Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)

Geraadpleegd op 25-06-2022.
Geldend van 26-08-2014 t/m heden

Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de overeenkomsten tussen de Staat der Nederlanden en Kiwa N.V. d.d. 10 juli 2009 en 27 mei 2010;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. de staatssecretaris: De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;

 • c. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de minister, onderscheidenlijk de staatssecretaris, besluiten te nemen;

 • d. volmacht: de bevoegdheid om in naam van de minister, onderscheidenlijk de staatssecretaris, rechtshandelingen te verrichten;

 • e. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de minister, onderscheidenlijk de staatssecretaris, handelingen te verrichten die een publiekrechtelijke noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • f. de overeenkomsten: overeenkomsten overdracht taken van de Inspectie Verkeer en Waterstaat aan Kiwa N.V. aangegaan tussen de Staat der Nederlanden en Kiwa N.V. d.d. 10 juli 2009 en 27 mei 2010.

Artikel 2

De voorzitter van de directie van Kiwa N.V. is gemandateerd om:

 • a. besluiten te nemen ten aanzien van de in de bijlage A1a, bij dit besluit genoemde bevoegdheden;

 • b. de in onderdeel a. genoemde besluiten te schorsen of in te trekken als niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden die bepalend zijn voor de afgifte van de vergunningen;

 • c. de bij de afzonderlijke ministeriële regelingen vastgestelde tarieven te heffen met betrekking tot de in de bijlage A1a, bij dit besluit genoemde bevoegdheden.

 • d. besluiten te nemen die een directe relatie hebben met het besluitvormingsproces van hetgeen onder a., b. en c. is bepaald.

Artikel 3

 • a. De voorzitter van de directie van Kiwa N.V. is gemachtigd om handelingen te verrichten die een directe relatie hebben met de in artikel 2 omschreven bevoegdheden.

 • b. In situaties waarin besluiten worden ingetrokken of geschorst op andere gronden dan in artikel 2, onder b, zijn bedoeld, dan is de directeur van Kiwa N.V. gemachtigd om ten aanzien daarvan handelingen te verrichten voorzover de intrekkingen en of schorsingen betrekking hebben op de onderwerpen genoemd in bijlagen A1a.

 • c. De voorzitter van de directie van Kiwa N.V. is gemachtigd klachten in behandeling te nemen als bedoeld in Afdeling. 9.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht over gedragingen binnen zijn organisatie met betrekking tot de uitoefening van de in dit besluit bedoelde mandaat, volmacht en machtiging.

Artikel 4

De voorzitter van de directie van Kiwa N.V. is gevolmachtigd en gemachtigd datgene te doen nodig om uitvoering te kunnen geven aan hetgeen is bepaald in de op 9 maart 2004 tussen de Staat der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg gesloten Overeenkomst inzake de gezamenlijke ontwikkeling en productie werkzaamheden ten behoeve van het Digitale Tachograaf Systeem.

Artikel 5

De voorzitter van de directie van Kiwa N.V. neemt bij de uitoefening van het aan hem verleende mandaat, de aan hem verleende machtiging en de aan hem verleende volmacht de instructies van de minister, onderscheidenlijk de staatssecretaris, in acht.

Artikel 6

De voorzitter van de directie van Kiwa N.V. zal ten aanzien van de hem op grond van dit besluit verleende bevoegdheden, ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 7

De voorzitter van de directie van Kiwa N.V. voert bij de uitoefening van de aan hem verleende bevoegdheid een ordentelijke en voor de minister transparante administratie.

Artikel 8

 • 1 Het in een document vastleggen van een besluit of hetgeen op basis van de machtiging danwel volmacht wordt verricht, geschiedt op briefpapier waarop het desbetreffende Rijkslogo en het logo van Kiwa N.V. is geplaatst.

 • 2 Een document als bedoeld in het eerste lid, vastgesteld door de voorzitter van de directie van Kiwa N.V., vermeldt aan het slot:

  ‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  namens deze,’,

  ‘De voorzitter van de directie van Kiwa N.V.’ gevolgd door de handtekening en de naam,

  dan wel

  DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  namens deze,’,

  ‘De voorzitter van de directie van Kiwa N.V.’ gevolgd door de handtekening en de naam

 • 3 Een document als bedoeld in het eerste lid, vastgesteld door een functionaris, bedoeld in artikel 6, vermeldt aan het slot:

  ‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  namens deze,’,

  gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris,

  dan wel

  DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  namens deze,’, gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris,.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Bijlage A1a. Taken namens de Minister van Verkeer en Waterstaat

Vergunning

wet- of regelgeving

artikel

Boordcomputerkaarten

   

De verlening, afgifte, weigering, schorsing, intrekking en inname van de boordcomputerkaarten

Bp 2000

art 83, lid 8, onder d

Verzoek om nieuwe geneeskundige verklaring ofwel verklaring omtrent het gedrag.

Bp 2000

art 82, lid 6

Verlening, afgifte, weigering, schorsing, intrekking en inname tijdelijke chauffeurskaarten en ontheffingen chauffeurskaart

BP 2000

art 83, lid 9

 

+Tijdelijke beleidsregel leer-werk-traject

 

Intrekken en schorsen chauffeurspassen

Bp 2000

art 77, lid 2 (oude recht) jo. wijzigingsbesluit artikel IV van het Besluit van 16 oktober 2009 inzake onder meer de boordcomputer taxi (Stb. 472)

Taxi

   

Verlenen vergunning voor taxivervoer

Wp 2000

art 76, lid 1

Wijzigen vergunning voor taxivervoer (samenstelling v.o.f.)

Wp 2000

art 76, lid 6

Wijzigen vergunning voor taxivervoer (naam of adres)

Wp 2000

art 76, lid 6

Wijzigen bijlage vergunning voor taxivervoer

Wp 2000

art 76, lid 6

Vergunningsbewijs voor taxivervoer afgeven en invorderen

Wp 2000

art 76, lid 6

 

Bp 2000

art 76, lid 6

Ontheffing vakbekwaamheid taxivervoer

Wp 2000

art 76, lid 6

 

Bp 2000

art 76, lid 6

Overschrijven taxivergunning naar erven of vertegenwoordiger

Wp 2000

art 7.3

Verlenen erkenning van EG-beroepskwalificaties

Bp 2000

art 28, lid 4

Verzoek om verklaring omtrent gedrag en/of bewijs vakbekwaamheid (tussentijds toetsen van Ondernemersvergunning)

Bp 2000

art 30

Wijzigen, schorsen en intrekken vergunning

Wp 2000

art 99, lid 1

Bus

   

Communautaire vergunning voor busvervoer

Wp 2000

art 5

Bp 2000

art 91

Verordening (EG) 1073/2009

art 3bis, lid 2

Wijzigen communautaire vergunning busvervoer

Wp 2000

art 6, lid 3

Bp 2000

art 91

Verordening (EG) 1073/2009

art 3bis, lid 2

Verstrekken vergunningbewijzen van een communautaire vergunning of vergunning voor internationaal vervoer

Wp 2000

art 5a, lid 3

Bp 2000

art 17

Verordening (EG) 1073/2009

art 3bis lid 2

Ontheffing vakbekwaamheid openbaar vervoer en besloten busvervoer

Wp 2000

art 9, lid 2

Bp 2000

art 29, lid 2

Vergunning geregeld vervoer

Bp 2000

art 91

 

Verordening (EG) 1073/2009

art 7 lid 1

Wijzigen vergunning geregeld vervoer

Bp 2000

art 91

 

Verordening (EG) 1073/2009

art 7 lid 1

Wijzigen naam onderaannemer

Bp 2000

art 91

 

Verordening (EG) 1073/2009

art 7, lid 1

Vergunning pendelvervoer

Bp 2000 i.c.m. Bilaterale overeenk.

art 91

Transito vergunning

Bp 2000 i.c.m. Bilaterale overeenk.

art 91

Attest eigen vervoer binnen de EU

Bp 2000

art 91

Vergunning ongeregeld vervoer met bussen

Bp 2000

art 91

Document (Wit-)Rusland

Bp 2000 i.c.m. Bilatere overeenk.

art 91

Instemming EU vergunning geregeld vervoer

Bp 2000

art 91

Verordening (EG) 1073/2009

art 7, lid 1

Instemming EU geregeld transitovervoer

Bp 2000

art 91

 

Verordening (EG) 1073/2009

art 7, lid 2

Reisbladenboeken

Verordening (EG) 1073/2009

art 11, lid 4

 

BP 2000 i.c.m. Bilatere overeenk.

art 91, lid 2

Intrekken en schorsen vergunning

Wp 2000

art 99, lid 1

Kaarten DT

   

Kaarten DT verlening en intrekking

Regeling tachograafkaarten

artt 2,3,4,5,7 en 9.

Goederenvervoer over de weg

   

Aanwijzingsbeschikkingen uitzendbureau’s

Regeling wegvervoer goederen

art 14

Verklaring ter beschikkingstelling (archiveren en ter beschikking stellen)

Wet wegvervoer goederen

art 2.11, lid 4

Verklaring dienstbetrekking (archiveren en ter beschikking stellen)

Wet wegvervoer goederen

art 2.11, lid 5

Regeling wegvervoer goederen

art 13

Ontheffingen

Wet wegvervoer goederen

art 2.11, lid 4

Binnenvaart

   

Rijnvaartverklaring

Binnenvaartbesluit

art 3, lid 1

 

Verordening (EEG) nr 2919 van de Raad van 17 okt 1985

 

Wijziging Rijnvaartverklaring

Binnenvaartbesluit

art 3, lid 2

 

Verordening (EEG) nr 2919 van de Raad van 17 okt 1985

 

Intrekken Rijnvaartverklaring

Binnenvaartbesluit

art 3, lid 3

Certificaat exploitatie Rijnvaartverklaring

Verordening (EEG) nr 2919 van de Raad van 17 okt 1985

Binnenvaartregeling

Hoofdstuk 8

 

art 8.2, lid 2 (nb geen basisbevoegdheid tot afgifte

Gewaarmerkt afschrift Rijnvaartverklaring

Binnenvaartregeling

art 1.4, lid 2

 

Verordening (EEG) nr 2919 van de Raad van 17 okt 1985

 

Bewijs van toelating

Binnenvaartbesluit

art 4, lid 1

Intrekken Bewijs van toelating

Binnenvaartbesluit

art 4, lid 2

Ontheffing vakbekwaamheidseis

Binnenvaartregeling

art 2.6

Ontheffing vaartijden en bemanningssterkte

Binnenvaartwet

art 22, lid 5

Zeevaart en Visserij

   

Afgifte vaarbevoegdheidsbewijs

Wet zeevarenden

art 20, lid 1

Afgifte bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers

Wet zeevarenden

art 20, lid 2

Intrekken vaarbevoegdheidsbewijs

Wet zeevarenden

art 24

Intrekken bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers

Wet zeevarenden

art 24

Erkenning vaarbevoegdheidsbewijs handelsvaart en zeilvaart of bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers uit derde land

Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart

art 9

Erkenning vaarbevoegdheidsbewijs handelsvaart en zeilvaart of bekwaamheidsbewijs voor het dienstdoen op tankers uit andere lidstaat EU, EER, Zwitserland

Wet zeevarenden

art 22a, leden 1 en 2

Erkenning vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs zeevisvaart uit derde land

Besluit zeevisvaartbemanning

art 22

Erkenning vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs zeevisvaart uit andere lidstaat EU, EER, Zwitserland

Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties

art 5

 

Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties zeevisserij

art. 4 en 5

Afgifte bewijs van aanvraag om erkenning vaarbevoegdheidsbewijs

Wet zeevarenden

art 18 lid 4

Afgifte ontheffing verplichting in het bezit te zijn van een geldig vaarbevoegdheidsbewijs handelsvaart en zeilvaart

Wet zeevarenden

Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart

art 25

art 3 leden 2 en 3

Intrekken ontheffing verplichting in het bezit te zijn van een geldig vaarbevoegdheidsbewijs handelsvaart en zeilvaart

Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart

art 3 lid 5

Afgifte ontheffing verplichting in het bezit te zijn van een geldig vaarbevoegdheidsbewijs zeevisvaart

Wet zeevarenden

Besluit zeevisvaartbemanning

art 25

art 3 leden 2 en 3

Afgifte monsterboekje handelsvaart en zeilvaart

Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart

art 97

Afgifte monsterboekje zeevisvaart

Besluit zeevisvaartbemanning

art 53

Afgifte certificaat uitvoering beveiligingstaken

Regeling zeevarenden

art 11.1

Afgifte certificaat bewustwording scheepsbeveiliging

Regeling zeevarenden

art 11.1

Afgifte ontheffing verplichting in het bezit te zijn van het bekwaamheidsbewijs scheepskok

Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart

art 3 lid 5

Naar boven