrijstelling

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Rechten worden niet geheven voor een dienst waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening zijn of worden verhaald.

Artikel 4. Heffingsmaatstaven en tarieven

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De rechten worden geheven overeenkomstig de heffingsmaatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze regeling behorende tarieventabel.

Artikel 5. Heffing

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De rechten worden geheven door middel van een beschikking, die deel kan uitmaken van de beslissing op de aanvraag.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2010.

Artikel 7. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 september 2010

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.C. Huizinga-Heringa

Bijlage Tarieventabel

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

1.1. Begripsomschrijving

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • bouwkosten: aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

1.2. Berekening tarief vergunningaanvraag

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Het tarief voor de behandeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning is opgebouwd uit de som van de verschuldigde rechten voor de verschillende activiteiten waarop een aanvraag betrekking heeft, berekend overeenkomstig deze tarieventabel.

1.3. Tarief omgevingsvergunning in twee fasen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.5, eerste lid, van de wet in twee fasen plaatsvindt, bedraagt het tarief:

 • a. voor een aanvraag om een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze tarieventabel voor de activiteiten waarop een aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 • b. voor een aanvraag om een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze tarieventabel voor de activiteiten waarop een aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

Hoofdstuk 2. Tarieven per activiteit

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

2.1. Bouwactiviteit

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1. Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de wet, bedraagt het tarief:

  a.

  bij bouwkosten van € 2.000 tot € 20.000:

  € 600

  b.

  bij bouwkosten van € 20.000 tot € 100.000:

  € 3.700

  c.

  bij bouwkosten van € 100.000 tot € 1.000.000:

  € 10.500

  d.

  bij bouwkosten van € 1.000.000 tot € 5.000.000:

  € 27.600

  e.

  bij bouwkosten van € 5.000.000 tot € 25.000.000:

  € 47.400

  f.

  bij bouwkosten van € 25.000.000 of meer:

  € 56.200

 • 2.

  Indien een aanvraag betrekking heeft op het verlengen van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit aangegeven termijn, bedoeld in artikel 5.16, vierde lid, van het Besluit omgevingsrecht, bedraagt het tarief:

  € 500

2.2. Uitvoeren van werk of werkzaamheden

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de wet, bedraagt het tarief:

€ 650

2.3. Planologisch strijdig gebruik

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de wet, bedraagt het tarief:

a.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de wet wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 500

b.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet wordt toegepast (bij algemene maatregel van bestuur aangewezen buitenplanse afwijking):

€ 500

c.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de wet wordt toegepast in een geval als bedoeld in artikel 3.2, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (andere buitenplanse afwijking bij een project van nationaal ruimtelijk belang):

€ 5.000

d.

indien artikel 2.12, tweede lid, van de wet wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 500

e.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de wet wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 500

f.

indien de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de wet wordt toegepast (afwijking van provinciale verordening):

€ 500

g.

indien de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de wet wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 500

h.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de wet wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 350

2.4. Brandveilig gebruiken van een bouwwerk

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de wet, bedraagt het tarief:

€ 1.300

2.5. Activiteiten met betrekking tot monumenten

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de wet, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de wet met betrekking tot een krachtens een gemeentelijke of provinciale verordening aangewezen monument, bedraagt het tarief:

€ 1.300

2.6. Sloopactiviteiten

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g of h, of 2.2, eerste lid, onder c, van de wet, bedraagt het tarief:

€ 1.300

2.7. Aanleggen of veranderen weg

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder d, van de wet, bedraagt het tarief:

€ 650

2.8. Uitweg

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e, van de wet, bedraagt het tarief:

€ 650

2.9. Alarminstallatie

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het in, op of aan een onroerende zaak hebben van een alarminstallatie, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder f, van de wet, bedraagt het tarief:

€ 350

2.10. Vellen van houtopstand

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g, van de wet, bedraagt het tarief:

€ 600

2.11. Handelsreclame

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder h of i, van de wet, bedraagt het tarief:

€ 500

2.12. Opslaan roerende zaken

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j of k, van de wet, bedraagt het tarief:

€ 350

2.13. Andere omgevingsvergunningverplichtige activiteiten op grond van artikel 2.1 van de wet

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de wet, met uitzondering van een geval dat is aangewezen op grond van artikel 2.9a, eerste lid, tweede volzin, van de wet, bedraagt het tarief:

€ 500

2.14. Andere omgevingsvergunningverplichtige activiteiten op grond van artikel 2.2 van de wet

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een activiteit die behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de wet, bedraagt het tarief:

€ 500

2.15. Uitgebreide voorbereidingsprocedure

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, wordt het tarief verhoogd met:

€ 1.600

tenzij de aanvraag om een omgevingsvergunning uitsluitend betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d of f, van de wet.

Hoofdstuk 3. Vermindering

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

3.1. Vermindering bij intrekking aanvraag

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien een aanvrager een aanvraag om een omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekt, worden de met toepassing van hoofdstuk 2 berekende bedragen voor de activiteiten waarvoor de aanvraag is ingetrokken, verminderd met:

a. indien een aanvraag wordt ingetrokken binnen 3 weken na indiening bij een reguliere voorbereidingsprocedure of binnen 6 weken na indiening bij een uitgebreide voorbereidingsprocedure:

75%

b. indien een aanvraag wordt ingetrokken na 3 weken en binnen 6 weken na indiening bij een reguliere voorbereidingsprocedure of na 6 weken en binnen 18 weken na indiening bij een uitgebreide voorbereidingsprocedure:

50%

c. indien een aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken na indiening bij een reguliere voorbereidingsprocedure of na 18 weken na indiening bij een uitgebreide voorbereidingsprocedure:

25%

3.2. Vermindering bij weigering omgevingsvergunning

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien het bevoegd gezag een omgevingsvergunning geheel dan wel gedeeltelijk weigert, worden de met toepassing van hoofdstuk 2 berekende bedragen voor de activiteiten waarvoor de aanvraag is geweigerd, verminderd met:

50%

3.3. Minimumbedrag voor vermindering

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Een bedrag kleiner dan € 125 wordt op grond van de onderdelen 3.1 en 3.2 niet in mindering gebracht.

Hoofdstuk 4. . buiten behandeling laten aanvraag

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Het tarief voor een aanvraag die na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gelaten, bedraagt:

€ 250

Hoofdstuk 4A. Vergunningvrij

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Indien het bevoegd gezag op grond van een aanvraag om een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning vereist is, bedraagt het tarief:

€ 250

Hoofdstuk 5. Wijziging voorschriften omgevingsvergunning

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Het tarief voor de behandeling van een aanvraag tot wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning bedraagt:

€ 250

Naar boven