Regeling luchtvaartmeteorologische inlichtingen BES 2010

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling luchtvaartmeteorologische inlichtingen BES 2010

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de minister van Defensie;

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, onderdeel h, 3a, tweede lid, en 8b van de wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en artikel 26, tweede lid, onderdeel b, van het Besluit luchtvaart BES;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • AERODROME WARNING: een waarschuwing aan luchtvaartterreinverkeer op de grond voor onweer, hagel, sneeuw, ijzel, rijp, harde wind, windstoten of vorst;

 • AIREP: een rapport dat vanuit een luchtvaartuig tijdens de vlucht wordt verstrekt met informatie over positie en operationele of meteorologische omstandigheden (air report);

 • AUTO METAR: volledig automatisch tot stand gekomen uurlijks waarnemingsrapport van een luchtvaartterrein in luchtvaartmeteorologische code in gebruik voor de voorbereiding van een vlucht (automated meteorological aerodrome report);

 • AUTO SPECI: volledig automatisch tot stand gekomen tussentijds waarnemingsrapport in luchtvaartmeteorologische code bij overschrijding van limietwaarden of andere significante verandering in gebruik voor de voorbereiding van een vlucht (automated special report);

 • BES luchtruim: die delen van het luchtruim in het Vluchtinformatiegebied Curaçao en het Vluchtinformatiegebied San Juan waarbinnen de Minister van Infrastructuur en Milieu de verantwoordelijkheid voor het verlenen van luchtverkeersdiensten heeft aanvaard, te weten Flamingo CTR, F.D. Roosevelt ATZ en Yrausquin ATZ;

 • BES luchtvaartterrein: Flamingo Luchthaven op Bonaire, F.D. Roosevelt vliegveld op Sint Eustatius en Juancho Yrausquin vliegveld op Saba;

 • BRIEFING: mondeling verstrekken van actuele of verwachte meteorologische condities gebaseerd op bestaande berichten over het actuele of verwachte weer, dat wordt gebruikt tijdens de voorbereiding van een vlucht, vluchtuitvoering, luchtvaartterreinoperaties en het verlenen van luchtverkeersdiensten;

 • CAR/SAM ANP: gedetailleerde informatie over faciliteiten, diensten of procedures voor de internationale luchtvaartnavigatie, van toepassing in het Caribisch gebied (Caribbean and South America Regional Air Navigation Plan);

 • CONSULTATIE : toelichting door een meteoroloog of een ander gekwalificeerd persoon, op verstrekte meteorologische inlichtingen over de heersende of verwachte weersomstandigheden in relatie tot de voorbereiding van een vlucht, vluchtuitvoering, luchtvaartterreinoperaties en het verlenen van luchtverkeersdiensten met de mogelijkheid van vraag, antwoord en overleg;

 • ICAO: International Civil Aviation Organization, een VN agentschap voor de burgerluchtvaart met als doel veilige (safe and secure) en duurzame ontwikkeling door middel van samenwerking tussen landen.

 • ISCS: het door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie beheerde satelliet distributiesysteem van OPMET en WAFS informatie (International Satellite Communications System);

 • Kustwacht: Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 • LLFC: verwachting voor het vluchtinformatiegebied, voor luchtverkeer beneden vliegniveau 100, die bij overschrijding van limietwaarden geamendeerd wordt (low-level-forecast);

 • METAR : uurlijks waarnemingsrapport van een luchtvaartterrein in luchtvaartmeteorologische code in gebruik voor de voorbereiding van een vlucht (meteorological aerodrome report);

 • OPMET: de verzameling van alfanumerieke waarneemrapporten, verwachtingen en waarschuwingen als AIREP, AUTO METAR, AUTO SPECI, LLFC, METAR, SIGMET, SPECI, TAF en TREND-forecast (operational meteorological information);

 • SIGMET: ongecodeerde waarschuwing voor weersomstandigheden die van invloed kunnen zijn op een veilige vluchtuitvoering (significant meteorological conditions);

 • SPECI: tussentijds waarnemingsrapport in luchtvaartmeteorologische code bij overschrijding van limietwaarden of andere significante verandering in gebruik voor de voorbereiding van een vlucht (special report);

 • TAF: 6-uurlijkse luchtvaartterreinweersverwachting in luchtvaartmeteorologische code voor de komende 24 uur, die bij overschrijding van limietwaarden wordt geamendeerd (terminal aerodrome forecast);

 • VERDRAG: het op 7 december 1944 in Chicago gesloten Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109);

 • W/T: kaarten met informatie over wind en temperatuur op relevante hoogtes (wind and temperature charts);

 • WAFC: binnen het WAFS zijn twee centra aangewezen voor de beschikbaarstelling van luchtvaartmeteorologische inlichtingen voor gebruik hoger dan vliegniveau 100, Washington en Londen. De inlichtingen voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden aan de in artikel 1b aangewezen verlener van meteorologische diensten voor de luchtvaartnavigatie door het WAFC Washington beschikbaar gesteld (world area forecast centre);

 • WAFS: een middels ICAO annex 3 bij het verdrag geregeld systeem voor de beschikbaarstelling en verstrekking van luchtvaartmeteorologische inlichtingen voor gebruik hoger dan vliegniveau 100 (world area forecast system);

 • WEERRADAR: beeld van weerradar-ontvangers op Curaçao en Sint Maarten;

 • WINDSHEAR WAARSCHUWINGEN: waarschuwing voor opgetreden of verwachte sterke verticale of horizontale windrichtingverandering of windsnelheidveranderingen;

 • WMO: Wereld Meteorologische Organisatie, een VN agentschap waarin de nationale meteorologische diensten wereldwijd samenwerken op het gebied van meteorologie en klimaat;

 • LLTI: waarschuwing voor verticale temperatuurtoenames ter plaatse (Low Level Temperature Inversion).

Artikel 1b

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut wordt op exclusieve basis aangewezen als verlener van meteorologische diensten voor de luchtvaartnavigatie in het gehele luchtruim dat onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Infrastructuur en Milieu valt.

§ 2. Luchtvaartmeteorologische inlichtingen ten behoeve van de burgerluchtvaart

Artikel 2

 • 1 De in artikel 1b aangewezen verlener van meteorologische diensten voor de luchtvaartnavigatie verstrekt ten behoeve van de taakuitvoering van de navolgende gebruikers, luchtvaartmeteorologische inlichtingen aan:

  • a. luchtvarenden;

  • b. luchtvaartmaatschappijen;

  • c. vluchtafhandelingsmaatschappijen;

  • d. luchtvaartinlichtingenorganisaties;

  • e. de Kustwacht;

  • f. de Onderzoeksraad Voor Veiligheid;

  • g. Inspectie Leefomgeving en Transport;

  • h. de Inspectie Verkeer en Waterstaat;

  • i. luchtverkeersdienstverleners, en

  • j. exploitanten van de BES luchtvaartterreinen.

 • 2 De luchtvaartmeteorologische inlichtingen bestaan uit:

  • a. producten en diensten gebaseerd op de internationale eisen die zijn vastgelegd in ICAO Annex 3 bij het verdrag, voor zover toepasselijk nader omschreven in deel 6 van het CAR/SAM ANP:

   • 1°. bewaakte weerwaarnemingen en rapporten;

   • 2°. bewaakte weersverwachtingen;

   • 3°. bewaakte weerswaarschuwingen;

   • 4°. meteorologische satellietwaarnemingen;

   • 5°. weerradarinformatie;

   • 6°. klimatologische rapporten;

   • 7°. WAFC producten;

   • 8°. OPMET data (ISCS);

   • 9°. briefing, en

   • 10°. consultatie;

  • b. door de Minister van Infrastructuur en Milieu opgedragen nationale producten en diensten.

 • 3 De verstrekker van luchtvaartmeteorologische inlichtingen draagt er zorg voor dat apparatuur die hij in gebruik heeft voor het vergaren, beschikbaar maken, houden en stellen van luchtvaartmeteorologische inlichtingen als bedoeld in deze regeling, betrouwbaar is, nauwkeurig werkt en op een geschikte plaatsis opgesteld. De gebruikte apparatuur voldoet aan eisen van de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie en WMO, vastgelegd in annex 3 en 14 bij het verdrag en publicatienummer 8 van de WMO.

 • 4 Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van het vergaren, beschikbaar maken, stellen en houden van luchtvaartmeteorologische inlichtingen als bedoeld in deze regeling, zijn gekwalificeerd uitgaande van ten minste de eisen van de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie en de WMO, vastgelegd in annex 3 bij het verdrag en publicatienummer 258 en supplement 1 bij publicatienummer 258 van de WMO.

§ 3. Luchtvaartmeteorologische inlichtingen beschikbaar voor de delen van het BES luchtruim

Artikel 3

 • 1 Voor de taakuitvoering van de in artikel 2, eerste lid, genoemde gebruikers in het BES luchtruim stelt de in artikel 1b aangewezen verlener van meteorologische diensten voor de luchtvaartnavigatie de volgende luchtvaartmeteorologische inlichtingen beschikbaar:

  • a. SIGMET;

  • b. Low Level Temperature Inversion;

  • c. Low Level Forecast;

  • d. Volcanic Ash Advisories;

  • e. Tropical Cyclone Forecast Advisories;

  • f. Information on accidental release of radioactive materials;

  • g. WAFC producten;

  • h. meteorologische satellietwaarnemingen;

  • i. weerradarinformatie;

  • j. OPMET;

  • k. wind- en temperatuurinformatie voor het luchtverkeersysteem;

  • l. luchtdrukinformatie voor de hoogtemeterinstellingsgebieden;

  • m. briefing, en

  • n. consultatie.

 • 2 De in artikel 1b aangewezen verlener van meteorologische diensten voor de luchtvaartnavigatie houdt de ingevolge het eerste lid beschikbaar gestelde luchtvaartmeteorologische inlichtingen gedurende een termijn van tenminste 90 dagen beschikbaar.

§ 4. Luchtvaartmeteorologische inlichtingen beschikbaar op BES luchtvaartterreinen in gebruik of aangewezen als uitwijkluchthaven voor internationaal geregeld luchtvervoer

Artikel 4

 • 1 De in artikel 1b aangewezen verlener van meteorologische diensten voor de luchtvaartnavigatie stelt tijdens de reguliere openstellinguren van BES luchtvaartterreinen in gebruik of aangewezen als uitwijkluchthaven voor internationaal geregeld luchtvervoer, de volgende luchtvaartmeteorologische inlichtingen beschikbaar:

  • a. voor de taakuitvoering van de in artikel 2, eerste lid, genoemde gebruikers:

   • 1°. aerodrome Warning;

   • 2°. windshear waarschuwingen;

   • 3°. TAF;

   • 4°. METAR en SPECI, en

   • 5°. take-off forecast, indien daarom wordt verzocht;

  • b. voor de taakuitvoering van de in artikel 2, eerste lid, onderdelen b, i en j, genoemde gebruikers tevens:

   • 1°. windinformatie representatief voor de landingsplek op de landingsbaan, en

   • 2°. windinformatie representatief voor de vertrekplek op de landingsbaan.

 • 2 De in artikel 1b aangewezen verlener van meteorologische diensten voor de luchtvaartnavigatie stelt buiten de reguliere openstellinguren van de in het eerste lid bedoelde BES luchtvaartterreinen de volgende luchtvaartmeteorologische inlichtingen beschikbaar:

  • a. voor de taakuitvoering van de in artikel 2, eerste lid, genoemde gebruikers: TAF;

  • b. voor de taakuitvoering van de in artikel 2, eerste lid, onderdelen b, i en j genoemde gebruikers tevens:

   • 1°. windinformatie, representatief voor de landingsplek op de landingsbaan, en

   • 2°. windinformatie, representatief voor de vertrekplek op de landingsbaan.

 • 3 De in artikel 1b aangewezen verlener van meteorologische diensten voor de luchtvaartnavigatie houdt de ingevolge het eerste en tweede lid beschikbaar gestelde luchtvaartmeteorologische inlichtingen gedurende een termijn van tenminste 90 dagen beschikbaar.

§ 5. Luchtvaartmeteorologische inlichtingen beschikbaar op BES luchtvaartterreinen in gebruik voor internationaal, privé- en zakenluchtverkeer

Artikel 5

De exploitant stelt tijdens de reguliere openstellinguren van BES luchtvaartterreinen in gebruik voor internationaal, privé- en zakenluchtverkeer, indien buiten de daglichtperiode luchtverkeersklasse F van toepassing is, de volgende luchtvaartmeteorologische inlichtingen beschikbaar voor de taakuitvoering van de in artikel 2, eerste lid, genoemde gebruikers:

 • a. de actuele windrichting en snelheid op de grond, inclusief belangrijke wisselingen, representatief voor de in gebruik zijnde baan;

 • b. de luchtdruk ten opzichte van het gemiddelde zeeniveau, standaard wanneer dat ter plaatse gebruikelijk is of anders op verzoek, en de luchtdruk ten opzichte van het terrein;

 • c. de luchttemperatuur, representatief voor de in gebruik zijnde baan;

 • d. een aanduiding van belangrijke meteorologische omstandigheden in het start- en uitklimgebied, of in het naderings- en landingsgebied, en

 • e. de hoeveelheid en hoogte van de basis van lage wolken, wanneer een luchtvaartuig een nadering uitvoert onder instrumentweersomstandigheden.

§ 6. Verstrekking van luchtvaartmeteorologische inlichtingen ten behoeve van de voorbereiding van een vlucht

Artikel 6

Voor de voorbereiding van een vlucht door de in artikel 2, eerste lid, genoemde gebruikers verstrekt de in artikel 1b aangewezen verlener van meteorologische diensten voor de luchtvaartnavigatie de luchtvaartmeteorologische inlichtingen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, door middel van mondelinge dan wel telefonische briefing en consultatie.

§ 7. Verstrekking van luchtvaartmeteorologische inlichtingen ten behoeve van vluchtuitvoering, luchtvaarttereinoperaties en het verlenen van luchtverkeersdiensten

Artikel 7

 • 2 De in artikel 1b aangewezen verlener van meteorologische diensten voor de luchtvaartnavigatie kan voorwaarden verbinden aan de toegang tot het in het eerste lid bedoelde systeem, in verband met de zorg voor een veilige en efficiënte verstrekking van luchtvaartmeteorologische inlichtingen.

§ 8. Verstrekking van luchtvaartmeteorologische inlichtingen ten behoeve van het onderzoek van ongevallen en incidenten

Artikel 8

Voor de taakuitvoering van de in artikel 2, eerste lid, onderdelen f tot en met h, genoemde gebruikers verstrekt de in artikel 1b aangewezen verlener van meteorologische diensten voor de luchtvaartnavigatie op verzoek luchtvaartmeteorologische inlichtingen door middel van rapporten met als doel een meteorologische reconstructie mogelijk te maken.

§ 9. Luchtvaartmeteorologische inlichtingen aan buitenlandse organisaties

Artikel 9

De in artikel 1b aangewezen verlener van meteorologische diensten voor de luchtvaartnavigatie stelt in overeenstemming met de normen van ICAO en bilaterale overeenkomsten luchtvaartmeteorologische inlichtingen als genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdelen a, d en f, artikel 4, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, onderdeel a, beschikbaar aan buitenlandse organisaties.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina