Regeling gegevensuitwisseling onderstand BES

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 september 2010, nr. IVV/I/2010/16439, houdende regels betreffende de uitwisseling van gegevens bij de uitvoering van de onderstand in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Regeling gegevensuitwisseling onderstand BES)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 37 en 40 van het Besluit onderstand BES;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan de minister

 • 1 De hieronder vermelde instanties en personen zijn verplicht desgevraagd aan de minister kosteloos alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het Besluit:

 • 2 Griffiers van colleges, geheel of ten dele met rechtspraak belast, zijn verplicht desgevraagd aan de minister, kosteloos alle gegevens en uittreksels of afschriften van uitspraken, registers en andere stukken te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het Besluit.

 • 3 De in het eerste en het tweede lid bedoelde verplichtingen strekken zich mede uit tot:

  • a. degene van wie kosten van onderstand worden of kunnen worden teruggevorderd ingevolge paragraaf 6.4 van het Besluit;

  • b. personen die hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning, of ten aanzien van wie dat redelijkerwijs kan worden vermoed, als degene:

   • 1°. te wiens behoeve onderstand is gevraagd of wordt verleend;

   • 2°. van wie kosten van onderstand worden of kunnen worden teruggevorderd ingevolge paragraaf 6.4.

 • 4 De in het eerste en het tweede lid bedoelde opgaven en inlichtingen worden desgevraagd schriftelijk, of in een andere vorm die redelijkerwijs kan worden verlangd, en zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen vier weken na ontvangst van het verzoek hiertoe, verstrekt.

Artikel 3. Gegevensverstrekking door de minister

 • 2 De in het eerste lid bedoelde gegevensverstrekking vindt niet plaats indien de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen daardoor onevenredig wordt geschaad.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip dat het Besluit in werking treedt.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gegevensuitwisseling onderstand BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina