Beleidsregel arbocatalogi 2010

[Regeling vervallen per 14-06-2019 met terugwerkende kracht tot en met 13-02-2008.]
Geldend van 13-12-2016 t/m 13-06-2019

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 juni 2010, nr. G&VW/AA/2010/12516, tot hernieuwde vaststelling van de Beleidsregel arbocatalogi (Beleidsregel arbocatalogi 2010)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 14-06-2019]

In deze beleidsregel wordt onder arbocatalogus verstaan: schriftelijke afspraken tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in een branche, bedrijfssector of op landelijk niveau, waaronder begrepen de overheid, waarin maatregelen of voorzieningen ter voorkoming of beperking van arbeidsrisico’s zijn vastgelegd betreffende de wijze waarop in die bedrijfssector of branche dan wel op landelijk niveau kan worden voldaan aan bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gestelde doelvoorschriften.

Artikel 2. Toetsing

[Vervallen per 14-06-2019]

Arbocatalogi op branche, sectoraal of landelijk niveau kunnen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden getoetst waarbij de volgende criteria worden gehanteerd:

  • a. beschreven is voor welk werkgebied (branche/bedrijfssector/landelijk) de catalogus bedoeld is;

  • b. de opstellers vertegenwoordigen de werkgevers en werknemers in die branche/bedrijfssector of op landelijk niveau;

  • c. de catalogus is beschikbaar en kenbaar voor werkgevers en werknemers in die branche/sector of op landelijk niveau;

  • d. met behulp van een quick scan (is het begrijpelijk, logisch en niet in strijd met de Arbeidsomstandighedenwetgeving) kan in redelijkheid worden aangenomen dat met navolging van een arbocatalogus invulling wordt gegeven aan de desbetreffende (doel)voorschriften gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet.

Artikel 3. Getoetste arbocatalogi/buitentoepassingverklaring beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving

[Vervallen per 14-06-2019]

Aan de vermelde (doel-)voorschriften gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet wordt voor de hierna genoemde branches, bedrijfssectoren of op landelijk niveau voldaan als voor de daarin vermelde risico’s op het gebied van de arbeidsomstandigheden gebruik wordt gemaakt van onderstaande arbocatalogi.

Voorwaarde hierbij is dat de catalogus aansluit en blijft aansluiten bij de Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving, de algemeen erkende stand van de wetenschap en de betreffende techniek in de betrokken branche of bedrijfstak. Als een catalogus of een onderdeel ervan niet of niet meer aan deze voorwaarde voldoet komt deze catalogus of dit onderdeel niet in aanmerking voor vermelding in de beleidsregel dan wel wordt deze catalogus of dit onderdeel geschrapt uit de beleidsregel en zal de Inspectie SZW deze catalogus of dit onderdeel niet dan wel niet meer als referentiekader gebruiken.

Branche/

sector

Voorschriften

Arbeidsomstandighedenwetgeving

Risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden

Arbocatalogus

Datum toetsbrief AI

Einddatum catalogus

Aardappelen, groente en fruit, detailhandel

Arbowet

artikelen 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.14, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting werkplek en arbeidsmiddelen (snijrisico’s)

Arbocatalogus voor de detailhandel in aardappelen, groente en fruit

12 december 2008

       

Aardappelen, groente en fruit, groothandel

Arbowet

artikelen 8, 9 en 13

Arbobesluit

artikelen 3.2, 4.1, 4.2, 4.16, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.11a, 7.17, 7.17a, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.4

Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (trillingen, geluid, temperatuur), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen (machineveiligheid), veiligheidsgedrag

Arbocatalogus AGF Groothandelfonds

12 december 2008,

15 september 2011

en

24 juli 2014

       

Afbouw

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.15, 3.17, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.10a, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.62b, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.32, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling

artikel 4.32a

Inrichting arbeidsplaatsen (markering, veiligheid), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (geluid, trillingen), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, torenkranen, steigers), gevaarlijke stoffen

Arbocatalogus voor de afbouw

16 december 2009,

3 mei 2010

en

19 juli 2010

       
       
       

Afvalbedrijven

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 15 en 18

Arbobesluit

artikelen 2.15, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31 t/m 2.35, 3.1, 3.2, 3.3 t/m 3.5, 3.5a t/m 3.5g, 3.9, 3.11, 3.13 t/m 3.17, 4.1 t/m 4.7, 4.10 t/m 4.10d, 4.11 t/m 4.20, 4.45 t/m 4.47c, 4.51a, vierde lid, 4.54d, 4.84, 4.85, 4.87, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 5.1 t/m 5.6, 5.11, 5.53, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4 t/m 7.11a, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20 en 8.1 t/m 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (trillingen, lawaai, verlichting, temperatuur), gevaarlijke stoffen (DME, aerosolen/hulpstoffen, legionella, verontreinigde/asbesthoudende grond, oplosmiddelhoudend afval, teer, kwarts), biologische agentia (contact met biologisch actieve stof en afval), arbozorg, bouwproces, inrichting arbeidsplaatsen (rioolreiniging, elektrische installaties, luchtkwaliteit, brand/explosie, valgevaar, vallende voorwerpen, verkeer)

Arbocatalogus Afvalbedrijven

1 oktober 2009,

23 december 2009,

13 juli 2011,

10 september 2013 en

23 juni 2015

       

Akkerbouw en vollegrondsteelt

Arbowet

artikel 10

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus

Akkerbouw en Vollegrondsteelt

14 december 2009

       

Ambachtelijke bakkerijen

Arbowet

artikel 5

Arbobesluit

artikelen 3.4, 3.5, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.9, 7.13, 7.15, 7.16 en 7.20

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus Ambachtelijke Bakkers

19 oktober 2009

       

Ambulante handel

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, en 8

Arbobesluit

artikel 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 7.2

Fysieke belasting (tillen & dragen, duwen & trekken) en psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld)

Arbocatalogus voor de ambulante handel

29 oktober 2008

       

Ambulancezorg

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 4.85, 4.87 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.99, tweede lid, 4.102, 4.105, 4.109, 5.2 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 5.13a en 6.6 t/m 6.11

Arboregeling

hoofdstuk 5

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld en traumatische ervaringen), fysieke belasting (beeldschermwerk, zwangeren), fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen en biologische agentia (infectieziektes)

Arbocatalogus voor de sector Ambulancezorg

30 september 2009,

9 december 2009 en

10 maart 2015

       

Apotheken, openbare

Arbowet

artikelen 3, tweede lid,

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 3.5c tot en met 3.5e, 4.2, 4.3, 4.6, 4.16, 4.91, 4.109, 5.2 tot en met 5.5, 5.9 tot en met 5.12,

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk, psychosociale arbeidsbelasting (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten), gevaarlijke stoffen en biologische agentia

Arbocatalogus voor de openbare apotheken

2 april 2009

       

Architecten

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.19, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.15, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), fysische factoren (verlichting, geluid), psychosociale arbeidsbelasting (stress)

Arbocatalogus Architecten

24 september 2009

en

27 januari 2011

       

Banden en wielen

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, en 8, tweede lid

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.17, 4.1c, eerste lid, 4.16, tweede lid, 4.18, 5.2, 5.3, 5.5, 6.7 t/m 6.11,7.2, 7.4a, 7.4, 7.6, 7.7, 7.11a en 8.1 t/m 8.3

Gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen (deugdelijkheid, machineveiligheid), fysieke belasting (tillen/dragen, houding), persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus voor de banden- en wielenbranche

10 augustus 2009,

20 januari 2012,

8 maart 2013,

27 mei 2016 en

9 juni 2016

       

Bestratingen

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.15, 3.17, 3.26, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c. 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, .7.4, 7.5, 7.6, 7.7 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Bestratingen

14 december 2009

       

Betonmortelindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 10 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 4.1c, 4.2, 4.16, 5.1 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a t/m 6.11d, 7.2, 7.3 t/m 7.11a, 7.12 t/m 7.16, 7.17 t/m 7.17d, 7.18, 8.1 en 8.2.

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysische factoren (geluid, trillingen, verlichting), gevaarlijke stoffen (kwarts, DME), fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (aanrijdgevaar, gevaar derden, routering), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus Betonmortel

23 december 2009

8 oktober 2012 en

9 oktober 2015

       

Betonproductenindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.6, 4.10a, 4.10c, 4.10d, 4.20, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.15, 7.18, 7.18a, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d en 8.4

Fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen (kwarts), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen en acculaadplaatsen en besloten ruimten), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, werken op hoogte), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus voor de betonproductenindustrie

16 juli 2009

en

23 juli 2014

       

Binnenvaart

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 10, 11 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.1, vijfde lid, 1.36, 1.37, 3.2, 3.4, 3.5g, 3.5h, 3.10, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.3, 4.4, 4.6, 4.61a, 4.87b, 4.106, 5.2, 5.3, 5.5, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.29, 7.30, 8.2 en 8.4

Arboregeling

artikelen 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 en 4.14

Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie) inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, besloten ruimte, tankschepen), arbeidsmiddelen (deugdelijkheid, hoogte waaronder ladders, werkbakken, laden en lossen van schepen)

Arbocatalogus binnenvaart

11 februari 2009,

8 april 2010

en

11 april 2012

       

Bioscoopbedrijf

Arbowet

artikelen 3, eerste en tweede lid, 8, 11 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 3.2, 2.5, 3.9, 3.19, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, , 4.5, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.78, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.23a, 7.23b, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Gevaarlijke stoffen bij schoonmaak, algemeen arbobeleid (bedrijfshulpverlening), psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag, agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk)

Arbocatalogus bioscoopbedrijf

2 augustus 2011 en 1 februari 2012

       

Bloembollenteelt en -handel

Arbowet

artikel 10

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen, fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Bloembollenteelt en -handel

11 december 2009

       

Bloemendetailhandel

Arbowet

artikel 3

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk),

fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus voor de gevestigde bloemendetailhandel

25 augustus 2008

25 augustus 2011

       

Bloemenveilingen

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.1c, 4.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14 en 6.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld)

Arbocatalogus Bloemenveilingen

22 juli 2010

en

25 april 2012

       

Boomteelt en vaste plantenteelt

Arbowet

artikelen 8 en 10

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.28a, 7.20, 8.1, 8.2 en 8.3

Inrichting arbeidsplaats (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Boomteelt en Vaste Plantenteelt

14 december 2009

       

Bos en natuur

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 9, 12 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.36, 1.37, 2.15, 3.2, 3.6, 3.7, 3.15, 3.16, 3.17, 3.25, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10a, 4.85, 4.87a, eerste, tweede, derde lid, onderdeel a tot en met d, 4.89, 4.91, 4.95, 4.102, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 6.27, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.39, 8.1, 8.2, 8.3 en 9.36

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, werken onder bijzondere omstandigheden (taluds en hellingen)), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk, ongewenste omgangsvormen), fysische belasting (trillingen, geluid, temperatuur), arbeidsplaatsen (werken op hoogte, noodsituaties) biologische agentia, jongeren

Arbocatalogus Bos en Natuur

1 september 2009,

25 april 2012,

23 oktober 2012

en

11 december 2013

       

Bouw en infra

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.4, 3.5, 3.15, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10a, 4.11, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.60, 4.61, 4.84, 485, 4.86, 4.87 a, 4.87b, 4.88, 4.89, 4.91, 4.102, artikel 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8. 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11 a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 717b, 717c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.32, 7.34, 7.35, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), gevaarlijke stoffen (w.o. kankerverwekkende stoffen en biologische agentia), fysische factoren (klimaat, trillingen, geluid), inrichting arbeidsplaatsen (veiligheid), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen (veiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, steigers)

Arbocatalogus Bouw en Infra

23 december 2009

       

Callcenters

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.19, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (beeldschermwerk)

Arbocatalogus voor de Callcenterbranche

21 december 2009

en

8 maart 2012

       

Caravan-, camper- en aanhangerbedrijven en motorenrevisiebedrijven

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 4.1, 4.1a, 4.1b, 4.1c, 4.1d, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.18, 4.45, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysische factoren (klimaat, geluid), gevaarlijke stoffen (asbest, lasrook, accuzuur, koelvloeistoffen, lijmen/kitten, olie/smeermiddelen, reinigings- en ontvettingsmiddelen, stof, metaalbewerkingsvloeistoffen), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, stress)

Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche

14 december 2009,

20 oktober 2011,

22 december 2011,

20 januari 2012,

11 juli 2012,

3 december 2012

en

19 december 2013

       

Carrosserie

Arbowet

artikelen 3 en 8

Arbobesluit

artikelen 4.1c, eerste lid, 4.16, tweede lid, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a en 7.5

Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies)

Arbocatalogus voor de Carrosseriebranche

24 september 2009,

12 november 2012

en

30 juli 2014

       

Composietenindustrie

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 10, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling

artikelen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29

Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), inrichting arbeidsplaatsen,

arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Composieten

9 december 2009

en

7 januari 2011

       

Contractcatering

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.11, 3.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.3, 7.5, eerste lid, 7.7, 7.9 en 8.1

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaats (vloeren, brandgevaar), arbeidsmiddelen (veiligheid)

Arbocatalogus voor de Contracteringsbranche

21 december 2009

31 december 2015

       

Crematoria

Arbowet

artikel 3,5 en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, emotionele belasting)

Arbocatalogus Crematoria

22 januari 2013

en

5 september 2014

       

Defensie

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, en 5

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.16, tweede lid, 4.1c, eerste lid, onderdelen a t/m e en 8.3

Arboregeling

artikel 4.20c

Arbeidsomstandighedenbeleid (agressie en geweld), gevaarlijke stoffen (dieselmotorenemissie), biologische agentia

Arbocatalogus Defensie

17 juni 2015

       

Dierenartspraktijken

Arbowet

artikel 3, tweede lid, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 4.1c, 4.2, 4.10d, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, 4.109, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7. 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 6.1, 6.3, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie), zwangeren en gevaarlijke stoffen, gevaarlijke stoffen (zoönosen)

Arbocatalogus voor dierenartspraktijken

4 november 2009,

6 oktober 2010

en

23 oktober 2012

       

Dierentuinen

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, eerste en tweede lid, 9, tweede lid, en 15, tweede lid, onder c

Arbobesluit

artikelen 3.2, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87 4.87a, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.99, tweede lid, 4.102, 6.1, 6.3, 7.4a, 7.5 en 7.7

Biologische agentia, inrichting arbeidsplaatsen (algemene vereisten), arbeidsmiddelen (algemeen), fysische factoren (klimaat, verlichting)

Arbocatalogus Veilig en gezond werken in de dierentuin

11 december 2009

       

Diervoeder

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 4.1c, 4.2, 4.3, 4.10d, eerste en tweede lid, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10 en 5.11

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen

Arbocatalogus voor de diervoederindustrie

7 oktober 2009

       

Drogisterijbranche

Arbowet

artikel 3, tweede en vierde lid

Arbobesluit

artikel 2.15

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag)

Arbocatalogus voor de drogisterijbranche: met plezier werken in de drogisterij

31 mei 2012

       

Fabrikanten van industriële gassen

Arbobesluit

artikel 5.2

Fysieke belasting (beperken gevaren)

Arbocatalogus

Fabrikanten van industriële gassen

19 september 2014

       

Fijnkeramische bedrijven

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 1.36, 1.37, 3.2, 3.19, 4.1c, 4.6, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17 en 8.2

Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid, verlichting), arbeid door jongeren, algemeen arbobeleid (w.o. BHV), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen (machines, gereedschappen, installaties)

Arbocatalogus van de keramist

26 september 2012

       

Flexografisch bedrukken van etiketten

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, eerste lid, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5e, 3.11, 3.14, 3.16, 4.1c, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.9, 7.10, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17a en 7.20

Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen, inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, gevarenzones, eisen arbeidsplaatsen), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Flexodrukkers etiketten

27 juli 2011

       

Flexografisch bedrukken van folie

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, eerste lid, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5e, 3.11, 3.14, 3.16, 4.1c, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.9, 7.10, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17a en 7.20

Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen, inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, gevarenzones, eisen arbeidsplaatsen), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Flexodrukkers folie

27 juli 2011

       

Fruitteelt

Arbowet

artikelen 8 en 10

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5c, 3.5 d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.23, 8.1, 8.2 en 8.3.

Inrichting arbeidsplaats (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Fruitteelt

11 december 2009

       

Fundering

Arbowet

artikelen 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.16, 3.17, 3.23, 4.1d, 4.2, 4.4, 4.6, 4.13, 4.15, 4.16 t/m 4.20, 4.45a, 4.45b, 4.47 t/m 4.47c, 4.51a, vierde lid, 4.53, 6.7 t/m 6.11, 6.11a, 6.11b t/m 6.11e, 7.3, 7.11a en 8.2

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, verontreinigde grond), inrichting arbeidsplaatsen (algemene vereisten, valgevaar, vallende voorwerpen), arbeidsmiddelen (algemeen, instructie), persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus Funderingsbranche

23 december 2009 en

30 december 2015

       

Geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen

Arbowet

artikelen 5 en 9

Arbobesluit

artikelen 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 en 4.20

Gevaarlijke stoffen (kankerverwekkende en mutagene stoffen, oplosmiddelen, voor de voortplanting giftige stoffen)

Arbocatalogus Fenelab

10 september 2010

       

Geestelijke gezondheidszorg

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 9 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.40, 1.41, 1.42, 1.42a, 2.15, 3.1b, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.13, 3.15, 3.19, 3.38, 4.1b, 4.1c, 4.4, 4.7, 4.10a, 4.10d, 4.18, 4.19, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.102, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7. 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.3, 6.4, 7.2, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 8.2 en 8.4

Arboregeling

artikel 5.2

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie & geweld, werkdruk, alleen werken, ongewenste omgangsvormen), inrichting arbeidsplaatsen, gevaarlijke stoffen, biologische agentia, fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

4 februari 2009,

16 juni 2009,

21 januari 2013

en

19 juli 2013

       

Gehandicaptenzorg

Arbowet

artikelen 3, eerste lid onder c en e, tweede lid, 4, 5, eerste lid, 8, 9, derde lid, 15 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 7.2 en 7.5

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen

Profijt van Arbobeleid

18 september 2008,

25 juni 2012

en

13 juli 2012

       

Gemeenten

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.15, 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk, werkstress), fysische factoren (temperatuur, verlichting)

Arbocatalogus gemeenten:

– Agressie en geweld

8 juli 2008

en

7 juli 2009

– Gezond organiseren en Beeldschermwerk

12 januari 2011

       

Gemengde branche en speelgoedbranche

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikel 1.42, 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Fysieke belasting (ergonomie), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld)

Arbocatalogus van de Gemengde branche en Speelgoedbranche in de detailhandel

27 augustus 2010

       

Glastuinbouw

Arbobesluit

artikelen 1.2, 1.37, 3.2, 3.14, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.17, 4.105, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.11a, 7.17, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18b, 7.39, 8.2

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, verbindingswegen, werken op hoogte op het kasdek), arbeidsmiddelen (mobiele arbeidsmiddelen) gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, bestrijdingsmiddelen, meststoffen)

Arbocatalogus Glastuinbouw

28 december 2009

en

9 maart 2012

       

Glaszetten

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.5g, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15. 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.20, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (verstikking, valgevaar), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen (veiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, werkbakken, ladders)

Arbocatalogus Glaszetten

14 december 2009

       

Golfaccomodatie

Arbowet

artikelen 3, eerste lid onder c, 8 en 9

Arbobesluit

artikelen 3.11, 3.17, 4.1c, 4.2a, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.85, 4.87a, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.11b, 7.2 eerste lid, 7.3, 7.4, 7.17c vierde lid, 8.1 en 8.2

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (wanden/vloeren en gevaar voorwerpen), arbeidsmiddelen (machineveiligheid (niet voor greenkeeper)), gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat) en biologische agentia

Arbocatalogus Golfaccomodaties

19 februari 2009

       

Graanbe- en verwerkende industrie

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, 4 en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 3.16, 4.1c, 4.6, 4.10d, 4.37, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7,3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.16, 7.17c, 7.18, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c en 7.23d

Arboregeling

artikel 5.1

Gevaarlijke stoffen (algemeen, medicijnen, gevaarlijke gassen, stof), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (klimaat, geluid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk)

Arbocatalogus voor de Graanbe- en verwerkende industrie

3 december 2012,

8 maart 2013,

19 december 2013

en

24 maart 2014

       

Grafimedia

Arbowet

artikel 3, eerste en tweede lid,

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.19, 4.1c, eerste lid, onder a tot en met h, en tweede lid, 4.2, eerste lid, 4.3, 4.4, 4.6, eerste lid, 4.10d, 4.62b, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.18 en 7.20

Arboregeling

artikel 4.32b, 4.32c, 5.1, 5.2 en 5.3

Gevaarlijke stoffen (opslag en oplosmiddelen), fysische factoren (geluid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (bewegingsruimte, algemene vereisten), arbeidsmiddelen (algemeen, arbeidsmiddelen met bedieningssysteem, hijs- en hefgereedschap), fysieke belasting (beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen)

Arbocatalogus Grafimedia

13 augustus 2009,

en

29 maart 2011

       

Grimeurs, visagisten, toneelkappers

Arbowet

artikelen 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.11, 3.13, 3.19, 4.1c, eerste lid onder a t/m i, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 5.11, 6.3, 6.4, 7.2, 7.3, eerste lid, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.13, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikel 8.2

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, vluchtwegen), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus van grimeurs, visagisten en toneelkappers

11 december 2009

       

Groothandel in eieren, eiproducten en de eiproducten-industrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 14a en 19

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.2 3.3, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.6, 3.7, 3.13, 3.14, 3,16, 4.6, 4.7, 5.2 t/m 5.5, 5.7 t/m 5.12, 6.3, 7.2, 7.4a, 7.5 t/m 7.7, 7.11a, 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.23a en 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidmiddelen)

Arbocatalogus voor de Groothandel in Eieren, Eiproducten en de Eiproductenindustrie

14 december 2009

Einddatum 9 maart 2018

       

Groothandel in levensmiddelen

Arbowet

artikelen 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.37, 3.2, 3.5c, 3.5e, 3.5f, 3.14, 5.2, 5.3, 5.5, 6.11a, 6.11c, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.11a, 7.17a, 7.17c en 8.3

Fysieke belasting (tillen, duwen, trekken), fysische factoren (trillingen), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus voor de groothandel in levensmiddelen

9 november 2009

       

Groothandel in bloemen en planten

Arbobesluit

artikelen 1.42, 4.1b, 4.1c, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Fysieke belasting (ergonomie), gevaarlijke stoffen (DME)

Arbocatalogus Groothandel Bloemen en Planten

24 december 2009

       

Handel in granen, zaden en peulvruchten

Arbobesluit

artikelen 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 en 4.7

Gevaarlijke stoffen (stof en explosie, gas in containers)

Arbocatalogus voor de handel in granen, zaden en peulvruchten

24 september 2009

       

Handel in wijn en dranken

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 5.12, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.6, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23d en 8.1

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, inrichtingseisen), arbeidsmiddelen (heftrucks)

Arbocatalogus Wijn

19 oktober 2009

       

Hoger beroepsonderwijs

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 9, derde lid, en 14

Arbobesluit

artikelen 1.1, vijfde lid, onder b en c, 1.40, 1.41, 1.42, 1.42a, 1.43, 1.47, 2.15, 3.48, 4.108, 4.109, 5.1 t/m 5.3, 5.7 t/m 5.11, 5.13a, 6.1, 6.2, 6.3, 6.7, eerste lid, 6.8, eerste en tweede lid, 6.11, 6.12d, eerste lid, 6.12e, tweede lid, onder g, en 6.12g, eerste lid

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie, discriminatie & pesten, agressie & geweld), algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), zwangerschap/lactatie, plaatsonafhankelijke arbeid, fysische factoren (klimaat, licht, geluid, optische straling en EMV)

Arbocatalogus hbo

11 juni 2010,

8 maart 2013 en

26 november 2015

       

Horeca

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.5g, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.7, 6.8, 6.10 en 6.11

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie, werkdruk, ongewenst gedrag), fysische factoren (geluid, verlichting, klimaat), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen

Arbocatalogus Horeca

30 september 2009

       

Houten en kunststof jachtbouw en waterrecreatieondersteunende activiteiten

Arbowet

artikelen 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.16, 4.1c, eerste en tweede lid, 4.2, 4.3, 4.4, 4.16, 4.17, 4.18 en 7.23d

Gevaarlijke stoffen (lasrook, epoxy, oplosmiddelen), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar)

Arbocatalogus

Hiswa

6 mei 2010

en

2 december 2010

       

Houthandel

Arbowet

artikelen 3, 8, 13 en 14

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.11, 3.13 t/m 3.16, 5.2, 5.3, 7.3 t/m 7.8, 7.14, 7.16, 8.1 en 8.3

Inrichting arbeidsplaatsen, fysieke belasting, arbeidsmiddelen (machineveiligheid), persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus Houthandel

3 mei 2016

       

Hoveniers en groenvoorziening

Arbowet

artikel 3, 5, 8, 11 en 15

Arbobesluit

artikelen

1.36, 1.37, 1.42, 3.2, 3.3, 3.10, 3.14 t/m 3.17, 3.20, 3.23, 3.24, 4.1 t/m 4.4, 4.5, 4.6, 4.10d, 4.11 t/m 4.19, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.91, 4.102, 4.105, 4.106, 5.2 t/m 5.5, 6.1, 6.7 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 6.27, 7.2, 7.3 t/m 7.11a, 7.12 t/m 7.16, 7.17 t/m 7.18, 7.20, 7.23, 8.1 t/m 8.3 en 9.36

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, verbindingswegen, valgevaar, werken op taluds en bij water), arbeidsmiddelen (o.a. aanhangwagens, minigravers), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen, epoxy, bestrijdingsmiddelen, stof van beton, steen en hout) biologische agentia (teken en ziekte van Lyme), fysische factoren (klimaat, geluid, trillingen), zwangerenbeleid, jongeren

Arbocatalogus Hoveniers en Groenvoorziening

7 december 2009,

9 december 2010,

20 februari 2012,

18 juni 2015 en

28 oktober 2015

       

Huisartsenposten

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.19, 4.84, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.90, 4.91, 4.102, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2 en 6.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting (beeldschermwerk), fysische factoren (temperatuur), inrichting arbeidsplaatsen (afmeting ruimte), biologische agentia

Arbocatalogus huisartsenposten

2 december 2010

       

Huisartsen, landelijke

Arbowet

artikelen 3, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 1.42a, 2.15, 3.1b, 3.5g, eerste lid, 3.48, 3.8, 3.9, 3.25, 4.6, 4.7, 4.87a, 4.102, 4.108, 4.109, 5.4 t/m 5.12, 5.13a, 6.1, 6.3 en 6.4 en 8.3, eerste lid

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Arbeidsomstandighedenbeleid (PSA, ongewenst gedrag, werkdruk, zwangeren), fysische factoren (klimaat en verlichting), fysieke belasting (beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (noodvoorzieningen), gevaarlijke stoffen (vloeibare stikstof), biologische agentia (accidenteel bloedcontact)

Arbocatalogus-LHV

6 oktober 2009 en

21 mei 2015

       

Industriële bakkerijen

Arbobesluit

artikelen 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11

Fysische factoren (geluid en temperatuur)

Arbocatalogus Industriële Bakkers

19 oktober 2009

       

Industriële reiniging, milieuonderhoud, scheeps- en containeronderhoud, havenservices en ondersteunende diensten

Arbowet

artikelen 3, 5, 6, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5g, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1, 8.2 en 8.3

Gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaats (explosiegevaar)

Arbocatalogus voor de sector Orsima

23 december 2009

       

Installatie- en isolatie

Arbowet

artikel 3

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.16, 3.19, 5.2, t/m 5.5, 6.11a, tweede en derde lid, 6.29b, 7.3 t/m 7.5, 7.34, 8.1 en 8.2

Arbeidsmiddelen (elektrische installatie), inrichting arbeidsplaatsen (werken op hoogte), fysieke belasting (ergonomie), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag)

Arbocatalogus

Werken op hoogte

21 april 2009,

Werken (z)onder spanning

13 augustus 2009,

Werken in kruipruimten

10 maart 2011

en

Werken zonder stress

26 februari 2014

Aanvulling ‘fysieke belasting’ 4 april 2016

       

Jeugdzorg

Arbowet

artikelen 3, 5, 13, 14 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.47, 2.5c, 2.15, 4.84 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.2 t/m 5.5, 5.7 t/m 5.12, 5.13a, onder a, en 9.5

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), biologische agentia, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), algemeen arbobeleid (BHV)

Arbocatalogus Jeugdzorg

16 mei 2008,

25 oktober 2010,

26 januari 2012 en

25 september 2015

       

Kaasgroothandel

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 10

Arbobesluit

artikelen 1.37, 3.2, 3.3, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.15, 3.17, 3.19, 4.1b, 4.1c, eerste lid, onder i, 4.4, 4.6, 4.10d, 4.17, 4.18, 4.105, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11, 7.13, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4, eerste lid

Arboregeling

artikelen 8.2, 8.8 en 8.10

Fysieke belasting (dragen/tillen, tillen van hele kazen, beeldschermwerk, leeftijdsproof werkplekken), fysische factoren (klimaat, geluid), inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus Kaaspakhuisbedrijf

20 maart 2009,

11 juni 2010,

2 december 2010,

6 juli 2011

en

26 juni 2013

       

Kappers

Arbowet

artikel 3

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.1c, eerste lid, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 en 5.13a

Fysieke belasting (ergonomie, zwangeren), gevaarlijke stoffen(allergenen), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld)

Arbocatalogus Kappers

25 maart 2014

Kassenbouw- en installatie

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.15, 3.16, 3.17, 4.3, 4.4, 4.6, 4.18, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.23, 7.23a, 7.23c, 7.23d en 8.1

Gevaarlijke stoffen (kankerverwekkende stoffen), fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, explosieveiligheid, valgevaar, verstikkingsgevaar), arbeidsmiddelen (werken op hoogte)

Arbocatalogus toeleveranciers glastuinbouw

23 december 2009

       

Keramische (proces)industrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.10a, 4,6, 4.10c, 4.10d, 4.20, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.10 en 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.15, 7.16, 7.20 en 8.4

Fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen (kwarts), fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen (opslag)

Arbocatalogus voor de keramische (proces)industrie

16 juli 2009

en

28 april 2010

       

Kinderopvang

Arbowet

artikelen 3, 5,14 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.47, 2.5c, 2.15, 4.84 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.2 t/m 5.5, 5.9 t/m 5.12, 5.13a, onder a, en 9.5

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), biologische agentia, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), algemeen arbobeleid (BHV)

Arbocatalogus Kinderopvang

6 juni 2008,

25 oktober 2010,

26 januari 2012 en

25 september 2015

       

Kunsteducatie

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.23, 4.104, 4.105, 4.106, 4.107, 4.108, 4.109, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 8.1, 8.2 en 8.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid), fysieke belasting (ergonomie), gevaarlijke stoffen

Arbocatalogus Kunsteducatie

10 augustus 2009, 9 december 2010 en 26 januari 2012

       

Linnenverhuur- en wasserijbedrijven

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 4.1c, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikel 5.1

Inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Textielverzorging

2 december 2010

       

Mechanisch loonwerk

Arbowet

artikel 8, 10 en 15 Arbobesluit

artikelen 1.41, 1.42, 1.42a, 2.15, 3.2, 3.3, 3.5g, 3.6, 3.10, 3.14, 3.15, 3.17, 3.29, vierde en vijfde lid, 3.30, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.10d, 4.17, 4.18, 4.45, 4.47, 4.85, 4.87a, eerste, tweede en derde lid, a tot en met d, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.99, tweede lid, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 7.32, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arbeidsplaatsen (verstikking, markering, verbinding, elektrische installaties, besloten ruimten/mestgassen, putten en sleuven), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, strodekken, gladheidbestrijding, grondverzetmachines, zekeren van machines, werken op of aan het water), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten), fysische factoren (trillingen, geluid), gevaarlijke stoffen (gewasbeschermingsmiddelen, stof, verontreinigde grond, uitlaatgassen), biologische agentia (zoönosen/beroepsgerelateerde infectieziekten, insectenbeten & -steken)

Arbocatalogus Mechanisch Loonwerk

28 december 2009,

3 februari 2012,

2 september 2013,

30 oktober 2013,

26 februari 2014

en

29 april 2014

       

Meelfabrikanten

Arbowet

artikelen 3, 4, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.16 3.17, 4.1, eerste lid, 4.3, 5.2, 5.3, 5.4, 5.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.9, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysische factoren (geluid), fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, elektrische installaties, explosieve atmosferen, valgevaar)

Arbocatalogus voor de meelfabrikanten

6 juli 2011

       

Melkvee en graasdieren

Arbowet

artikelen 8 en 10

Arbobesluit

artikelen

3.2, 3.5g, 3.16, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (valgevaar, verstikking), arbeidsmiddelen (machines, mobiele arbeidsmiddelen), fysische factoren (lawaai, temperatuur)

Arbocatalogus Melkvee en Graasdieren

9 december 2009

1 december 2012

       

Metaalbewerking en metalektro

Arbowet

artikelen 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.5g, 3.5h, 3.16, 3.17, 4.1c, eerste lid, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, eerste en tweede lid, 4.7, 4.16, 4.17, 4.18, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, eerste lid, 6.8, derde, zevende en negende lid, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 8.1, 8.2 en 8.3

Gevaarlijke stoffen (lasrook, oplosmiddelen), fysische factoren (geluid), fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, werken op hoogte, zagen), arbeidsplaatsen (besloten ruimten, valgevaar, zagen)

Verbetercheck lasrook, oplosmiddelen, geluid, fysieke belasting, machineveiligheid (boormachines, kantbank, conventionele draaibank, excenter- en snelslagpers en metaal- en profielwals), werken in besloten ruimten, werken op hoogte en zagen

7 april 2008,

24 december 2009, 24 juni 2011,

16 januari 2012,

13 maart 2013,

5 juni 2013,

19 december 2013,

26 februari 2014

en

24 maart 2014

       

Metaalconservering

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 2.28, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5g, 3.16, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.14, 7.15, 7.16, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysische factoren (trillingen, geluid), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), arbeidsplaatsen (besloten ruimten)

Arbocatalogus Metaalconservering

25 april 2012

       

Meubelindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.43, 1.47, 2.15, 3.5, 3.19, 4.1c, 4.2, 4.5, 4.10d, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13a, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 611c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14 en 7.15

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (tillen, werkhouding zwangeren, beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting, trillingen, geluid), gevaarlijke stoffen (houtstof, oplosmiddelen), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), arbeidsplaatsen (afmetingen, elektrische installaties), arbeidsmiddelen (algemeen, machineveiligheid)

Arbocatalogus voor de meubelindustrie

29 april 2014

       

Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.19, 5.1, 5.2 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 6.3 en 6.7 t/m 6.11

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), fysische factoren (geluid), algemeen arbobeleid (BHV)

Arbocatalogus MBO

23 december 2009,

6 oktober 2010 en

4 januari 2016

       

Mobiliteit

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2 t/m 5.5, 5.7 t/m 5.12, 5.14, 5.15, 6.1, 6.2, eerste en derde lid, 6.3, 6.4 en 8.1 t/m 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie & geweld), fysische factoren (klimaat) en fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus voor de sector Mobiliteit

24 september 2009,

11 juli 2012,

7 april 2015 (Tweewieler en verhuur) en

6 april 2016 (Agressie en geweld voor verhuurbedrijven)

       

Mode- en interieurindustrie

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 3.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.14 en 7.16

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), machineveiligheid, fysische belasting (geluid, trillingen), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, werkdruk)

Arbocatalogus Mode- en Interieurindustrie

17 november 2009, 31 maart 2011 en 20 januari 2012

1 juni 2012

       

Mode- en sportbranche

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 5.13a

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie & geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, tillen/dragen, duwen/trekken, kassawerk)

Arbocatalogus voor de Mode- en sportbranche

15 april 2013

en

15 juli 2013

       

Motorenrevisiebedrijven

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.18, 4.45, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysische factoren (klimaat, geluid), gevaarlijke stoffen (asbest en lasrook), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, stress)

Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche

14 december 2009,

20 oktober 2011,

22 december 2011,

20 januari 2012

en

1 februari 2012

       

Natuursteen

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6. 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.17d, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23b, 7.32, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijs en hefwerktuigen, steigers), inrichting arbeidsplaats (markering, valgevaar), gevaarlijke stoffen voor huishoudelijk en kantinepersoneel

Arbocatalogus Natuursteen

23 december 2009, 10 maart 2011 en 26 januari 2012

       

Netwerkbedrijven energiesector

Arbowet

artikelen 3, eerste en tweede lid, onder c, 5 en 18

Arbobesluit

artikelen 2.15, 2.23, 2.29, 3.2, 3.5, 3.9, 3.11, 3.15, 3.16, 3.29, 3.30, 4.1c, 4.2, 4.4, 4,6, 4.10d, 4.45, 4.45a, 4.45b, 4.47c, 4.54a, 4.54b, 4.54d, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.18, 7.18b, 7.21, 7.23, 7.34, 8.1, 8.2 en 8.3

Gevaarlijke stoffen (asbest, verontreinigde grond, SF6, harsen verbrande kunststofmoffen, explosiegevaar), biologische agentia (dierziekte-uitbraak) fysische factoren (temperatuur, geluid, UV-straling, trillingen en schokken), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (duwen, trekken, tillen, dragen, repeterende bewegingen, handmatig opbreken en herbestraten), arbeidsplaatsen (werken op hoogte, werken in nauwe ruimtes) en arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Netwerkbedrijven energiesector

24 december 2009,

1 november 2010,

4 mei 2011,

2 mei 2012,

14 november 2012,

23 oktober 2013

en

3 maart 2014

       

Onderwijs, primair

Arbowet

artikelen 1, tweede lid, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14a, 15, 15a, 18 en 19

Arbobesluit

artikelen 1.10, 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, eerste, tweede en vierde lid, 3.15, 3.17, 3.19, 3.20, 3.23, 3.24, 4.1c, 4.6, eerste en tweede lid, 4.7, tweede en derde lid, 4.10d, 4.18, 4.85, 4.87a, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.4, 7.4a, 7.7, eerste lid, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld tegen personeel, discriminatie, sociale veiligheid, pesten en seksuele intimidatie), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), biologische agentia (legionella), fysische factoren (temperatuur, verlichting, lawaai), arbeidsplaatsen (inrichting, speeltoestellen, elektrische veiligheid), arbeidsmiddelen (algemeen, ladders en trappen), gevaarlijke stoffen, zwangerschap, algemeen arbobeleid (arbozorg, begeleiden nieuw personeel, stagiaires)

Arbocatalogus PO

28 mei 2009,

18 februari 2011,

2 juli 2012

en

13 juni 2014

       

Onderwijs, voortgezet

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14a, 15, 15a, 18 en 19

Arbobesluit

artikelen 1.40, 1.42, 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.6, 3.7, derde en zesde lid, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, tweede lid, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.24, 3.48, 4.1c, 4.6, 4.7, 4.11, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.10a, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.13, 7.16, 7.21, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.9

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2, 5.3 en 8.10

Inrichting arbeidsplaatsen (explosieve atmosferen, vluchtwegen, noodverlichting, doorgangen, valgevaar, kantoorwerkplek, voorkomen snijden, vallen), arbeidsmiddelen (geschiktheid, besturing), fysieke belasting (tillen/dragen, duwen/trekken, ongunstige en repeterende bewegingen, beeldschermwerk), algemene veiligheid, gevaarlijke stoffen, fysische factoren (klimaat, geluid), zwangeren/

lacterenden, psychosociale arbeidsbelasting (werkstress)

Arbocatalogus-VO

28 augustus 2008,

28 mei 2009,

3 december 2012

en

6 november 2014

       

Onderzoeksinstellingen

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder e, tweede lid, 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 3.2, 3.4, 3.5, 3.29, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 7.3, 7.4 en 7.4a

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie), arbeidsmiddelen (veiligheid), fysische factoren (klimaat), psychosociale arbeidsbelasting (agressie & geweld, werkdruk, ongewenst gedrag) arbozorg (bouw, bhv)

Arbocatalogus Onderzoeksinstellingen (WVOI)

14 december 2009,

31 mei 2012

en

3 december 2012

       

Openbare bibliotheken

Arbowet

artikel 3

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Fysieke belasting (ergonomie) en psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, emotionele belasting)

Arbocatalogus Openbare Bibliotheken

3 april 2008

en

22 juli 2013

       

Orgelbouwers

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.14, 3.16, 3.19, 4.1c, 4.2, 4.6, 4.13, 4.17, 4.108, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 5.11, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.23, 7.23b, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikel 4.20a

Gevaarlijke stoffen (lood), inrichting arbeidsplaats (verbindingswegen, valgevaar), arbeidsmiddelen (werken op hoogte, steigers), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus van de orgelbouwers

21 december 2009

en

19 december 2013

       

Orthopedische schoentechnicus

Arbowet

artikelen 3, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.12, 3.16, 3.19, 4.4, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12, 7.4, 7.5, 7.7, 7.13, 8.1, 8.2 en 8.3

Inrichting arbeidsplaatsen (afmeting en volume), arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen (fijn stof, kankerverwekkende stoffen, oplosmiddelen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk)

Arbocatalogus van de orthopedische schoentechnicus

5 oktober 2009

en

6 mei 2010

       

Overdrukwerk

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 6.13, 6.14, 6.14a, 6.14b, 6.15, 6.15a, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 en 6.20

Arboregeling

Bijlage XVI, onder A

Fysische factoren (overdruk)

Arbocatalogus Werken onder overdruk

23 december 2009

en

2 april 2014

       

Paardenhouderij

Arbowet

artikel 3, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3,5, 3.16, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6. 7.7, 7.11a, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, elektrische installaties, valgevaar), arbeidsmiddelen (machines, hijsen, mobiele arbeidsmiddelen), gevaarlijke stoffen (vloeibare stikstof), bedrijfshulpverlening, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenste omgangsvormen), werken door 65-plussers.

Arbocatalogus Paardenhouderij

9 december 2009

en

3 september 2014

       

Papier en karton

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, en tweede lid, 5, 8, 11, 14 en 18

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2 t/m 3.5, 3.5g, 3.6, 3.9, 3.14, 3.16, 3.19, 4.1c, 4.4, 4.16, tweede lid, 4.17, 5.1, 5.2 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 6.1 t/m 6.3, 6.6 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, eerste lid, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.7 t/m 7.10, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.23 t/m 7.23d, 8.3 en 8.4

Arbeidsmiddelen (algemeen, lockout, tagout, tryout, dakrandbeveiliging), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen, DME (heftruck met hefvermogen 4 ton of minder)), fysische factoren (geluid, temperatuur/heat stress, verlichting, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, algemeen, besloten ruimte)

Arbocatalogus PKGV-Industrie

8 oktober 2008,

6 april 2009,

13 augustus 2009,

7 december 2009,

23 december 2009,

24 juni 2010,

4 november 2010 (2x),

5 augustus 2011,

17 mei 2013,

10 december 2013 en

4 april 2016

       

Parketbedrijf

Arbowet

artikelen 3, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.19, 3.20, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1 en 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Inrichting arbeidsplaatsen, fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk)

Arbocatalogus voor het parketbedrijf

16 december 2009

en

22 maart 2010/3 mei 2010

       

Particuliere beveiliging

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 1.1, vierde lid, onder a, vijfde lid, onder b en c, 1.40, 1.41, 1.42, 2.15, 5.2 t/m 5.5, 5.7 t/m 5.12 en 6.1

Arboregeling

artikel 5.1

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, ongewenste omgangsvormen), fysische factoren (temperatuur)

Arbocatalogus voor de Particuliere Beveiliging

21 september 2009,

31 maart 2011,

26 januari 2012

en

4 januari 2013

       

Personenauto- en bedrijfsautobedrijven

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder a en c, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 4.1a, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.16, tweede lid, 4.18, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, accuzuur, koelvloeistoffen, lijmen/kitten, olie/smeermiddelen, reinigings- en ontvettingsmiddelen, stof, lasrook), fysische factoren (geluid, klimaat), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, stress), arbeidsmiddelen (elektrische voertuigen), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische voertuigen)

Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche

18 december 2008,

20 oktober 2011,

22 december 2011,

20 januari 2012,

1 februari 2012,

11 juli 2012,

3 december 2012

en

19 december 2013

       

Platte daken

Arbowet

artikelen 3, 5, 6, 7, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.15, 3.16, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11.d, 6.11e, 6.12, 7.4, 7.7, 7.14, 7.15, 7.16, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (w.o. valgevaar), arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen, elektromagnetische velden)

Arbocatalogus Platte Daken

16 december 2009,

3 mei 2010

en

15 oktober 2014

       

Pluimveehouderij

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen

3.2, 3.4, 3.5, 3.16, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (valgevaar, elektrische installatie), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Pluimveehouderij

9 december 2009

1 december 2012

       

Pluimveever-werkende industrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 13

Arbobesluit

artikelen 1.41, 1.42, 3.2, 3.7, 3.9, 3.16, 3.19, 4.1, eerste lid, onder k, 4.5, 4.6, 4.85 t/m 4.99, 4.102, 4.105, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.7, eerste t/m vierde lid, 6.8, eerste t/m derde en zevende lid, 6.10, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.11a, 7.16, 7.18, 7.18a, 7.20, 8.1 t/m 8.4 en 9.5

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaatsen (valgevaar, ruimte), arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen en biologische agentia, fysische factoren (klimaat), arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus Pluimvee

14 december 2009,

5 september 2014 en

12 december 2014

       

Podiumkunsten

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 10, 13 en 19

Arbobesluit

artikelen 3.19, 4.2, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20 en 7.23c

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen (hijsen en heffen), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), samenwerkende werkgevers, vuurgevaarlijke stoffen, arbeidsplaatsen (werken op hoogte, elektrische veiligheid, ondergrond, vallende voorwerpen decorbouw), arbeidsmiddelen (steigers, steigerelementen, hoogwerker)

Arbocatalogus podiumkunsten

22 september 2009

en

11 februari 2013

       

Politie

Arbowet

artikelen 3, 4, 9, derde lid, 15 en 18

Arbobesluit

2.15, 6.13, 6.14a, 6.14b, 6.15, 6.15a, 6.16, 6.17, 6.27 en 6.29

Arboregeling

artikelen 6.3, 6.3a, 6.5, 6.6, 6.7 en 6.18

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie), fysische factoren (duikarbeid)

Arbocatalogus Politie

21 december 2009

en

28 december 2009

       

Productie in dranken

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.16, 4.6, 4.7, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.12, 7.4, 7.17 en 7.18

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (ergonomie beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), inrichting arbeidsplaatsen (explosieveiligheid, valgevaar), arbeidsmiddelen (hijsen)

Arbocatalogus voor de productie in dranken

21 december 2009

       

Producenten van hard en zacht polyurethaanschuim

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 10 en 11

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.14

Arboregeling

artikelen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29

Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus PUR-producenten

14 december 2009

en

25 februari 2011

       

Producenten van lijmen en kitten

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 10, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling

artikelen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29

Fysische factoren (geluid, temperatuur), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, valgevaar), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen, fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Lijmen

17 december 2009

en

25 februari 2011

       

Productie- en leveringsbedrijven energiesector (waaronder windenergiebedrijven)

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.28, 2.42, 3.2, 3.5g, 3.6, 3.10, 3.16, 3.37t, 3.37v, 4.1c, 4.2, 4.4, 4,6, 4.7, 4.10c, 4.10d, 4.85, 4.87a, 4.89, 5.2 t/m 5.5, 5.12, 6.2, 6.7 t/m 6.11, 6.11b t/m 6.11e, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 t/m 6.20, 6.27, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.18, 7.18b, 7.21, 7.23 t/m 723c, 7.34, 8.1 t/m 8.4 en 9.5b

Fysieke belasting (duwen, trekken, tillen, dragen, repeterende bewegingen), fysische factoren (trillingen, temperatuur, geluid, duiken, EMV), arbeidsmiddelen (rolsteiger, platte daken, toegang tot de gondel, sky-climber), arbeidsplaatsen (besloten ruimte, werken op hoogte, elektrische schok, helicopteroperaties), gevaarlijke stoffen (asbest, verontreinigde grond, keramische vezels, brand- en explosiegevaar, bodemas, vliegas, lasrook, koel- en snijvloeistoffen), zwangeren

Arbocatalogus Productie- en leveringsbedrijven energiesector

24 december 2009,

1 november 2010,

4 mei 2011,

2 mei 2012,

19 november 2012,

23 oktober 2013 en

13 mei 2016

       

Provincies

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 9 en 11

Arbobesluit

artikel 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 2.15, 3.2, 3.5g, 4.1c, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87a, 4.87b, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 4.100, 4.101, 4.102, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.3, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.13, 7.14, 7.15 en 7.16

Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk/stress, agressie en geweld, ongewenste omgangsvormen), (fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (duiken, licht), arbeidsplaatsen (werken langs de weg), arbeidsmiddelen (machines), biologische agentia, HNW

Arbocatalogus Provincies

12 juni 2009,

10 maart 2011,

15 september 2011

en

5 november 2013

       

Publieke omroep

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 19

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.91 en 4.102,5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.11, 6.1, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), biologische agentia, fysische factoren (temperatuurverlichting, lawaai), fysieke factoren (ergonomie, beeldschermwerk)

Arbocatalogus Publieke Omroep

23 december 2009 en 1 februari 2012

       

Railinfra

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.26, 3.2, 3.4, 3.5g, 3.7, vijfde lid, 3.9, 3.16, 3.17, 4.1, 4.2, 4.4 t/m 4.7, 4.18, 4.84, 4.85, 4.86, 4.86a,4.87b, 4.89, 4.91, 4.102, 5.2, t/m 5.5, 5.7 t/m 5.12, 6.3, 6.4, 6.7 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.3 t/m 7.5, 7.8, 7.17a, 7.18, 7.18b, 7.23, 7.23a t/m c, 8, 8.1, 8.2 en 8.4

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Arbeidsmiddelen (deugdelijkheid, montage en onderhoud), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (trillingen; geluid, verlichting), inrichting arbeidsplaatsen (aanrijdgevaar, besloten ruimten, werken op hoogte/valgevaar), gevaarlijke stoffen (kwarts), biologische agentia

Arbocatalogus Arbo Spoor(t)

19 juni 2008,

24 september 2009, 16 december 2009,

19 maart 2010,

20 juli 2010,

18 februari 2011,

7 december 2011,

11 maart 2013 en

25 september 2015

       

Reclameproductie

Arbowet

artikelen 3, 5, 13 en 15

Arbobesluit

artikelen 3.2, 5.2, 5.3, 5.9, 5.10, 5.11, 6.8 t/m 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.16 en 8.1 t/m 8.4

Fysische factoren (geluid), algemeen arbobeleid, fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus Sign

14 april 2010,

15 januari 2013 en

14 juli 2015

       

Recreatie

Arbowet

artikelen 3, 8, 11 en 44

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 5.1, t/m 5.5, 5.12, 6.1 en 6.7 t/m 6.9

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), fysische factoren (klimaat, geluid)

Arbocatalogus recreatie

26 maart 2009,

27 oktober 2009,

18 februari 2011,

1 februari 2012,

23 oktober 2012 en

3 april 2015

       

Reisbranche

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.43, 1.44, 1.47, 1.51, 2.15, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.87b. 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5,12, 6.1, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenste omgangsvormen), biologische agentia (infectiepreventie), fysische factoren (temperatuur, verlichting)

Arbocatalogus voor de reisbranche

18 juli 2014

       

Rijk en rechterlijke macht

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 44

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.19, 5.4, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk), fysische factoren (klimaat, verlichting), psychosociale arbeidsbelasting (agressie, geweld, werkdruk, ongewenste omgangsvormen)

Arbocatalogus sector Rijk

9 april 2010,

2 december 2010,

31 oktober 2011

en

5 september 2013

       

Rubberproducenten

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 10 en 11

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.2 t/m 3.5, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15 t/m 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17 t/m 4.20, 4.107, 5.2 t/m 5.5, 6.1, 6.7 t/m,6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13 t/m 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.18 t/m,7.18b, 7.20, 7.23,7.23a, 7.23d, 8.1 t/m 8.4

Arboregeling

artikelen 8.2 t/m 8.11, 8.16, 8.18 t/m 8.29

Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Rubber

14 december 2009 en

25 februari 2011

Einddatum: 1 maart 2018

       

Schilderen en vastgoedonderhoud

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.4, 3.5, 3.15, 3.16, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.62b. 4.86, 4.87, 4.91, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.5, 7.14, 7.15, 7.16, 7.18b, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Gevaarlijke stoffen (wo kankerverwekkende stoffen), fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, valgevaar), arbeidsmiddelen (werkbakken, algemeen, hijswerktuigen, steigers)

Arbocatalogus Schilderen en Vastgoedonderhoud

14 december 2009

       

Schoenherstellers

Arbowet

artikel 3, tweedelid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.4, 4.17, 4.18

Psychosociale arbeidsbelasting, gevaarlijke stoffen (stof, fijn stof, kankerverwekkende stoffen, oplosmiddelen)

Arbocatalogus Schoentechniek

23 december 2009

       

Schoonheidsverzorging

Arbowet

artikelen 3, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.4, 3.6, 3.19, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10a, 4.10e, 4.13, 4.17, 4.18, 4.19, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.102, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 6.3, 6.4, 6.12, 8.1, 8.2 en 8.3, tweede, derde en vierde lid

Gevaarlijke stoffen, arbeidsplaatsen (valgevaar), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (verlichting, straling)

Arbocatalogus van de schoonheidsspecialist

21 april 2009

       

Schoonmaak- en glazenwassersbranche

Arbowet

artikelen 1, 3, 5, 8, eerste tot en met derde lid en 18

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.5d, 3.16, 4.1c, 4.2, eerste t/m vierde lid, lid 5, onder, a, en lid 7, 4.3 derde lid, 4.4, eerste t/m vijfde lid, 4.5, lid 4, onder a, b en c, 4.6, eerste en tweede lid, 4.7, eerste t/m derde lid, 4.10d, eerste en tweede lid, 4.18, 4.85, 4.87b, 4.91 vijfde, zesde, achtste en negende lid, 4.91 eerste en tiende lid, 4.95, 4.97, 4.109, 5.2 t/m 5.5, 6.7, 6.8, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.9, 7.11a, 7.13 t/m 7.15, 7.23 en 8.1, zesde lid

Fysieke belasting (valgevaar), biologische agentia, gevaarlijke stoffen, psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag), arbeidsmiddelen (hogedrukreiniging, werken op hoogte), fysische factoren (lawaai)

Arbocatalogus Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

13 februari 2008

14 mei 2008,

26 februari 2014,

4 april 2016 en

13 mei 2016

       

Service en repareren van mobiele werktuigen

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.5, 3.7, 3.8, 3.11, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, noodvoorzieningen, vloeren, verbindingen, valgevaar, markering) arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, werkbakken)

BMWT-Arbocatalogus

21 december 2009

       

Slopen

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.15, 3.16, 3.17, 3.27, 3.28, 3.29, 3.34, 4.1c, 4.2, 4.45, 4.45a, 4.47c, 4.54a, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.17d, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.21, 7.23, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.32, 7.35, 8.3 en 8.4

Arboregeling artikel 5.1 en 5.2

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (kwarts, asbest), arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Slopen

9 december 2010

en

12 mei 2011

       

Sociale werkvoorziening

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14 en 18

Arbobesluit

artikelen, 2.15, 3.2, 3.4, 5.1 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 6.7 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3 t/m 7.11a, 7.13 t/m 7.16, 7.17a t/m 7.18a, 7.20 en 8.1 t/m 8.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, trillingen), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus sector Sociale Werkvoorziening 17 november 2009,

10 maart 2011,

17 mei 2013 en

19 december 2014

       

Sport

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk),psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk)

Arbocatalogus Sport

21 juli 2009

en

13 augustus 2009

       

Takel- en bergingsbedrijven

Arbowet

Artikel 3, derde lid

Arbobesluit

artikelen 2.15 en 3.2

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), arbeidsplaats (veiligheid langs de weg)

Arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche

       

Tandtechnisch laboratoriumbedrijf

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, en 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.11, 3.12, 3.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 en 7.11a

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaats (elektrische installatie), arbeidsmiddelen (veiligheid)

Arbocatalogus van het tandtechnisch laboratoriumbedrijf

11 december 2009

       

Tank- en wasstations

Arbowet

artikel 3, eerste en tweede lid, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.1c, 4.6, 4.85, 4.86, 4.87, 4.87a, 4.87b, 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1 en 8.3

Gevaarlijke stoffen (schoonmaakmiddelen, algemeen, auto- en truckwasmiddelen), biologische agentia (legionella), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysische factoren (geluid, klimaat)

Arbocatalogus voor de tank- en wasstations

4 september 2009,

26 augustus 2011,

20 oktober 2011,

11 december 2013

en

29 april 2014

       

Tapijt- en textielindustrie

Arbowet

artikelen 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.40, 1.42, 3.19, 4.1, 4.1b, 4,1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.11, 5.15, 6.1, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.7, 8.1 en 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), inrichting arbeidsplaats (kantoor)

Arbocatalogus Tapijt- & Textielindustrie

7 december 2009,

6 december 2011,

1 februari 2012,

29 maart 2012

en

23 oktober 2012

31 december 2015

       

Taxivervoer

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Gezond aan het stuur

24 december 2009

       

Technische groothandel

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, eerste en derde lid, 8, eerste t/m derde lid en 15

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.1b t/m 3.5, 3.5e, 3.5g, 3.6 t/m 3.9, 3.14 t/m 3.18, 4.1c, 4.6, 4.17, 5.2 t/m 5.4, 5.8 t/m 5.12, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.14 t/m 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.18, 7.20, 7.23, eerste lid, 7.23d, eerste lid, 8.3 en 8.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (DME en uitlaatgassen), arbeidsplaatsen (stellingen, vloeren, bordessen, laadstations, routes, transport, accu laden, vluchtwegen), algemeen arbobeleid (BHV)

Arbocatalogus Technische groothandel

21 januari 2013 en

7 april 2015

       

Tentoonstellingsbedrijven

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10d, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.2, 5.3, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Arboregeling

5.1, 5.2 en 5.3

Gevaarlijke stoffen (houtstof, vluchtige organische stoffen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk),

Arbocatalogus tentoonstellingsbedrijven

21 december 2009

en

6 juli 2011

       

Textielreinigingsbedrijven

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 4.1c, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.11a, 7.13, t.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikel 5.1

Inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Textielverzorging

2 december 2010

       

Thermoplastenverwerkende bedrijven

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 10 en 11

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.14

Arboregeling

artikelen 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29

Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, trillingen, geluid), inrichting arbeidsplaatsen,

arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Thermoplasten

14 december 2009

en

25 februari 2011

       

Timmerindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.19, 4.1c, eerste lid, onder b, e, f en h, 4.4, 4.5, 4.10d, 4.16, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, eerste en tweede lid, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.13, 7.15, 7.16, 8.1 en 8.2

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid), arbeidsplaatsen (algemeen), gevaarlijke stoffen (houtstof), arbeidsmiddelen (vereisten, besturingssysteem)

Arbocatalogus Timmerindustrie

7 juli 2011

en

22 augustus 2012

       

Transport en logistiek

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5g, eerste, tweede en derde lid, onder b, 3.6, 3.7, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4,22, 4.23, 4.105, 4.106, 4.107, 4.108, 4.109, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.4, 7.18a, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysische factoren (klimaat, geluid, trillingen, licht), fysieke belasting (beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), arbeidsmiddelen (keuringen, veiligheid, hefwerktuigen), psychosociale arbeidsbelasting (agressie), arbeidsplaatsen (gevaar verstikking e.d., vluchtwegen, valgevaar, gevaar door voorwerpen)

Arbocatalogus Transport en Logistiek

31 mei 2012

       

Tuincentra

Arbowet

artikelen 3, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.1, 3.5g, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.6, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, tweede, derde en vierde lid, 4.91, zesde lid, 4.102 en 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.11, 5.12, 6.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23b

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, valgevaar), fysische factoren (klimaat), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, steigers), psychosociale arbeidsbelasting (agressie, werkdruk, ongewenst gedrag), biologische agentia

Arbocatalogus Tuincentra

14 december 2009

en

6 mei 2010

       

Tuinzaadbedrijven

Arbowet

artikelen 3, 5, eerste lid, 8 en 10, eerste lid

Arbobesluit

artikelen 1.40, 1.41, 1.42, 1.42a, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.8, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.48, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.1d, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11, 7.11a, 7.13, 7.14a, derde lid, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.36, 7.39, 8.1, 8.2, 8.3 en 9.5

Gevaarlijke stoffen (algemeen, plantaardige materialen en huidreacties), fysieke belasting (ergonomie, microscoopwerk en pipetteren), fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), werkplekinrichting (magazijnwerk, elektrische installaties, inrichtingseisen), zwangeren, gevaar voor derden en alleen werken

Arbocatalogus tuinzaadbedrijven

16 juli 2009, 12 november 2012 en 21 mei 2013

       

Uitgeverijen

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (beeldschermwerk) en fysische factoren (verlichting)

Arbocatalogus Gezond Uitgeven!

29 januari 2009

en

7 mei 2012

       

Uitvaartzorg

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.1c, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.95, 4.97, 4.98, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.12, 8.1 en 8.2

Arboregeling

artikel 5.1 en 5.2

Psychosociale arbeidsbelasting (ongewenste omgangsvormen, werkdruk, emotionele belasting), fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen en biologische agentia

Arbocatalogus voor de uitvaartzorg

7 december 2009

       

Uitzendbranche, vaste medewerkers

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder e, tweede lid, 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.19 en 5.7 t/m 5.15

Arboregeling

artikelen 5.1 t/m 5.3 en 5.11

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en agressie & geweld), fysieke belasting (beeldschermwerk) algemeen arbobeleid (BHV)

Arbocatalogus Uitzendbranche Vaste Medewerkers

17 augustus 2009,

13 september 2011 en

15 januari 2016

       

Universiteiten

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, 5, 8, 11 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.5c, eerste lid, 4.1c, 4.1d, eerste lid, 4.2 t/m 4.4, 4.6, 4.10d, 4.13, 4.15, 5.1 t/m, 5.3, 5.9 t/m 5.12, 5.14, 6.1, 6.2 en 6.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsomstandighedenbeleid (risico-inventarisatie en evaluatie, voorlichting, onderricht en toezicht), gevaarlijke stoffen, fysische factoren (verlichting/temperatuur/luchtverversing bij werken met gevaarlijke stoffen), algemeen arbobeleid (BHV)

Arbocatalogus van de Nederlandse universiteiten

24 september 2009,

8 maart 2012,

16 juli 2013,

5 september 2013 en

15 december 2014

       

Universitaire Medische Centra

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.40, 1.41, 1.42, 1.42a, 2.15, 3.47, 3.48, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10d, 4.15, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.23, 4.87a, 4.89, 4.90, 4.91, 4.94, 4.95, 4.97, 4.102, 4.107, 4.108, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13a, 5.14, 6.12, 6.28, 6.29b, 6.29c, 8.3 en 9.5a, derde lid Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (algemeen, cytostatica, inhalatie anesthetica, biologische agentia, proefdierallergenen), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), fysische factoren (straling: MRI), zwangerschap

Arbocatalogus van de universitaire medische centra

16 januari 2009,

1 oktober 2009,

11 december 2009,

7 april 2011,

31 augustus 2012,

11 juli 2014,

7 oktober 2014

en

5 november 2014

       

Varkenshouderij

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.16, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (elektrische installaties, verstikking ed, valgevaar), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Varkenshouderij

11 december 2009

1 december 2012

       

Verf- en drukinktindustrie

Arbobesluit

artikelen 3.5c, 3.17, 4.1c, eerste lid, onder e, 4.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.7, 7.18, 7.18a en 7.20

Gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen, (machineveiligheid), inrichting arbeidsplaatsen (gevaar vallende voorwerpen)

Arbocatalogus voor de verf- en drukinktindustrie

14 december 2009

       

Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 3.48, 4.1b, 4.1c, 4.2, tweede lid, 4.3, 4.7, 4.10a, 4.10d, eerste lid, 4.84, 4.85, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.95, 4.109, 5.2 t/m 5.5, 5.9 t/m 5.12 en 8.1 t/m 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), gevaarlijke stoffen en biologische agentia, zwangerschap en arbeid, algemeen arbobeleid (BHV)

Arbocatalogus VVT

27 maart 2009,

2 juni 2010,

5 december 2011,

13 juli 2012 en

20 mei 2016

       

Verplichte sociale verzekeringen

Arbowet

artikelen 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.1 en 6.2

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), fysische factoren (klimaat)

Arbocatalogus UWV/SVB

21 december 2009

       

Vertikaal transport

Arbowet

artikelen 8 en 10

Arbobesluit

artikelen 2.28, 3.5, tweede lid, 6.7, 6.8, 7.3, 7.4, derde lid, 7.4a, vierde lid, 7.5, 7.6, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.23d en 8.1 t/m 8.3

Algemeen arbobeleid (voorlichting, instructie, toezicht), inrichting arbeidsplaatsen (i.v.m. elektrische installaties), machineveiligheid (hijsen), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus Vertikaal Transport

6 juli 2010,

4 mei 2011 en

3 juni 2016

       

Verzekeringen

Arbowet

artikel 3, tweede lid, en artikel 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale

arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), fysieke belasting (beeldschermwerk)

Arbocatalogus in het verzekeringsbedrijf

27 maart 2009,

11 februari 2011

en

23 oktober 2012

       

Visdetailhandel

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, 8, eerste lid, 9 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.38, 3.2, 3.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 8.1 en 8.3

Fysieke belasting (werkhouding), fysische factoren (temperatuur)

Arbocatalogus voor de visdetailhandel

29 oktober 2008

       

Vis, groothandel

Arbowet

artikel 3

Arbobesluit

artikelen 1.42, 1.38, 2.15, 2.43, 3.2, 3.17, 4.10a, 4.10b, 5.2, 5.3, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.10, hoofdstuk 6, afdeling 3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.11a, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Intern transport, fysieke belasting (algemeen en beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus Groothandel in vis, Productschap Vis

19 augustus 2008

       

Visverwerking

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.42, 1.38, 2.15, 2.43, 3.2, 3.11, 4.10a, 4.10b, 5.2, 5.3, 5.4, 5.11, 6.1, 6.2, 6.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 8.1, 8.2 en 8.3

Inrichting arbeidsplaatsen (gladde vloeren), psychosociale arbeidsbelasting (kort cyclisch werk, werkdruk), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (klimaat)

Arbocatalogus Visverwerking, Productschap Vis

19 augustus 2008

       

Vlakglas

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 12

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.14 t/m 3.17, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.85, 4.87a, 4.87b, 5.1 t/m 5.6, 6.7 t/m 6.11, 6.12d t/m 6.12f, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.11a, 7.13 t/m 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.18, 7.20, 7.23, 7.23a en 8.1 t/m 8.3

Fysieke belasting (ergonomie, handmatig tillen en dragen), inrichting arbeidsplaats (valgevaar, uitglijden, struikelen, snijletsel), arbeidsmiddelen (algemene veiligheid, opslag van glas), fysische factoren (geluid, kunstmatige optische straling), gevaarlijke stoffen (lood, vluchtige oplosmiddelen, zwaveldioxide, biologische agentia(legionella), persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus voor de vlakglasbranche

15 september 2009,

6 juli 2010,

6 juli 2011,

1 december 2011,

3 december 2012 en

7 april 2015

Einddatum: 30 september 2017

       

Vleesindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.12 t/m 3.25, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2 7.3, 7.4 t/m 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling

artikelen 8.2 en 8.10

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting werkplek, arbeidsmiddelen (mesveiligheid en machineveiligheid)

Arbocatalogus voor de vleessector

12 oktober 2009

       

Vleeswaren

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 13

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.16, 3.17, 3.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.16, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Fysieke belasting, (ergonomie), arbeidsmiddelen, inrichting arbeidsplaatsen

Arbocatalogus voor de vleeswarensector

9 november 2009

       

Voetverzorging

Arbowet

artikelen 3, 4, 5 eerste lid, 8 vijfde lid, 9 derde lid en 18

Arbobesluit

artikelen 1.41, 1.42, 3.4, 3.19, 3.48, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.6, eerste lid, 4.20, 4.87a derde lid onder d en g, 4.89 tweede en derde lid, 4.91, 5.2 tot en met 5.4, 5.8, 5.10, 6.3, 6.4, 6.12, 7.2 tweede lid, 8.1, 8.2 en 8.3

Gevaarlijke stoffen, biologische agentia, inrichting arbeidsplaatsen, fysische factoren (straling, verlichting), fysieke belasting (algemeen en beeldschermwerk), zwangerschap

Arbocatalogus van het voetverzorgingsbedrijf

27 mei 2009

       

Waterbedrijven

Arbobesluit

hoofdstuk 2, afdeling 5, hoofdstuk 4, afdelingen 1, 2 en 5, en hoofdstuk 8, afdeling 1

Algemeen arbobeleid (bouwproces) gevaarlijke stoffen (kankerverwekkende stoffen, asbest), persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbocatalogus

Waterbedrijven

17 juni 2015

       

Waterbouw

Arbowet

artikelen 1, derde lid, onder h, 3, eerste lid, onder b, en tweede lid, 8, 11, onder b, en 44

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5f t/m 3.5h, 3.6, 3.8 t/m 3.10, 3.13 t/m 3.17, 3.19, 3.30, 4.1, 4.1c, 4.2 t/m, 4.4, 4.6, 4.8, 4.10, 4.10d, 4.18, 4.20, vijfde lid, 4.48a, tweede lid, onder a, 4.84, 4.89, vierde tot en met zevende lid, 5.2 t/m 5.6, 5.9 t/m 5.12, 6.1, 6.3, 6.6 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 6.12 t/m 6.12g, 6.15, 5.16, 6.18, hoofdstukken 7 en 8

Arboregeling

artikelen 5.1 t/m 5.3 en 7.6

Algemeen arbobeleid (BHV/brandveiligheid, RI&E), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, valgevaar, elektrische installaties, besloten ruimten, explosieveiligheid, besloten ruimten, brandmelding/bestrijding), fysische factoren (lawaai, duiken, niet-ioniserende straling, trillingen, temperatuur), arbeidsmiddelen (algemeen, steigers, werkbakken, ladders, hijsen/heffen, trekken, slepen, ankeren, meren, ontmeren), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), gevaarlijke stoffen (verontreinigde grond, kwarts, stortmateriaal, lasrook, biologische agentia), fysieke belasting (ergonomie, bij duiken, bij steenzetwerk)

Arbocatalogus Waterbouw

7 oktober 2008,

24 oktober 2008,

7 april 2010,

29 maart 2011,

31 mei 2012,

8 maart 2013,

7 mei 2013,

22 juli 2015 en

20 mei 2016

       

Waterschappen

Arbowet

artikelen 3, 5 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.15 t/m 3.17, 4.1c, 4.6, 4.87 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97 t/m 4.99, tweede lid, 4.102, 4.105, 4.109, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.13, 7.23, 7.23c en 8.1 t/m 8.3

Algemeen arbobeleid (alleenwerken), psychosociale arbeidsbelasting, inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimte, struikelen/vallen/uitglijden, voorkomen gevaar door voorwerpen ed.), biologische agentia, arbeidsmiddelen (algemene voorschriften, besturing)

Arbocatalogus sector Waterschappen (Delen 1 tot en met 5)

7 december 2009,

4 november 2011,

22 augustus 2012,

4 september 2013,

3 september 2014 en

15 januari 2016

       

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Arbowet

artikelen 3, 5, 13, 14 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.47, 2.15, 4.84 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.9 t/m 5.12, 2.15, 5.2 t/m 5.5, 5.9 t/m 5.12, 5.13a, onder a, en 9.5

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), algemeen arbobeleid (BHV), biologische agentia

Arbocatalogus Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

12 november 2010,

26 januari 2012 en

25 september 2015

       

Wonen

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.1d, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.1b, 4.10c, 4.10d, 4.11, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.23, 4.62a, 4.62b, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikel 4.32a

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen, hardhout stof)

Arbocatalogus voor de Wonenbranche

17 december 2009 en 12 februari 2013

       

Zacht PVC

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 10, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 3.2, 3.3, 3.5d, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.107, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23d, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling

artikelen 5.2, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28 en 8.29

Fysische factoren (temperatuur), inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen

Arbocatalogus productie zacht PVC

14 december 2009

en

25 februari 2011

       

Zeescheepvaart

Arbobesluit

artikelen 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20 en 7.25

Arbeidsmiddelen (m.b.t. (ont)meren, luikenwagen/kraan, kleine hijsmiddelen en -werktuigen

Arbocatalogus voor de zeescheepvaart

25 september 2009

       

Ziekenhuizen algemene en categorale

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 15 en 16

Arbobesluit

artikelen 1.1, vierde lid onder a, vijfde lid onder b en c, 1.41, 1.42, 2.15, 3.5g, 3.48, 4.1c, 4.2, 4.3, tweede lid, 4.4, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.18, eerste tot en met derde lid, 4.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Arboregeling

artikel 5.2

Fysieke belasting (algemeen, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie & geweld, ongewenst gedrag (onderling)), gevaarlijke stoffen, inrichting arbeidsplaatsen (verstikking), zwangeren, bedrijfshulpverlening

Arbocatalogus algemene en categorale ziekenhuizen

9 juni 2009

en

5 februari 2014

       

Zoetwarenindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 32, 3.4, 3.14, 3.15. 3.16, 3.17, 4.1, 4.1b, tweede lid, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.10a, 4.10d, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17c, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Fysieke belasting (ergonomie). fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), gevaarlijke stoffen (w.o. meelstof)

Arbocatalogus Zoetwarenbranche (koek en snoep)

en

24 juni 2011

       

Zuivelindustrie

Arbowet

artikelen 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.6, 4.7, 4.10d, 5.2, 5.3, 5.5, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11a, 7.23, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2, 5.3, 8.2 en 8.10

Gevaarlijke stoffen (reinigingsmiddelen), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, besloten ruimte, elektrische installaties, railing/hekwerk bordessen & tanks), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus voor de Zuivelindustrie

24 september 2009, 31 augustus 2012 en 11 april 2013

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 14-06-2019]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt per arbocatalogus terug tot en met de in artikel 3 vermelde datum van de brief met de uitkomsten van de marginale toetsing van de Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 14-06-2019]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel arbocatalogi 2010.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 juni 2010

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur-generaal Werk,

M.R.P.M. Camps

Terug naar begin van de pagina