Regeling landelijke voorziening Omgevingsloket Online

Geldend van 01-10-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 september 2010, nr. BJZ2010024784, houdende regels met betrekking tot de inrichting, instandhouding, werking en beveiliging van de landelijke voorziening voor de omgevingsvergunning (Regeling landelijke voorziening Omgevingsloket Online)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 4.3, vierde lid, van het Besluit omgevingsrecht;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • calamiteit: een storing die haar oorzaak heeft buiten de landelijke voorziening;

 • helpdesk: helpdesk landelijke voorziening Omgevingsloket Online;

 • minister: Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

 • werkdag: dag niet zijnde een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag als bedoeld in de Algemene termijnenwet;

 • werkuur: een uur op een werkdag tussen 08.00 uur en 18.00 uur.

Hoofdstuk 2. Inrichting, instandhouding en werking van de landelijke voorziening

Artikel 2

 • 1 De minister ondersteunt het bevoegd gezag bij het aansluiten op en in gebruik nemen van de landelijke voorziening.

 • 2 De minister draagt zorg voor de instandhouding van een helpdesk, die fungeert als centraal aanspreekpunt voor het bevoegd gezag. De helpdesk is per e-mail bereikbaar en, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur, telefonisch.

 • 3 De minister richt samenwerkingsverbanden in op strategisch, tactisch en operationeel niveau voor het beheer van de landelijke voorziening en de verdere ontwikkeling daarvan.

Artikel 3

 • 1 Het bevoegd gezag draagt zorg voor het aansluiten van door hem gebruikte ICT-systemen op de landelijke voorziening en de continuïteit van die aansluiting.

 • 2 Het bevoegd gezag benoemt een lokale beheerder en stelt een autorisatietabel op, waarin op functieniveau is vermeld wie met welke rechten toegang heeft tot de landelijke voorziening.

 • 3 Het bevoegd gezag verwijdert een aanvraag om een omgevingsvergunning die via de landelijke voorziening is gedaan en de daarbij behorende gegevens en bescheiden binnen drie maanden nadat het besluit op de aanvraag is genomen uit de landelijke voorziening.

 • 4 Het bevoegd gezag verwijdert een melding die via de landelijke voorziening is gedaan en de daarbij behorende gegevens en bescheiden binnen drie maanden na ontvangst van die melding uit de landelijke voorziening.

Artikel 4

 • 1 De landelijke voorziening is zeven dagen per week gedurende 24 uur per dag beschikbaar, behoudens indien sprake is van een calamiteit, releaseonderhoud of een storing.

 • 2 Releaseonderhoud van de landelijke voorziening vindt plaats op maximaal zes werkdagen per jaar en wordt ten minste één maand van te voren per e-mail aangekondigd aan de lokale beheerder.

 • 3 Wijzigingen in technische aansluitvoorwaarden worden zes maanden voor ingebruikneming per e-mail aangekondigd aan de lokale beheerder.

 • 4 De minister draagt ervoor zorg dat het ontstaan van storingen in de landelijke voorziening wordt voorkomen en dat een eventuele storing binnen vier werkuren wordt verholpen.

Artikel 5

De minister draagt ervoor zorg dat tijdens werkuren niet meer danmaximaal zes uur en buiten werkuren niet meer dan maximaal tien uur gegevensverlies kan optreden.

Hoofdstuk 3. Beveiliging van de landelijke voorziening

Artikel 6

De minister draagt zorg voor het nemen van technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van de landelijke voorziening. Deze maatregelen hebben in ieder geval betrekking op:

 • a. het vaststellen en beschrijven van de functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de personen die in opdracht van de minister werkzaamheden verrichten ten aanzien van de landelijke voorziening;

 • b. de integriteit van de voor de minister werkzame personen, bedoeld onder a;

 • c. het afschermen van gegevens;

 • d. het functioneren van de landelijke voorziening en het voorkomen van onvolledige werking;

 • e. technische voorzieningen ter bescherming van de beveiliging en het afschermen van de voorziening;

 • f. de bescherming tegen onbevoegde toegang tot apparatuur, programmatuur, verbindingen en daarin aanwezige gegevens tegen aantasting, vernietiging, verlies, wijziging of onbevoegde verstrekking;

 • g. de beschikbaarheid, het gebruik en het beheer van de middelen die toegang bieden aan daartoe bevoegde personen tot gebouwen en ruimten waar apparatuur en programmatuur die van de landelijke voorziening deel uitmaken, zijn opgesteld respectievelijk zich bevinden;

 • h. de bescherming tegen onbevoegde toegang tot apparatuur, programmatuur, verbindingen en daarin aanwezige gegevens tegen aantasting, vernietiging, verlies, wijziging of onbevoegde verstrekking;

 • i. het aanmaken en het wijzigen van toegangsgegevens en autorisaties.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 september 2010

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina