Besluit personeel veiligheidsregio’s

Geraadpleegd op 31-01-2023.
Geldend van 01-10-2010 t/m 31-12-2015

Besluit van 24 juni 2010, houdende regels over het personeel van de brandweer, functies voor de bedrijfsbrandweer, functies binnen de GHOR en functies binnen de organisatie van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing en het overleg over het personeel van de brandweer (Besluit personeel veiligheidsregio’s)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 februari 2010, nr. 2009-0000506161, CZW/WVOB;

Gelet op de artikelen 18 en 31, vierde lid, van de Wet veiligheidsregio’s;

De Raad van State gehoord (advies van 15 april 2010, nr. W04.10.0062/1);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 juni 2010, nr. 2010-0000398206;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 2. Functies

Artikel 2

 • 1 Bij ministeriële regeling worden voor het personeel van de brandweer regels gesteld over de functies, genoemd in bijlage 1, en de daarbij behorende eisen over opleiden, examineren, bijscholen en oefenen.

 • 2 Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over de volgende functies binnen de GHOR:

  • a. commandant van dienst geneeskundig;

  • b. coördinator gewondenvervoer;

  • c. hoofd actiecentrum GHOR;

  • d. hoofd gewondennest;

  • e. hoofd sectie GHOR;

  • f. leider kernteam psychosociale hulpverlening;

  • g. leider opvangteam psychosociale hulpverlening;

  • h. officier van dienst geneeskundig;

  • i. operationeel directeur GHOR;

  • j. operationeel medewerker actiecentrum GHOR.

 • 3 Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over de volgende functies binnen de organisatie van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing:

  • a. calamiteitencoördinator meldkamer;

  • b. evaluator multidisciplinair oefenen;

  • c. informatiemanager commando plaats incident;

  • d. informatiemanager regionaal operationeel team;

  • e. leider commando plaats incident;

  • f. procesmanager multidisciplinair oefenen;

  • g. regionaal operationeel leider;

  • h. voorlichtingsfunctionaris commando plaats incident;

  • i. voorlichtingsfunctionaris regionaal operationeel team.

 • 4 Bij ministeriële regeling kunnen voor de bedrijfsbrandweer regels worden gesteld over de volgende functies:

  • a. bedrijfsbrandweer bestrijder petrochemie;

  • b. bedrijfsbrandweer bestrijder tankincidenten;

  • c. bedrijfsbrandweer bevelvoerder;

  • d. bedrijfsbrandweer bevelvoerder vliegtuigbrand;

  • e. bedrijfsbrandweer officier van dienst;

  • f. bedrijfsbrandweer officier van dienst vliegtuigbrand;

  • g. bedrijfsbrandweer manschap a;

  • h. bedrijfsbrandweer manschap a bestrijder vliegtuigbrand.

Artikel 3

 • 2 Voor de functies, genoemd in bijlage 1, gelden van laag naar hoog de volgende rangen: brandwacht, hoofdbrandwacht, brandmeester, hoofdbrandmeester, commandeur, adjunct-hoofdcommandeur en hoofdcommandeur.

Artikel 4

 • 1 Een persoon is voorafgaand aan de uitoefening van een of meer functies, genoemd in bijlage 1, in het bezit van het diploma van de bij de desbetreffende functie behorende opleiding of in het bezit van een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, afgegeven ten aanzien van de te vervullen functie.

 • 2 Onze Minister kan ontheffing verlenen voor het in het bezit zijn van het diploma van de bij de desbetreffende functie behorende opleiding, bedoeld in het eerste lid, met uitzondering van het diploma voor de functies brandweerduiker en duikploegleider.

 • 3 In afwijking van het eerste lid kan degene die een opleiding volgt tot een van de functies, genoemd in bijlage 1, als aspirant de desbetreffende functie uitoefenen, met uitzondering van de functies brandweerduiker en duikploegleider.

 • 5 Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op de aspirant, bedoeld in het derde lid.

Hoofdstuk 3. Overleg

Artikel 5

 • 3 Van de aanwijzing van een vertegenwoordiger als bedoeld in het tweede lid wordt mededeling gedaan aan de voorzitter van het overleg.

 • 5 Onze Minister kan een toelating van een organisatie tot het overleg krachtens het tweede lid, onderdeel b, intrekken, indien de organisatie naar het oordeel van Onze Minister niet meer representatief is dan wel het algemeen belang zich tegen verdere toelating verzet.

Artikel 6

 • 1 Het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kan een vertegenwoordiger aanwijzen die als adviseur aan het overleg deelneemt.

 • 2 Deelnemers aan het overleg kunnen zich voor de behandeling van een bepaald onderwerp door een of meer deskundigen laten bijstaan.

Artikel 7

 • 1 De voorzitter van het overleg wijst een secretaris aan.

 • 2 De secretaris staat, onder leiding van de voorzitter, ten dienste van de voorzitter en de vertegenwoordigers van de centrales van overheidspersoneel en andere organisaties als bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel b.

Artikel 8

 • 1 Ter voorbereiding op in het overleg te nemen besluiten of ter uitwerking van in het overleg genomen besluiten kan de voorzitter in overleg met deelnemers aan het overleg een werkgroep instellen, waarin ook personen van buiten het overleg zitting kunnen hebben.

 • 2 De voorzitter wijst de voorzitter van de werkgroep aan.

 • 3 De secretaris van het overleg is tevens secretaris van de werkgroep.

Artikel 9

 • 2 Iedere centrale van overheidspersoneel brengt één stem uit.

 • 3 Indien de stemmen staken, beslist Onze Minister of hij de totstandkoming van de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, bevordert.

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 10

 • 1 Het diploma van de bij de desbetreffende functie behorende opleiding wordt gelijkgesteld met het diploma dat is behaald op basis van de examenreglementen overeenkomstig bijlage 2 bij dit besluit.

 • 2 Onder de examenreglementen, genoemd in het eerste lid, wordt verstaan: de examenreglementen, zoals deze luidden op de dag, voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 juni 2010

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de eerste juli 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage 1. , behorende bij de artikelen 2, eerste lid, 3, tweede lid, en artikel 4, vierde lid (Functies)

Functies:

Rang:

Keuring

adviseur gevaarlijke stoffen

commandeur

ja

bevelvoerder

brandmeester

ja

brandweerduiker

brandwacht of hoofdbrandwacht

ja

centralist meldkamer

maximaal brandmeester

nee

chauffeur

brandwacht of hoofdbrandwacht

ja

commandant van dienst

adjunct-hoofdcommandeur

ja

controleur brandpreventie

maximaal hoofdbrandwacht

nee

docent

maximaal brandmeester

nee

duikploegleider

hoofdbrandwacht

ja

gaspakdrager

brandwacht of hoofdbrandwacht

ja

hoofdofficier van dienst

commandeur

ja

instructeur

maximaal brandmeester

ja

manager veiligheid

maximaal adjunct-hoofdcommandeur

nee

manschap a

brandwacht of hoofdbrandwacht

ja

manschap b

hoofdbrandwacht

ja

medewerker brandpreventie

maximaal brandmeester

nee

medewerker operationele voorbereiding

maximaal brandmeester

nee

medewerker opleiden en oefenen

maximaal brandmeester

nee

meetplanleider

commandeur

ja

oefencoördinator

maximaal brandmeester

nee

officier van dienst

hoofdbrandmeester

ja

operationeel manager

maximaal hoofdbrandmeester

nee

ploegchef

maximaal brandmeester

nee

regionaal commandant

hoofdcommandeur

nee

specialist brandpreventie

maximaal hoofdbrandmeester

nee

specialist operationele voorbereiding

maximaal commandeur

nee

specialist opleiden en oefenen

maximaal hoofdbrandmeester

nee

specialist risico’s en veiligheid

maximaal commandeur

nee

strategisch manager

maximaal adjunct-hoofdcommandeur

nee

tactisch manager

maximaal commandeur

nee

verkenner gevaarlijke stoffen

brandwacht of hoofdbrandwacht

ja

voertuigbediener

brandwacht of hoofdbrandwacht

ja

Bijlage 2. , behorende bij artikel 10, eerste lid (gelijkwaardigheid diploma’s)

Diploma

Gelijkwaardig aan

Genoemd in Examenreglement

diploma adviseur gevaarlijke stoffen

certificaat van de module waarschuwings- en verkenningsdienstdeskundige in combinatie met het certificaat van de module officier gevaarlijke stoffen

artikel 2, onder h, van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993

artikel 2, onder g, van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993

diploma bevelvoerder

diploma onderbrandmeester

artikel 5 van het Examenreglement onderbrandmeester

diploma brandweerduiker

diploma brandwacht eerste klasse in combinatie met het diploma brandweerduiker

artikel 5 van het Examenreglement brandwacht eerste klasse

artikel 8 van het Examenreglement brandweerduiker 1995

diploma centralist meldkamer

diploma brandweercentralist

artikel 2, onder a, van het Examenreglement brandweercentralist 2005

diploma chauffeur

diploma brandwacht eerste klasse in combinatie met het diploma brandweerchauffeur

artikel 5 van het Examenreglement brandwacht eerste klasse

artikel 10 van het Examenreglement brandweerchauffeur 1997

diploma commandant van dienst

diploma commandeur of diploma hoofdbrandmeester

artikel 12 van het Examenreglement commandeur 1998 of artikel 10 van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993

diploma controleur brandpreventie

diploma hoofdbrandwacht, in combinatie met het certificaat van de module preventiecontrolefunctionaris

artikel 5 van het Examenreglement hoofdbrandwacht

artikel 2, onder c, van het Examenreglement hoofdbrandwacht

diploma instructeur

diploma instructeur

artikel 6 van het Examenreglement instructeur 1993.

diploma duikploegleider

diploma brandwacht eerste klasse in combinatie met het diploma duikploegleider

artikel 5 van het Examenreglement brandwacht eerste klasse

artikel 7 van het Examenreglement duikploegleider 2004

diploma gaspakdrager

diploma brandwacht eerste klasse in combinatie met het certificaat van de module gaspakdrager

artikel 5 van het Examenreglement brandwacht eerste klasse

artikel 2, onder e, van het Examenreglement brandwacht eerste klasse

diploma hoofdofficier van dienst

diploma hoofdbrandmeester

artikel 10 van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993.

diploma manschap a

diploma brandwacht eerste klasse

artikel 5 van het Examenreglement brandwacht eerste klasse

diploma manschap b

het diploma hoofdbrandwacht

artikel 5 van het Examenreglement hoofdbrandwacht

diploma medewerker brandpreventie

certificaat van de module preventie of certificaat van de module preventie

artikel 2, onder c Examenreglement brandmeester

artikel 2, onder e, van het Examenreglement adjunct-hoofdbrandmeester 1993

diploma medewerker operationele voorbereiding

diploma onderbrandmeester in combinatie met het certificaat van de module opleiding, oefening en voorlichting en het certificaat van de module technische dienst

artikel 5, eerste lid, van het Examenreglement

artikel 2, onder d, van het Examenreglement brandmeester onderbrandmeester

artikel 2, onder f, van het Examenreglement brandmeester

diploma medewerker opleiden en oefenen

het diploma onderbrandmeester in combinatie met het certificaat van de module opleiding, oefening en voorlichting

artikel 5 van het Examenreglement onderbrandmeester

artikel 2, onder d, van het Examenreglement brandmeester

diploma meetplanleider

certificaat van de module waarschuwings- en verkenningsdienstdeskundige, in combinatie met het certificaat van de module officier gevaarlijke stoffen

artikel 2, onder h, van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993

artikel 2, onder g, van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993

diploma oefencoördinator

diploma onderbrandmeester in combinatie met het certificaat van de module opleiding, oefening en voorlichting

artikel 5, eerste lid, van het Examenreglement onderbrandmeester

artikel 2, onder d, van het Examenreglement brandmeester

diploma officier van dienst

diploma adjunct-hoofdbrandmeester

artikel 13 van het Examenreglement adjunct-hoofdbrandmeester 1993

diploma operationeel manager

diploma adjunct-hoofdbrandmeester

artikel 13 van het Examenreglement adjunct-hoofdbrandmeester 1993

diploma ploegchef

certificaat van de module officier kleine brandweerorganisatie

artikel 2, onder g, van het Examenreglement adjunct-hoofdbrandmeester 1993

diploma specialist brandpreventie

certificaat van de module preventie

artikel 2, onder e, van het Examenreglement adjunct-hoofdbrandmeester 1993

diploma specialist operationele voorbereiding

diploma hoofdbrandmeester, in combinatie met het certificaat van de module proactie en risicoanalyse en het certificaat basisveiligheidsmanagement

artikel 10 van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993

artikel 2, onder c, van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993

artikel 2, onder d, van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993

diploma specialist opleiden en oefenen

diploma adjunct-hoofdbrandmeester in combinatie met het certificaat van de module opleidings- en oefenbeleid

artikel 13 van het Examenreglement adjunct-hoofdbrandmeester 1993

artikel 2, onder e, van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993

diploma specialist risico’s en veiligheid

diploma veiligheidsmanager

of het diploma hoofdbrandmeester in combinatie met het certificaat van de module proactie en risicoanalyse en het certificaat van de module basisveiligheidsmanagement

genoemd in artikel 27 van het Examenreglement veiligheidsmanager 2004

artikel 10 van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993

artikel 2, onder e, van het Examenreglement veiligheidsmanager 2004

artikel 2, onder d, van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993

diploma tactisch manager

diploma hoofdbrandmeester

artikel 10 van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993

diploma verkenner gevaarlijke stoffen

diploma brandwacht eerste klasse in combinatie met het certificaat van de module verkenner gevaarlijke stoffen

artikel 5 van het Examenreglement brandwacht eerste klasse

artikel 2, onder d, van het Examenreglement hoofdbrandwacht

diploma voertuigbediener

diploma brandwacht eerste klasse in combinatie met het certificaat van de module pompbediener

genoemd in artikel 5 van het Examenreglement brandwacht eerste klasse

artikel 2, onder b, van het Examenreglement brandwacht eerste klasse.

Naar boven