Handelsregisterbesluit 2009 BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Handelsregisterbesluit 2009 BES

§ 1. Definities

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. «openbaar lichaam»: het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

 • b. «persoonlijke gegevens»: de naam en voornamen, de geslachtsaanduiding, het woonadres, de datum, de plaats en, indien deze plaats is gelegen buiten het openbaar lichaam, het land van geboorte, de nationaliteit, alsmede de handtekening en paraaf van een natuurlijk persoon.

§ 2. De opgave ter inschrijving

Artikel 2

 • 1 Voor het doen van de voorgeschreven opgaven ter inschrijving in het handelsregister wordt gebruik gemaakt van door de Kamer vastgestelde formulieren die kosteloos verkrijgbaar zijn.

 • 2 De Secretaris kan bepalen dat een opgave op andere door hem te bepalen wijze geschiedt dan in het eerste lid bepaald.

 • 3 De Secretaris verstrekt de belanghebbende op verzoek een bevestiging van de opgave, met vermelding van de dag waarop deze is gedaan.

Artikel 3

 • 1 Indien de Secretaris er niet van overtuigd is dat de opgave afkomstig is van hem of haar die tot het doen van de opgave verplicht is, kan hij weigeren de opgave in behandeling te nemen. Hij kan om nadere bewijsstukken van de bevoegdheid vragen.

 • 2 Een machtiging tot het doen van de opgave moet authentiek zijn of gelegaliseerd door een functionaris ter plaatse bevoegd.

 • 3 Indien naar zijn oordeel de verstrekte bewijsstukken onvoldoende zijn voor de beoordeling van de verplichting tot het doen van opgave door hem of haar van wie de opgave afkomstig is, is de Secretaris bevoegd de opgave te weigeren.

Artikel 4

 • 1 Nadat de opgave in behandeling is genomen, onderzoekt de Secretaris summierlijk of deze juist is. De Secretaris kan daarbij om nadere bewijsstukken van de vermelde gegevens vragen.

 • 2 Indien de Secretaris van oordeel is dat de opgave niet juist is, geeft hij de belanghebbende in overweging de opgave te wijzigen of in te trekken. Daartoe stelt hij de opgave onverwijld weer ter beschikking van de belanghebbende en geeft hij de aanwijzingen die hij in het belang van het handelsregister dienstig oordeelt.

Artikel 5

 • 1 Indien de Secretaris van oordeel is dat de opgave juist is, gaat hij over tot inschrijving.

 • 2 De Secretaris gaat eveneens over tot inschrijving, indien naar zijn oordeel, nadat toepassing is gegeven aan artikel 4 tweede lid, uit de nieuwe opgave blijkt dat de belanghebbende aan de gegeven aanwijzingen heeft voldaan.

 • 3 Indien de Kamer zich op grond van het eerste lid van artikel 18 van de Handelsregisterwet 2009 BES tot de rechter heeft gewend met het verzoek de doorhaling, aanvulling of wijziging van het ingeschrevene of de inschrijving van de onderneming, rechtspersoon of nevenvestiging te gelasten, doet de Secretaris, zolang niet een rechterlijke beschikking ten uitvoer is gelegd of een afwijzende beschikking onherroepelijk is geworden, aan degenen die inzage van het ingeschrevene aangaande de onderneming, rechtspersoon of nevenvestiging, dan wel een afschrift of een uittreksel daarvan verlangen, mededeling van het door hem gedane verzoek.

Artikel 6

Een opgave ter inschrijving in het handelsregister en een opgave tot wijziging van hetgeen in het handelsregister is ingeschreven, wordt gedaan uiterlijk een week nadat het op te geven feit is geschied, met vermelding van de dag van ingang daarvan.

§ 3. Verwerking van opgaven

Artikel 7

Nadat de opgave van de datumaanduiding is voorzien, wordt zij zo spoedig mogelijk ingeschreven op de wijze als in de artikelen 8 tot en met 13 bepaald is.

Artikel 8

De gegevens in het register worden elektronisch opgeslagen. Aan de onderneming, rechtspersoon of nevenvestiging die wordt ingeschreven, wordt een nummer toegekend.

Artikel 9

 • 1 Indien de Kamer een rechterlijke beschikking heeft ontvangen, waarbij de doorhaling, aanvulling of wijziging van het in het handelsregister ingeschrevene wordt gelast, zal de Secretaris zodra de voorlopige tenuitvoerlegging is bevolen of de beschikking kracht van gewijsde heeft, tot de doorhaling, aanvulling of wijziging overgaan, door een authentiek afschrift van de rechterlijke beschikking in het dossier te plaatsen bij de opgaven, waarop de beschikking betrekking heeft.

 • 2 Ieder, die een rechterlijke beschikking als bedoeld in het eerste lid heeft ontvangen, kan, onder overlegging van een authentiek afschrift, de Secretaris verzoeken tot de doorhaling, aanvulling of wijziging over te gaan. De Secretaris geeft aan dit verzoek gevolg op de wijze bij het eerste lid bepaald, indien hem blijkt, dat de beschikking kracht van gewijsde heeft, dan wel de voorlopige tenuitvoerlegging is bevolen.

Artikel 10

Artikel 9 is van overeenkomstige toepassing bij rechterlijke uitspraken inhoudende:

 • a. gehele of gedeeltelijke onrechtmatig verklaring van hetgeen in het handelsregister is ingeschreven;

 • b. wijziging of tijdelijke afwijking van de statuten van de rechtspersoon;

 • c. ontslag, schorsing of aanstelling, al dan niet tijdelijk, van een bestuurder of commissaris;

 • d. nietigverklaring of vernietiging van een besluit tot ontbinding of wijziging van de statuten;

 • e. ontbinding of een beschikking als bedoeld in artikel 2, derde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek BES;

 • f. vernietiging van een uitspraak als bedoeld onder a tot en met e.

Artikel 11

Wanneer in het dossier een nieuwe opgave of een rechterlijke uitspraak wordt opgenomen, als bedoeld in de artikelen 9 en 10, wordt in de oorspronkelijke opgave verwezen naar de nieuwe opgave, of de rechterlijke beschikking.

§ 4. In het handelsregister in te schrijven gegevens

Artikel 12

 • 1 Van iedere onderneming, hoofdvestiging en op het openbaar lichaam gelegen nevenvestiging wordt opgegeven:

  • a. de handelsnaam of -namen;

  • b. het adres en, voor zover van toepassing, het correspondentieadres;

  • c. het telefoonnummer alsmede, voor zover van toepassing, het faxnummer, het e-mailadres en het internetadres;

  • d. een korte omschrijving van de uitgeoefende activiteiten van de onderneming;

  • e. het tijdstip van aanvang van de activiteiten van de onderneming.

 • 2 Indien de hoofdvestiging buiten het openbaar lichaam is gelegen, wordt tevens opgegeven welke nevenvestiging wordt aangemerkt als de hoofdnederzetting. Is de hoofdvestiging binnen het gebied van een andere Kamer binnen een openbaar lichaam gelegen, dan worden van de hoofdvestiging opgegeven de in het eerste lid van dit artikel onder a, b en d bedoelde gegevens.

 • 3 Indien de onderneming op het openbaar lichaam alleen door één of meer gevolmachtigde handelsagenten wordt vertegenwoordigd, wordt het adres van de daartoe aangewezen handelsagent aangemerkt als het adres van de hoofdnederzetting.

Artikel 13

Van een rechtspersoon wordt opgegeven:

 • a. het adres, alsmede, voor zover van toepassing, het correspondentieadres;

 • b. het telefoonnummer alsmede, voor zover van toepassing, het faxnummer, het e-mailadres en het internetadres;

 • c. een korte omschrijving van de uitgeoefende activiteiten.

Artikel 14

Indien een onderneming toebehoort aan een natuurlijke persoon, worden diens persoonlijke gegevens opgegeven, alsmede het bedrag van de ingebrachte gelden en waarde van de ingebrachte goederen.

§ 4. Gegevens afhankelijk van de rechtsvorm

Artikel 15

Van een vennootschap onder firma worden opgegeven:

 • a. de naam van de vennootschap;

 • b. het tijdstip van aanvang van de vennootschap en de duur waarvoor zij is aangegaan;

 • c. de persoonlijke gegevens van de vennoten en ten aanzien van een na de aanvang van de vennootschap toegetreden vennoot tevens de dag van zijn toetreding;

 • d. al hetgeen de overeenkomst, voor zover van toepassing, bevat ter bepaling van de rechten van derden;

 • e. het bedrag van de ingebrachte gelden en waarde van de ingebrachte goederen.

Artikel 16

Van een commanditaire vennootschap worden opgegeven:

 • a. de naam van de vennootschap;

 • b. het tijdstip van aanvang van de vennootschap en de duur waarvoor zij is aangegaan;

 • c. de persoonlijke gegevens van de vennoot of vennoten onder firma en ten aanzien van een na de aanvang van de vennootschap toegetreden vennoot onder firma tevens de dag van zijn toetreding;

 • d. voor zover het om twee of meer vennoten onder firma gaat, al hetgeen de overeenkomst bevat ter bepaling van de rechten van derden;

 • e. het aantal van de commanditaire vennoten en hun respectievelijke land van inwoning;

 • f. het bedrag van de gelden en de waarde van de goederen die zij gezamenlijk hebben ingebracht;

 • g. ingeval van een commanditaire vennootschap op aandelen aan toonder, wordt in plaats van het onder f bepaalde opgegeven het bedrag van het commanditair kapitaal, het aantal en het bedrag van de aandelen, waarin het verdeeld is, en het bedrag van het geplaatste kapitaal, terwijl bij een commanditaire vennootschap op aandelen op naam tevens het bepaalde onder f toepasselijk blijft. Het bedrag van het geplaatste kapitaal wordt eenmaal per jaar opgegeven, totdat blijkens opgave het kapitaal geheel is geplaatst.

Artikel 17

 • 1 Van een naamloze vennootschap en een besloten vennootschap worden opgegeven:

  • a. de naam van de vennootschap en haar zetel volgens de statuten;

  • b. de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder en commissaris en de dag waarop hij bij de vennootschap als zodanig in functie is getreden, alsmede of hij bevoegd is de vennootschap alleen of gezamenlijk handelend met een of meer anderen te vertegenwoordigen;

  • c. ingeval de statuten bepalen dat er een algemeen bestuur zal zijn en een uitvoerend bestuur, van iedere bestuurder de plaats in het bestuur;

  • d. de persoonlijke gegevens van anderen dan de bestuurders aan wie de statuten bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekennen, alsmede de inhoud van de bevoegdheid;

  • e. heeft de vennootschap bij de oprichting een nominaal kapitaal, het nominale kapitaal alsmede de nominale waarde en het aantal van de uitgegeven aandelen met vermelding van hun nominale waarden en muntsoorten waarin deze zijn uitgedrukt indien er verschillende nominale waarden en verschillende muntsoorten zijn;

  • f. het bestaan van een bijstortingsverplichting als bedoeld in de artikelen 107 en 207 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek BES en de hoegrootheid daarvan.

 • 2 Bij het handelsregister wordt gedeponeerd een authentiek afschrift van de oprichtingsakte van de vennootschap en van de statuten, indien deze in een afzonderlijke akte zijn opgenomen.

Artikel 18

 • 1 Van een aandeelhouder-bestuurde vennootschap worden opgegeven:

  • a. de naam van de vennootschap en haar zetel volgens de statuten;

  • b. de persoonlijke gegevens van iedere aandeelhouder-bestuurder en commissaris en de dag waarop hij tot de vennootschap als zodanig is toegetreden alsmede of hij bevoegd is de rechtspersoon alleen of gezamenlijk handelend met een of meer anderen te vertegenwoordigen;

  • c. de persoonlijke gegevens van anderen dan de aandeelhouder-bestuurders aan wie de statuten bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekennen, alsmede de inhoud van de bevoegdheid;

  • d. heeft de vennootschap bij de oprichting een nominaal kapitaal, het nominale kapitaal alsmede de nominale waarde en het aantal van de uitgegeven aandelen met vermelding van hun nominale waarden en muntsoorten waarin deze zijn uitgedrukt indien er verschillende nominale waarden en verschillende muntsoorten zijn;

  • e. het bestaan van een bijstortingsverplichting als bedoeld in artikel 207 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek BES en de hoegrootheid daarvan.

 • 2 Bij het handelsregister wordt gedeponeerd een authentiek afschrift van de oprichtingsakte van de vennootschap en van de statuten, indien deze in een afzonderlijke akte zijn opgenomen.

Artikel 19

 • 1 Van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij worden opgegeven:

  • a. de naam van de rechtspersoon en haar zetel volgens de statuten;

  • b. de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder en commissaris en de dag waarop hij bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, de coöperatie of de onderlinge waarborgmaatschappij als zodanig in functie is getreden, alsmede of hij bevoegd is de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij alleen of gezamenlijk handelend met een of meer anderen te vertegenwoordigen;

  • c. ingeval de statuten bepalen dat er een algemeen bestuur zal zijn en een uitvoerend bestuur, van iedere bestuurder de plaats in het bestuur;

  • d. de persoonlijke gegevens van anderen dan de bestuurders aan wie de statuten bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekennen, alsmede de inhoud van de bevoegdheid.

 • 2 Van een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, die in haar statuten heeft bepaald dat zij die bij de ontbinding leden waren, of gedurende een in de statuten bepaalde termijn voordien hebben opgehouden lid te zijn, tegenover de rechtspersoon naar de daarbij aangegeven maatstaf voor een tekort aansprakelijk zijn, wordt een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de ledenlijst bij het handelsregister gedeponeerd bij de inschrijving van de coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij. Binnen een maand na het einde van ieder boekjaar van de coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij wordt door het bestuur een schriftelijke opgave van de wijzigingen die de ledenlijst in de loop van het boekjaar heeft ondergaan, aan de bij het handelsregister gedeponeerde lijst toegevoegd of wordt, indien de Secretaris dit nodig oordeelt, een nieuwe lijst, tevens omvattende de als zodanig in de lijst op te nemen oud-leden, gedeponeerd.

 • 3 Bij het handelsregister worden gedeponeerd een authentiek afschrift van de oprichtingsakte van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij en van de statuten, indien deze in een afzonderlijke akte zijn opgenomen alsmede een afschrift van het reglement.

 • 4 Van een vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid kunnen worden opgegeven de in het eerste lid, onder a tot en met d, bedoelde gegevens en vindt daarbij het derde lid overeenkomstige toepassing.

Artikel 20

 • 1 Van een stichting en een stichting particulier fonds worden opgegeven:

  • a. de naam van de stichting of stichting particulier fonds en haar zetel volgens de statuten;

  • b. de persoonlijke gegevens van de oprichters;

  • c. de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder en commissaris en de dag waarop hij als zodanig in functie is getreden, of hij bevoegd is de rechtspersoon alleen of gezamenlijk handelend met een of meer anderen te vertegenwoordigen, alsmede van iedere bestuurder de plaats in het bestuur;

  • d. ingeval de statuten bepalen dat er een algemeen bestuur zal zijn en een uitvoerend bestuur, van iedere bestuurder de plaats in het bestuur;

  • e. de persoonlijke gegevens van anderen dan de bestuurders of commissarissen aan wie de statuten bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekennen, alsmede de inhoud van de bevoegdheid.

 • 2 Bij het handelsregister wordt gedeponeerd tezamen met de opgave tot inschrijving een authentiek afschrift van de oprichtingsakte van de stichting of stichting particulier fonds en van de statuten, indien deze in een afzonderlijke akte zijn opgenomen.

 • 3 Indien de stichting of stichting particulier fonds niet is opgericht naar het recht van het openbaar lichaam, dan worden opgegeven de in het eerste lid, onder a tot en met e, bedoelde gegevens, en vinden het tweede lid van dit artikel en artikel 21, vierde lid, overeenkomstige toepassing.

Artikel 21

 • 1 Indien een op het openbaar lichaam gevestigde onderneming of een op het openbaar lichaam gelegen nevenvestiging van een buiten het openbaar lichaam gevestigde onderneming toebehoort aan een buitenlandse rechtspersoon, niet zijnde een stichting of stichting particulier fonds, dan worden opgegeven:

  • a. de naam en de rechtsvorm van de rechtspersoon waaraan de onderneming of de hoofdnederzetting toebehoort en het register waarin die rechtspersoon is ingeschreven;

  • b. indien de hoofdvestiging van de onderneming buiten het openbaar lichaam is gelegen, het adres van de hoofdvestiging van de onderneming;

  • c. de persoonlijke gegevens van iedere bestuurder en commissaris van de rechtspersoon en de dag waarop hij bij de rechtspersoon als zodanig in functie is getreden, alsmede of hij bevoegd is de rechtspersoon alleen of gezamenlijk handelend met een of meer anderen te vertegenwoordigen;

  • d. de omvang van de bevoegdheid van iedere bestuurder en commissaris van de rechtspersoon;

  • e. de persoonlijke gegevens van de bij de onderneming of de nevenvestiging of nederzetting werkzame beheerder of een andere dergelijke gevolmachtigde, zijn functie en de dag waarop hij bij de onderneming of de hoofdnederzetting als zodanig in functie is getreden, alsmede de inhoud van zijn volmacht;

  • f. het land naar het recht waarvan de rechtspersoon is opgericht.

 • 3 Bij het handelsregister wordt tezamen met de opgave tot inschrijving gedeponeerd een authentiek afschrift of een door een opgaveplichtige gewaarmerkt afschrift van de oprichtingsakte van de vennootschap en van de statuten, indien deze in een afzonderlijke akte zijn opgenomen, vergezeld van een door een beëdigde vertaler ondertekende Nederlandse of Engelse vertaling daarvan.

 • 4 Bij het handelsregister wordt gedeponeerd al datgene wat ingevolge de wetgeving van het land onder welker recht de rechtspersoon valt met betrekking tot de rechtspersoon in een handelsregister wordt opgegeven of op andere wijze openlijk bekend wordt gemaakt, vergezeld van een door een beëdigde vertaler ondertekende Nederlandse of Engelse vertaling.

§ 5. Bijzondere gegevens

Artikel 22

 • 1 Heeft een onderneming, rechtspersoon of nevenvestiging één of meer procuratiehouders of andere gevolmachtigden, dan worden ook deze ter inschrijving opgegeven. Van deze procuratiehouders en gevolmachtigden worden opgegeven hun persoonlijke gegevens en of zij beperkte of onbeperkte volmacht hebben om de onderneming, de rechtspersoon of de nevenvestiging te vertegenwoordigen.

 • 2 Indien een in te schrijven persoon een rechtspersoon is, worden tevens opgegeven:

  • a. de statutaire naam en het adres van de rechtspersoon;

  • b. het nummer waaronder en het register waarin de rechtspersoon is ingeschreven.

Artikel 23

Artikel 24

In het handelsregister wordt in geval van omzetting, fusie of splitsing gedeponeerd:

Artikel 25

In het handelsregister wordt opgegeven:

 • a. het besluit van een naamloze en een besloten vennootschap en een stichting of stichting particulier fonds en een coöperatie tot omzetting van de rechtspersoon in een buitenlandse rechtspersoon;

 • b. de opgave van de opheffing van de onderneming en tot uitschrijving van de rechtspersoon.

Artikel 26

 • 1 Is degene aan wie een onderneming toebehoort of die vennoot onder firma of beherend vennoot in een commanditaire vennootschap is, gehuwd onder huwelijkse voorwaarden waarbij geheel of gedeeltelijk van de wettelijke gemeenschap van goederen of van de wettelijke regelen omtrent het bestuur van de gemeenschap van goederen wordt afgeweken, dan worden die bepalingen opgegeven onder vermelding van de dag van inschrijving en van het gerecht in eerste aanleg, ter griffie waarvan de inschrijving in het openbaar huwelijksgoederenregister heeft plaatsgevonden.

 • 2 In geval van echtscheiding of scheiding van tafel en bed, of ontbinding van een notarieel verleden partnerschapsovereenkomst waardoor een gemeenschap van goederen wordt ontbonden, dan wel opheffing van de gemeenschap krachtens rechterlijke beschikking of verklaring van vermoedelijk overlijden van degene die als eigenaar van een onderneming of als vennoot onder firma in het handelsregister ingeschreven is, wordt door hem die met de bekendmaking daarvan belast is, onder vermelding van de dag waarop de gemeenschap is ontbonden of opgeheven, opgave ter inschrijving in het handelsregister gedaan.

 • 3 Indien een minderjarige, aan wie een onderneming toebehoort of die vennoot onder firma is, handlichting heeft verkregen, worden het tijdstip waarop de handlichting is verleend en de bevoegdheden die de minderjarige daarbij zijn toegekend, opgegeven. Bij de opgave ter inschrijving wordt overgelegd het blad waarin van overheidswege de officiële berichten worden geplaatst en waarin de rechterlijke beschikking inzake de handlichting is openbaar gemaakt, of een authentiek afschrift van de beschikking met vermelding van de dagtekening van dat blad.

Artikel 27

In geval van onderbewindstelling, ook die als bedoeld in titel 18 of titel 19 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES, van een onderneming of een aandeel in een vennootschap, worden door de bewindvoerder ter inschrijving in het handelsregister opgegeven:

Artikel 28

In geval van curatele van degene die als eigenaar van een onderneming, als vennoot onder firma, of als beherend vennoot in een commanditaire vennootschap, die in het handelsregister is ingeschreven, wordt opgegeven:

Artikel 29

 • 1 In geval van faillissement of surseance van betaling wordt opgegeven:

  • a. de rechterlijke uitspraak houdende faillietverklaring van of verlening van surseance van betaling aan natuurlijke personen die als eigenaar van een onderneming, als vennoot onder firma, of als beherend vennoot in een commanditaire vennootschap die in het handelsregister is ingeschreven of van een ingeschreven rechtspersoon;

  • b. de vernietiging van een zodanige uitspraak;

  • c. het einde van het faillissement of de surseance van betaling;

  • d. de persoonlijke gegevens van de curator onderscheidenlijk de bewindvoerder.

 • 2 Indien het een uitspraak van een buitenlandse rechter betreft inzake een vennootschap of rechtspersoon als bedoeld in de artikelen 20, derde lid, en 21, wordt de opgave gedaan door degene die op grond van de Handelsregisterwet 2009 BES verplicht is opgave te doen.

Artikel 30

 • 1 In geval van ontbinding van een rechtspersoon wordt opgegeven:

  • a. een afschrift van een verzoek tot ontbinding van een rechtspersoon;

  • b. de ontbinding van een rechtspersoon, krachtens de wet, statutaire bepalingen, rechterlijke uitspraak, een daartoe strekkend besluit van een statutair daartoe bevoegd orgaan of daartoe aangewezen derde, of als gevolg van hetzij opheffing van het faillissement wegens gebrek aan baten, hetzij door insolventie, met vermelding van het tijdstip en reden van ontbinding, de persoonlijke gegevens en de bevoegdheid en titel van ieder der functionarissen belast met de vereffening, het tijdstip waarop hij functionaris is geworden en opgehouden is te zijn, alsmede het einde van de vereffening;

  • c. de rekening en verantwoording van de vereffening, met uitzondering van die uit hoofde van faillissement, waaruit blijkt in hoeverre elk van de schuldeisers is voldaan en, zo van een overschot sprake is, de omvang en samenstelling daarvan, alsmede een plan van uitkering dat de grondslagen van de uitkering van het overschot bevat, en de slotverantwoording.

 • 2 In geval van opening of heropening van een vereffening vindt het bepaalde in het eerste lid, onder b en c overeenkomstige toepassing.

 • 3 Indien de ontbinding betreft een stichting of stichting particulier fonds als bedoeld in artikel 20, derde lid, of een vennootschap als bedoeld in artikel 23, worden tevens opgegeven de bevoegdheden van de vereffenaars.

 • 4 Tot het doen van de opgave van de ontbinding als gevolg van een faillissement is mede de curator verplicht. In alle andere gevallen van ontbinding is tot het doen van de opgave van de ontbinding mede de vereffenaar verplicht.

Artikel 31

 • 1 Ingeval van opheffing van een onderneming zijn zowel degenen die op grond van de Handelsregisterwet 2009 BES verplicht zijn om opgaaf te doen als de vereffenaar gehouden binnen een week daarvan opgave te doen.

 • 2 Heeft een onderneming langer dan een week opgehouden te bestaan, zonder dat de opheffing voor inschrijving is opgegeven, dan kan de Secretaris na ingesteld onderzoek handelen als ware opgave gedaan van de opheffing.

Artikel 32

 • 1 De Secretaris is na onderzoek ambtshalve bevoegd tot het inschrijven van een wijziging in het adres van een ingeschreven onderneming of rechtspersoon.

 • 2 De Secretaris is bevoegd tot het inschrijven van een wijziging van de persoonlijke gegevens van een ingeschreven natuurlijk persoon indien die persoonlijke gegevens reeds in een andere inschrijving in het door de Kamer gehouden register zijn ingeschreven.

 • 3 Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 13 van de Handelsregisterwet 2009 BES is het inzien van het handelsregister en van de bescheiden die daarbij krachtens wettelijk voorschrift zijn gedeponeerd niet mogelijk op basis van persoonlijke gegevens en een adres.

§ 6. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 33

Indien niet binnen zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit opgave daarvan gedaan is, is de Secretaris ten aanzien van iedere onderneming ambtshalve bevoegd tot het inschrijven van het telefoonnummer alsmede, voor zover van toepassing, het faxnummer, het e-mailadres en het internetadres.

Terug naar begin van de pagina