Regeling verwantschapstabel educatieve minor

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 02-09-2010 t/m 31-07-2011

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2010, nr. DL/B/220470, houdende vaststelling van de verwantschapstabel educatieve minor alsmede wijziging van de Regeling subsidiëring stagebegeleiding educatieve minoren in het voortgezet onderwijs 2009–2012 (Regeling verwantschapstabel educatieve minor)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

  • a. Verwantschappen: bacheloropleidingen als bedoeld in artikel 33, lid 1a, op grond waarvan onderwijs verzorgd kan worden in daarbij aangewezen vakken;

  • b. Verwantschapstabel: tabel waarin verwantschappen zijn opgenomen.

Artikel 2. Vaststelling verwantschappen

  • 1 Deze regeling strekt ertoe de verwantschapstabel vast te stellen.

  • 2 De verwantschapstabel is opgenomen als bijlage bij deze regeling.

Artikel 3. Wijziging van de Regeling subsidiëring stagebegeleiding educatieve minoren in het voortgezet onderwijs 2009–2012

[Red: Wijzigt de Regeling subsidiëring stagebegeleiding educatieve minoren in het voortgezet onderwijs 2009–2012.]

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2010.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verwantschapstabel educatieve minor.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage

WO-bachelor in combinatie met educatieve minor

CROHO code

Universiteit indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en)

Bevoegdheid

Sociale Geografie en Planologie

56838

 

Leraar Aardrijkskunde

Aardwetenschappen

56986

 

"

Aarde en economie

50668

 

"

Arabische Taal en Cultuur

56040

 

Leraar Arabisch

Afstudeerrichting Arabisch van de opleiding Arabische, Nieuwperzisch en Turkse Talen en culturen

56016

 

"

Biologie

56860

 

Leraar Biologie

Biomedische wetenschappen

56990

 

"

Duitse Taal en Cultuur

56805

 

Leraar Duits

Economie

56401

 

Leraar Economie

Economie en bedrijfseconomie

50950

 

"

Bedrijfskunde

50645

 

"

Economie en Beleid

50101

Wageningen Universiteit

"

Bedrijfseconomie

50750

Universiteit van Tilburg

"

Engelse Taal en Cultuur

56806

 

Leraar Engels

Wijsbegeerte

56081

 

Leraar Filosofie

Franse Taal en Cultuur

56808

 

Leraar Frans

Afstudeerrichting Frans van de opleiding Romaanse Talen en Culturen

56074

 

"

Friese Taal en Cultuur

56012

 

Leraar Fries

Geschiedenis

56034

 

Leraar Geschiedenis en Staatsinrichting

Algemene Cultuurwetenschappen

56826

Open Universiteit

"

Godgeleerdheid

56100

 

Leraar Godsdienst en levensbeschouwing

Theologie

56109

 

"

Wereldgodsdiensten

50202

 

"

Godsdienstwetenschap

56800

 

"

Religiestudies

50902

 

"

Religie en levensbeschouwing

56114

 

"

Islamitische Theologie

56120

 

"

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

56003

 

Leraar Grieks, Latijn en KCV

Informatica

56978

 

Leraar Informatica

Technische Informatica

56964

 

"

Informatiekunde

56842

Universiteit van Amsterdam; Universiteit Utrecht

"

Elektrotechniek

56953

TU Delft; TU Eindhoven; Universiteit Twente

"

Electrical engineering

56943

"

"

Bedrijfsinformatietechnologie

56066

"

"

Italiaanse Taal en Cultuur

56809

 

Leraar Italiaans

Kunstgeschiedenis

56824

 

Leraar Kunstvakken-I en Kunstvakken-II

Latijnse Taal en Cultuur

56816

 

Leraar Latijn en KCV

Sociologie

56601

 

Leraar Maatschappijleer

Politicologie

56606

 

"

Algemene Sociale Wetenschappen

56631

 

"

Bestuurskunde

56627

 

"

Bestuurs- en organisatiewetenschap

50007

 

"

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

50035

 

"

Communicatiewetenschap

56615

 

"

Economie en bedrijfseconomie

50950

 

Leraar Management en organisatie

Bedrijfskunde

50645

 

"

Bedrijfseconomie

50750

 

"

International Business

50019

 

"

Technische Natuurkunde

56962

 

Leraar Natuurkunde

Natuur- en Sterrenkunde

56984

 

"

Medische natuurwetenschappen

50800

 

"

Natuurwetenschappen

50013

 

"

Elektrotechniek

56953

TU Delft; TU Eindhoven; Universiteit Twente

"

Werktuigbouwkunde

56966

"

"

Advanced Technology

50002

"

"

Biomedische Technologie

59226

"

"

Civiele Techniek

56952

"

"

Industrieel Ontwerpen

56955

"

"

Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek

56956

"

"

Technische Aardwetenschappen

56959

"

"

Technische Informatica

56964

"

"

Werktuigbouwkunde

56966

"

"

Nederlandse Taal en Cultuur

56804

 

Leraar Nederlands

Algemene cultuurwetenschappen

56826

Universiteit van Tilburg

"

Communicatie en Informatiewetenschappen

56823

"

"

Afstudeerrichting Russisch van de opleiding Slavische Talen en Culturen

56813

 

Leraar Russisch

Scheikunde

56857

 

Leraar Scheikunde

Scheikundige Technologie

56960

 

"

Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie

50340

 

"

Life Science & Technology

56286

 

"

Molecular Science Technology

59308

 

"

Moleculaire levenswetenschappen

59304

 

"

Farmaceutische wetenschappen

56989

 

"

Medische natuurwetenschappen

50800

 

"

Natuurwetenschappen

50013

 

"

Biomedische Technologie

59226

TU Delft; TU Eindhoven; Universiteit Twente

"

Spaanse Taal en Cultuur

56810

 

Leraar Spaans

Talen en culturen van Latijns Amerika (Spaans)

56052

 

"

Afstudeerrichting Spaans van de opleiding Romaanse Talen en Culturen

56074

 

"

Industrieel Ontwerpen

56955

TU Delft; TU Eindhoven; Universiteit Twente

Leraar Techniek

Industrial Design

56955

"

"

Industrial Design

50441

"

"

Civiele Techniek

56952

"

"

Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek

56956

"

"

Werktuigbouwkunde

56966

"

"

Bouwkunde

56951

"

"

Elektrotechniek

56953

"

"

Advanced Technology

50002

"

"

Maritieme Techniek

56957

"

"

Technische Natuurkunde

56962

"

"

Afstudeerrichting Turks van de opleiding Arabische, Nieuwperzisch en Turkse Talen en culturen

56016

 

Leraar Turks

Wiskunde

56980

 

Leraar Wiskunde

Technische Wiskunde

56965

 

"

Natuurkunde

50206

 

"

Sterrenkunde

50205

 

"

Econometrie en Operations Research

56833

Universiteit van Tilburg

"

Knowledge Engineering

50300

Universiteit Maastricht

"

Technische natuurkunde

56962

TU Delft; TU Eindhoven; Universiteit Twente

"

Elektrotechniek

56953

"

"

Werktuigbouwkunde

56966

"

"

Technische informatica

56964

"

"

Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek

56956

"

"

Civiele Techniek

56952

"

"

Maritieme Techniek

56957

"

"

Electrical engineering

56943

"

"

Naar boven