Besluit gegevensverstrekking heffing eilandbelastingen BES

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Besluit van 1 september 2010, houdende regels inzake de verstrekking van gegevens ten behoeve van de heffing van eilandbelastingen (Besluit gegevensverstrekking heffing eilandbelastingen BES)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 juni 2010, nr. 2010-0000408024, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, uitgebracht mede namens Onze Minister van Financiën;

Gelet op artikel 80 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

De Raad van State gehoord (advies van 14 juli 2010, nr. W04.10.0258/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 augustus 2010, nr. 2010-0000554857, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, uitgebracht mede namens Onze Minister van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 2 In dit besluit wordt verstaan onder informatieplichtige: degene die in het bezit is van boeken, bescheiden of andere gegevensdragers waarvan de raadpleging, onderscheidenlijk de gegevens- en inlichtingenverstrekking van belang kunnen zijn voor de vaststelling van feiten die van invloed kunnen zijn op de heffing of de invordering van eilandbelastingen van derden, dan wel degene die van deze feiten kennis draagt, met dien verstande dat:

  • a. voor de belasting, bedoeld in artikel 43, eerste lid, onderdeel a, van de wet, slechts hieronder wordt begrepen: de eigenaar, bezitter, beperkt of persoonlijk gerechtigde of beheerder van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 45 van de wet, de eigenaar of beheerder van een energie- of waterleidingbedrijf, dan wel van een administratiekantoor dat ten behoeve van een van deze bedrijven werkzaam is;

  • b. voor de belasting, bedoeld in artikel 53 van de wet, slechts hieronder wordt begrepen: degene die gelegenheid tot verblijf biedt dan wel de eigenaar of beheerder van een terrein waar gelegenheid tot verblijf wordt geboden, alsmede de eigenaar of beheerder van een energie- of waterleidingbedrijf, dan wel van een administratiekantoor dat ten behoeve van een van deze bedrijven werkzaam is;

  • c. voor de belasting, bedoeld in artikel 58 van de wet, slechts hieronder wordt begrepen: een kynologenvereniging, alsmede degene die zich hoofdzakelijk bezighoudt met de verzorging of diergeneeskundige behandeling of opvang van honden;

  • d. voor de belastingen, bedoeld in de artikelen 60, 61, en 62, eerste lid, van de wet, slechts hieronder wordt begrepen: de eigenaar of beheerder van een energie- of waterleidingbedrijf, van een voor verblijfsrecreatie bestemd terrein waarop roerende of onroerende zaken zijn gelegen die direct of indirect zijn aangesloten op de riolering van het openbaar lichaam, van een vuilverwerkingsbedrijf, reparatiebedrijf van schepen, vuilafvoerbedrijf of vuilstortplaats, alsmede van een rederij dan wel iemand die als schipper of gezagsvoerder een vaartuig onder zijn verantwoordelijkheid heeft, en een vervoers-, bevrachtings-, opslag-, overslag- of transitobedrijf, of van een verzekeringsmaatschappij, dan wel van een administratiekantoor dat ten behoeve van een van deze bedrijven werkzaam is;

  • e. in afwijking in zoverre van de onderdelen a en d, voor de belastingen, bedoeld in de artikelen 43 en 62, eerste lid, onderdeel b, van de wet, hieronder tevens wordt begrepen: degene die onroerende zaken vervaardigt.

 • 3 Informatieplichtig als bedoeld in het tweede lid zijn slechts degenen die voor de heffing van BES belastingen administratieplichtig zijn.

 • 4 Voor zover dit redelijkerwijs van belang kan worden geacht voor de uitvoering van dit besluit, gelden de in dit besluit genoemde bevoegdheden en verplichtingen ook buiten het openbaar lichaam.

Artikel 2

Een informatieplichtige als bedoeld in artikel 1, tweede lid, aanhef en onderdeel a, die kennis heeft van, dan wel de beschikking heeft over naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de eigenaren, bezitters, beperkt of persoonlijk gerechtigden van een onroerende zaak, dan wel van woon- en bedrijfsruimten, is gehouden desgevraagd aan de in artikel 67, tweede lid, onderdelen b of c, van de wet bedoelde eilandambtenaar:

 • a. deze gegevens en inlichtingen te verstrekken, of

 • b. de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan – zulks ter keuze van de in artikel 67, tweede lid, onderdelen b of c, van de wet bedoelde eilandambtenaar – voor raadpleging beschikbaar te stellen.

Artikel 3

 • 1 Een informatieplichtige als bedoeld in artikel 1, tweede lid, aanhef en onderdeel b, die kennis heeft van, dan wel de beschikking heeft over naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de eigenaren, bezitters, beperkt of persoonlijk gerechtigden van een roerende of onroerende zaak die dient tot verblijf dan wel de beschikking heeft over gegevens over de aansluitingen op nutsvoorzieningen van die zaken, is gehouden desgevraagd aan de in artikel 67, tweede lid, onderdeel b, van de wet bedoelde eilandambtenaar:

  • a. deze gegevens en inlichtingen te verstrekken, of

  • b. de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan – zulks ter keuze van de in artikel 67, tweede lid, onderdeel b, van de wet bedoelde eilandambtenaar – voor raadpleging beschikbaar te stellen.

 • 2 Een informatieplichtige als bedoeld in artikel 1, tweede lid, aanhef en onderdeel b, die kennis heeft van, dan wel de beschikking heeft over naam-, adres- en woonplaatsgegevens van degenen die verblijf hebben gehouden of gegevens betreffende het aantal dagen dat verblijf is gehouden of betreffende de overnachtingsprijs, is gehouden desgevraagd aan de in artikel 67, tweede lid, onderdeel b, van de wet bedoelde eilandambtenaar:

  • a. deze gegevens en inlichtingen te verstrekken, of

  • b. de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan – zulks ter keuze van de in artikel 67, tweede lid, onderdeel b, van de wet bedoelde eilandambtenaar – voor raadpleging beschikbaar te stellen.

Artikel 4

Een informatieplichtige als bedoeld in artikel 1, tweede lid, aanhef en onderdeel c, die kennis heeft van, dan wel de beschikking heeft over naam-, adres- en woonplaatsgegevens van personen wier hond is geregistreerd, verzorgd, behandeld of opgevangen, is gehouden desgevraagd aan de in artikel 67, tweede lid, onderdelen b of c, van de wet bedoelde eilandambtenaar:

 • a. deze gegevens en inlichtingen te verstrekken, of

 • b. de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan – zulks ter keuze van de in artikel 67, tweede lid, onderdelen b of c, van de wet bedoelde eilandambtenaar – voor raadpleging beschikbaar te stellen.

Artikel 5

 • 1 Een informatieplichtige als bedoeld in artikel 1, tweede lid, aanhef en onderdeel d, die kennis heeft van, dan wel de beschikking heeft over naam-, adres- en woonplaatsgegevens van personen die voor openbare dienst bestemde eilandbezittingen gebruiken dan wel genot hebben van diensten van een openbaar lichaam, alsmede over gegevens betreffende de hoeveelheid water die door of vanwege een waterleidingbedrijf naar een woning of een bedrijf is toegevoerd, de soort en hoeveelheid vuil die van een woning of bedrijf door een vuilafvoerbedrijf is afgevoerd dan wel aan een vuilverwerkingsbedrijf of vuilstortplaats is aangeboden, het laadvermogen, de oppervlakte en de lengte van een vaartuig dat van de haven van het openbaar lichaam gebruik heeft gemaakt, de soort en de hoeveelheid van de door een vaartuig te vervoeren of vervoerde zaken, alsmede over de tijd en het aantal keren dat door een vaartuig van een haven gebruik is gemaakt, is gehouden desgevraagd aan de in artikel 67, tweede lid, onderdeel b, van de wet bedoelde eilandambtenaar:

  • a. deze gegevens en inlichtingen te verstrekken, of

  • b. de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan – zulks ter keuze van de in artikel 67, tweede lid, onderdeel b, van de wet bedoelde eilandambtenaar – voor raadpleging beschikbaar te stellen.

Artikel 6

Een informatieplichtige als bedoeld in artikel 1, tweede lid, aanhef en onderdeel e, die kennis heeft van, dan wel de beschikking heeft over gegevens betreffende de vervaardigingskosten van een roerende of onroerende zaak, is gehouden desgevraagd aan de in artikel 67, tweede lid, onderdeel b, van de wet bedoelde eilandambtenaar:

 • a. deze gegevens en inlichtingen te verstrekken, of

 • b. de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan – zulks ter keuze van de in artikel 67, tweede lid, onderdeel b, van de wet bedoelde eilandambtenaar – voor raadpleging beschikbaar te stellen.

Artikel 7

Indien een belastingschuldige een verzoek heeft ingediend tot het verlenen van kwijtschelding van belasting op de voet van artikel 8.58 van de Belastingwet BES, is de rijksbelastingdienst gehouden desgevraagd gegevens en inlichtingen te verstrekken aan de in artikel 67, tweede lid, onderdeel c, van de wet bedoelde eilandambtenaar over de inkomens- en vermogenspositie van de belastingschuldige, ten behoeve van de beoordeling van dit verzoek.

Artikel 8

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gegevensverstrekking heffing eilandbelastingen BES.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 september 2010

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de eerste oktober 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina