Regeling nadere regels goede afwikkeling Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen [...] personeel Stichting Uitvoering Omslagregelingen)

Geldend van 18-09-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 september 2010, nr. Z/M-3020417, houdende nadere regels omtrent een goede afwikkeling van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 met betrekking tot de uitvoering van de wachtgeldregeling van het personeel van de Stichting Uitvoering Omslagregelingen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2.2.2, zevende lid van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 Het bestuur van de Stichting Uitvoering Omslagregelingen bestaat uit ten hoogste drie leden, onder wie de voorzitter.

 • 2 De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Minister.

 • 3 De bestuursleden worden benoemd voor ten hoogste vier jaar. Herbenoeming kan twee maal en telkens voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden. Bij de toepassing van dit lid wordt vanaf 1 januari 2011 vervulling van het bestuurslidmaatschap voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze regeling mede in aanmerking genomen.

 • 4 Een lid van het bestuur vervult geen nevenfuncties of andere werkzaamheden die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van zijn functie of de handhaving van zijn onafhankelijkheid of van het vertrouwen daaarin.

 • 5 Het lidmaatschap van het bestuur eindigt tussentijds door overlijden, ontslag op eigen verzoek of ontslag om zwaarwichtige redenen door de Minister.

Artikel 3

 • 1 Aan de bestuursleden van de Stichting Uitvoering Omslagregelingen wordt per vergadering van het bestuur een vergoeding toegekend, alsmede een vergoeding van reis- en verblijfkosten.

 • 2 De vergoeding per vergadering bedraagt € 333,11 voor de voorzitter en € 256,24 voor de andere bestuursleden.

 • 3 De in het eerste lid genoemde personen ontvangen een vergoeding van reis en verblijfkosten op de voet van de regeling voor het personeel werkzaam bij de sector Rijk.

Artikel 4

 • 1 De Stichting Uitvoering Omslagregelingen stelt jaarlijks een begroting vast van:

  • a. de uitkeringen ten laste van de wachtgeldregeling;

  • b. de beheerskosten voor de uitvoering van de wachtgeldregeling.

 • 2 De Stichting Uitvoering Omslagregelingen zendt de begroting voor 1 oktober van het kalenderjaar, voorafgaande aan het kalenderjaar waarop zij betrekking heeft, aan de Minister.

 • 3 De begroting van de kosten bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, behoeft de goedkeuring van de Minister.

 • 4 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 • 5 De Stichting Uitvoering Omslagregelingen gaat met betrekking tot de met uitvoering van zijn taken gepaard gaande beheerskosten geen verplichtingen aan en doet geen uitgaven die leiden tot overschrijding van het in de begroting opgenomen bedrag voor de beheerskosten.

 • 6 De Stichting Uitvoering Omslagregelingen informeert de Minister onverwijld over een dreigende overschrijding van de begroting.

Artikel 5

 • 1 De Stichting Uitvoering Omslagregelingen zendt jaarlijks voor 1 juli een jaarverslag van de uitvoering van de wachtgeldregeling in het afgelopen kalenderjaar aan de Minister.

 • 2 Het jaarverslag bestaat uit een beleidsverslag en een jaarrekening.

 • 3 De jaarrekening bestaat uit de balans en de exploitatierekening, alsmede uit de toelichting op beide.

 • 5 De inrichting van de exploitatierekening sluit aan op de inrichting van de begroting.

 • 6 In de jaarrekening, bedoeld in het tweede lid, worden de uitgaven gespecificeerd en verantwoord, zodanig dat inzichtelijk is of en in welke omvang uitgaven zijn gedaan voor of ten laste van:

  • a. uitkeringen ingevolge de wachtgeldregeling;

  • b. de reservering inzake wachtgeld en vervroegde uittreding;

  • c. onvoorziene kosten

  • d. uitbestede werkzaamheden;

  • e. archivering;

  • f. bestuur, advies en verantwoording, accountantskosten daarin begrepen;

  • g. actuariële herberekeningen;

  • h. automatisering;

  • i. opleiding en outplacement en algemene kosten.

 • 8 Ten aanzien van het gevoerde financiële beheer beoordeelt de accountant of de in de jaarrekening opgenomen posten tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de wachtgeldregeling. De accountant legt zijn bevindingen en oordeel vast in een rapport van bevindingen.

 • 9 Het jaarverslag behoeft de goedkeuring van de Minister.

Artikel 6

 • 1 De kosten van de Stichting Uitvoering Omslagregelingen, waaronder zijn begrepen de kosten, bedoeld in artikel 3, artikel 4, eerste lid en artikel 5, worden ten laste gebracht van de financiële voorziening voor de (uitvoering van de) wachtgeldregeling.

 • 2 De rentebaten over de financiële voorziening voor de wachtgeldregeling en de uitvoering ervan worden tot deze voorziening gerekend.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2010.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina