Regeling bestuurlijke boetes GWWD

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 31 augustus 2010, nr. 146184, houdende voorschriften betreffende bestuurlijke boetes onder de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (Regeling bestuurlijke boetes GWWD)

§ 1. begripsbepalingen

Artikel 1. (begripsbepalingen)

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Hoogte bestuurlijke boetes

Artikel 2. (hoogte bestuurlijke boetes)

 • 2 De bedragen bij de boetecategorieën, bedoeld in het eerste lid, zijn:

  • a. voor de categorie geringe overtredingen: € 500,−;

  • b. voor de categorie overtredingen: € 1.500,−;

  • c. voor de categorie ernstige overtredingen: € 2.500,−.

  • d. voor de categorie overtredingen met verhoogde boete, zijnde overtredingen begaan ten aanzien van:

  • 1°. zes of meer dieren, met uitzondering van pluimvee;

  • 2°. indien het pluimvee betreft:

   • meer dan 7,5 procent van het aantal dieren op een transport, of

   • meer dan 5 procent van het aantal dieren op een transport ingeval die dieren dood zijn aangetroffen:

    € 6000,−

Artikel 3. (overtredingen bij uitbraak besmettelijke dierziekte)

Indien in Nederland of in bepaalde gedeelten van Nederland een vervoersverbod geldt ten gevolge van een uitbraak van een krachtens artikel 15 van de wet of van een krachtens een EU-maatregel aangewezen dierziekte, en door de beboetbare gedraging een risico op verspreiding van deze ziekte kan ontstaan, is de bestuurlijke boete die wordt opgelegd gelijk aan het voor die overtreding ingevolge artikel 2 bepaalde boetebedrag, vermenigvuldigd met een factor 1,5.

Artikel 4. (Recidive)

Indien binnen een tijdsbestek van vijf jaren door dezelfde persoon of rechtspersoon een eerder geconstateerde overtreding of een soortgelijke overtreding wordt herhaald, is de bestuurlijke boete gelijk aan de optelling van de voor die categorie overtredingen op te leggen boete en van de voor die eerdere overtreding opgelegde bestuurlijke boete.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage 1

Titel

Artikel

Normadressaat

Omschrijving normoverschrijding

Categorie-indeling overtreding

Regeling paardensperma 2015

21, onderdeel a

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-

wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

Het paardensperma-wincentrum is niet aangemeld bij de NVWA.

ernstige overtreding

Regeling paardensperma 2015

23, eerste lid

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

Het sperma, de apparatuur en de instrumenten voor kunstmatige inseminatie zijn niet gescheiden gehouden van de apparatuur en instrumenten die in contact komen met donordieren of andere dieren.

overtreding

Regeling paardensperma 2015

23, tweede lid

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

Het paardensperma-wincentrum, met uitzondering van de kantoorruimten en de bewegingsruimte, kan niet gereinigd en ontsmet worden.

geringe overtreding

Regeling paardensperma 2015

23, derde lid

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

Op het paardensperma-wincentrum is geen beschikking over een ruimte en voorzieningen voor de reiniging en ontsmetting van de gebruikte materialen.

geringe overtreding

Regeling paardensperma 2015

23, vierde lid, onderdelen a en b

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

Stukken gereedschap die op welke wijze dan ook gebruikt worden zijn voor gebruik niet ontsmet of gesteriliseerd, of eerder zijn gebruikt.

overtreding

Regeling paardensperma 2015

25, tweede lid, onderdeel a

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

In de in artikel 25, tweede lid, onderdeel a, beschreven omstandigheden vertonen merries, schouwhengsten en overige paardachtigen tekenen van besmettelijke ziekten.

overtreding

Regeling paardensperma 2015

25, tweede lid, onderdeel b

De eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

In de in artikel 25, tweede lid, onderdeel b, beschreven omstandigheden, beschikken de merries, schouwhengsten en overige paardachtigen niet over EU-gezondheidscertificaat.

overtreding

Regeling paardensperma 2015

25, derde lid

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

De gegevens bedoeld in artikel 25, tweede lid, zijn korter dan drie jaar bewaard.

geringe overtreding

Regeling paardensperma 2015

25, derde lid

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

De gegevens bedoeld in artikel 25, tweede lid, zijn niet of korter dan één jaar bewaard.

overtreding

Regeling paardensperma 2015

26, eerste lid, onderdeel a

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

Voor het winnen van sperma zijn hengsten gebruikt die bij toelating tekenen van besmettelijke ziekten vertoonden.

overtreding

Regeling paardensperma 2015

26, eerste lid, onderdeel b

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

Voor het winnen van sperma zijn hengsten, afkomstig van buiten Nederland, gebruikt zonder op correcte wijze afgegeven EU-gezondheidscertificaat.

overtreding

Regeling paardensperma 2015

26, eerste lid, onderdeel c

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

Voor het winnen van sperma zijn hengsten gebruikt die in de laatste 30 dagen voor de winning of gedurende de winningsperiode gebruikt zijn voor natuurlijke dekking.

overtreding

Regeling paardensperma 2015

26, tweede lid

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

Voor het winnen van sperma zijn hengsten gebruikt die op de dag van de winning tekenen van besmettelijke ziekten vertoonden.

overtreding

Regeling paardensperma 2015

26, derde lid

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

De gegevens bedoeld in artikel 26, derde lid, zijn korter dan drie jaar bewaard.

geringe overtreding

Regeling paardensperma 2015

26, derde lid

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

De gegevens bedoeld in artikel 26, derde lid, zijn niet of korter dan één jaar bewaard.

overtreding

Regeling paardensperma 2015

27, eerste lid

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

Er zijn in het jaar voorafgaande aan het dekseizoen geen monsters van het geslachtsapparaat van elke hengst genomen en onderzocht, of de monsters zijn niet overeenkomstig de gedragslijn genomen en onderzocht.

ernstige overtreding

Regeling paardensperma 2015

27, tweede lid

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

Er zijn in het jaar voorafgaande aan het dekseizoen geen monsters van elke bokmerrie genomen en onderzocht, of de monsters zijn niet overeenkomstig de gedragslijn genomen en onderzocht.

ernstige overtreding

Regeling paardensperma 2015

27, derde lid

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

De monsters zijn niet onderzocht door een erkend of daarmee gelijkgesteld laboratorium.

overtreding

Regeling paardensperma 2015

27, vierde lid

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

Bij een positief uitgevallen onderzoek op CEM is niet de procedure uit artikel 27, vierde lid, gevolgd.

ernstige overtreding

Regeling paardensperma 2015

27, vijfde en zesde lid

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens vertegenwoordiger

Bij een positief uitgevallen onderzoek op EVA bij een hengst of een negatief uitgevallen onderzoek op EVA bij een bokmerrie, is niet de procedure uit artikel 27, vierde lid, gevolgd, onderscheidenlijk niet voldaan aan artikel 27, zesde lid.

Ernstige overtreding

Regeling paardensperma 2015

28

de eigenaar of exploitant van het paardensperma-wincentrum dan wel diens ver-tegenwoordiger

Het in artikel 28 bedoelde register wordt niet bijgehouden of voldoet niet aan de in het artikel gestelde voorwaarden.

overtreding

Regeling veterinairrechtelijke voorschriften handel dierlijke producten

Artikel 3.2.2.2, eerste lid

belanghebbende bij de partij producten

Een partij producten is niet schriftelijk gemeld bij een erkende grensinspectiepost voordat het vervoermiddel in Nederland aankomt.

overtreding

Bijlage 2

In deze bijlage worden de definities gebruikt van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s.

Titel

artikel

normadressaat

vervoerde / te vervoeren diersoort

omschrijving normoverschrijding

categorieindeling overtreding

regeling preventie

artikel 30, eerste en tweede lid, juncto artikel 31, eerste lid

vervoerder

evenhoevigen

op de plaats van lossing is niet gereinigd en ontsmet

ernstige overtreding

regeling preventie

artikel 30, eerste en tweede lid, juncto artikel 31, eerste lid

vervoerder

evenhoevigen

op de plaats van lossing is niet correct gereinigd en ontsmet

overtreding

Regeling Preventie

artikel 30 eerste lid, juncto artikel 31, eerste lid

Vervoerder

evenhoevigen

Vervoermiddel bevindt zich op de openbare weg en is voorafgaand daaraan niet gereinigd en ontsmet

ernstige overtreding

regeling preventie

artikel 31, tweede lid

vervoerder

evenhoevigen, niet zijnde varkens

vervoermiddel waarmee rechtstreeks van stal of weide is vervoerd naar een andere weide van het zelfde bedrijf, is niet zo spoedig mogelijk na vervoer gereinigd en ontsmet

ernstige overtreding

regeling preventie

artikel 31, derde lid

vervoerder

evenhoevigen, niet zijnde varkens

vervoermiddel waarmee rechtstreeks van bedrijf is vervoerd naar een weide van een ander bedrijf, is niet zo spoedig mogelijk na vervoer gereinigd en ontsmet

ernstige overtreding

regeling preventie

artikel 31, vierde lid

vervoerder

evenhoevigen, niet zijnde varkens

vervoermiddel is niet direct na lossing op een slachtplaats met geringe capaciteit vervoerd langs de kortste weg naar de in de vergunning van die slachtplaats aangewezen R&O plaats vervoerd om daar gereinigd en ontsmet te worden

ernstige overtreding

regeling preventie

artikel 32, eerste tot en met vierde lid

vervoerder

evenhoevigen

register is niet bijgehouden of kan niet worden overgelegd

ernstige overtreding

regeling preventie

artikel 32, eerste en tweede lid

vervoerder

evenhoevigen

het bijgehouden register is incompleet (een of meer gegevens bedoeld in artikel 32, eerste en tweede lid ontbreken)

overtreding

regeling preventie

artikel 32, derde lid

vervoerder

evenhoevigen

gegevens van de laatste reiniging en ontsmetting zijn niet op het vervoermiddel aanwezig

overtreding

regeling preventie

artikel 32, vierde lid

vervoerder

evenhoevigen

register wordt niet voldoende lang bewaard (meer dan 1 jaar, maar minder dan 3 jaar)

geringe overtreding

regeling preventie

artikel 32, vierde lid

vervoerder

evenhoevigen

register wordt niet voldoende lang bewaard (minder dan 1 jaar)

overtreding

regeling preventie

artikel 33, eerste lid

vervoerder, verzamelcentrum en slachthuis die/dat niet deelneemt aan een kwaliteitssysteem als bedoeld in artikel 56

evenhoevigen

vervoermiddel is niet in zijn geheel gelost na aankomst

ernstige overtreding

regeling preventie

artikel 33, tweede en vierde lid

vervoerder, verzamelcentrum en slachthuis die/dat niet deelneemt aan een kwaliteitssysteem als bedoeld in artikel 56

evenhoevigen, met uitzondering van varkens die worden gelost op een varkenshouderijbedrijf

vervoerseenheid is niet in een keer geheel gelost

ernstige overtreding

Regeling Preventie

artikel 34, eerste lid

Vervoerder

evenhoevigen

vervoermiddel, gebruikt voor transport van dieren uit buitenland en gelost op plaats die niet beschikt over een erkende R&O plaats, wordt na eerste R&O niet onmiddellijk vervoerd naar een erkende R&O-plaats

ernstige overtreding

regeling preventie

artikel 34, tweede lid

vervoerder

evenhoevigen

bewijs van R&O van vervoermiddel, gebruikt voor transport van dieren uit lidstaat waar uitbraak van een besmettelijke ziekte als bedoeld in artikel 2, onderdelen a, b, c, d, l, s, t, u, v, x, y of z van de Regeling preventie is bevestigd, wordt niet tijdig (meer dan 24 uur na terugkeer) overgelegd

geringe overtreding

regeling preventie

artikel 34, tweede lid

vervoerder

evenhoevigen

bewijs van R&O van vervoermiddel, gebruikt voor transport van dieren uit lidstaat waar uitbraak van een besmettelijke ziekte als bedoeld in artikel 2, onderdelen a, b, c, d, l, s, t, u, v, x, y of z is bevestigd, wordt niet overgelegd

overtreding

regeling preventie

artikel 35

vervoerder

evenhoevigen

bewijs van R&O van leeg vervoermiddel, gebruikt voor transport van dieren in lidstaat waar uitbraak van een besmettelijke ziekte als bedoeld in artikel 2, onderdelen a, b, c, d, l, s, t, u, v, x, y of z van d Regeling preventie is bevestigd of in derde land, wordt niet of niet tijdig overgelegd

overtreding

Regeling Preventie

35

Vervoerder

leeg vervoermiddel, gebruikt voor transport van dieren in lidstaat waar uitbraak van een besmettelijke ziekte als bedoeld in artikel 2, onderdelen a, b, c, d, l, s, t, u, v, x, y of z van de Regeling preventie is bevestigd of in derde land, wordt niet onmiddellijk gereinigd en ontsmet op een erkende R&O-plaats

ernstige overtreding

Bijlage 3

Titel

Artikel

Normadressaat

Omschrijving normoverschrijding

Categorieindeling overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 8, vierde lid

Houder, vervoerder, exploitant verzamelcentrum

Varken is gemerkt met een slachtmerk als bedoeld in artikel 12k en een merk als bedoeld in artikel 12o

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 8, vierde lid

Houder, vervoerder, exploitant verzamelcentrum

Varken bevindt zich op een verzamelcentrum en is gemerkt met een merk als bedoeld in artikel 12o

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 8, vierde lid

Houder, vervoerder

Varken bevindt zich op een bedrijf waarvandaan de varkens niet rechtstreeks voor de slacht naar een slachterij in Duitsland worden afgevoerd en is gemerkt met een merk als bedoeld in artikel 12o

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 8, vierde lid

Houder, vervoerder

Varken bevindt zich in een vervoersmiddel op weg naar een verzamelcentrum, een bestemming niet gelegen in Duitsland of een bestemming in Duitsland niet zijnde een slachthuis en is gemerkt met een merk als bedoeld in artikel 12o

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 12o, eerste lid

Houder, vervoerder, exploitant verzamelcentrum

Varken is gemerkt met een merk, dat niet bestaat uit het UBN van het bedrijf waarvan het varken voor de slacht wordt afgevoerd

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 12o, eerste lid

Houder, vervoerder

Varken is gemerkt met een merkteken dat niet is aangebracht op een van de schouders van het slachtvarken, of het merkteken is niet in de kleuren zwart of groen aangebracht, of het merkteken is meerdere keren op het varken aangebracht, of het merkenteken is niet goed leesbaar

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 12o, eerste lid

Houder, vervoerder

Het aanbrengen van het merk heeft plaatsgevonden met een instrument dat niet voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 12o, eerste lid, onderdeel c

Overtreding

Regeling identificatie en registratie van dieren

Artikel 12o, tweede lid

Houder, vervoerder

Het aanbrengen van het merk komt niet overeen met de handelswijze, bedoeld in artikel 12o, tweede lid

Overtreding

Bijlage 4

Titel

Artikel

Normadressaat

Omschrijving normoverschrijding

Categorie-indeling overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.2, eerste lid,

in samenhang met artikel 5.1.3.

houder van schapen of geiten op een bedrijf waar meer dan 50 schapen of geiten worden gehouden ten behoeve van bedrijfsmatige melkproductie

De houder heeft niet voldaan aan de tankmelkmonitoring uit artikel 5.1.3.

Overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.4

laboratorium dat tankmelkmonsters onderzoekt

Het laboratorium heeft niet voldaan aan de eisen.

Overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.5a in samenhang met artikel 5.2.1

houder van schapen of geiten op een verdacht bedrijf, op een besmet bedrijf, of op een bedrijf waar meer dan 50 schapen of geiten worden gehouden ten behoeve van de melkproductie, of op bedrijven waar meer dan 50 schapen of geiten worden opgefokt voor de melkproductie

De houder heeft niet alle schapen of geiten voor 1 augustus van het kalenderjaar gevaccineerd.

Ernstige overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.5a in samenhang met artikel 5.2.1, derde lid

houder van schapen of geiten op een verdacht bedrijf, op een besmet bedrijf, of op een bedrijf waar meer dan 50 schapen of geiten worden gehouden ten behoeve van de melkproductie, of op bedrijven waar meer dan 50 schapen of geiten worden opgefokt voor de melkproductie

De houder heeft niet alle schapen of geiten tijdig gevaccineerd.

Ernstige overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.5a in samenhang met artikel 5.2.4

houder van schapen of geiten op een verdacht bedrijf, op een besmet bedrijf, of op een bedrijf waar meer dan 50 schapen of geiten worden gehouden ten behoeve van de melkproductie, of op bedrijven waar meer dan 50 schapen of geiten worden opgefokt voor de melkproductie

De houder heeft geen deugdelijke administratie bijgehouden.

Geringe overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.5b, eerste lid

houder van schapen of geiten op een verdacht bedrijf, op een besmet bedrijf, of op een bedrijf waar meer dan 50 schapen of geiten worden gehouden ten behoeve van de melkproductie, of op bedrijven waar meer dan 50 schapen of geiten worden opgefokt voor de melkproductie

De houder heeft geiten of schapen laten insemineren of bevruchten, of op zodanige wijze gehouden dat ze bevrucht konden worden, zonder dat alle schapen of geiten zijn gevaccineerd overeenkomstig paragraaf 5.2.

Ernstige overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.5b, derde lid

houder van schapen of geiten op een verdacht bedrijf, op een besmet bedrijf, of op een bedrijf waar meer dan 50 schapen of geiten worden gehouden ten behoeve van de melkproductie, of op bedrijven waar meer dan 50 schapen of geiten worden opgefokt voor de melkproductie

De houder heeft sperma van geiten of schapen voorhanden, in voorraad, bewaard, opgeslagen, gebruikt, ontvangen of afgeleverd gekregen zonder dat alle schapen of geiten zijn gevaccineerd overeenkomstig paragraaf 5.2.

Overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.7, eerste lid

houder van schapen of geiten op een verdacht bedrijf, op een besmet bedrijf, of op een bedrijf waar meer dan 50 schapen of geiten worden gehouden ten behoeve van de melkproductie

De houder heeft schapen of geiten aangevoerd die niet gevaccineerd zijn overeenkomstig paragraaf 5.2.

Ernstige overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.9, eerste lid

houder van schapen of geiten op een verdacht bedrijf, op een besmet bedrijf, of op een bedrijf waar meer dan 50 schapen of geiten worden gehouden ten behoeve van de melkproductie

Er is mest uitgereden of afgevoerd, afkomstig uit een stal waar de schapen of geiten worden gehouden, zonder dat daarbij aan de voorwaarden is voldaan uit artikel 5.1.9, tweede lid.

Ernstige overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.9, derde lid

houder van schapen of geiten op een verdacht bedrijf, op een besmet bedrijf, of op een bedrijf waar meer dan 50 schapen of geiten worden gehouden ten behoeve van de melkproductie

De houder heeft de administratie met betrekking tot mest uitrijden en -afvoeren niet bijgehouden volgens de voorschriften, bedoeld in artikel 5.1.9, derde en vierde lid.

Geringe overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.9, vijfde lid

houder van schapen of geiten op een verdacht bedrijf, op een besmet bedrijf, of op een bedrijf waar meer dan 50 schapen of geiten worden gehouden ten behoeve van melkproductie

De voorgeschreven administratie is niet 2 jaar bewaard.

Geringe overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.10, onderdeel a

houder van schapen of geiten op een verdacht bedrijf, op een besmet bedrijf

Houder heeft niet voldaan aan de zorgplicht om ongedierte adequaat op zijn bedrijf te laten bestrijden.

Geringe overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.10, onderdeel b

houder van schapen of geiten op een verdacht bedrijf, op een besmet bedrijf

Houder heeft niet voldaan aan de plicht om voldoende destructiebakken in de stallen beschikbaar te hebben.

Geringe overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.11

houder van schapen of geiten op een verdacht bedrijf

Houder heeft bezoekers, waarvoor niet met het oog op uitoefening van beroep of bedrijf toegang tot de stal noodzakelijk was, toegelaten tot de stal waar geiten of schapen worden gehouden.

Overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.12

houder van schapen of geiten waarop een ‘fokverbod’ van toepassing is (eerste lid, onderdeel a en b)

Houder heeft schapen of geiten waarop een fokverbod van toepassing was, laten bevruchten, insemineren, of op zodanige wijze gehouden dat bevruchting van die geiten of schapen mogelijk was.

Ernstige overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.13, eerste lid

houder van zieke of verdachte schapen of geiten

De afvoer van dieren heeft niet conform de voorschriften in dit artikel plaatsgevonden.

Overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.16

houder van schapen of geiten op een locatie met een publieksfunctie

Niet alle schapen of geiten die worden gehouden op een locatie met een publieksfunctie zijn gevaccineerd overeenkomstig paragraaf 5.2.

Ernstige overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.17

houder of aanvoerder van schapen of geiten op een locatie met een publieksfunctie, de organisator van een evenement, een tentoonstelling of een keuring

Aanvoer heeft plaatsgevonden zonder dat alle schapen of geiten die zijn aangevoerd, zijn gevaccineerd overeenkomstig paragraaf 5.2.

Ernstige overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.18

organisator van evenement, een tentoonstelling of een keuring waarbij schapen of geiten bijeen worden gebracht; de houder van schapen of geiten die bijeen worden gebracht

Het bijeenbrengen heeft plaatsgevonden zonder dat alle schapen of geiten die bijeengebracht werden vooraf waren gevaccineerd overeenkomstig paragraaf 5.2.

Ernstige overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.19

houders van schapen of geiten op een locatie met een publieksfunctie

Het aflammeren van schapen of geiten gebeurde niet volledig afgezonderd van publiek.

Ernstige overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.1.20

houders van schapen of geiten op een locatie met een publieksfunctie

De administratie met betrekking tot inseminatie of dekking, en het lammeren, wordt niet bijgehouden volgens de voorschriften.

Geringe overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.2.4

houder van schapen of geiten op een locatie met een publieksfunctie, danwel een houder van schapen of geiten die worden aangevoerd op een evenement, tentoonstelling of keuring

De houder heeft geen deugdelijke administratie bijgehouden.

Geringe overtreding

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

5.2.4, vierde lid

houder van schapen of geiten die overeenkomstig par 5.2 gevaccineerd dienen te worden

Houder heeft geen of geen tijdige melding gedaan in het I&R-systeem van de uitgevoerde vaccinaties.

Overtreding

Terug naar begin van de pagina