Beleidsregel arbocatalogi 2010

Geldend van 08-07-2010 t/m 06-10-2010

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 juni 2010, nr. G&VW/AA/2010/12516, tot hernieuwde vaststelling van de Beleidsregel arbocatalogi (Beleidsregel arbocatalogi 2010)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze beleidsregel wordt onder arbocatalogus verstaan: schriftelijke afspraken tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in een branche, bedrijfssector of op landelijk niveau, waaronder begrepen de overheid, waarin maatregelen of voorzieningen ter voorkoming of beperking van arbeidsrisico’s zijn vastgelegd betreffende de wijze waarop in die bedrijfssector of branche dan wel op landelijk niveau kan worden voldaan aan bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gestelde doelvoorschriften.

Artikel 2. Toetsing

Arbocatalogi op branche, sectoraal of landelijk niveau kunnen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden getoetst waarbij de volgende criteria worden gehanteerd:

 • a. beschreven is voor welk werkgebied (branche/bedrijfssector/landelijk) de catalogus bedoeld is;

 • b. de opstellers vertegenwoordigen de werkgevers en werknemers in die branche/bedrijfssector of op landelijk niveau;

 • c. de catalogus is beschikbaar en kenbaar voor werkgevers en werknemers in die branche/sector of op landelijk niveau;

 • d. met behulp van een quick scan (is het begrijpelijk, logisch en niet in strijd met de Arbeidsomstandighedenwetgeving) kan in redelijkheid worden aangenomen dat met navolging van een arbocatalogus invulling wordt gegeven aan de desbetreffende (doel)voorschriften gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet.

Artikel 3. Getoetste arbocatalogi/buitentoepassingverklaring beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Aan de vermelde (doel-)voorschriften gesteld bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet wordt voor de hierna genoemde branches, bedrijfssectoren of op landelijk niveau voldaan als voor de daarin vermelde risico’s op het gebied van de arbeidsomstandigheden gebruik wordt gemaakt van onderstaande arbocatalogi.

De beleidsregels uit de Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving, die betrekking hebben op de vermelde risico’s op het gebied van de arbeidsomstandighedenzijn voor de genoemde branches, bedrijfssectoren of op landelijk niveau niet van toepassing.

Branche/sector

Voorschriften Arbeidsomstandighedenwetgeving (wet, besluit en regeling worden hier aangehaald als: Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling)

Risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden

Arbocatalogus

Datum toetsbrief AI

Einddatum catalogus

Buitentoepassingverklaarde beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving

Aardappelen, groente en fruit, detailhandel

Arbowet

artikelen 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.14, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting werkplek en arbeidsmiddelen (snijrisico’s)

Arbocatalogus voor de detailhandel in aardappelen, groente en fruit

12 december 2008

         

Aardappelen, groenten en fruit, groothandel

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 4.1, 4.2, 4.16, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.4a, 7.11a, 7.17, 7.17a, 7.17c, 7.18, 8.1 en 8.2

Fysieke belasting (ergonomie), fysische belasting, gevaarlijke stoffen

Arbocatalogus AGF Groothandelsfonds

12 december 2008

         

Afbouw

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.15, 3.17, 4.1c, 4.62b, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10. 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.1 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.32, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Inrichting arbeidsplaatsen (markering, veiligheid). fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (geluid, trillingen), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, torenkranen, steigers)

Arbocatalogus voor de Afbouw

16 december 2009

en

3 mei 2010

5.3-1 Tillen op bouwplaatsen

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Afvalbedrijven

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.5g, 3.11, 3.14, 3.16, 4.1c, 4.6, 4.84, 4.85, 4.87, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.11, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11a, 7.17c, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), biologische agentia

Arbocatalogus Afvalbedrijven

1 oktober 2009

en

23 december 2009

3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

3.5g-1 Onderzoek in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

3.5g-2 Maatregelen in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

5.4-1a Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

         

Akkerbouw en vollegrondsteelt

Arbowet

artikel 10

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus

Akkerbouw en Vollegrondsteelt

14 december 2009

3.4, onder a, d en g Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

         

Ambachtelijke bakkerijen

Arbowet

artikel 5

Arbobesluit

artikelen 3.4, 3.5, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.9, 7.13, 7.15, 7.16 en 7.20

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus Ambachtelijke Bakkers

19 oktober 2009

3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

7.3-3 Geschiktheid hijs- en hefgereedschap

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

7.4-1 Deugdelijkheid hijskranen

7.4-2 Deugdelijkheid hijs- en hefgereedschap

7.9 Voorkoming aanraking arbeidsmiddelen met zeer hoge of zeer lage temperatuur

7.13 Bedieningssystemen

7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen

7.16 Noodstopvoorziening

7.20 Hijs- en hefgereedschap; onderzoek en beproeving

         

Ambulante handel

Arbowet

artikelen 3, tweede lid en 8

Arbobesluit

artikel 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 7.2

Fysieke belasting (tillen & dragen, duwen & trekken) en psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld)

Arbocatalogus voor de ambulante handel

29 oktober 2008

         

Ambulancezorg

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, 5, 8, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld en traumatische ervaringen), fysieke belasting, fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus voor de sector Ambulancezorg

30 september 2009

en

9 december 2009

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Apotheken, openbare

Arbowet

artikelen 3, tweede lid,

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 3.5c tot en met 3.5e, 4.2, 4.3, 4.6, 4.16, 4.91, 4.109, 5.2 tot en met 5.5, 5.9 tot en met 5.12,

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk, psychosociale arbeidsbelasting (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten), gevaarlijke stoffen en biologische agentia

Arbocatalogus voor de openbare apotheken

2 april 2009

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

         

Architecten

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.15, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting) en psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk)

Arbocatalogus Architecten

24 september 2009

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.3 Verlichting

         

Banden en wielen

Arbowet

artikelen 3, eerste lid en 8, tweede lid

Arbobesluit

artikelen 3.17, 4.1c, eerste lid, 4.16, tweede lid, 4.18, 6.8, 7.4 en 7.11a

Gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen (deugdelijkheid)

Arbocatalogus voor de banden- en wielenbranche

10 augustus 2009

4.18-2 Voorkoming of beperking van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en schadelijk geluid bij de Apk-keuring van dieselmotoren

         

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 en 6.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk)

Arbocatalogus MBO

23 december 2009

1.42, eerste lid, onder e, Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

3.19 Afmetingen van arbeidsplaatsen in kantoren

5.1, eerste en derde lid, Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

5.4-3, vierde en zesde lid, Zitgelegenheid bij baliewerk

6.3 Verlichting

         

Bestratingen

Arbowet artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit artikelen 2.15, 3.2, 3.15, 3.17, 3.26, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c. 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, .7.4, 7.5, 7.6, 7.7 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16

Arboregeling artikelen 5.1 en 5.2

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Bestratingen

14 december 2009

5.3-1 Tillen op Bouwplaatsen

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Betonmortelindustrie

Arbobesluit

artikelen 4.1c, 4.2, 4.16, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11

Fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen (kwarts en DME)

Arbocatalogus Betonmortel

23 december 2009

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

         

Betonproductenindustrie

Arbowet

artikelen 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 4.1c, 4.2, 4.4, 4.10a, 4.10c, 4.10d, 4.20, 6.7, 6.8, 6.10 en 6.11

Fysische factoren (geluid) en gevaarlijke stoffen (kwarts)

Arbocatalogus voor de betonproductenindustrie

16 juli 2009

31 december 2015

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Binnenvaart

Arbowet

artikel 3 eerste lid

Arbobesluit

artikelen 3.5g en 3.5h

Arboregeling

artikelen 4.1 tot en met 4.14

Inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimte), veiligheid tankschepen

Arbocatalogus binnenvaart

11 februari 2009

en

8 april 2010

3.5 g-1 Onderzoek in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

3.5g-2, tweede, vierde en vijfde lid Maatregelen in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

         

Bloembollenteelt en -handel

Arbowet

artikel 10

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen, fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Bloembollenteelt en -handel

11 december 2009

3.4, onder a, d en g Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

         

Bloemendetailhandel

Arbowet

artikel 3

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus voor de gevestigde bloemendetailhandel

25 augustus 2008

25 augustus 2011

 
         

Boomteelt en vaste plantenteelt

Arbowet

artikelen 8 en 10

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d en 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.28a, 7.20, 8.1, 8.2 en 8.3

Inrichting arbeidsplaats (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Boomteelt en Vaste Plantenteelt

14 december 2009

         

Bos en natuur

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.16, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 8.2 en 8.3

Arboregeling 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Bos en Natuur

1 september 2009

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

         

Bouw en infra

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.4, 3.5, 3.15, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10a, 4.11, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.60, 4.61, 4.84, 485, 4.86, 4.87 a, 4.87b, 4.88, 4.89, 4.91, 4.102, artikel 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8. 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11 a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 717b, 717c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.32, 7.34, 7.35, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), gevaarlijke stoffen (w.o. kankerverwekkende stoffen en biologische agentia), fysische factoren (klimaat, trillingen, geluid), inrichting arbeidsplaatsen (veiligheid), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen (veiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, steigers)

Arbocatalogus Bouw en Infra

23 december 2009

5.3-1 Tillen op bouwplaatsen

6.1 Temperatuur

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Callcenters

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.19, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (beeldschermwerk)

Arbocatalogus voor de Callcenterbranche

21 december 2009

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.3 Verlichting

         

Caravan-, camper- en motorenrevisie

Arbobesluit

artikelen 4.1c, 4.2, 4.3, 4.18, 4.45, 6.1. 8.1, 8.2 en 8.3

Fysische factoren (klimaat), gevaarlijke stoffen (asbest en lasrook)

Arbocatalogus voor het Mobiele recreatie- en aanhangbedrijf

14 december 2009

4.1c-5 Doeltreffende maatregelen bij blootstelling aan rook als gevolg van lassen, gutsen, plasmasnijden en solderen van metaal

6.1 Temperatuur

         

Carrosserie

Arbowet

artikelen 3 en 8

Arbobesluit

artikelen 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11

Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus voor de Carrosseriebranche

24 september 2009

5.4-1a Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk

         

Composietenindustrie

Arbowet 3, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11

Fysische factoren (geluid), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Composieten

9 december 2009

6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Contractcatering

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.11, 3.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.3, 7.5, eerste lid, 7.7, 7.9 en 8.1

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaats (vloeren, brandgevaar), arbeidsmiddelen (veiligheid)

Arbocatalogus voor de Contracteringsbranche

21 december 2009

         

Dierenartspraktijken

Arbowet

artikel 3, tweede lid, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7. 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 en 6.3,

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie), zwangeren

Arbocatalogus voor dierenartspraktijken

4 november 2009

1.42, eerste lid, onder a tot en met e en g, tweede en derde lid Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijden de lactatie

         

Dierentuinen

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, eerste en tweede lid, 9, tweede lid, en 15, tweede lid, onder c

Arbobesluit

artikelen 3.2, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87 4.87a, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.99, tweede lid, 4.102, 6.1, 6.3, 7.4a, 7.5 en 7.7

Biologische agentia, inrichting arbeidsplaatsen (algemene vereisten), arbeidsmiddelen (algemeen), fysische factoren (klimaat, verlichting)

Arbocatalogus ‘Veilig en gezond werken in de dierentuin’

11 december 2009

         

Diervoeder

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 4.1c, 4.2, 4.3, 4.10d, eerste en tweede lid, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10 en 5.11

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen

Arbocatalogus voor de diervoederindustrie

7 oktober 2009

         

Flexografisch bedrukken van etiketten

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, eerste lid en 8

Arbobesluit

artikelen 3.6, 3.9, 4.1c, eerste lid, 4.2, eerste, tweede, derde en vierde lid, 4.3, tweede lid, 6.1, 7.3, eerste lid, 7.4 en 7.20

Gevaarlijke stoffen, fysische factoren (warmte), inrichting arbeidsplaats (vluchtweg, noodverlichting), arbeidsmiddelen (algemeen, hogedrukreinigers en hijsen)

Arbocatalogus Flexodrukkers etiketten

21 december 2009

1 januari 2011

3.6 Vluchtwegen en nooduitgangen

3.9 Noodverlichting

4.1c-1 Zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid bij het verrichten van arbeid met gevaarlijke stoffen

4.1c-2 Etikettering gevaarlijke stoffen die op de werkplek aanwezig zijn

4.1c-4 Doeltreffende beheersing van blootstelling aan gevaarlijke stoffen

4.2-1 Wijze van beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en enkele aanvullende regels voor asbest

7.3-1 Handbediende hogedrukreinigers

7.4-1 Deugdelijkheid hijskranen

7.4-2 Deugdelijkheid hijs- en hefgereedschap

7.20 Hijs- en hefgereedschap; onderzoek en beproeving

         

Flexografisch bedrukken van plastic folie

Arbobesluit

artikelen 3.4, 3.5, 6.1, 7.3, derde en vierde lid, 7.4, eerste en tweede lid, 7.13, 7.15, 7.16 en 7.20

Fysische factoren (klimaat), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Flexografisch bedrukken plastic folie

21 december 2009

1 januari 2011

3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

6.1 Temperatuur

7.3-3 Geschiktheid hef- en hijsgereedschap

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

7.4-1 Deugdelijkheid hijskranen

7.4-2 Deugdelijkheid hijs- en hefgereedschap

7.13 Bedieningssystemen

7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen

7.16 Noodstopvoorziening

7.20 Hijs- en hefgereedschap; onderzoek en beproeving

         

Fruitteelt

Arbowet

artikelen 8 en 10

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5c, 3.5 d, 3.5e, 3.14, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.23, 8.1, 8.2 en 8.3.

Inrichting arbeidsplaats (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Fruitteelt

11 december 2009

3.6, derde lid, onder a, Vluchtwegen en nooduitgangen

         

Fundering

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.23, 4.1d, 4.2, 4.4, 4.6, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4;19, 4.20, 4.45a, 4.45b, 4.47, 4.47a, 4.47b, 4.47c, 4.51a, vierde lid, 4.53, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d en 6.11e

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, verontreinigde grond)

Arbocatalogus Funderingsbranche

23 december 2009

         

Geestelijke gezondheidszorg

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 9 en 18

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.1b, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.13, 3.15,3.19, 4.1b, 4.1c, 4.4, 4.7, 4.10a, 4.10d, 4.18, 4.19, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.102, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7. 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.3, 6.4, 7.2, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 8.2 en 8.4

Arboregeling

artikel 5.2

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie & geweld en werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen, gevaarlijke stoffen, biologische agentia, fysieke belasting (ergonomie. beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

4 februari 2009

en

16 juni 2009

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

3.19 Afmetingen van arbeidsplaatsen in kantoren

4.91 Vaccinatie tegen hepatitis B

5.1, eerste, vierde en vijfde lid Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a, tweede en derde lid Zittende werk

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

7.4-2 Deugdelijkheid hijs- en hefgereedschap

7.4-4 Deugdelijkheid ladders

7.13 Bedieningssystemen

7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen

7.16 Noodstopvoorziening

         

Gehandicaptenzorg

Arbowet

artikelen 3, eerste lid onder c, 5, eerste lid, 8, 9, derde lid en 18

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 5.2 tot en met 5.5, 5.11, 5.12, 7.2 en 7.5

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsmiddelen

Profijt van Arbobeleid

18 september 2008

1.42, eerste lid onder e Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

5.4-1a Zittend werk

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

         

Gemeenten

Arbowet

artikelen 3 en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Psychosociale belasting (agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Agressie en geweld

8 juli 2008

en

7 juli 2009

5.3-1, zeven en achtste lid Tillen op bouwplaatsen

         

Glastuinbouw

Arbobesluit

artikelen 1.2, 1.37, 3.2, 3.14, 3.16, 3.17, 4,17, 4.106, 5.2, 5.3, 5.4, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.11a, 7.17, 7.17a, 7.17b 7.17c, 7.18, 7.18b, 7.39, 8.2

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, verbindingswegen), arbeidsmiddelen (mobiele arbeidsmiddelen), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies)

Arbocatalogus Glastuinbouw

28 december 2009

1.42, eerste lid, onder e, Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

3.2 Buisrailsystemen in kassen

         

Glaszetten

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.5g, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15. 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.20, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (verstikking, valgevaar), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen (veiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, werkbakken, ladders)

Arbocatalogus Glaszetten

14 december 2009

5.3-1 Tillen op bouwplaatsen

         

Golfaccomodatie

Arbowet

artikelen 3, eerste lid onder c, 8 en 9

Arbobesluit

artikelen 3.11, 3.17, 4.1c, 4.2a, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.85, 4.87a, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.11b, 7.2 eerste lid, 7.3, 7.4, 7.17c vierde lid, 8.1 en 8.2

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (wanden/vloeren en gevaar voorwerpen), arbeidsmiddelen (machineveiligheid (niet voor greenkeeper)), gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat) en biologische agentia

Arbocatalogus Golfaccomodaties

19 februari 2009

5.4-1a Zittend werk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

7.4-4 Deugdelijkheid ladders

8.2 Keuze persoonlijke beschermingsmiddelen

         

Grafimedia

Arbobesluit

artikelen 4.1c, eerste lid, onder a toe met h, en tweede lid, 4.3, 4.4, 4.6, eerste lid, 4.62b, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a en 6.11

Arboregeling

4.32b

Gevaarlijke stoffen (opslag en oplosmiddelen), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus Grafimedia

13 augustus 2009

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Grimeurs, visagisten, toneelkappers

Arbowet

artikelen 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.11, 3.13, 3.19, 4.1c, eerste lid onder a t/m i, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 5.11, 6.3, 6.4, 7.2, 7.3, eerste lid, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.13, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikel 8.2.

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, vluchtwegen), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus van grimeurs, visagisten en toneelkappers

11 december 2009

1.42, eerste lid, onder d en e, Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

3.19 Afmetingen van arbeidsplaatsen in kantoren

4.1c-2 Etikettering gevaarlijke stoffen die op de werkplek aanwezig zijn

4.1c-3 Maatregelen ter preventie van huis- en luchtwegklachten bij arbeid in kappersbedrijven

5.4-1a Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

8.2 Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen

         

Groothandel in eieren, eiproducten en de eiproductenindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 14a en 19

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.2 3.3 3, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.6, 3.7, 3.13, 3.14, 3,16, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.3, 7.2, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23a en 8.3

Arboregeling

artikelen .5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidmiddelen)

Arbocatalogus voor de Groothandel in Eieren, Eiproducten en de Eiproductenindustrie

14 december 2009

1.42, eerste lid, onder d en e, Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

3.6 Vluchtwegen en nooduitgangen

3.13 Automatische deuren en hekken en doorgangen voor voetgangers

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

5.1 Vluchtwegen en nooduitgangen

5.4-1a Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

6.3 Verlichting

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

         

Groothandel in levensmiddelen

Arbowet

artikelen 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.37, 3.2, 3.3, 3.5c, 3.5e, 3.5f, 3.14, 5.2, 5.3, 5.5, 6.11a, 6.11c, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.11a, 7.17a, 7.17c en 8.3

Fysieke belasting (tillen, duwen, trekken), fysische factoren (trillingen), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

Arbocatalogus voor de groothandel in levensmiddelen

9 november 2009

         

Handel in granen, zaden en peulvruchten

Arbobesluit

artikelen 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 en 4.7

Gevaarlijke stoffen (stof en explosie, gas in containers)

Arbocatalogus voor de handel in granen, zaden en peulvruchten

24 september 2009

3.5g-1 Onderzoek in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

3.5g-2 Maatregelen in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

         

Handel in wijn en dranken

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 5.12, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.6, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23d en 8.1

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, inrichtingseisen), arbeidsmiddelen (heftrucks)

Arbocatalogus Wijn

19 oktober 2009

5.4-1a Zittend werk

         

Hoger beroepsonderwijs

Arbowet

artikelen 3, 4. 5, 8, 9, derde lid, en 14

Arbobesluit

artikel 2.15

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten), algemeen arbeidsomstandighedenbeleid

Arbocatalogus hbo

11 juni 2010

         

Horeca

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.5g, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.7, 6.8, 6.10 en 6.11

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie, werkdruk, ongewenst gedrag), fysische factoren (geluid, verlichting, klimaat), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen

Arbocatalogus Horeca

30 september 2009

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

         

Houten en kunststof jachtbouw en waterrecreatieondersteunende activiteiten

Arbowet

artikelen 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.16, 4.1c, eerste lid, 4.2, 4.3, 4.4, 4.16, 4.17, 4.18 en 7.23d

Gevaarlijke stoffen (lasrook), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar)

Arbocatalogus Hiswa

6 mei 2010

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

4.1c-5 Doeltreffende maatregelen bij blootstelling aan rook als gevolg van lassen, gutsen, plasma snijden en solderen van metaal

         

Hoveniers en groenvoorziening

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen en verbindingswegen, valgevaar), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Hoveniers en Groenvoorziening

7 december 2009

         

Huisartsen, landelijke

Arbowet

artikelen 3, tweedelid, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag), fysische factoren (klimaat en verlichting), fysieke belasting (beeldschermwerk)

Arbocatalogus-LHV

6 oktober 2009

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.3 Verlichting

         

Industriële bakkerijen

Arbobesluit

artikelen 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11

Fysische factoren (geluid en temperatuur)

Arbocatalogus Industriële Bakkers

19 oktober 2009

6.1 Temperatuur

6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Industriële reiniging, milieuonderhoud, scheeps- en containeronderhoud, havenservices en ondersteunende diensten

Arbowet

artikelen 3, 5, 6, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5g, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1, 8.2 en 8.3

Gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaats (explosiegevaar)

Arbocatalogus voor de sector Orsima

23 december 2009

6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Installatie- en isolatie

Arbobesluit

artikelen 3.5, 3.16, 7.4, 7.5, 7.34, 8.1 en 8.2

Arbeidsmiddelen en inrichting werkplek (werken op hoogte), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie)

Arbocatalogus voor de installatie- en isolatiebranches

21 april 2009

en

13 augustus 2009

         

Jeugdzorg

Arbowet

artikelen 13 en 14

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld)

Arbocatalogus Jeugdzorg

16 mei 2008

16 mei 2011

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.2-2 Fysieke belasting in kinderdagverblijven

5.4-1a, derde lid Zittend werk

         

Kaasgrootha.1ndel

Arbowet

artikelen 8, vierde lid, en 10

Arbobesluit

artikelen 1.37, 3.2, 3.3, tweede lid, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5e, 3.17, 3.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4, eerste lid

Arboregeling

artikelen 8.2, 8.8 en 8.10

Fysieke belasting (dragen/tillen en beeldschermwerk), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus Kaaspakhuisbedrijf

20 maart 2009

en

11 juni 2010

5.1 eerste, vierde, vijfde en zesde lid Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a..Zittend werk

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Kassenbouw- en installatie

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.15, 3.16, 3.17, 4.3, 4.4, 4.6, 4.18, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.23, 7.23a, 7.23c, 7.23d en 8.1

Gevaarlijke stoffen (kankerverwekkende stoffen), fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, explosieveiligheid, valgevaar, verstikkingsgevaar), arbeidsmiddelen (werken op hoogte)

Arbocatalogus toeleveranciers glastuinbouw

23 december 2009

3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

3.5g-1 Onderzoek in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

3.5g-2 Maatregelen in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

6.1 Temperatuur

6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Keramische (proces)industrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.5g, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.10a, 4,6, 4.10c, 4.10d, 4.20, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.10 en 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.15, 7.16, 7.20 en 8.4

Fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen (kwarts), fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen (opslag)

Arbocatalogus voor de keramische (proces)industrie

16 juli 2009

en

28 april 2010

3.5g-1 Onderzoek in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

3.5g-2 Maatregelen in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Kinderopvang

Arbowet

artikel 14

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld)

Arbocatalogus Kinderopvang

6 juni 2008

6 juni 2011

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.2-2 Fysieke belasting in kinderdagverblijven

5.4-1a, derde lid Zittend werk

         

Kunsteducatie

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a en 6.11

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus Kunsteducatie

10 augustus 2009

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Mechanisch loonwerk

Arbowet

artikel 10

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.5g, 3.14, 3.15, 3.17, 3.29, vierde en vijfde lid, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arbeidsplaatsen (verstikking, markering, verbinding, elektrische installaties), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen)

Arbocatalogus Mechanisch Loonwerk

28 december 2009

7.4-3 Inventarisatie en evaluatie van arbeidsmiddelen

         

Meelfabrikanten

Arbowet

artikelen 5, eerste lid, 9, derde lid en 18

Arbobesluit

artikelen 1.38, 1.40, 1.42, 4.1c, 4.2, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.16, 4.18, 4.19, 4.104, 4.105, 4.106 en 4.107, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11

Gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus voor de meelfabrikanten

21 december 2009

1 januari 2011

1.42, eerste lid onder b Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Melkvee en graasdieren

Arbowet

artikelen 8 en 10

Arbobesluit

artikelen

3.2, 3.5g, 3.16, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (valgevaar, verstikking), arbeidsmiddelen (machines, mobiele arbeidsmiddelen), fysische factoren (lawaai, temperatuur)

Arbocatalogus Melkvee en Graasdieren

9 december 2009

1 december 2012

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

7.3-1 Handbediende hogedrukreinigers

         

Metaalbewerking en Metalektro

Arbobesluit

artikelen 3.5d, 4.1c, eerste lid, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, eerste en tweede lid, 4.7, 4.16, 4.17 en 4.18, 6.7, eerste lid, 6.8, derde, zevende en negende lid, 8.2, 8.2 en 8.3

Gevaarlijke stoffen (lasrook, oplosmiddelen), fysische factoren (geluid)

Verbetercheck Lasrook, oplosmiddelen, geluid

7 april 2008

en

24 december 2009

4.1c-5 Doeltreffende maatregelen bij blootstelling aan rook als gevolg van lassen, gutsen, plasmasnijden en solderen van metaal

4.6-3 eerste lid, onder a, 3° en tweede, derde en vierde lid Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen

         

Mobiliteit

Arbowet

artikelen 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.1, 6.2, eerste en derde lid, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysische factoren (klimaat) en fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus voor de sector Mobiliteit

24 september 2009

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.2 Luchtverversing

         

Mode- en interieurindustrie

Arbowet

artikelen 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.14 en 7.16

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), machineveiligheid

Arbocatalogus Mode- en Interieurindustrie

17 november 2009

1 juni 2012

1.42, eerste lid, onder d en e Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

3.19 Afmetingen van arbeidsplaatsen in kantoren

5.1, vierde lid Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1b Gebruik van een stasteun

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

7.16 Noodstopvoorziening

         

Natuursteen

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.15, 3.16, 3.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7,6. 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.17d, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 7.23b, 7.32, 7.34, 8.3 en 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid, trillingen, klimaat), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijs en hefwerktuigen, steigers), inrichting arbeidsplaats (markering, valgevaar)

Arbocatalogus Natuursteen

23 december 2009

         

Netwerkbedrijven energiesector

Arbobesluit

artikelen 4.1c, 4.2, 4.4, 4,6, 4.10d, 4.45, 4.45a, 4.45b, 4.47c en 4.54b

Gevaarlijke stoffen (asbest, verontreinigde grond)

Arbocatalogus Netwerkbedrijven energiesector

24 december 2009

4.47c Melding werkzaamheden met asbest

         

Onderwijs, primair

Arbowet

artikelen 3, vijfde lid, 5, 8, 13 en 15

Arbobesluit

2.15, 3.2, eerste en tweede lid, 3.4, 3.5 t/m 3.7, 3.9, 3.11, eerste, tweede en vierde lid, 3.17, 3.20, 3.24, 4.1c, 4.6, eerste en tweede lid, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.4 en 7.4a

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Inrichting arbeidsplaatsen, fysische factoren (temperatuur, verlichting, lawaai), fysieke belasting (beeldschermwerk), arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen, zwangerschap, psychosociale arbeidsbelasting (pesten, seksuele intimidatie)

Arbocatalogus PO

28 mei 2009

3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties

4.1c-2 Etikettering gevaarlijke stoffen die op de werkplek aanwezig zijn

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.2 Luchtverversing

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Onderwijs, voortgezet

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14a, 15, 15a, 18 en 19

Arbobesluit

artikelen 1.40, 1.42, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.6, 3.7, derde en zesde lid, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, tweede lid, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.24, 3.48, 4.1c, 4.6, 4.7, 4.11, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.10a, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.16, 7.21, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.9

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2, 5.3 en 8.10

Inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen, fysieke belasting, (ergonomie en beeldschermwerk) algemene veiligheid, gevaarlijke stoffen, fysische factoren (klimaat en geluid), zwangeren/lacterenden

Arbocatalogus-VO

28 augustus 2008

28 mei 2009

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

4.6-1 onder a en b, Voorkomen van calamiteiten bij opslag, gebruik en transport van gascilinders

5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

7.4-4 Deugdelijkheid ladders

7.16 Noodstopvoorziening

         

Onderzoeksinstellingen

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.29, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 7.3, 7.4 en 7.4a

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie), arbeidsmiddelen (veiligheid)

Arbocatalogus Onderzoeksinstellingen (WVOI)

14 december 2009

3.4 onder d, e en g, Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

         

Openbare bibliotheken

Arbowet

artikel 3

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Fysieke belasting (ergonomie) en psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, emotionele belasting)

Arbocatalogus Openbare Bibliotheken

3 april 2008

         

Orgelbouwers

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.14, 3.16, 4.1c, 4.2, 4.6, 4.13, 4.17, 4.108, 7.2, 7.3, 7.23, 7.23b, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikel 4.20a

Gevaarlijke stoffen (lood), inrichting arbeidsplaats (verbindingswegen, valgevaar), arbeidsmiddelen (werken op hoogte, steigers)

Arbocatalogus van de orgelbouwers

21 december 2009

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

         

Orthopedische schoentechnicus

Arbowet artikelen 3, 8 en 15

Arbobesluit artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.12, 3.16, 3.19, 4.4, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12, 7.4, 7.5, 7.7, 7.13, 8.1, 8.2 en 8.3

Inrichting arbeidsplaatsen (afmeting en volume), arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen (fijn stof, kankerverwekkende stoffen, oplosmiddelen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk)

Arbocatalogus van de orthopedische schoentechnicus

5 oktober 2009

en

6 mei 2010

3.19 Afmetingen van arbeidsplaatsen in kantoren

5.4-1a Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

         

Overdrukwerk

Arbobesluit artikelen 6.13, 6.14, 6.14a, 6.15, 6.15a, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 en 6.20

Fysische factoren (overdruk)

Arbocatalogus Werken onder overdruk

23 december 2009

6.14 Caissonarbeid

6.15 Duikarbeid

         

Paardenhouderij

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3,5, 3.16, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6. 7.7, 7.11a, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, elektrische installaties, valgevaar), arbeidsmiddelen (machines, hijsen, mobiele arbeidsmiddelen), vloeibare stikstof

Arbocatalogus Paardenhouderij

9 december 2009

1 december 2012

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

         

Papier en karton

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.16, 4.1c, eerste lid, onder a, b, c, e, f en h, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.6 tot en met 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.13, 7.15 en 7.16

Gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen), fysische factoren (geluid, temperatuur), fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, algemeen)

Arbocatalogus PKGV-Industrie

8 oktober 2008

en

6 april 2009

en

13 augustus 2009

en

7 december 2009

en

23 december 2009

6.1 Temperatuur

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

7.9 Voorkoming aanraking arbeidsmiddelen met zeer hoge of zeer lage temperatuur

         

Parketbedrijf

Arbowet

artikelen 3, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.19, 3.20, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1 en 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Inrichting arbeidsplaatsen, fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk)

Arbocatalogus voor het parketbedrijf

16 december 2009

en

22 maart 2010/3 mei 2010

         

Particuliere beveiliging

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 1.1, vierde lid onder a, vijfde lid onder b en c, 1.40, 1.41, 1.42, 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 en 6.1

Arboregeling

artikel 5.1

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysische factoren (temperatuur)

Arbocatalogus voor de Particuliere Beveiliging

21 september 2009

1.42 Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

5.1, eerste tot en met vijfde lid, Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.1 Temperatuur

         

Personenauto- en bedrijfsautobedrijven

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder a en c, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 4.1c, eerste lid, 4.16, tweede lid, 4.18, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 en 6.8

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies)

Arbocatalogus voor de personenauto- en bedrijfsautobedrijven

18 december 2008

4.18-2 Voorkoming of beperking van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en schadelijk geluid bij de APK-keuring van dieselmotoren

5.4-1a Zittend werk

5.1, eerste en vierde lid Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

         

Platte daken

Arbowet

artikelen 3, 5, 6, 7, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.15, 3.16, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11.d, 6.11e, 7.4, 7.7, 7.14, 7.15, 7.16, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen)

Arbocatalogus Platte Daken

16 december 2009

en

3 mei 2010

5.3-1 Tillen op bouwplaatsen

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.1 Temperatuur

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Pluimveehouderij

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.16, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (valgevaar, elektrische installatie), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Pluimveehouderij

9 december 2009

1 december 2012

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

         

Pluimveeverwerkende industrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 13

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.16, 3.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.16, 7.18, 7.18a, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaatsen (valgevaar, ruimte), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Pluimvee

14 december 2009

5.4-1b Gebruik van een stasteun

8.2 Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen

         

Podiumkunsten

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 3.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 7.18, 71.8a, 7.18b, 7.20 en 7.23c

Fysieke belasting (ergonomie)0, arbeidsmiddelen (hijsen en heffen)

Arbocatalogus podiumkunsten

22 september 2009

5.2-1 Fysieke belasting bij handbediende trekkenwanden

         

Politie

Arbowet

artikelen 3, 4, 9, derde lid, 15 en 18

Arbobesluit

2.15, 6.13, 6.14a, 6.14b, 6.15, 6.15a, 6.16, 6.17, 6.27 en 6.29

Arboregeling

artikelen 6.3, 6.3a, 6.5, 6.6, 6.7 en 6.18

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie), fysische factoren (duikarbeid)

Arbocatalogus Politie

21 december 2009

en

28 december 2009

6.14, tweede lid, onder k en l, en zevende lid, Caissonarbeid

6.15 Duikarbeid

         

Productie in dranken

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.16, 4.6, 4.7, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.12, 7.4, 7.17 en 7.18

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (ergonomie beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), inrichting arbeidsplaatsen (explosieveiligheid, valgevaar), arbeidsmiddelen (hijsen)

Arbocatalogus voor de productie in dranken

21 december 2009

         

Producenten van hard en zacht polyurethaanschuim

Arbowet

artikel 3

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.14

Inrichting arbeidsplaatsen (transportveiligheid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid en hijswerktuigen)

Arbocatalogus PUR-producenten

14 december 2009

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

7.13 Bedieningssystemen

7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen

7.16 Noodvoorziening

         

Producenten van lijmen en kitten

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5d, vijfde lid, 3.14, 3.16, 3.17, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.13, 7.15, 7.16 en 8.3

Fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, valgevaar), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Lijmen & kitten

17 december 2009

6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

7.13 Bedieningssystemen

7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen

7.16 Noodstopvoorziening

         

Productie- en leveringsbedrijven energiesector

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.16, 7.18, 7.18b, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23d en 7.34

Arbeidsmiddelen (werken op hoogte ), inrichting arbeidsplaats (valgevaar)

Arbocatalogus Productie- en Leveringsbedrijven energiesector

24 december 2009

         

Provincies

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikel 2.15

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld, ongewenste omgangsvormen)

Arbocatalogus Provincies

12 juni 2009

         

Publieke omroep

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 19

Arbobesluit

artikel 2.15, 4.91 en 4.102

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), biologische agentia

Arbocatalogus Publieke Omroep

23 december 2009

         

Railinfra

Arbowet

3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11.c, 6.11d, 6.11e en 8.4

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (trillingen, geluid), inrichting arbeidsplaatsen (aanrijdgevaar)

Arbocatalogus Arbo Spoor(t)

19 juni 2008 en

24 september 2009

en

16 december 2009

en

19 maart 2010

5.3-1 Tillen op bouwplaatsen

         

Reclameproductie

Arbowet

artikelen 3, 5, 13 en 15

Arbobesluit

artikelen 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 en 6.11

Fysische factoren (geluid), algemeen Arbobeleid

Arbocatalogus Sign

14 april 2010

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Recreatie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 44

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus recreatie

26 maart 2009 en

27 oktober 2009

1.42, eerste lid, onder e Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijden de lactatie

5.4-1b Gebruik van een stasteun

         

Rijk

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 44

Arbobesluit

artikelen 3.19, 5.4, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk), fysische factoren (klimaat, verlichting)

Arbocatalogus sector Rijk

9 april 2010

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a, eerste en tweede lid, Zittend Werk

5.4-3, eerste en derde tot en met zevende lid, Zitgelegenheid bij baliewerk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.1 Temperatuur

6.3 Verlichting

         

Rubberproducenten

Arbowet

artikelen 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.14, 3.16, 3.17, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.13, 7.15, 7.16 en 8.3

Arbeidsmiddelen (machineveiligheid), inrichting arbeidsplaatsen (intern transport), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus Rubber

14 december 2009

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

7.13 Bedieningssystemen

7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen

7.16 Noodvoorziening

         

Schilderen en vastgoedonderhoud

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.4, 3.5, 3.15, 3.16, 3.17, 3.29, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 4.62b. 4.86, 4.87, 4.91, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.5, 7.14, 7.15, 7.16, 7.18b, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23c, 7.23d, 7.34, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Gevaarlijke stoffen (wo kankerverwekkende stoffen), fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, valgevaar), arbeidsmiddelen (werkbakken, algemeen, hijswerktuigen, steigers)

Arbocatalogus Schilderen en Vastgoedonderhoud

14 december 2009

5.3-1 Tillen op bouwplaatsen

6.1 Temperatuur

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Schoenherstellers

Arbowet

artikel 3, tweedelid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.4, 4.17, 4.18

Psychosociale arbeidsbelasting, gevaarlijke stoffen (stof, fijn stof, kankerverwekkende stoffen, oplosmiddelen)

Arbocatalogus Schoentechniek

23 december 2009

         

Schoonheidsverzorging

Arbowet

artikelen 3, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.42, 3.4, 3.6, 3.19, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10a, 4.10e, 4.13, 4.17, 4.18, 4.19, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.102, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 6.3, 6.4, 6.12, 8.1, 8.2 en 8.3, tweede, derde en vierde lid.

Gevaarlijke stoffen, arbeidsplaatsen (valgevaar), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (verlichting, straling)

Arbocatalogus van de schoonheidsspecialist

21 april 2009

1.42, eerste lid onder d en e Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.19 Afmetingen van arbeidsplaatsen in kantoren

5.4-1a, eerste tot en met derde lid Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

6.2 Luchtverversing

         

Schoonmaak- en glazenwassersbranche

Arbowet

artikelen 1, 3, 8, eerste tot en met derde lid, 18

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.5d, 3.16, 4.1c, 4.2, eerste tot en met vierde lid, 4.3 derde lid, 4.4, eerste tot en met vijfde lid, 4.6, eerste en tweede lid, 4.18, 4.85, 4.87b, 4.91 vijfde, zesde, achtste en negende lid, 4.91 eerste en tiende lid, 4.95, 4.97, 4.109, 5.2 tot en met 5.5, 6.7, 6.8, 7.2 tot en met 7.7, 7.9, 7.11a, 7.13, 7.14 en 7.15

Fysieke belasting (valgevaar), biologische agentia, gevaarlijke stoffen, psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag), arbeidsmiddelen (hogedrukreiniging, werken op hoogte), fysische factoren (lawaai)

Arbocatalogus Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

13 februari 2008

en

14 mei 2008

31 december 2012

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

7.4-4 Deugdelijkheid ladders

         

Service en repareren van mobiele werktuigen

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.5, 3.7, 3.8, 3.11, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, noodvoorzieningen, vloeren, verbindingen, valgevaar, markering) arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, werkbakken)

BMWT-Arbocatalogus

21 december 2009

         

Sociale werkvoorziening

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, en 6.11

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus sector Sociale Werkvoorziening

17 november 2009

6.7 Beoordelen en zonodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Sport

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk),psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk)

Arbocatalogus Sport

21 juli 2009

en

13 augustus 2009

5.1 Beeldschermarbeid, apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.3 Verlichting

         

Suikerverwerkende industrie

Arbobesluit

artikelen 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 6.1

Fysieke belasting (ergonomie). fysische factoren (temperatuur)

Arbocatalogus Suikerverwerkende industrie (Koek)

26 oktober 2009

6.1 Temperatuur

         

Suikerwerk en chocoladeverwerkende industrie

Arbowet

artikel 5

Arbobesluit

artikelen 3.4, 3.5 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.9, 7.13, 7.15, 7.16 en 7.20

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus Suikerwerk en Chocoladeverwerkende industrie (Snoep)

19 oktober 2009

3.4 Aanleg en gebruik van elektrische installaties

3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden

7.3-3 Geschiktheid hijs- en hefgereedschap

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

7.4-1 Deugdelijkheid hijskranen

7.4-2 Deugdelijkheid hijs- en hefgereedschap

7.9 Voorkoming aanraking arbeidsmiddelen met zeer hoge of zeer lage temperatuur

7.13 Bedieningssystemen

7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen

7.16 Noodstopvoorziening

7.20 Hijs- en hefgereedschap; onderzoek en beproeving

         

Tandtechnisch laboratoriumbedrijf

Arbowet

artikelen 3, eerste lid en 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.11, 3.12, 3.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.10, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 en 7.11a

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaats (elektrische installatie), arbeidsmiddelen (veiligheid)

Arbocatalogus van het tandtechnisch laboratoriumbedrijf

11 december 2009

5.4-1a Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

6.3 Verlichting

         

Tank- en wasstations

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.85, 4.86, 4.87, 4.87a en 4.87b

Biologische agentia (legionella), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld)

Arbocatalogus voor de tank- en wasstations

24 september 2009

4.87b Doeltreffende maatregelen ter voorkoming of beperking van blootstelling aan legionellabacteriën bij het in bedrijf nemen en houden van een luchtbevochtigingsinstallatie en een waterinstallatie die water in aerosolvorm in de lucht kan brengen

         

Tapijt- en textielindustrie

Arbowet

artikelen 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 1.40, 1.42, , 4.1, 4.1b, 4,1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.7, 8.1 en 8.3

Gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, trillingen), fysieke belasting (ergonomie), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus Tapijt- & Textielindustrie

7 december 2009

1 januari 2013

1.42 lid 1, onder a, b en e,..Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

4.1c-1 Zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid bij het verrichten van arbeid met gevaarlijke stoffen

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Taxivervoer

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus Gezond aan het stuur

24 december 2009

         

Tentoonstellingsbedrijven

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.10d, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.2, 5.3, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Arboregeling

5.1, 5.2 en 5.3

Gevaarlijke stoffen (houtstof), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk)

Arbocatalogus tentoonstellingsbedrijven

21 december 2009

4.3-1 Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan stoffen door gebruik van persoonlijke ademhalingsbeschermingsmiddelen

4.18-1 Doeltreffende beheersing van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen

5.3-1 Tillen op bouwplaatsen

         

Thermoplastenverwerkende bedrijven

Arbowet

artikel 3

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.4, 7.4a, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.14

Fysische factoren (geluid en trillingen), inrichting arbeidsplaatsen (intern transport), arbeidsmiddelen (hijsen)

Arbocatalogus Thermoplasten

14 december 2009

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

         

Tuincentra

Arbowet

artikelen 3, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.1, 3.5g, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.6, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, tweede, derde en vierde lid, 4.91, zesde lid, 4.102 en 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.11, 5.12, 6.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.20, 7.23, 7.23a, 7.23b

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, valgevaar), fysische factoren (klimaat), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidsmiddelen, steigers), psychosociale arbeidsbelasting (agressie, werkdruk, ongewenst gedrag), biologische agentia

Arbocatalogus Tuincentra

14 december 2009

en

6 mei 2010

4.87b, eerste lid Doeltreffende maatregelen ter voorkoming of beperking van blootstelling

5.4-2, vierde lid, onder a en d, vijfde lid, onder a en c Zitgelegenheid bij kassawerk in zelfbedieningswinkels

6.1 Temperatuur

         

Tuinzaadbedrijven

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.4, 3.5, 3.5d, 3.8, 3.11, 3.13 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 5.5, 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11, 7.11a, 7.13, 7.14a, derde lid, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.36, 7.39, 8.1, 8.2, 8.3 en 9.5,

Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen en werkplekinrichting (machineveiligheid)

Arbocatalogus tuinzaadbedrijven

16 juli 2009

3.2 Buisrailsystemen in kassen

4.1c-1 Zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid bij het verrichten van arbeid met gevaarlijke stoffen

4.2-1 Wijze van beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en enkele aanvullende regels voor asbest

4.3-1 Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan stoffen door gebruik van persoonlijke ademhalingsbeschermingsmiddelen

6.8, vijfde, zesde en zevende lid Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

7.4-3, eerste lid Deugdelijkheid van vierwielige trekkers

8.2 Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen

         

Uitgeverij

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (beeldschermwerk) en fysische factoren (verlichting)

Arbocatalogus Gezond Uitgeven!

29 januari 2009

5.1 Beeldschermwerk; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

6.3 Verlichting

         

Uitvaartzorg

Arbowet

artikelen 3, tweede lid en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.1c, 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.95, 4.97, 4.98, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.12, 8.1 en 8.2

Arboregeling

artikel 5.1 en 5.2

Psychosociale arbeidsbelasting (ongewenste omgangsvormen, werkdruk, emotionele belasting), fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen en biologische agentia

Arbocatalogus voor de uitvaartzorg

7 december 2009

4.91 Vaccinatie tegen hepatitis B

         

Uitzendbranche, vaste medewerkers

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikel 2.15

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en agressie & geweld)

Arbocatalogus Uitzendbranche Vaste Medewerkers

17 augustus 2009

         

Universiteiten

Arbowet

artikelen 3, tweede lid en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.1, 5.2, 5.3, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 en 5.14

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk)

Arbocatalogus van de Nederlandse universiteiten

24 september 2009

         

Universitaire Medische Centra

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.42, 4.1c, 4.3, tweede lid, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10d, 4.15, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.23, 4.87a, 4.89, 4.90, 4.91, 4.94, 4.95, 4.97 en 4.102, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 en 5.14

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beelschermwerk), gevaarlijke stoffen (algemeen, cytostatica, inhalatie anesthetica, biologische agentia)

Arbocatalogus van de universitaire medische centra

16 januari 2009

en

1 oktober 2009

en

11 december 2009

4.1c-7 Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan inhalatie anesthetica in ziekenhuizen

4.18-5 Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan cytostatica in ziekenhuizen

         

Varkenshouderij

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.16, 3.17, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaats (elektrische installaties, verstikking ed, valgevaar), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Varkenshouderij

11 december 2009

1 december 2012

         

Verf- en drukinktindustrie

Arbobesluit

artikelen 3.5c, 3.17, 4.1c, eerste lid, onder e, 4.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.7, 7.18, 7.18a en 7.20

Gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen, (machineveiligheid), inrichting arbeidsplaatsen (gevaar vallende voorwerpen)

Arbocatalogus voor de verf- en drukinktindustrie

14 december 2009

4.2-1 Wijze van beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en enkele aanvullende regels voor asbest

         

Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.42, 2.15, 3.48, 4.1b, 4.1c, 4.2, tweede lid, 4.3, 4.7, 4.10a, 4.10d, eerste lid, 4.84, 4.85, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.95, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en ongewenst gedrag), gevaarlijke stoffen en biologische agentia, zwangerschap en arbeid

Arbocatalogus VVT

27 maart 2009

en

2 juni 2010

1.42, eerste lid, onder e Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

4.1c-2, eerste lid, Etikettering gevaarlijke stoffen die op de werkplek aanwezig zijn

4.2-1, tweede lid, Wijze van beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen

4.6-1, onder a, d en l Voorkomen van calamiteiten bij opslag, gebruik en transport van gascilinders

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.4-1a Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk

8, eerste en tweede lid Voorlichting en onderricht aan zwangere werknemers en werknemers tijdens lactatie

         

Verplichte sociale verzekeringen

Arbowet

artikelen 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.1 en 6.2

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), fysische factoren (klimaat)

Arbocatalogus UWV/SVB

21 december 2009

6.2 Luchtverversing

         

Verzekeringen

Arbowet,

artikel 3, tweede lid en artikel 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3.

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (beeldschermwerk)

Arbocatalogus in het verzekeringsbedrijf

27 maart 2009

18 februari 2011

         

Visdetailhandel

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, 8, eerste lid, 9 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.38, 3.2, 3.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 8.1 en 8.3

Fysieke belasting (werkhouding), fysische factoren (temperatuur)

Arbocatalogus voor de visdetailhandel

29 oktober 2008

         

Vis, groothandel

Arbowet

artikel 3

Arbobesluit

artikelen 1.42, 1.38, 2.15, 2.43, 3.2, 3.17, 4.10a, 4.10b, 5.2, 5.3, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.10, hoofdstuk 6, afdeling 3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.11a, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.3

Intern transport, fysieke belasting (algemeen en beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus Groothandel in vis, Productschap Vis

19 augustus 2008

5.1, eerste tot en met vierde lid Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

         

Visverwerking

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.42, 1.38, 2.15, 2.43, 3.2, 3.11, 4.10a, 4.10b, 5.2, 5.3, 5.4, 5.11, 6.1, 6.2, 6.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 8.1, 8.2 en 8.3

Inrichting arbeidsplaatsen (gladde vloeren), psychosociale arbeidsbelasting (kort cyclisch werk, werkdruk), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (klimaat)

Arbocatalogus Visverwerking, Productschap Vis

19 augustus 2008

7.3-2 Geschiktheid afkortzagen voor aluminium

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

8.2 Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen

         

Vlakglas

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7,20, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting 9ergonomie), inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen (algemene veiligheid)

Arbocatalogus voor de Vlakglasbranche

15 september 2009

1 oktober 2011

         

Vleesindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.12 t/m 3.25, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2 7.3, 7.4 t/m 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arboregeling

artikelen 8.2 en 8.10

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting werkplek, arbeidsmiddelen (mesveiligheid en machineveiligheid)

Arbocatalogus voor de vleessector

12 oktober 2009

5.4-1b Gebruik van een stasteun

8.2 Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen

         

Vleeswaren

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 13

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.16, 3.17, 3.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.16, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Fysieke belasting, (ergonomie), arbeidsmiddelen, inrichting arbeidsplaatsen

Arbocatalogus voor de vleeswarensector

9 november 2009

5.4-1b Gebruik van een stasteun

8.2 Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen

         

Voetverzorging

Arbowet

artikelen 3, 4, 5 eerste lid, 8 vijfde lid, 9 derde lid en 18

Arbobesluit

artikelen 1.41, 1.42, 3.4, 3.19, 3.48, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.6, eerste lid, 4.20, 4.87a derde lid onder d en g, 4.89 tweede en derde lid, 4.91, 5.2 tot en met 5.4, 5.8, 5.10, 6.3, 6.4, 6.12, 7.2 tweede lid, 8.1, 8.2 en 8.3

Gevaarlijke stoffen, biologische agentia, inrichting arbeidsplaatsen, fysische factoren (straling, verlichting), fysieke belasting (algemeen en beeldschermwerk), zwangerschap

Arbocatalogus van het voetverzorgingsbedrijf

27 mei 2009

1.42 eerste lid onder d en e Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

3.19 Afmetingen van arbeidsplaatsen in kantoren

4.1c-1 eerste lid, Zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid bij het verrichten van arbeid met gevaarlijke stoffen

4.6-3 tweedelid onder a Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen

4.91 Vaccinatie tegen hepatitis B

5.4-1a Zittend werk

         

Waterbouw

Arbowet

artikelen 3, eerste lid onder b, 8, eerste tot en met vierde lid, 11, onder b en 44

Arbobesluit

artikelen 3.10, 3.16, 4.20, vijfde lid, 4.48a, tweede lid onder a, 4.89, vierde tot en met zevende lid, 6.7. 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.4, 7.17d, 7.18b, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.23d, 8.1, 8.2 en 8.3

Arbeidsplaatsen (valgevaar), fysische factoren (lawaai), arbeidsmiddelen, (algemeen, steigers, werkbakken, ladders)

Arbocatalogus Waterbouw

7 oktober 2008

en

24 oktober 2008

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

6.7 Beoordelen en zo nodig meten van de lawaainiveaus

6.8 Voorkomen of beperken van de blootstelling aan schadelijk lawaai

7.4-4 Deugdelijkheid ladders

7.4-5 De kwaliteit en de constructie van steigers

7.4-6 Deugdelijkheid werkbakken

7.23d Vervoer van personen in werkbakken

         

Waterschappen

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.15, 3.16, 4.1c, 4.6, 7.4, 7.23 en 7.23c

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimte, struikelen enz)

Arbocatalogus sector Waterschappen

7 december 2009

3.5g-1 Onderzoek in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

3.5g-2 Maatregelen in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

         

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Arbowet

artikelen 3, 13 en 14

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk)

Arbocatalogus Welzijn en Maatschappelijk Dienstverlening

16 mei 2008

16 mei 2011

5.1 Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

5.2-2 Fysieke belasting in kinderdagverblijven

5.4-1a, derde lid Zittend werk

         

Wonen

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysieke belasting (ergonomie)

Arbocatalogus voor de Wonenbranche

17 december 2009

         

Zacht PVC

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.14, 3.16, 3.17, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.23, 6.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.13, 7.15, 7.16 en 8.3

Fysische factoren (temperatuur), inrichting arbeidsplaatsen (transportveiligheid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus productie zacht PVC

14 december 2009

6.1 Temperatuur

7.3-4 Inventarisatie en evaluatie van gevaren van arbeidsmiddelen

7.13 Bedieningssystemen

7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen

7.16 Noodvoorziening

         

Zeescheepvaart

Arbobesluit

artikelen 7.18 , 7.18a, 7.18b, 7.20 en 7.25

Arbeidsmiddelen (mbt (ont)meren, luikenwagen/kraan, kleine hijsmiddelen en -werktuigen

Arbocatalogus voor de zeescheepvaart

25 september 2009

         

Ziekenhuizen, algemene en categorale

Arbowet

artikelen 3, 4, 5, 8, 15 en 16

Arbobesluit

artikelen 1.1, vierde lid onder a, vijfde lid onder b en c, 1.41, 1.42, 2.15, 3.5g, 3.48, 4.1c, 4.2, 4.3, tweede lid, 4.4, 4.7, 4.10a, 4.10b, 4.18, eerste tot en met derde lid, artikel 4.19, 5.2 tot en met 5.5 en 5.9 tot en met 5.12

Arboregeling

artikel 5.2

Fysieke belasting (algemeen, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie & geweld), gevaarlijke stoffen, inrichting arbeidsplaatsen (verstikking), zwangeren

Arbocatalogus algemene en categorale ziekenhuizen

9 juni 2009

1.42 eerste lid onder e Organisatie van de arbeid van zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

4 1c-7 Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan inhalatie anesthetica in ziekenhuizen

4.18-5 Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan cytostatica in ziekenhuizen

5.4-1a Zittend werk

5.4-1b Gebruik van een stasteun

5.4-2 Zitgelegenheid

5.4-3 Zitgelegenheid bij baliewerk

5.11 Bescherming van ogen en gezichtsvermogen bij beeldschermwerk

         

Zuivelindustrie

Arbobesluit

artikelen 3.5g, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3, 6.3, 6.7, 6.8, 6.11, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9 en 7.11a

Arboregeling

artikel 5.1

Gevaarlijke stoffen (reinigingsmiddelen), fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus voor de Zuivelindustrie

24 september 2009

5.1, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, Beeldschermarbeid; apparatuur en meubilair

6.3 Verlichting

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2010, 15496, datum inwerkingtreding 07-10-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 13-02-2008.

Werkt per arbocatalogus terug tot en met de in dit artikel vermelde datum van de brief met de uitkomsten van de marginale toetsing van de Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid behalve de branches Binnenvaart, Geestelijke gezondheidszorg en Verzekeringsbedrijf.

Stcrt. 2010, 21046, datum inwerkingtreding 31-12-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 16-05-2008.

Werkt per arbocatalogus terug tot en met de laatste in dit artikel vermelde datum van de brief met de uitkomsten van de marginale toetsing van de Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Stcrt. 2011, 5329, datum inwerkingtreding 30-03-2011, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 19-06-2008.

Abusievelijk is de wijziging voor de branche betonproductenindustrie twee keer geformuleerd.

Werkt per arbocatalogus terug tot en met de vermelde datum van de brief met de uitkomsten van de marginale toetsing van de Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de erin opgenomen arbeidsrisico’s.

Stcrt. 2011, 11837, datum inwerkingtreding 07-07-2011, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-10-2008.

Werkt per arbocatalogus terug tot en met de vermelde datum van de brief met de uitkomsten van de marginale toetsing van de Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de erin opgenomen arbeidsrisico’s.

Stcrt. 2011, 22112, datum inwerkingtreding 09-12-2011, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-04-2008.

Werkt per arbocatalogus terug tot en met de in dit artikel vermelde datum van de brief met de uitkomsten van de marginale toetsing van de Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de erin opgenomen arbeidsrisico’s.

Stcrt. 2012, 3103, datum inwerkingtreding 21-02-2012, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-04-2008.

Werkt per arbocatalogus terug tot en met de in dit artikel vermelde datum van de brief met de uitkomsten van de marginale toetsing van de Arbeidsinspectie respectievelijk de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.

Stcrt. 2012, 17377, datum inwerkingtreding 30-08-2012, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 18-09-2008.

Werkt per arbocatalogus terug tot en met de in dit artikel vermelde datum van de brief met de uitkomsten van de marginale toetsing van de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Stcrt. 2013, 5314, datum inwerkingtreding 05-03-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 28-08-2008.

Werkt per arbocatalogus terug tot en met de in dit artikel vermelde datum van de brief met de uitkomsten van de marginale toetsing van de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Stcrt. 2013, 16484, datum inwerkingtreding 21-06-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-04-2008.

Werkt per arbocatalogus terug tot en met de in dit artikel vermelde datum van de brief met de uitkomsten van de marginale toetsing van de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Stcrt. 2013, 16484, datum inwerkingtreding 21-06-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 28-08-2008.

Werkt per arbocatalogus terug tot en met de in dit artikel vermelde datum van de brief met de uitkomsten van de marginale toetsing van de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Stcrt. 2013, 32710, datum inwerkingtreding 26-11-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 03-04-2008.

Werkt per arbocatalogus terug tot en met de in dit artikel vermelde datum van de brief met de uitkomsten van de marginale toetsing van de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Stcrt. 2014, 8075, datum inwerkingtreding 22-03-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 13-02-2008.

Werkt per arbocatalogus terug tot en met de in dit artikel vermelde datum van de brief met de uitkomsten van de marginale toetsing van de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Stcrt. 2014, 23207, datum inwerkingtreding 19-08-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 12-12-2008.

Werkt per arbocatalogus terug tot en met de in dit artikel vermelde datum van de brief met de uitkomsten van de marginale toetsing van de Inspectie

Meubelindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.43, 1.47, 2.15, 3.5, 3.19, 4.1c, 4.2, 4.5, 4.10d, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13a, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 611c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14 en 7.15

Arboregeling

artikelen 5.1 en 5.2

Fysieke belasting (tillen, werkhouding zwangeren, beeldschermwerk), fysische factoren (verlichting, trillingen, geluid), gevaarlijke stoffen (houtstof, oplosmiddelen), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), arbeidsplaatsen (afmetingen, elektrische installaties), arbeidsmiddelen (algemeen, machineveiligheid)

Arbocatalogus voor de meubelindustrie

29 april 2014

    

Reisbranche

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 1.43, 1.44, 1.47, 1.51, 2.15, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.87b. 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5,12, 6.1, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenste omgangsvormen), biologische agentia (infectiepreventie), fysische factoren (temperatuur, verlichting)

Arbocatalogus voor de reisbranche

18 juli 2014

Aardappelen, groente en fruit, groothandel

Arbowet

artikelen 8, 9 en 13

Arbobesluit

artikelen 3.2, 4.1, 4.2, 4.16, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.11a, 7.17, 7.17a, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2 en 8.4

Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (trillingen, geluid, temperatuur), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen (machineveiligheid), veiligheidsgedrag

Arbocatalogus AGF Groothandelfonds

12 december 2008,

15 september 2011

en

24 juli 2014

Mechanisch loonwerk

Arbowet

artikel 8, 10 en 15 Arbobesluit

artikelen 1.41, 1.42, 1.42a, 2.15, 3.2, 3.3, 3.5g, 3.6, 3.10, 3.14, 3.15, 3.17, 3.29, vierde en vijfde lid, 3.30, 4.1, 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.10d, 4.17, 4.18, 4.45, 4.47, 4.85, 4.87a, eerste, tweede en derde lid, a tot en met d, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.99, tweede lid, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.11a, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20, 7.32, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Arbeidsplaatsen (verstikking, markering, verbinding, elektrische installaties, besloten ruimten/mestgassen, putten en sleuven), arbeidsmiddelen (algemeen, mobiele arbeidsmiddelen, hijsen, strodekken, gladheidbestrijding, grondverzetmachines, zekeren van machines, werken op of aan het water), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten), fysische factoren (trillingen, geluid), gevaarlijke stoffen (gewasbeschermingsmiddelen, stof, verontreinigde grond, uitlaatgassen), biologische agentia (zoönosen/beroepsgerelateerde infectieziekten, insectenbeten & -steken)

Arbocatalogus Mechanisch Loonwerk

28 december 2009,

3 februari 2012,

2 september 2013,

30 oktober 2013,

26 februari 2014

en

29 april 2014

Onderwijs, primair

Arbowet

artikelen 1, tweede lid, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14a, 15, 15a, 18 en 19

Arbobesluit

artikelen 1.10, 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5d, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, eerste, tweede en vierde lid, 3.15, 3.17, 3.19, 3.20, 3.23, 3.24, 4.1c, 4.6, eerste en tweede lid, 4.7, tweede en derde lid, 4.10d, 4.18, 4.85, 4.87a, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.4, 7.4a, 7.7, eerste lid, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld tegen personeel, discriminatie, sociale veiligheid, pesten en seksuele intimidatie), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), biologische agentia (legionella), fysische factoren (temperatuur, verlichting, lawaai), arbeidsplaatsen (inrichting, speeltoestellen, elektrische veiligheid), arbeidsmiddelen (algemeen, ladders en trappen), gevaarlijke stoffen, zwangerschap, algemeen arbobeleid (arbozorg, begeleiden nieuw personeel, stagiaires)

Arbocatalogus PO

28 mei 2009,

18 februari 2011,

2 juli 2012

en

13 juni 2014

Overdrukwerk

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 6.13, 6.14, 6.14a, 6.14b, 6.15, 6.15a, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 en 6.20

Arboregeling

Bijlage XVI, onder A

Fysische factoren (overdruk)

Arbocatalogus Werken onder overdruk

23 december 2009

en

2 april 2014

Tank- en wasstations

Arbowet

artikel 3, eerste en tweede lid, 8 en 15

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.1c, 4.6, 4.85, 4.86, 4.87, 4.87a, 4.87b, 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1 en 8.3

Gevaarlijke stoffen (schoonmaakmiddelen, algemeen, auto- en truckwasmiddelen), biologische agentia (legionella), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysische factoren (geluid, klimaat)

Arbocatalogus voor de tank- en wasstations

4 september 2009,

26 augustus 2011,

20 oktober 2011,

11 december 2013

en

29 april 2014

Universitaire Medische Centra

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 1.40, 1.41, 1.42, 1.42a, 2.15, 3.47, 3.48, 4.1c, 4.3, tweede lid, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10a, 4.10d, 4.15, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.23, 4.87a, 4.89, 4.90, 4.91, 4.94, 4.95, 4.97, 4.102, 4.107, 4.108, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13a, 6.12, 6.28, 6.29b, 6.29c, 8.3 en 9.5a, derde lid.

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (algemeen, cytostatica, inhalatie anesthetica, biologische agentia), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysische factoren (straling: MRI), zwangerschap

Arbocatalogus van de universitaire medische centra

16 januari 2009,

1 oktober 2009,

11 december 2009,

7 april 2011,

31 augustus 2012

en

11 juli 2014

Stcrt. 2014, 33925, datum inwerkingtreding 29-11-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 07-04-2008.

Werkt per arbocatagolus terug tot en met de datum van de brief met de uitkomsten van de marginale toetsing van de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Stcrt. 2016, 67112, datum inwerkingtreding 13-12-2016, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 13-02-2008.

Werkt per arbocatalogus terug tot en met de datum van de brief met uitkomsten van de marginale toetsing van de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • 1. De tweede zin komt te luiden:

  Voorwaarde hierbij is dat de catalogus aansluit en blijft aansluiten bij de Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving, de algemeen erkende stand van de wetenschap en de betreffende techniek in de betrokken branche of bedrijfstak. Als een catalogus of een onderdeel ervan niet of niet meer aan deze voorwaarde voldoet komt deze catalogus of dit onderdeel niet in aanmerking voor vermelding in de beleidsregel dan wel wordt deze catalogus of dit onderdeel geschrapt uit de beleidsregel en zal de Inspectie SZW deze catalogus of dit onderdeel niet dan wel niet meer als referentiekader gebruiken.

 • 2. In alfabetische volgorde worden de volgende arbocatalogi ingevoegd:

  a. Defensie

  Arbowet

  artikelen 3, tweede lid, en 5

  Arbobesluit

  artikelen 2.15, 4.16, tweede lid, 4.1c, eerste lid, onderdelen a t/m e en 8.3

  Arboregeling

  artikel 4.20c

  Arbeidsomstandighedenbeleid (agressie en geweld), gevaarlijke stoffen (dieselmotorenemissie), biologische agentia

  Arbocatalogus Defensie

  17 juni 2015

  b. Houthandel

  Arbowet

  artikelen 3, 8, 13 en 14

  Arbobesluit

  artikelen 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.11, 3.13 t/m 3.16, 5.2, 5.3, 7.3 t/m 7.8, 7.14, 7.16, 8.1 en 8.3

  Inrichting arbeidsplaatsen, fysieke belasting, arbeidsmiddelen (machineveiligheid), persoonlijke beschermingsmiddelen

  Arbocatalogus Houthandel

  3 mei 2016

  c. Waterbedrijven

  Arbobesluit

  hoofdstuk 2, afdeling 5, hoofdstuk 4, afdelingen 1, 2 en 5, en hoofdstuk 8, afdeling 1

  Algemeen arbobeleid (bouwproces) gevaarlijke stoffen (kankerverwekkende stoffen, asbest), persoonlijke beschermingsmiddelen

  Arbocatalogus

  Waterbedrijven

  17 juni 2015

 • 3. Bij de branche/sector Afvalbedrijven komen de kolommen te luiden:

  Afvalbedrijven

  Arbowet

  artikelen 3, 5, 8, 15 en 18

  Arbobesluit

  artikelen 2.15, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31 t/m 2.35, 3.1, 3.2, 3.3 t/m 3.5, 3.5a t/m 3.5g, 3.9, 3.11, 3.13 t/m 3.17, 4.1 t/m 4.7, 4.10 t/m 4.10d, 4.11 t/m 4.20, 4.45 t/m 4.47c, 4.51a, vierde lid, 4.54d, 4.84, 4.85, 4.87, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 5.1 t/m 5.6, 5.11, 5.53, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4 t/m 7.11a, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.20 en 8.1 t/m 8.4

  Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (trillingen, lawaai, verlichting, temperatuur), gevaarlijke stoffen (DME, aerosolen/hulpstoffen, legionella, verontreinigde/asbesthoudende grond, oplosmiddelhoudend afval, teer, kwarts), biologische agentia (contact met biologisch actieve stof en afval), arbozorg, bouwproces, inrichting arbeidsplaatsen (rioolreiniging, elektrische installaties, luchtkwaliteit, brand/explosie, valgevaar, vallende voorwerpen, verkeer)

  Arbocatalogus Afvalbedrijven

  1 oktober 2009,

  23 december 2009,

  13 juli 2011,

  10 september 2013 en

  23 juni 2015

 • 4. Bij de branche/sector Ambulancezorg komen de kolommen te luiden:

  Ambulancezorg

  Arbowet

  artikelen 3, 4, 5, 8, 11 en 18

  Arbobesluit

  artikelen 1.42, 2.15, 4.85, 4.87 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.99, tweede lid, 4.102, 4.105, 4.109, 5.2 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 5.13a en 6.6 t/m 6.11

  Arboregeling

  hoofdstuk 5

  Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld en traumatische ervaringen), fysieke belasting (beeldschermwerk, zwangeren), fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen en biologische agentia (infectieziektes)

  Arbocatalogus voor de sector Ambulancezorg

  30 september 2009,

  9 december 2009 en

  10 maart 2015

 • 5. Bij de branche/sector Banden en wielen komen de kolommen te luiden:

  Banden en wielen

  Arbowet

  artikelen 3, eerste lid, en 8, tweede lid

  Arbobesluit

  artikelen 3.2, 3.17, 4.1c, eerste lid, 4.16, tweede lid, 4.18, 5.2, 5.3, 5.5, 6.7 t/m 6.11,7.2, 7.4a, 7.4, 7.6, 7.7, 7.11a en 8.1 t/m 8.3

  Gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies), fysische factoren (geluid), arbeidsmiddelen (deugdelijkheid, machineveiligheid), fysieke belasting (tillen/dragen, houding), persoonlijke beschermingsmiddelen

  Arbocatalogus voor de banden- en wielenbranche

  10 augustus 2009,

  20 januari 2012,

  8 maart 2013,

  27 mei 2016 en

  9 juni 2016

 • 6. Bij de branche/sector Betonmortelindustrie komen de kolommen te luiden:

  Betonmortelindustrie

  Arbowet

  artikelen 3, 5, 8, 10 en 11

  Arbobesluit

  artikelen 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 4.1c, 4.2, 4.16, 5.1 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a t/m 6.11d, 7.2, 7.3 t/m 7.11a, 7.12 t/m 7.16, 7.17 t/m 7.17d, 7.18, 8.1 en 8.2.

  Arboregeling

  artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

  Fysische factoren (geluid, trillingen, verlichting), gevaarlijke stoffen (kwarts, DME), fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (aanrijdgevaar, gevaar derden, routering), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

  Arbocatalogus Betonmortel

  23 december 2009

  8 oktober 2012 en

  9 oktober 2015

 • 7. Bij de branche/sector Fundering komen de kolommen te luiden:

  Fundering

  Arbowet

  artikelen 5 en 8

  Arbobesluit

  artikelen 2.15, 3.2, 3.16, 3.17, 3.23, 4.1d, 4.2, 4.4, 4.6, 4.13, 4.15, 4.16 t/m 4.20, 4.45a, 4.45b, 4.47 t/m 4.47c, 4.51a, vierde lid, 4.53, 6.7 t/m 6.11, 6.11a, 6.11b t/m 6.11e, 7.3, 7.11a en 8.2

  Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, verontreinigde grond), inrichting arbeidsplaatsen (algemene vereisten, valgevaar, vallende voorwerpen), arbeidsmiddelen (algemeen, instructie), persoonlijke beschermingsmiddelen

  Arbocatalogus Funderingsbranche

  23 december 2009 en

  30 december 2015

 • 8. Bij de branche/sector Groothandel in eieren, eiproducten en de eiproductenindustrie komen de kolommen te luiden:

  Groothandel in eieren, eiproducten en de eiproducten-industrie

  Arbowet

  artikelen 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 14a en 19

  Arbobesluit

  artikelen 1.42, 3.2 3.3, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.6, 3.7, 3.13, 3.14, 3,16, 4.6, 4.7, 5.2 t/m 5.5, 5.7 t/m 5.12, 6.3, 7.2, 7.4a, 7.5 t/m 7.7, 7.11a, 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.23a en 8.3

  Arboregeling

  artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

  Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installatie, explosieve atmosferen, valgevaar), arbeidsmiddelen (machineveiligheid, mobiele arbeidmiddelen)

  Arbocatalogus voor de Groothandel in Eieren, Eiproducten en de Eiproductenindustrie

  14 december 2009

  Einddatum 9 maart 2018

 • 9. Bij de branche/sector Hoger beroepsonderwijs komen de kolommen te luiden:

  Hoger beroepsonderwijs

  Arbowet

  artikelen 3, 4, 5, 8, 9, derde lid, en 14

  Arbobesluit

  artikelen 1.1, vijfde lid, onder b en c, 1.40, 1.41, 1.42, 1.42a, 1.43, 1.47, 2.15, 3.48, 4.108, 4.109, 5.1 t/m 5.3, 5.7 t/m 5.11, 5.13a, 6.1, 6.2, 6.3, 6.7, eerste lid, 6.8, eerste en tweede lid, 6.11, 6.12d, eerste lid, 6.12e, tweede lid, onder g, en 6.12g, eerste lid

  Arboregeling

  artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

  Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie, discriminatie & pesten, agressie & geweld), algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), zwangerschap/lactatie, plaatsonafhankelijke arbeid, fysische factoren (klimaat, licht, geluid, optische straling en EMV)

  Arbocatalogus hbo

  11 juni 2010,

  8 maart 2013 en

  26 november 2015

 • 10. Bij de branche/sector Hoveniers en groenvoorziening komen de kolommen te luiden:

  Hoveniers en groenvoorziening

  Arbowet

  artikel 3, 5, 8, 11 en 15

  Arbobesluit

  artikelen

  1.36, 1.37, 1.42, 3.2, 3.3, 3.10, 3.14 t/m 3.17, 3.20, 3.23, 3.24, 4.1 t/m 4.4, 4.5, 4.6, 4.10d, 4.11 t/m 4.19, 4.85, 4.87a, 4.89, 4.91, 4.102, 4.105, 4.106, 5.2 t/m 5.5, 6.1, 6.7 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 6.27, 7.2, 7.3 t/m 7.11a, 7.12 t/m 7.16, 7.17 t/m 7.18, 7.20, 7.23, 8.1 t/m 8.3 en 9.36

  Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, verbindingswegen, valgevaar, werken op taluds en bij water), arbeidsmiddelen (o.a. aanhangwagens, minigravers), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen, epoxy, bestrijdingsmiddelen, stof van beton, steen en hout) biologische agentia (teken en ziekte van Lyme), fysische factoren (klimaat, geluid, trillingen), zwangerenbeleid, jongeren

  Arbocatalogus Hoveniers en Groenvoorziening

  7 december 2009,

  9 december 2010,

  20 februari 2012,

  18 juni 2015 en

  28 oktober 2015

 • 11. Bij de branche/sector Huisartsen, landelijke komen de kolommen te luiden:

  Huisartsen, landelijke

  Arbowet

  artikelen 3, 8 en 11

  Arbobesluit

  artikelen 1.42a, 2.15, 3.1b, 3.5g, eerste lid, 3.48, 3.8, 3.9, 3.25, 4.6, 4.7, 4.87a, 4.102, 4.108, 4.109, 5.4 t/m 5.12, 5.13a, 6.1, 6.3 en 6.4 en 8.3, eerste lid

  Arboregeling

  artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

  Arbeidsomstandighedenbeleid (PSA, ongewenst gedrag, werkdruk, zwangeren), fysische factoren (klimaat en verlichting), fysieke belasting (beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (noodvoorzieningen), gevaarlijke stoffen (vloeibare stikstof), biologische agentia (accidenteel bloedcontact)

  Arbocatalogus-LHV

  6 oktober 2009 en

  21 mei 2015

 • 12. Bij de branche/sector Installatie- en isolatie komen de kolommen te luiden:

  Installatie- en isolatie

  Arbowet

  artikel 3

  Arbobesluit

  artikelen 2.15, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.16, 3.19, 5.2, t/m 5.5, 6.11a, tweede en derde lid, 6.29b, 7.3 t/m 7.5, 7.34, 8.1 en 8.2

  Arbeidsmiddelen (elektrische installatie), inrichting arbeidsplaatsen (werken op hoogte), fysieke belasting (ergonomie), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag)

  Arbocatalogus

  Werken op hoogte

  21 april 2009,

  Werken (z)onder spanning

  13 augustus 2009,

  Werken in kruipruimten

  10 maart 2011

  en

  Werken zonder stress

  26 februari 2014

  Aanvulling ‘fysieke belasting’ 4 april 2016

 • 13. Bij de branche/sector Jeugdzorg komen de kolommen te luiden:

  Jeugdzorg

  Arbowet

  artikelen 3, 5, 13, 14 en 15

  Arbobesluit

  artikelen 1.47, 2.5c, 2.15, 4.84 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.2 t/m 5.5, 5.7 t/m 5.12, 5.13a, onder a, en 9.5

  Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), biologische agentia, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), algemeen arbobeleid (BHV)

  Arbocatalogus Jeugdzorg

  16 mei 2008,

  25 oktober 2010,

  26 januari 2012 en

  25 september 2015

 • 14. Bij de branche/sector Kinderopvang komen de kolommen te luiden:

  Kinderopvang

  Arbowet

  artikelen 3, 5,14 en 15

  Arbobesluit

  artikelen 1.47, 2.5c, 2.15, 4.84 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.2 t/m 5.5, 5.9 t/m 5.12, 5.13a, onder a, en 9.5

  Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), biologische agentia, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), algemeen arbobeleid (BHV)

  Arbocatalogus Kinderopvang

  6 juni 2008,

  25 oktober 2010,

  26 januari 2012 en

  25 september 2015

 • 15. Bij de branche/sector Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie komen de kolommen te luiden:

  Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

  Arbowet

  artikelen 3, 5, 8 en 15

  Arbobesluit

  artikelen 2.15, 3.19, 5.1, 5.2 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 6.3 en 6.7 t/m 6.11

  Arboregeling

  artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

  Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), fysische factoren (geluid), algemeen arbobeleid (BHV)

  Arbocatalogus MBO

  23 december 2009,

  6 oktober 2010 en

  4 januari 2016

 • 16. Bij de branche/sector Mobiliteit komen de kolommen te luiden:

  Mobiliteit

  Arbowet

  artikelen 3, 5, 8 en 11

  Arbobesluit

  artikelen 2.15, 5.2 t/m 5.5, 5.7 t/m 5.12, 5.14, 5.15, 6.1, 6.2, eerste en derde lid, 6.3, 6.4 en 8.1 t/m 8.3

  Arboregeling

  artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

  Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie & geweld), fysische factoren (klimaat) en fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), persoonlijke beschermingsmiddelen

  Arbocatalogus voor de sector Mobiliteit

  24 september 2009,

  11 juli 2012,

  7 april 2015 (Tweewieler en verhuur) en

  6 april 2016 (Agressie en geweld voor verhuurbedrijven)

 • 17. Bij de branche/sector Papier en karton komen de kolommen te luiden:

  Papier en karton

  Arbowet

  artikelen 3, eerste lid, onder c, en tweede lid, 5, 8, 11, 14 en 18

  Arbobesluit

  artikelen 2.15, 3.2 t/m 3.5, 3.5g, 3.6, 3.9, 3.14, 3.16, 3.19, 4.1c, 4.4, 4.16, tweede lid, 4.17, 5.1, 5.2 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 6.1 t/m 6.3, 6.6 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3, eerste lid, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.7 t/m 7.10, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.23 t/m 7.23d, 8.3 en 8.4

  Arbeidsmiddelen (algemeen, lockout, tagout, tryout, dakrandbeveiliging), gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen, DME (heftruck met hefvermogen 4 ton of minder)), fysische factoren (geluid, temperatuur/heat stress, verlichting, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, algemeen, besloten ruimte)

  Arbocatalogus PKGV-Industrie

  8 oktober 2008,

  6 april 2009,

  13 augustus 2009,

  7 december 2009,

  23 december 2009,

  24 juni 2010,

  4 november 2010 (2x),

  5 augustus 2011,

  17 mei 2013,

  10 december 2013 en

  4 april 2016

 • 18. Bij de branche/sector Particuliere beveiliging komen de kolommen te luiden:

  Particuliere beveiliging

  Arbowet

  artikelen 3, 5, 8 en 11

  Arbobesluit

  artikelen 1.1, vierde lid, onder a, vijfde lid, onder b en c, 1.40, 1.41, 1.42, 2.15, 5.2 t/m 5.5, 5.7 t/m 5.12 en 6.1

  Arboregeling

  artikel 5.1

  Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, ongewenste omgangsvormen), fysische factoren (temperatuur)

  Arbocatalogus voor de Particuliere Beveiliging

  21 september 2009,

  31 maart 2011,

  26 januari 2012

  en

  4 januari 2013

 • 19. Bij de branche/sector Pluimveeverwerkende industrie komen de kolommen te luiden:

  Pluimveever-werkende industrie

  Arbowet

  artikelen 3, 5, 8, 11 en 13

  Arbobesluit

  artikelen 1.41, 1.42, 3.2, 3.7, 3.9, 3.16, 3.19, 4.1, eerste lid, onder k, 4.5, 4.6, 4.85 t/m 4.99, 4.102, 4.105, 4.109, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.7, eerste t/m vierde lid, 6.8, eerste t/m derde en zevende lid, 6.10, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.11a, 7.16, 7.18, 7.18a, 7.20, 8.1 t/m 8.4 en 9.5

  Fysieke belasting (ergonomie), arbeidsplaatsen (valgevaar, ruimte), arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen en biologische agentia, fysische factoren (klimaat), arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen

  Arbocatalogus Pluimvee

  14 december 2009,

  5 september 2014 en

  12 december 2014

 • 20. Bij de branche/sector Productie- en leveringsbedrijven energiesector (waaronder windenergiebedrijven) komen de kolommen te luiden:

  Productie- en leveringsbedrijven energiesector (waaronder windenergiebedrijven)

  Arbowet

  artikelen 3, 5 en 8

  Arbobesluit

  artikelen 1.42, 2.28, 2.42, 3.2, 3.5g, 3.6, 3.10, 3.16, 3.37t, 3.37v, 4.1c, 4.2, 4.4, 4,6, 4.7, 4.10c, 4.10d, 4.85, 4.87a, 4.89, 5.2 t/m 5.5, 5.12, 6.2, 6.7 t/m 6.11, 6.11b t/m 6.11e, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 t/m 6.20, 6.27, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.18, 7.18b, 7.21, 7.23 t/m 723c, 7.34, 8.1 t/m 8.4 en 9.5b

  Fysieke belasting (duwen, trekken, tillen, dragen, repeterende bewegingen), fysische factoren (trillingen, temperatuur, geluid, duiken, EMV), arbeidsmiddelen (rolsteiger, platte daken, toegang tot de gondel, sky-climber), arbeidsplaatsen (besloten ruimte, werken op hoogte, elektrische schok, helicopteroperaties), gevaarlijke stoffen (asbest, verontreinigde grond, keramische vezels, brand- en explosiegevaar, bodemas, vliegas, lasrook, koel- en snijvloeistoffen), zwangeren

  Arbocatalogus Productie- en leveringsbedrijven energiesector

  24 december 2009,

  1 november 2010,

  4 mei 2011,

  2 mei 2012,

  19 november 2012,

  23 oktober 2013 en

  13 mei 2016

 • 21. Bij de branche/sector Railinfra komen de kolommen te luiden:

  Railinfra

  Arbowet

  artikelen 3, 5, 8 en 11

  Arbobesluit

  artikelen 2.26, 3.2, 3.4, 3.5g, 3.7, vijfde lid, 3.9, 3.16, 3.17, 4.1, 4.2, 4.4 t/m 4.7, 4.18, 4.84, 4.85, 4.86, 4.86a,4.87b, 4.89, 4.91, 4.102, 5.2, t/m 5.5, 5.7 t/m 5.12, 6.3, 6.4, 6.7 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.3 t/m 7.5, 7.8, 7.17a, 7.18, 7.18b, 7.23, 7.23a t/m c, 8, 8.1, 8.2 en 8.4

  Arboregeling

  artikelen 5.1 en 5.2

  Arbeidsmiddelen (deugdelijkheid, montage en onderhoud), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), fysische factoren (trillingen; geluid, verlichting), inrichting arbeidsplaatsen (aanrijdgevaar, besloten ruimten, werken op hoogte/valgevaar), gevaarlijke stoffen (kwarts), biologische agentia

  Arbocatalogus Arbo Spoor(t)

  19 juni 2008,

  24 september 2009, 16 december 2009,

  19 maart 2010,

  20 juli 2010,

  18 februari 2011,

  7 december 2011,

  11 maart 2013 en

  25 september 2015

 • 22. Bij de branche/sector Reclameproductie komen de kolommen te luiden:

  Reclameproductie

  Arbowet

  artikelen 3, 5, 13 en 15

  Arbobesluit

  artikelen 3.2, 5.2, 5.3, 5.9, 5.10, 5.11, 6.8 t/m 6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.16 en 8.1 t/m 8.4

  Fysische factoren (geluid), algemeen arbobeleid, fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

  Arbocatalogus Sign

  14 april 2010,

  15 januari 2013 en

  14 juli 2015

 • 23. Bij de branche/sector Recreatie komen de kolommen te luiden:

  Recreatie

  Arbowet

  artikelen 3, 8, 11 en 44

  Arbobesluit

  artikelen 1.42, 2.15, 5.1, t/m 5.5, 5.12, 6.1 en 6.7 t/m 6.9

  Arboregeling

  artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

  Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (beeldschermwerk, ergonomie), fysische factoren (klimaat, geluid)

  Arbocatalogus recreatie

  26 maart 2009,

  27 oktober 2009,

  18 februari 2011,

  1 februari 2012,

  23 oktober 2012 en

  3 april 2015

 • 24. Bij de branche/sector Rubberproducenten komen de kolommen te luiden:

  Rubberproducenten

  Arbowet

  artikelen 3, 4, 5, 8, 10 en 11

  Arbobesluit

  artikelen 1.42, 3.2 t/m 3.5, 3.5d, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15 t/m 3.17, 4.1c, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.13, 4.16, 4.17 t/m 4.20, 4.107, 5.2 t/m 5.5, 6.1, 6.7 t/m,6.10, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.13 t/m 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.18 t/m,7.18b, 7.20, 7.23,7.23a, 7.23d, 8.1 t/m 8.4

  Arboregeling

  artikelen 8.2 t/m 8.11, 8.16, 8.18 t/m 8.29

  Gevaarlijke stoffen, fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (temperatuur, geluid), inrichting arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen

  Arbocatalogus Rubber

  14 december 2009 en

  25 februari 2011

  Einddatum: 1 maart 2018

 • 25. Bij de branche/sector Schoonmaak- en glazenwassersbranche komen de kolommen te luiden:

  Schoonmaak- en glazenwassersbranche

  Arbowet

  artikelen 1, 3, 5, 8, eerste tot en met derde lid en 18

  Arbobesluit

  artikelen 2.15, 3.2, 3.5d, 3.16, 4.1c, 4.2, eerste t/m vierde lid, lid 5, onder, a, en lid 7, 4.3 derde lid, 4.4, eerste t/m vijfde lid, 4.5, lid 4, onder a, b en c, 4.6, eerste en tweede lid, 4.7, eerste t/m derde lid, 4.10d, eerste en tweede lid, 4.18, 4.85, 4.87b, 4.91 vijfde, zesde, achtste en negende lid, 4.91 eerste en tiende lid, 4.95, 4.97, 4.109, 5.2 t/m 5.5, 6.7, 6.8, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.9, 7.11a, 7.13 t/m 7.15, 7.23 en 8.1, zesde lid

  Fysieke belasting (valgevaar), biologische agentia, gevaarlijke stoffen, psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag), arbeidsmiddelen (hogedrukreiniging, werken op hoogte), fysische factoren (lawaai)

  Arbocatalogus Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

  13 februari 2008

  14 mei 2008,

  26 februari 2014,

  4 april 2016 en

  13 mei 2016

 • 26. Bij de branche/sector Sociale werkvoorziening komen de kolommen te luiden:

  Sociale werkvoorziening

  Arbowet

  artikelen 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14 en 18

  Arbobesluit

  artikelen, 2.15, 3.2, 3.4, 5.1 t/m 5.6, 5.7 t/m 5.12, 6.7 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 7.2, 7.3 t/m 7.11a, 7.13 t/m 7.16, 7.17a t/m 7.18a, 7.20 en 8.1 t/m 8.3

  Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen, fysische factoren (geluid, trillingen), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

  Arbocatalogus sector Sociale Werkvoorziening 17 november 2009,

  10 maart 2011,

  17 mei 2013 en

  19 december 2014

 • 27. Bij de branche/sector Technische groothandel komen de kolommen te luiden:

  Technische groothandel

  Arbowet

  artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, eerste en derde lid, 8, eerste t/m derde lid en 15

  Arbobesluit

  artikelen 1.42, 3.1b t/m 3.5, 3.5e, 3.5g, 3.6 t/m 3.9, 3.14 t/m 3.18, 4.1c, 4.6, 4.17, 5.2 t/m 5.4, 5.8 t/m 5.12, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.14 t/m 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.18, 7.20, 7.23, eerste lid, 7.23d, eerste lid, 8.3 en 8.4

  Arboregeling

  artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

  Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (DME en uitlaatgassen), arbeidsplaatsen (stellingen, vloeren, bordessen, laadstations, routes, transport, accu laden, vluchtwegen), algemeen arbobeleid (BHV)

  Arbocatalogus Technische groothandel

  21 januari 2013 en

  7 april 2015

 • 28. Bij de branche/sector Uitzendbranche, vaste medewerkers komen de kolommen te luiden:

  Uitzendbranche, vaste medewerkers

  Arbowet

  artikelen 3, eerste lid, onder e, tweede lid, 5, 8 en 15

  Arbobesluit

  artikelen 2.15, 3.19 en 5.7 t/m 5.15

  Arboregeling

  artikelen 5.1 t/m 5.3 en 5.11

  Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en agressie & geweld), fysieke belasting (beeldschermwerk) algemeen arbobeleid (BHV)

  Arbocatalogus Uitzendbranche Vaste Medewerkers

  17 augustus 2009,

  13 september 2011 en

  15 januari 2016

 • 29. Bij de branche/sector Universiteiten komen de kolommen te luiden:

  Universiteiten

  Arbowet

  artikelen 3, tweede lid, 5, 8, 11 en 15

  Arbobesluit

  artikelen 2.15, 3.5c, eerste lid, 4.1c, 4.1d, eerste lid, 4.2 t/m 4.4, 4.6, 4.10d, 4.13, 4.15, 5.1 t/m, 5.3, 5.9 t/m 5.12, 5.14, 6.1, 6.2 en 6.3

  Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), arbeidsomstandighedenbeleid (risico-inventarisatie en evaluatie, voorlichting, onderricht en toezicht), gevaarlijke stoffen, fysische factoren (verlichting/temperatuur/luchtverversing bij werken met gevaarlijke stoffen), algemeen arbobeleid (BHV)

  Arbocatalogus van de Nederlandse universiteiten

  24 september 2009,

  8 maart 2012,

  16 juli 2013,

  5 september 2013 en

  15 december 2014

 • 30. Bij de branche/sector Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg komen de kolommen te luiden:

  Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg

  Arbowet

  artikelen 3, 5, 8 en 15

  Arbobesluit

  artikelen 1.42, 2.15, 3.48, 4.1b, 4.1c, 4.2, tweede lid, 4.3, 4.7, 4.10a, 4.10d, eerste lid, 4.84, 4.85, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.95, 4.109, 5.2 t/m 5.5, 5.9 t/m 5.12 en 8.1 t/m 8.3

  Arboregeling

  artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

  Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), gevaarlijke stoffen en biologische agentia, zwangerschap en arbeid, algemeen arbobeleid (BHV)

  Arbocatalogus VVT

  27 maart 2009,

  2 juni 2010,

  5 december 2011,

  13 juli 2012 en

  20 mei 2016

 • 31. Bij de branche/sector Vertikaal transport komen de kolommen te luiden:

  Vertikaal transport

  Arbowet

  artikelen 8 en 10

  Arbobesluit

  artikelen 2.28, 3.5, tweede lid, 6.7, 6.8, 7.3, 7.4, derde lid, 7.4a, vierde lid, 7.5, 7.6, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.23d en 8.1 t/m 8.3

  Algemeen arbobeleid (voorlichting, instructie, toezicht), inrichting arbeidsplaatsen (i.v.m. elektrische installaties), machineveiligheid (hijsen), fysische factoren (geluid)

  Arbocatalogus Vertikaal Transport

  6 juli 2010,

  4 mei 2011 en

  3 juni 2016

 • 32. Bij de branche/sector Vlakglas komen de kolommen te luiden:

  Vlakglas

  Arbowet

  artikelen 3, 5, 8, 11 en 12

  Arbobesluit

  artikelen 3.2, 3.3, 3.14 t/m 3.17, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.85, 4.87a, 4.87b, 5.1 t/m 5.6, 6.7 t/m 6.11, 6.12d t/m 6.12f, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.11a, 7.13 t/m 7.16, 7.17a t/m 7.17c, 7.18, 7.20, 7.23, 7.23a en 8.1 t/m 8.3

  Fysieke belasting (ergonomie, handmatig tillen en dragen), inrichting arbeidsplaats (valgevaar, uitglijden, struikelen, snijletsel), arbeidsmiddelen (algemene veiligheid, opslag van glas), fysische factoren (geluid, kunstmatige optische straling), gevaarlijke stoffen (lood, vluchtige oplosmiddelen, zwaveldioxide, biologische agentia(legionella), persoonlijke beschermingsmiddelen

  Arbocatalogus voor de vlakglasbranche

  15 september 2009,

  6 juli 2010,

  6 juli 2011,

  1 december 2011,

  3 december 2012 en

  7 april 2015

  Einddatum: 30 september 2017

 • 33. Bij de branche/sector Waterbouw komen de kolommen te luiden:

  Waterbouw

  Arbowet

  artikelen 1, derde lid, onder h, 3, eerste lid, onder b, en tweede lid, 8, 11, onder b, en 44

  Arbobesluit

  artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.5f t/m 3.5h, 3.6, 3.8 t/m 3.10, 3.13 t/m 3.17, 3.19, 3.30, 4.1, 4.1c, 4.2 t/m, 4.4, 4.6, 4.8, 4.10, 4.10d, 4.18, 4.20, vijfde lid, 4.48a, tweede lid, onder a, 4.84, 4.89, vierde tot en met zevende lid, 5.2 t/m 5.6, 5.9 t/m 5.12, 6.1, 6.3, 6.6 t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, 6.12 t/m 6.12g, 6.15, 5.16, 6.18, hoofdstukken 7 en 8

  Arboregeling

  artikelen 5.1 t/m 5.3 en 7.6

  Algemeen arbobeleid (BHV/brandveiligheid, RI&E), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, valgevaar, elektrische installaties, besloten ruimten, explosieveiligheid, besloten ruimten, brandmelding/bestrijding), fysische factoren (lawaai, duiken, niet-ioniserende straling, trillingen, temperatuur), arbeidsmiddelen (algemeen, steigers, werkbakken, ladders, hijsen/heffen, trekken, slepen, ankeren, meren, ontmeren), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), gevaarlijke stoffen (verontreinigde grond, kwarts, stortmateriaal, lasrook, biologische agentia), fysieke belasting (ergonomie, bij duiken, bij steenzetwerk)

  Arbocatalogus Waterbouw

  7 oktober 2008,

  24 oktober 2008,

  7 april 2010,

  29 maart 2011,

  31 mei 2012,

  8 maart 2013,

  7 mei 2013,

  22 juli 2015 en

  20 mei 2016

 • 34. Bij de branche/sector Waterschappen komen de kolommen te luiden:

  Waterschappen

  Arbowet

  artikelen 3, 5 en 15

  Arbobesluit

  artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.15 t/m 3.17, 4.1c, 4.6, 4.87 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97 t/m 4.99, tweede lid, 4.102, 4.105, 4.109, 7.2, 7.3 t/m 7.7, 7.13, 7.23, 7.23c en 8.1 t/m 8.3

  Algemeen arbobeleid (alleenwerken), psychosociale arbeidsbelasting, inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimte, struikelen/vallen/uitglijden, voorkomen gevaar door voorwerpen ed.), biologische agentia, arbeidsmiddelen (algemene voorschriften, besturing)

  Arbocatalogus sector Waterschappen (Delen 1 tot en met 5)

  7 december 2009,

  4 november 2011,

  22 augustus 2012,

  4 september 2013,

  3 september 2014 en

  15 januari 2016

 • 35. Bij de branche/sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening komen de kolommen te luiden:

  Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

  Arbowet

  artikelen 3, 5, 13, 14 en 15

  Arbobesluit

  artikelen 1.47, 2.15, 4.84 t/m 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 4.105, tweede lid, 4.109, 5.9 t/m 5.12, 2.15, 5.2 t/m 5.5, 5.9 t/m 5.12, 5.13a, onder a, en 9.5

  Psychosociale arbeidsbelasting (agressie, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), algemeen arbobeleid (BHV), biologische agentia

  Arbocatalogus Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

  12 november 2010,

  26 januari 2012 en

  25 september 2015

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt per arbocatalogus terug tot en met de in artikel 3 vermelde datum van de brief met de uitkomsten van de marginale toetsing van de Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 juni 2010

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur-generaal Werk,

M.R.P.M. Camps

Terug naar begin van de pagina