Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 16-11-2018 t/m 30-11-2020

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 juli 2010, nr. BJZ2010018765, tot aanwijzing van consumenten- en theatervuurwerk (Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op richtlijn nr. 2007/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen (PbEU L 154), artikel 9.2.2.1, derde lid, van de Wet milieubeheer, artikel 1.1.1 en artikel 2.1.1 van het Vuurwerkbesluit;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

bijlage: bij deze regeling behorende bijlage;

burstlading: pyrotechnische stoffen of preparaten welke zijn bedoeld om het vuurwerk open te rijten en de effectlading te verspreiden en zo nodig te ontsteken;

compartiment: afgesloten deel van vuurwerk dat een of meer pyrotechnische units bevat;

effectlading: pyrotechnische stoffen of preparaten, anders dan een voortdrijvende lading of een burstlading, welke na ontsteking een geluid- of lichteffect veroorzaakt;

externe ondersteuner: drager welke geen integraal onderdeel uitmaakt van het consumentenvuurwerk of die moet worden bevestigd aan het consumentenvuurwerk voorafgaand aan gebruik en zorgt voor stabiliteit;

indoortheatervuurwerk: theatervuurwerk dat geschikt is voor de realisatie van pyrotechnische speciale effecten in besloten ruimten;

knallading:: pyrotechnische stoffen of preparaten met een knal als beoogd effect;

lanceerbuis: voorwerp dat uitsluitend is geproduceerd om vuurwerk de lucht in te schieten;

lanceerstandaard: een voorwerp dat geschikt is voor meervoudig gebruik en dat is geproduceerd om verschillende typen vuurpijlen vanaf zowel verharde als onverharde ondergrond stabiel verticaal de lucht in te schieten;

lont: onderdeel van het vuurwerk waardoor de gebruiker in staat wordt gesteld het vuurwerk tot ontbranding te brengen;

pyrotechnische stoffen of preparaten: explosieve stoffen of explosieve mengsels van stoffen, die tot doel hebben warmte, licht, geluid, gas of rook dan wel een combinatie van dergelijke verschijnselen te produceren door middel van zichzelf onderhoudende exotherme chemische reacties;

pyrotechnische unit: discrete eenheid die deel uitmaakt van het vuurwerk die, bij functioneren, brandt of explodeert om een visueel- of geluidseffect te geven;

samengesteld vuurwerk: assemblage van verschillende afzonderlijke vuurwerkartikelen;

sterren: delen of onderdelen van pyrotechnische voorwerpen in vaste vorm in de vorm van een bol, cilinder of korrel die bij verbranding een lichtspoor of een spoor van vonken veroorzaken;

vonken: hete deeltjes die een kortstondig lichteffect veroorzaken;

voortdrijvende lading: pyrotechnische stoffen of preparaten die na ontsteking een gas produceren waarmee pyrotechnische units of het vuurwerk als geheel wordt voortgedreven zonder het vuurwerk uiteen te rijten;

zwart buskruit: mengsel bestaande uit houtskool en natriumnitraat of kaliumnitraat met of zonder zwavel, met een maximale verontreiniging van 3% van de hoeveelheid mengsel.

Artikel 2

 • 1 Als consumentenvuurwerk wordt aangewezen vuurwerk dat behoort tot een in bijlage I of II genoemde categorie en voldoet aan de volgende eisen:

  • a. het vuurwerk is bestemd om het in de bijlage bij de betrokken categorie aangegeven effect te bewerkstelligen;

  • b. de in het vuurwerk aanwezige pyrotechnische stoffen of preparaten overschrijden niet het ingevolge de betrokken bijlage voor de betrokken categorie vuurwerk maximaal toegestane gewicht;

  • c. indien in het vuurwerk als burstlading of knallading een andere pyrotechnische stof of een ander pyrotechnisch preparaat aanwezig is dan zwart buskruit, nitraat/metaal, of perchloraat/metaal, overschrijdt die pyrotechnische stof of dat pyrotechnisch preparaat niet het ingevolge die bijlage voor de betrokken categorie vuurwerk maximaal toegestane gewicht aan perchloraat/metaal;

  • d. het vuurwerk voldoet aan de overige in de betrokken bijlage gestelde eisen.

 • 2 Consumentenvuurwerk, niet zijnde vuurpijlen, kan zijn voorzien van een externe ondersteuner, mits de externe ondersteuner wordt gevormd door een plastic pin of metalen beugel.

 • 3 Consumentenvuurwerk is niet voorzien van een wrijvingsontsteker, met uitzondering van Bengaalse lucifers en schertslucifers.

 • 4 Consumentenvuurwerk, niet zijnde vuurpijlen, kan zijn voorzien van een lanceerbuis, mits de lanceerbuis voldoet aan de volgende eisen:

  • a. het af te steken consumentenvuurwerk is in de lanceerbuis bevestigd, en

  • b. de lanceerbuis is uitsluitend geschikt voor eenmalig gebruik.

 • 5 Consumentenvuurwerk dat als effect heeft het genereren en verspreiden van rook, is verboden.

 • 6 Vuurpijlen, zijnde consumentenvuurwerk, zijn voorzien van een vast verbonden stok voor vluchtstabilisatie.

 • 7 Per verkooptransactie waarbij één of meerdere vuurpijlen, zijnde consumentenvuurwerk, worden verkocht levert de verkoper ten minste één lanceerstandaard mee, tenzij de koper aantoont hier al voldoende in te zijn voorzien.

 • 8 Degene die vuurpijlen, zijnde consumentenvuurwerk, tot ontbranding brengt gebruikt hiervoor een lanceerstandaard.

 • 9 Samengesteld vuurwerk, zijnde consumentenvuurwerk, bestaat uit een assemblage met één aansteeklont en één reservelont en heeft geen externe ondersteuning nodig. De vuurwerkartikelen die het assemblage vormen, zijn bevestigd op een gemeenschappelijke plaat en aan elkaar verbonden door:

  • een koppeling van de aansteeklont van het ene vuurwerkartikel aan de reservelont van het andere vuurwerkartikel; of

  • een koppeling van de afzonderlijke vuurwerkartikelen met een gecertificeerd koord; of

  • een combinatie van de methoden genoemd onder de eerste twee opsommingstekens.

Artikel 3

Als fop- en schertsvuurwerk wordt aangewezen vuurwerk dat behoort tot een in bijlage II genoemde categorie en voldoet aan de in artikel 2, eerste lid, onder a, b en d, bedoelde eisen.

Artikel 4

 • 1 Als theatervuurwerk wordt aangewezen vuurwerk dat behoort tot een in bijlage III genoemde categorie en voldoet aan de volgende eisen:

  • a. het vuurwerk is bestemd om het in de bijlage bij de betrokken categorie aangegeven effect te bewerkstelligen;

  • b. de in het vuurwerk aanwezige pyrotechnische stoffen of preparaten overschrijden niet het ingevolge de betrokken bijlage voor de betrokken categorie vuurwerk maximaal toegestane gewicht;

  • c. het vuurwerk voldoet aan de overige in de bijlage gestelde eisen.

 • 2 Theatervuurwerk bevat geen brandbare vloeistoffen.

 • 3 Theatervuurwerk bevat geen detonabele stoffen of voorwerpen.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 juli 2010

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.C. Huizinga-Heringa

Bijlage I. Consumentenvuurwerk, met uitzondering van fop- en schertsvuurwerk (artikel 2)

Nederlandse naam

Engelse naam

effect

categorie

maximaal toegestane gewicht aan pyrotechnische stoffen of preparaten

Knalvuurwerk

bangers

knal

F2

2,5 gram zwart buskruit

         

Knalstrengen

banger batteries

repeterende knal

F2

100 gram zwart buskruit in totaal; per compartiment maximaal 0,5 gram zwart buskruit

F3

1000 gram zwart buskruit in totaal; per compartiment maximaal 0,5 gram zwart buskruit

         

Batterij enkelschotsbuizen

shot tube batteries

effecten als van enkelschotsbuizen

F2

500 gram pyrotechnische stoffen of preparaten in totaal; per compartiment maximaal 15 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; per compartiment als burstlading of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4 gram nitraat/metaal of maximaal 2 gram perchloraat/metaal;

knallading is niet toegestaan

         

Batterij fonteinen of mijnen of Romeinse kaarsen

batteries

effecten van meerdere fonteinen of mijnen of Romeinse kaarsen

F2

200 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; alleen batterijen toegestaan van fonteinen of mijnen of Romeinse kaarsen, waarbij fonteinen en mijnen afzonderlijk functioneren en voldoen aan de individuele eisen die in deze tabel aan de genoemde onderdelen zijn gesteld en waarbij Romeinse kaarsen aan de volgende individuele eisen voldoen:

 • a. effect: achtereenvolgende uitstoot van pyrotechnische units, waardoor een serie licht- of geluidseffecten in de lucht ontstaan;

 • b. categorie: F2; en

 • c. maximaal toegestane gewicht aan pyrotechnische stoffen of preparaten: twee of meer pyrotechnische units tot een gezamenlijk gewicht aan pyrotechnische stoffen of preparaten van ten hoogste 50 gram waarbij het gewicht aan pyrotechnische stoffen of preparaten per pyrotechnische unit niet meer bedraagt dan 10 gram; niet meer dan 5 pyrotechnische units met burstlading, ieder met of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4 gram nitraat/metaal of maximaal 2 gram perchloraat/metaal; knallading is niet toegestaan.

         

Combinaties van fonteinen, mijnen, Romeinse kaarsen en enkelschotsbuizen

combinations

Gecombineerde effecten van fonteinen, mijnen, Romeinse kaarsen en enkelschotsbuizen.

F2

500 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; alleen combinaties toegestaan van fonteinen, mijnen, Romeinse kaarsen en enkelschotsbuizen, waarbij fonteinen, mijnen en enkelschotsbuizen afzonderlijk functioneren en voldoen aan de individuele eisen die in deze tabel aan de genoemde onderdelen zijn gesteld en waarbij Romeinse kaarsen aan de volgende individuele eisen voldoen:

 • a. effect: achtereenvolgende uitstoot van pyrotechnische units, waardoor een serie licht- of geluidseffecten in de lucht ontstaan;

 • b. categorie: F2; en

 • c. maximaal toegestane gewicht aan pyrotechnische stoffen of preparaten: twee of meer pyrotechnische units tot een gezamenlijk gewicht aan pyrotechnische stoffen of preparaten van ten hoogste 50 gram waarbij het gewicht aan pyrotechnische stoffen of preparaten per pyrotechnische unit niet meer bedraagt dan 10 gram; niet meer dan 5 pyrotechnische units met burstlading, ieder met of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4 gram nitraat/metaal of maximaal 2 gram perchloraat/metaal; knallading is niet toegestaan.

         

Samengesteld vuurwerk met twee lonten

compound fireworks

gecombineerde effecten van individuele artikelen

F2

2000 gram pyrotechnische stoffen of preparaten in totaal; voor de gebruikte artikelen geldt het maximaal toegestane gewicht aan pyrotechnische stoffen en preparaten die in deze tabel aan de genoemde onderdelen zijn gesteld alsmede de individuele eisen.

         

Flitstabletten

flash pellets

meervoudige lichtflitsen

F2

30 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

         

Fonteinen

fountains

uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

F2

100 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; knallading is niet toegestaan

         

Grondmobielen

ground movers

beweging over de grond met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

F2

25 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; iedere pyrotechnische unit bevat maximaal 3 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; knallading is niet toegestaan

         

Grondtollen

ground spinners

draaiende beweging over de grond met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

F2

15 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; iedere pyrotechnische unit bevat maximaal 8 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; knallading is niet toegestaan

         

Springtollen

jumping groundspinners

draaiende beweging over de grond, veelvuldig onderbroken door een opspringende beweging, met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

F2

5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; knallading is niet toegestaan

         

Mijnen

mines

eenmalige uitstoot van de gehele inhoud

F2

50 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; niet meer dan 5 pyrotechnische units met burstlading met ieder of maximaal 5 gram zwart buskruit, of maximaal 2 gram nitraat/metaal of maximaal 1 gram perchloraat/metaal; knallading is niet toegestaan;

indien ook niet-pyrotechnische voorwerpen aanwezig zijn, bedraagt het maximaal toegestane gewicht van de voortdrijvende lading 8 gram nitrocellulose met een massafractie nitraat van maximaal 12,6%

         

Vuurpijlen

rockets

opstijgen met of zonder licht- of geluidseffect, al dan niet gevolgd door licht- of geluidseffect in de lucht

F2

1,5 tot 40 gram pyrotechnische stoffen of preparaten in totaal; de burstlading bevat of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4,0 gram nitraat/metaal of maximaal 2,0 gram perchloraat/metaal; knallading is niet toegestaan

         

Enkelschotsbuizen

shot tubes

uitstoot van de pyrotechnische unit, waardoor een licht- of geluidseffect in de lucht ontstaat

F2

25 gram pyrotechnische stoffen of preparaten in totaal; de burstlading van de pyrotechnische unit bevat of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4 gram nitraat/metaal of maximaal 2 gram perchloraat/metaal; knallading is niet toegestaan

F3

40 gram pyrotechnische stoffen of preparaten in totaal; de burstlading van de pyrotechnische unit bevat of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4 gram nitraat/metaal of maximaal 2 gram perchloraat/metaal; knallading is niet toegestaan

         

Stijgtollen

spinners

gecombineerde draaiende en stijgende beweging, met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

F2

5 gram zwart buskruit; knallading is niet toegestaan

         

Draaizonnen

wheels

draaiende beweging rond een vast punt, met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

F2

40 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; het gewicht aan pyrotechnische stoffen van een eventuele effectlading met fluiteffect per compartiment niet meer dan 5 gram; knallading is niet toegestaan

Bijlage II. fop- en schertsvuurwerk (artikel 3)

Nederlandse naam

Engelse naam

beoogde effect

categorie

maximaal toegestane gewicht aan pyrotechnische stoffen of preparaten

Bengaals vuur

Bengal flames

uitstoot van gekleurde vlammen

F1

20 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

         

Bengaalse lucifers

Bengal matches

uitstoot van gekleurde vlammen en vonken

F1

3,0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

         

Bengaalse fakkels

Bengal sticks

uitstoot van gekleurde vlammen en vonken

F1

7,5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

F2

25 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

         

Kerstcrackers

Christmas crackers

knal als gevolg van uit elkaar trekken van het artikel en uitstoot van niet-pyrotechnische voorwerpen

F1

16 milligram pyrotechnische stoffen of preparaten waarvan de basis bestaat uit kaliumchloraaten rode fosfor of 1,6 milligram zilverfulminaat

         

Knetter pellets

crackling granules

knetterend geluid

F1

3,0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

         

Flitstabletten

flash pellets

meervoudige lichtflitsen

F1

2,0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

         

Fonteinen voor gebruik binnenshuis

fountains for indoor use

uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

F1

7,5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten waarvan de basis bestaat uit nitrocellulose, met massafractie nitraat van maximaal 12,6%, zonder aanvullende oxiderende stoffen

         

Fonteinen voor gebruik buitenshuis

fountains for outdoor use

uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

F1

7,5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

         

Grondtollen

groundspinners

draaiende beweging over de grond met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

F1

5,0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

         

Schertslucifers

novelty matches

knal of lichteffect

F1

50 milligram, 1 knallading van maximaal 2,5 milligram zilverfulminaat toegestaan

         

Confettibommen

party poppers

knal en uitstoot van niet-pyrotechnische voorwerpen

F1

16 milligram pyrotechnische stoffen of preparaten waarvan de basis bestaat uit kaliumchloraat en rode fosfor

         

Slangen

serpents

expanderende vaste verbrandingsresten in een vooraf bepaalde vorm

F1

3,0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

         

Trektouwtjes

snaps

knal als gevolg van het uit elkaar trekken van het artikel

F1

16 milligram pyrotechnische stoffen of preparaten waarvan de basis bestaat uit kaliumchloraat en rode fosfor of 1,6 milligram zilverfulminaat

         

Sterretjes

sparklers

uitstoot van vonken met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

F1

7,5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

F2

30 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

         

Tafelbommen, knalbonbons of cotillonvruchten

table bombs

knal en uitstoot van niet-pyrotechnische voorwerpen

F1

2,0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten waarvan de basis bestaat uit nitrocellulose, met een massafractie nitraat van maximaal 12,6%

         

Knalerwten

throwdowns

knal als gevolg van het op de grond gooien van het artikel

F1

2,5 milligram zilverfulminaat

Bijlage III. Theatervuurwerk (artikel 4)

Nederlandse naam

Engelse naam

Beoogd effect

Maximaal toegestane gewicht aan pyrotechnische stoffen en preparaten

AA. Binair mengsel

een heterogeen mengsel van minimaal twee vaste pyrotechnische stoffen of preparaten in poedervorm, welke volgens veiligheidsinstructies van importeur of leverancier op locatie kan worden aangemaakt voor direct gebruik.

AA.1. Theatervuurwerk: 100 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

AA.2. Indoortheatervuurwerk: 28 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

       

BB. Draadraket of lijnraket

een voorwerp dat door pyrotechnische stoffen of preparaten wordt voortgestuwd en dat zodanig aan een geleidedraad bevestigd is, dat voorkomen wordt dat het voorwerp tijdens het functioneren van de draad kan loskomen. Tijdens functioneren kan de draadraket een gespecificeerd geluid, vuur, licht, vonk of combinatie van deze effecten veroorzaken.

BB.1. Theatervuurwerk: 100 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

BB.2. Indoortheatervuurwerk: 20 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

CC. Fakkel

flare

een voorwerp met pyrotechnische stoffen of preparaten met een vlam- of vuureffect, dat gedurende een bepaalde tijdsduur kan aanhouden.

CC.1. Theatervuurwerk: 500 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

CC.2. Indoortheatervuurwerk: 100 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

       

DD. Stroboscoop fakkel

strobe flare, flash flare

pyrotechnisch stoffen of preparaten met een vlam- of vuureffect, dat gedurende een bepaalde tijdsduur kan aanhouden en waarbij een pulserend of stroboscopisch vlam- of vuureffect wordt gevormd.

DD.1. Theatervuurwerk: 500 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

DD.2. Indoortheatervuurwerk: 100 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

       

EE. Fontein:

een voorwerp met pyrotechnische stoffen of preparaten van waaruit een langdurende of kortdurende stroom van vonken wordt uitgeworpen.

EE.1. Theatervuurwerk: 250 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

EE.2. Indoortheatervuurwerk: 200 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

       

FF. Komeet

een voorwerp met pyrotechnische stoffen of preparaten die een eenmalige uitstoot van een of meerdere geperste sterren veroorzaken, die tot aan het hoogst bereikbare punt een spoor van vonken of lichtsporen achterlaten met een geringe spreiding.

FF.1. Theatervuurwerk: 100 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

FF.2. Indoortheatervuurwerk: 50 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

       

GG. Mijn

een voorwerp waarvan de pyrotechnische stoffen of preparaten een eenmalige uitstoot van losse sterren of andere voorwerpen veroorzaken zoals serpentines of confetti.

GG.1. Theatervuurwerk: 500 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

GG.2. Indoortheatervuurwerk: 135 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

       

HH. Confetti of serpentine effecten:

een uitworp van confetti of serpentines op basis van pyrotechnische stoffen of preparaten waarbij het uitgeworpen materiaal geen vuur vat.

HH.1. Theatervuurwerk: 100 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

HH.2. Indoortheatervuurwerk: 10 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

       

II. Vlamprojector

flame projector

een voorwerp met een lading rookzwak kruit dat een kortstondig vuureffect veroorzaakt in de vorm van een vuurbal of vuurzuil. Het effect mag niet gebaseerd zijn op een brandbare vloeistof.

II.1. Theatervuurwerk: 500 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

II.2. Indoortheatervuurwerk: 250 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

       

JJ. Vuurbal

Fireball; Mortar Hit

pyrotechnische stoffen of preparaten die zorgen voor een kortstondige eventueel gekleurde vuurbal met vuur- of vlameffect van vonken of sterren, al dan niet met knal of rookwolk, die door middel van een eenmalige uitstoot van een brandbare effectlading ontstaat en enige seconden kan aanhouden.

JJ.1. Theatervuurwerk: 500 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

JJ.2. Indoortheatervuurwerk: 100 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

       

KK. Waterval

een voorwerp met pyrotechnische stoffen of preparaten die een effect hebben van vonken dat bedoeld is om over enige breedte en vanaf enige meters hoogte het effect te veroorzaken.

KK.1. Theatervuurwerk: 500 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

KK.2. Indoortheatervuurwerk:100 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

       

LL. Theaterknal

maroon, cannon simulator, concussion

pyrotechnische stoffen of voorwerpen bedoeld om een knal te bewerkstelligen.

LL.1. Theatervuurwerk: 28 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

LL.2. Indoortheatervuurwerk: 28 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

       

MM. Batterijen en combinaties

Multi Shot Boards, Tracer Boards, Mine Plates, Comet Plates, Fanracks

voorwerpen bestaande uit pyrotechnische stoffen of preparaten van combinaties van CC, DD, EE, FF, GG, JJ en OO waarbij de effectladingen gelijktijdig of achtereenvolgens, middels een vertragingslont, tot ontbranding worden gebracht en waarbij ieder type voldoet aan de individuele eisen die in deze bijlage aan de genoemde onderdelen zijn gesteld.

MM.1. Theatervuurwerk: 200 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

MM.2. Theatervuurwerk – onder de voorwaarde dat de kokers met effect of tubes deugdelijk zijn geborgd op een basis van hout of kunststof en zich op een onderlinge afstand van minimaal 12,7 millimeter van elkaar bevinden: tot een gezamenlijk gewicht van ten hoogste 500 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

MM.3. Indoortheatervuurwerk: 200 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

       

NN. Draaizon

Wheel, Saxon, Merry go Round

een voorwerp met pyrotechnische stoffen of preparaten bestaande uit een of meerdere aan elkaar bevestigde fonteinen of branders die op een zodanige wijze gemonteerd worden dat het voorwerp bij ontbranding een roterende beweging maakt. Het vonk- of vuureffect wordt bij rotatie van het voorwerp spiraalsgewijs uitgeworpen.

NN.1. Theatervuurwerk: 200 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

NN.2. Indoortheatervuurwerk: 100 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

       

OO. Flitspot

Flashpot, Flashpots, Sparkle Pots, Flash Trays of SPD's

een voorwerp met pyrotechnische stoffen of preparaten dat door de fabrikant of importeur voor direct gebruik aangeboden wordt en dat bij ontbranding een lichtflits veroorzaakt al dan niet vergezeld van een rook-, vonk-, ster- of knaleffect van korte duur.

OO.1. Theatervuurwerk: 28 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

OO.2. Indoortheatervuurwerk: 28 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

       

PP. Theatervuur

pyrotechnische stoffen of preparaten die in daartoe geschikte houders (open vlamschalen) tot ontbranding wordt gebracht ter verkrijging van een gekleurd licht- of vlameffect van enige duur.

PP.1. Theatervuurwerk: 1000 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

per houder

PP.2. Indoortheatervuurwerk: 500 gram pyrotechnische stoffen en preparaten per houder

       

QQ. Airburst

RTG's, Coloured Airbursts

pyrotechnische stoffen of preparaten die door een fabrikant of importeur voor direct gebruik wordt aangeboden en dat middels de ontstekerdraad op de door de fabrikant aangegeven hoogte aangebracht dient te worden. Bij ontbranding veroorzaakt het product een vonk-, licht- of stereffect al dan niet vergezelt van een knaleffect. De uitstoot kan ook bestaan uit confetti of serpentines.

QQ.1. Theatervuurwerk:75 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

QQ.2. Indoortheatervuurwerk: 35 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

       

RR. Bombette

pyrotechnische stoffen of preparaten die tot gevolg hebben een eenmalige uitstoot van een effectlading en burst vervat in een separaat compartiment, dat na de initiële uitstoot vertraagd tot ontsteking wordt gebracht en waarbij het compartiment door de reactie uiteen wordt gereten.

RR.1. Theatervuurwerk: 150 gram pyrotechnische stoffen en preparaten

Mag niet als indoortheatervuurwerk worden gebruikt

Naar boven