Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 2, enz. (vervallen van de verklaring van geen [...] voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen)

Geldend van 01-10-2012 t/m heden

Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de verklaring van geen bezwaar te laten vervallen en de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen te verbeteren en uit te breiden, onder meer door middel van het doen van een risicomelding;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel VI

  • 1 [Red: Wijzigt de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie.]

  • 2 Ten aanzien van de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen een besluit als bedoeld in de artikelen 174a en 284a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dat voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet is bekendgemaakt, blijft het recht zoals dat voor dat tijdstip gold van toepassing.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 7 juli 2010

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de vijftiende juli 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina