Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)

Geraadpleegd op 20-05-2022.
Geldend van 15-10-2011 t/m 09-11-2012

Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de overeenkomsten tussen de Staat der Nederlanden en Kiwa N.V. d.d. 10 juli 2009 en 27 mei 2010;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. de staatssecretaris: De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;

 • c. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de minister, onderscheidenlijk de staatssecretaris, besluiten te nemen;

 • d. volmacht: de bevoegdheid om in naam van de minister, onderscheidenlijk de staatssecretaris, rechtshandelingen te verrichten;

 • e. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de minister, onderscheidenlijk de staatssecretaris, handelingen te verrichten die een publiekrechtelijke noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • f. de overeenkomsten: overeenkomsten overdracht taken van de Inspectie Verkeer en Waterstaat aan Kiwa N.V. aangegaan tussen de Staat der Nederlanden en Kiwa N.V. d.d. 10 juli 2009 en 27 mei 2010.

Artikel 2

De voorzitter van de directie van Kiwa N.V. is gemandateerd om:

 • a. besluiten te nemen ten aanzien van de in de bijlage A1a, bij dit besluit genoemde bevoegdheden;

 • b. de in onderdeel a. genoemde besluiten te schorsen of in te trekken als niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden die bepalend zijn voor de afgifte van de vergunningen;

 • c. de bij de afzonderlijke ministeriële regelingen vastgestelde tarieven te heffen met betrekking tot de in de bijlage A1a, bij dit besluit genoemde bevoegdheden.

 • d. besluiten te nemen die een directe relatie hebben met het besluitvormingsproces van hetgeen onder a., b. en c. is bepaald.

Artikel 3

 • a. De voorzitter van de directie van Kiwa N.V. is gemachtigd om handelingen te verrichten die een directe relatie hebben met de in artikel 2 omschreven bevoegdheden.

 • b. In situaties waarin besluiten worden ingetrokken of geschorst op andere gronden dan in artikel 2, onder b, zijn bedoeld, dan is de directeur van Kiwa N.V. gemachtigd om ten aanzien daarvan handelingen te verrichten voorzover de intrekkingen en of schorsingen betrekking hebben op de onderwerpen genoemd in bijlagen A1a.

 • c. De voorzitter van de directie van Kiwa N.V. is gemachtigd klachten in behandeling te nemen als bedoeld in Afdeling. 9.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht over gedragingen binnen zijn organisatie met betrekking tot de uitoefening van de in dit besluit bedoelde mandaat, volmacht en machtiging.

Artikel 4

De voorzitter van de directie van Kiwa N.V. is gevolmachtigd en gemachtigd datgene te doen nodig om uitvoering te kunnen geven aan hetgeen is bepaald in de op 9 maart 2004 tussen de Staat der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg gesloten Overeenkomst inzake de gezamenlijke ontwikkeling en productie werkzaamheden ten behoeve van het Digitale Tachograaf Systeem.

Artikel 5

De voorzitter van de directie van Kiwa N.V. neemt bij de uitoefening van het aan hem verleende mandaat, de aan hem verleende machtiging en de aan hem verleende volmacht de instructies van de minister, onderscheidenlijk de staatssecretaris, in acht.

Artikel 6

De voorzitter van de directie van Kiwa N.V. zal ten aanzien van de hem op grond van dit besluit verleende bevoegdheden, ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 7

De voorzitter van de directie van Kiwa N.V. voert bij de uitoefening van de aan hem verleende bevoegdheid een ordentelijke en voor de minister transparante administratie.

Artikel 8

 • 1 Het in een document vastleggen van een besluit of hetgeen op basis van de machtiging danwel volmacht wordt verricht, geschiedt op briefpapier waarop het desbetreffende Rijkslogo en het logo van Kiwa N.V. is geplaatst.

 • 2 Een document als bedoeld in het eerste lid, vastgesteld door de voorzitter van de directie van Kiwa N.V., vermeldt aan het slot:

  ‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  namens deze,’,

  ‘De voorzitter van de directie van Kiwa N.V.’ gevolgd door de handtekening en de naam,

  dan wel

  DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  namens deze,’,

  ‘De voorzitter van de directie van Kiwa N.V.’ gevolgd door de handtekening en de naam

 • 3 Een document als bedoeld in het eerste lid, vastgesteld door een functionaris, bedoeld in artikel 6, vermeldt aan het slot:

  ‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  namens deze,’,

  gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris,

  dan wel

  DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  namens deze,’, gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris,.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Bijlage A1a. : Taken namens de Minister van Verkeer en Waterstaat

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Vergunning

wet- of regelgeving

artikel

Chauffeurspas

   

Chauffeurspas taxi verlenen (eerste en daarop volgende afgafifte na verstrijken geldigheidsduur)

Bp 2000

art 75 lid 1

Chauffeurspas taxi duplicaat (in geval van wijziging, beschadiging of verlies/diefstal)

Bp 2000

art 75 lid 1

Chauffeurspas taxi negatief beschikken

Bp 2000

art 75 lid 1

Verzoek om nieuwe geneeskundige verklaring ofwel verklaring omtrent het gedrag.

Bp 2000

art 77, lid 1

Tijdelijk bewijsschrift LWT

Wp 2000

art 88

 

+ Tijdelijke beleidsregel leer-werk-traject

 

Tijdelijk bewijsschrift Taxi

Beleidsregel tijdelijk bewijsschrift taxi

 

Intrekken chauffeurspas

Bp 2000

art 77, lid 2

Taxi

   

Verlenen vergunning voor taxivervoer

Wp 2000

art 5

Wijzigen vergunning voor taxivervoer (samenstelling v.o.f.)

Wp 2000

art 6, lid 3

Wijzigen vergunning voor taxivervoer (naam of adres)

Wp 2000

art 6, lid 3

Wijzigen bijlage vergunning voor taxivervoer

Wp 2000

art 6

Vergunningsbewijs voor taxivervoer afgeven en invorderen

Wp 2000

art 5a, lid 3

Bp 2000

art 17

Ontheffing vakbekwaamheid taxivervoer

Wp 2000

art 9, lid 2

 

Bp 2000

art 29, lid 2

Overschrijven taxivergunning naar erven of vertegenwoordiger

Wp 2000

art 7.3

Verlenen EG-verklaring taxivervoer

Bp 2000

art 28, lid 4

Afgeven Bewijs van toelating internationaal taxivervoer

Bp 2000

art 116, lid 2

Verzoek om verklaring omtrent gedrag en/of bewijs vakbekwaamheid (tussentijds toetsen van Ondernemersvergunning)

Bp 2000

art 30

Wijzigen, schorsen en intrekken vergunning

Wp 2000

art 99, lid 1

Bus

   

Communautaire vergunning voor busvervoer

Wp 2000

art 5

Bp 2000

art 91

Vo.684/92

art 3bis, lid 2

Wijzigen communautaire vergunning busvervoer

Wp 2000

art 6, lid 3

Bp 2000

art 91

Vo.684/92

art 3bis, lid 2

Verstrekken vergunningbewijzen van een communautaire vergunning of vergunning voor internationaal vervoer

Wp 2000

art 5a, lid 3

Bp 2000

art 17

Vo.684/92

art 3bis lid 2

Ontheffing vakbekwaamheid openbaar vervoer en besloten busvervoer

Wp 2000

art 9, lid 2

Bp 2000

art 29, lid 2

Vergunning geregeld vervoer

Bp 2000

art 91

 

Vo.684/92

art 7 lid 1

Wijzigen vergunning geregeld vervoer

Bp 2000

art 91

 

Vo.684/92

art 7 lid 1

Wijzigen naam onderaannemer

Bp 2000

art 91

 

Vo.684/92

art 7, lid 1

Vergunning pendelvervoer

Bp 2000 i.c.m. Bilaterale overeenk.

art 91

Transito vergunning

Bp 2000 i.c.m. Bilaterale overeenk.

art 91

Attest eigen vervoer binnen de EU

Bp 2000

art 91

Vergunning ongeregeld vervoer met bussen

Bp 2000

art 91

Document (Wit-)Rusland

Bp 2000 i.c.m. Bilatere overeenk.

art 91

Instemming EU vergunning geregeld vervoer

Bp 2000

art 91

Vo.684/92

art 7, lid 1

Instemming EU geregeld transitovervoer

Bp 2000

art 91

 

Vo.684/92

art 7, lid 2

Reisbladenboeken

Vo.684/92

art 11, lid 4

 

BP 2000 i.c.m. Bilatere overeenk.

art 91, lid 2

Intrekken en schorsen vergunning

Wp 2000

art 99, lid 1

Goederenvervoer over de weg

   

Aanwijzingsbeschikkingen uitzendbureau’s

Regeling wegvervoer goederen

art 14

Verklaring ter beschikkingstelling (archiveren en ter beschikking stellen)

Wet wegvervoer goederen

art 2.11, lid 4

Verklaring dienstbetrekking (archiveren en ter beschikking stellen)

Wet wegvervoer goederen

art 2.11, lid 5

Regeling wegvervoer goederen

art 13

Ontheffingen

Wet wegvervoer goederen

art 2.11, lid 4

Binnenvaart

   

Rijnvaartverklaring

Binnenvaartbesluit

art 3, lid 1

 

Verordening (EEG) nr 2919 van de Raad van 17 okt 1985

 

Wijziging Rijnvaartverklaring

Binnenvaartbesluit

art 3, lid 2

 

Verordening (EEG) nr 2919 van de Raad van 17 okt 1985

 

Intrekken Rijnvaartverklaring

Binnenvaartbesluit

art 3, lid 3

Certificaat exploitatie Rijnvaartverklaring

Verordening (EEG) nr 2919 van de Raad van 17 okt 1985

Binnenvaartregeling

Hoofdstuk 8

 

art 8.2, lid 2 (nb geen basisbevoegdheid tot afgifte

Gewaarmerkt afschrift Rijnvaartverklaring

Binnenvaartregeling

art 1.4, lid 2

 

Verordening (EEG) nr 2919 van de Raad van 17 okt 1985

 

Bewijs van toelating

Binnenvaartbesluit

art 4, lid 1

Intrekken Bewijs van toelating

Binnenvaartbesluit

art 4, lid 2

Ontheffing vakbekwaamheidseis

Binnenvaartregeling

art 2.6

Ontheffing vaartijden en bemanningssterkte

Binnenvaartwet

art 22, lid 5

Zeevaart en Visserij

   

Afgifte vaarbevoegdheidsbewijs

Zeevaartbemanningswet

art 20

erkenning bewijs beroepsbekwaamheid andere lidstaat (buitenlands diploma) handelsvaart en zeilvaart

Zeevaartbemanningswet

art 22a

Erkenning vaarbevoegdheidsbewijs (ander lidstaat) handelsvaart en zeilvaart

Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart

art 9

Erkenning vaarbevoegdheidsbewijs ander lidstaat of derde land(zeevisvaart)

Zeevaartbemanningswet

art 22

Besluit Zeevisvaartbemanning

art 35 en 22

A/B certificaat voor loodsen

Loodsenwet

art 5

 

Besluit certificaatloodsen

art 2

Bevoegdheden verkeersleiders

   

Initiële afgifte bewijs van bevoegdheid leerling-luchtverkeersleider

Wet luchtvaart

art 2.2 of 2.8a

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 17 en 18

Initiële afgifte bewijs van bevoegdheid luchtverkeersleider

Wet luchtvaart

art 2.2 en 2.8a

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 17 en 18

Verlengen/wijzigen/vernieuwen/wederafgifte bewijs van bevoegdheid leerlingluchtverkeersleider

Wet luchtvaart

art 2.3

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 24

Vernieuwen/wijzigen/wederafgifte bewijs van bevoegdheid verkeersleider

Wet luchtvaart

art 2.3

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 24

Initiële afgifte bewijs van bevoegdheid vluchtinformatieverstrekker

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 17 en 18

Wijzigen, vernieuwen, wederafgifte bewijs van bevoegdheid vluchtinformatieverstrekker

Wet luchtvaart

art 2.3

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 24

Initiële afgifte bewijs van bevoegdheid luchthaveninformatieverstrekker

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 17 en 18

Wijzigen, vernieuwen, wederafgifte bewijs van bevoegdheid luchthaveninformatie-verstrekker

Wet luchtvaart

art 2.3

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 24

Schorsen van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.5

Opleggen van examenverplichting na schorsing van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 36

Intrekken van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.6

Bevoegdheden vliegend personeel

   

Bewijs van bevoegdheid vliegers ATPL, CPL, CFEL, MPL

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2

Bewijs van bevoegdheid vliegers RPL, PPL en CPL-FB

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2

Verlengen, wijzigen of vernieuwen bewijs van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.3

Bewijs van gelijkstelling en erkenning, uitgezonderd m.b.t. medische verklaringen

Wet luchtvaart

art 2.7 en 2.8

Conversie JAA bewijs van bevoegdheid

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

artt. 38 t/m 41

Bevoegdverklaring instructeur (afgifte/verlengen/vernieuwen)

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 3

Bevoegdverklaring LPE

Wet luchtvaart

art 2.2

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 3

Algemene bevoegdverklaring (afgifte/verlengen/vernieuwen)

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 3

Bevoegdverklaring algemeen/bijzonder (nultarief)

   

Ontheffing van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.1 lid 4

Schorsen van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.5

Opleggen van examenverplichting na schorsing van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 36

Intrekken van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.6

Bevoegdheden technisch personeel

   

Afgifte AML

Wet luchtvaart

art 3.30

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2

Afgifte Part-66 AML

Wet luchtvaart

art 3.30

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2

Afgifte AML (motor)ZVT

Wet luchtvaart

art 3.30

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2

Afgifte bijzondere bevoegdverklaring AML

Wet luchtvaart

art 3.30

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2 en 5

Afgifte bevoegdverklaring Part-66 AML

Wet luchtvaart

art 3.30

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2 en 5

Verlengen bijzondere bevoegdverklaring AML

Regeling bijzondere bevoegdverklaringen AML en Part-66-AML

art 6

Vernieuwen/wederafgifte AML

Wet luchtvaart

art 2.3, lid 6

Verlengen bijzondere bevoegdverklaring AML (motor) ZVT

Regeling bijzondere bevoegdverklaringen AML en Part-66-AML

art 6

Schorsen en intrekken van de bovenstaande bevoegdheden

Wet luchtvaart

art 2.5 en 2.6

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 36

 

art 10 en 11

Praktijkexamens

   

Praktijkexamens (toedeling ipex)

Wet luchtvaart

art 2.2

 

Examenreglement

art 15

Praktijkexamens (toedeling minister)

Wet luchtvaart

art 2.2

 

Examenreglement

art 15

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2012, 22781, datum inwerkingtreding 10-11-2012, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-06-2010.

Vergunning

wet- of regelgeving

artikel

Chauffeurspas

   

Chauffeurspas taxi verlenen (eerste en daarop volgende afgafifte na verstrijken geldigheidsduur)

Bp 2000

art 75 lid 1

Chauffeurspas taxi duplicaat (in geval van wijziging, beschadiging of verlies/diefstal)

Bp 2000

art 75 lid 1

Chauffeurspas taxi negatief beschikken

Bp 2000

art 75 lid 1

Verzoek om nieuwe geneeskundige verklaring ofwel verklaring omtrent het gedrag.

Bp 2000

art 77, lid 1

Tijdelijk bewijsschrift LWT

Wp 2000

art 88

 

+ Tijdelijke beleidsregel leer-werk-traject

 

Tijdelijk bewijsschrift Taxi

Beleidsregel tijdelijk bewijsschrift taxi

 

Intrekken chauffeurspas

Bp 2000

art 77, lid 2

Taxi

   

Verlenen vergunning voor taxivervoer

Wp 2000

art 5

Wijzigen vergunning voor taxivervoer (samenstelling v.o.f.)

Wp 2000

art 6, lid 3

Wijzigen vergunning voor taxivervoer (naam of adres)

Wp 2000

art 6, lid 3

Wijzigen bijlage vergunning voor taxivervoer

Wp 2000

art 6

Vergunningsbewijs voor taxivervoer afgeven en invorderen

Wp 2000

art 5a, lid 3

Bp 2000

art 17

Ontheffing vakbekwaamheid taxivervoer

Wp 2000

art 9, lid 2

 

Bp 2000

art 29, lid 2

Overschrijven taxivergunning naar erven of vertegenwoordiger

Wp 2000

art 7.3

Verlenen EG-verklaring taxivervoer

Bp 2000

art 28, lid 4

Afgeven Bewijs van toelating internationaal taxivervoer

Bp 2000

art 116, lid 2

Verzoek om verklaring omtrent gedrag en/of bewijs vakbekwaamheid (tussentijds toetsen van Ondernemersvergunning)

Bp 2000

art 30

Wijzigen, schorsen en intrekken vergunning

Wp 2000

art 99, lid 1

Bus

   

Communautaire vergunning voor busvervoer

Wp 2000

art 5

Bp 2000

art 91

Vo.684/92

art 3bis, lid 2

Wijzigen communautaire vergunning busvervoer

Wp 2000

art 6, lid 3

Bp 2000

art 91

Vo.684/92

art 3bis, lid 2

Verstrekken vergunningbewijzen van een communautaire vergunning of vergunning voor internationaal vervoer

Wp 2000

art 5a, lid 3

Bp 2000

art 17

Vo.684/92

art 3bis lid 2

Ontheffing vakbekwaamheid openbaar vervoer en besloten busvervoer

Wp 2000

art 9, lid 2

Bp 2000

art 29, lid 2

Vergunning geregeld vervoer

Bp 2000

art 91

 

Vo.684/92

art 7 lid 1

Wijzigen vergunning geregeld vervoer

Bp 2000

art 91

 

Vo.684/92

art 7 lid 1

Wijzigen naam onderaannemer

Bp 2000

art 91

 

Vo.684/92

art 7, lid 1

Vergunning pendelvervoer

Bp 2000 i.c.m. Bilaterale overeenk.

art 91

Transito vergunning

Bp 2000 i.c.m. Bilaterale overeenk.

art 91

Attest eigen vervoer binnen de EU

Bp 2000

art 91

Vergunning ongeregeld vervoer met bussen

Bp 2000

art 91

Document (Wit-)Rusland

Bp 2000 i.c.m. Bilatere overeenk.

art 91

Instemming EU vergunning geregeld vervoer

Bp 2000

art 91

Vo.684/92

art 7, lid 1

Instemming EU geregeld transitovervoer

Bp 2000

art 91

 

Vo.684/92

art 7, lid 2

Reisbladenboeken

Vo.684/92

art 11, lid 4

 

BP 2000 i.c.m. Bilatere overeenk.

art 91, lid 2

Intrekken en schorsen vergunning

Wp 2000

art 99, lid 1

Kaarten DT

   

Kaarten DT verlening en intrekking

Regeling tachograafkaarten

artt 2,3,4,5,7 en 9.

Goederenvervoer over de weg

   

Aanwijzingsbeschikkingen uitzendbureau’s

Regeling wegvervoer goederen

art 14

Verklaring ter beschikkingstelling (archiveren en ter beschikking stellen)

Wet wegvervoer goederen

art 2.11, lid 4

Verklaring dienstbetrekking (archiveren en ter beschikking stellen)

Wet wegvervoer goederen

art 2.11, lid 5

Regeling wegvervoer goederen

art 13

Ontheffingen

Wet wegvervoer goederen

art 2.11, lid 4

Binnenvaart

   

Rijnvaartverklaring

Binnenvaartbesluit

art 3, lid 1

 

Verordening (EEG) nr 2919 van de Raad van 17 okt 1985

 

Wijziging Rijnvaartverklaring

Binnenvaartbesluit

art 3, lid 2

 

Verordening (EEG) nr 2919 van de Raad van 17 okt 1985

 

Intrekken Rijnvaartverklaring

Binnenvaartbesluit

art 3, lid 3

Certificaat exploitatie Rijnvaartverklaring

Verordening (EEG) nr 2919 van de Raad van 17 okt 1985

Binnenvaartregeling

Hoofdstuk 8

 

art 8.2, lid 2 (nb geen basisbevoegdheid tot afgifte

Gewaarmerkt afschrift Rijnvaartverklaring

Binnenvaartregeling

art 1.4, lid 2

 

Verordening (EEG) nr 2919 van de Raad van 17 okt 1985

 

Bewijs van toelating

Binnenvaartbesluit

art 4, lid 1

Intrekken Bewijs van toelating

Binnenvaartbesluit

art 4, lid 2

Ontheffing vakbekwaamheidseis

Binnenvaartregeling

art 2.6

Ontheffing vaartijden en bemanningssterkte

Binnenvaartwet

art 22, lid 5

Zeevaart en Visserij

   

Afgifte vaarbevoegdheidsbewijs

Zeevaartbemanningswet

art 20

erkenning bewijs beroepsbekwaamheid andere lidstaat (buitenlands diploma) handelsvaart en zeilvaart

Zeevaartbemanningswet

art 22a

Erkenning vaarbevoegdheidsbewijs (ander lidstaat) handelsvaart en zeilvaart

Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart

art 9

Erkenning vaarbevoegdheidsbewijs ander lidstaat of derde land(zeevisvaart)

Zeevaartbemanningswet

art 22

Besluit Zeevisvaartbemanning

art 35 en 22

A/B certificaat voor loodsen

Loodsenwet

art 5

 

Besluit certificaatloodsen

art 2

Bevoegdheden verkeersleiders

   

Initiële afgifte bewijs van bevoegdheid leerling-luchtverkeersleider

Wet luchtvaart

art 2.2 of 2.8a

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 17 en 18

Initiële afgifte bewijs van bevoegdheid luchtverkeersleider

Wet luchtvaart

art 2.2 en 2.8a

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 17 en 18

Verlengen/wijzigen/vernieuwen/wederafgifte bewijs van bevoegdheid leerlingluchtverkeersleider

Wet luchtvaart

art 2.3

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 24

Vernieuwen/wijzigen/wederafgifte bewijs van bevoegdheid verkeersleider

Wet luchtvaart

art 2.3

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 24

Initiële afgifte bewijs van bevoegdheid vluchtinformatieverstrekker

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 17 en 18

Wijzigen, vernieuwen, wederafgifte bewijs van bevoegdheid vluchtinformatieverstrekker

Wet luchtvaart

art 2.3

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 24

Initiële afgifte bewijs van bevoegdheid luchthaveninformatieverstrekker

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 17 en 18

Wijzigen, vernieuwen, wederafgifte bewijs van bevoegdheid luchthaveninformatie-verstrekker

Wet luchtvaart

art 2.3

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 24

Schorsen van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.5

Opleggen van examenverplichting na schorsing van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 36

Intrekken van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.6

Bevoegdheden vliegend personeel

   

Bewijs van bevoegdheid vliegers ATPL, CPL, CFEL, MPL

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2

Bewijs van bevoegdheid vliegers RPL, PPL en CPL-FB

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2

Verlengen, wijzigen of vernieuwen bewijs van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.3

Bewijs van gelijkstelling en erkenning, uitgezonderd m.b.t. medische verklaringen

Wet luchtvaart

art 2.7 en 2.8

Conversie JAA bewijs van bevoegdheid

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

artt. 38 t/m 41

Bevoegdverklaring instructeur (afgifte/verlengen/vernieuwen)

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 3

Bevoegdverklaring LPE

Wet luchtvaart

art 2.2

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 3

Algemene bevoegdverklaring (afgifte/verlengen/vernieuwen)

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 3

Bevoegdverklaring algemeen/bijzonder (nultarief)

   

Ontheffing van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.1 lid 4

Schorsen van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.5

Opleggen van examenverplichting na schorsing van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 36

Intrekken van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.6

Bevoegdheden technisch personeel

   

Afgifte AML

Wet luchtvaart

art 3.30

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2

Afgifte Part-66 AML

Wet luchtvaart

art 3.30

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2

Afgifte AML (motor)ZVT

Wet luchtvaart

art 3.30

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2

Afgifte bijzondere bevoegdverklaring AML

Wet luchtvaart

art 3.30

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2 en 5

Afgifte bevoegdverklaring Part-66 AML

Wet luchtvaart

art 3.30

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2 en 5

Verlengen bijzondere bevoegdverklaring AML

Regeling bijzondere bevoegdverklaringen AML en Part-66-AML

art 6

Vernieuwen/wederafgifte AML

Wet luchtvaart

art 2.3, lid 6

Verlengen bijzondere bevoegdverklaring AML (motor) ZVT

Regeling bijzondere bevoegdverklaringen AML en Part-66-AML

art 6

Schorsen en intrekken van de bovenstaande bevoegdheden

Wet luchtvaart

art 2.5 en 2.6

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 36

 

art 10 en 11

Praktijkexamens

   

Praktijkexamens (toedeling ipex)

Wet luchtvaart

art 2.2

 

Examenreglement

art 15

Praktijkexamens (toedeling minister)

Wet luchtvaart

art 2.2

 

Examenreglement

art 15

Stcrt. 2012, 22781, datum inwerkingtreding 10-11-2012, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-10-2011.

Vergunning

wet- of regelgeving

artikel

Boordcomputerkaarten

   

De verlening, afgifte, weigering, schorsing, intrekking en inname van de boordcomputerkaarten

Bp 2000

art 83, lid 8, onder d

Verzoek om nieuwe geneeskundige verklaring ofwel verklaring omtrent het gedrag.

Bp 2000

art 82, lid 6

Verlening, afgifte, weigering, schorsing, intrekking en inname tijdelijke chauffeurskaarten en ontheffingen chauffeurskaart

BP 2000

art 83, lid 9

 

+Tijdelijke beleidsregel leer-werk-traject

 

Intrekken en schorsen chauffeurspassen

Bp 2000

art 77, lid 2 (oude recht) jo. wijzigingsbesluit artikel IV van het Besluit van 16 oktober 2009 inzake onder meer de boordcomputer taxi (Stb. 472)

Taxi

   

Verlenen vergunning voor taxivervoer

Wp 2000

art 5

Wijzigen vergunning voor taxivervoer (samenstelling v.o.f.)

Wp 2000

art 6, lid 3

Wijzigen vergunning voor taxivervoer (naam of adres)

Wp 2000

art 6, lid 3

Wijzigen bijlage vergunning voor taxivervoer

Wp 2000

art 6

Vergunningsbewijs voor taxivervoer afgeven en invorderen

Wp 2000

art 5a, lid 3

Bp 2000

art 17

Ontheffing vakbekwaamheid taxivervoer

Wp 2000

art 9, lid 2

 

Bp 2000

art 29, lid 2

Overschrijven taxivergunning naar erven of vertegenwoordiger

Wp 2000

art 7.3

Verlenen EG-verklaring taxivervoer

Bp 2000

art 28, lid 4

Afgeven Bewijs van toelating internationaal taxivervoer

Bp 2000

art 116, lid 2

Verzoek om verklaring omtrent gedrag en/of bewijs vakbekwaamheid (tussentijds toetsen van Ondernemersvergunning)

Bp 2000

art 30

Wijzigen, schorsen en intrekken vergunning

Wp 2000

art 99, lid 1

Bus

   

Communautaire vergunning voor busvervoer

Wp 2000

art 5

Bp 2000

art 91

Vo.684/92

art 3bis, lid 2

Wijzigen communautaire vergunning busvervoer

Wp 2000

art 6, lid 3

Bp 2000

art 91

Vo.684/92

art 3bis, lid 2

Verstrekken vergunningbewijzen van een communautaire vergunning of vergunning voor internationaal vervoer

Wp 2000

art 5a, lid 3

Bp 2000

art 17

Vo.684/92

art 3bis lid 2

Ontheffing vakbekwaamheid openbaar vervoer en besloten busvervoer

Wp 2000

art 9, lid 2

Bp 2000

art 29, lid 2

Vergunning geregeld vervoer

Bp 2000

art 91

 

Vo.684/92

art 7 lid 1

Wijzigen vergunning geregeld vervoer

Bp 2000

art 91

 

Vo.684/92

art 7 lid 1

Wijzigen naam onderaannemer

Bp 2000

art 91

 

Vo.684/92

art 7, lid 1

Vergunning pendelvervoer

Bp 2000 i.c.m. Bilaterale overeenk.

art 91

Transito vergunning

Bp 2000 i.c.m. Bilaterale overeenk.

art 91

Attest eigen vervoer binnen de EU

Bp 2000

art 91

Vergunning ongeregeld vervoer met bussen

Bp 2000

art 91

Document (Wit-)Rusland

Bp 2000 i.c.m. Bilatere overeenk.

art 91

Instemming EU vergunning geregeld vervoer

Bp 2000

art 91

Vo.684/92

art 7, lid 1

Instemming EU geregeld transitovervoer

Bp 2000

art 91

 

Vo.684/92

art 7, lid 2

Reisbladenboeken

Vo.684/92

art 11, lid 4

 

BP 2000 i.c.m. Bilatere overeenk.

art 91, lid 2

Intrekken en schorsen vergunning

Wp 2000

art 99, lid 1

Kaarten DT

   

Kaarten DT verlening en intrekking

Regeling tachograafkaarten

artt 2,3,4,5,7 en 9.

Goederenvervoer over de weg

   

Aanwijzingsbeschikkingen uitzendbureau’s

Regeling wegvervoer goederen

art 14

Verklaring ter beschikkingstelling (archiveren en ter beschikking stellen)

Wet wegvervoer goederen

art 2.11, lid 4

Verklaring dienstbetrekking (archiveren en ter beschikking stellen)

Wet wegvervoer goederen

art 2.11, lid 5

Regeling wegvervoer goederen

art 13

Ontheffingen

Wet wegvervoer goederen

art 2.11, lid 4

Binnenvaart

   

Rijnvaartverklaring

Binnenvaartbesluit

art 3, lid 1

 

Verordening (EEG) nr 2919 van de Raad van 17 okt 1985

 

Wijziging Rijnvaartverklaring

Binnenvaartbesluit

art 3, lid 2

 

Verordening (EEG) nr 2919 van de Raad van 17 okt 1985

 

Intrekken Rijnvaartverklaring

Binnenvaartbesluit

art 3, lid 3

Certificaat exploitatie Rijnvaartverklaring

Verordening (EEG) nr 2919 van de Raad van 17 okt 1985

Binnenvaartregeling

Hoofdstuk 8

 

art 8.2, lid 2 (nb geen basisbevoegdheid tot afgifte

Gewaarmerkt afschrift Rijnvaartverklaring

Binnenvaartregeling

art 1.4, lid 2

 

Verordening (EEG) nr 2919 van de Raad van 17 okt 1985

 

Bewijs van toelating

Binnenvaartbesluit

art 4, lid 1

Intrekken Bewijs van toelating

Binnenvaartbesluit

art 4, lid 2

Ontheffing vakbekwaamheidseis

Binnenvaartregeling

art 2.6

Ontheffing vaartijden en bemanningssterkte

Binnenvaartwet

art 22, lid 5

Zeevaart en Visserij

   

Afgifte vaarbevoegdheidsbewijs

Zeevaartbemanningswet

art 20

erkenning bewijs beroepsbekwaamheid andere lidstaat (buitenlands diploma) handelsvaart en zeilvaart

Zeevaartbemanningswet

art 22a

Erkenning vaarbevoegdheidsbewijs (ander lidstaat) handelsvaart en zeilvaart

Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart

art 9

Erkenning vaarbevoegdheidsbewijs ander lidstaat of derde land(zeevisvaart)

Zeevaartbemanningswet

art 22

Besluit Zeevisvaartbemanning

art 35 en 22

A/B certificaat voor loodsen

Loodsenwet

art 5

 

Besluit certificaatloodsen

art 2

Bevoegdheden verkeersleiders

   

Initiële afgifte bewijs van bevoegdheid leerling-luchtverkeersleider

Wet luchtvaart

art 2.2 of 2.8a

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 17 en 18

Initiële afgifte bewijs van bevoegdheid luchtverkeersleider

Wet luchtvaart

art 2.2 en 2.8a

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 17 en 18

Verlengen/wijzigen/vernieuwen/wederafgifte bewijs van bevoegdheid leerlingluchtverkeersleider

Wet luchtvaart

art 2.3

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 24

Vernieuwen/wijzigen/wederafgifte bewijs van bevoegdheid verkeersleider

Wet luchtvaart

art 2.3

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 24

Initiële afgifte bewijs van bevoegdheid vluchtinformatieverstrekker

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 17 en 18

Wijzigen, vernieuwen, wederafgifte bewijs van bevoegdheid vluchtinformatieverstrekker

Wet luchtvaart

art 2.3

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 24

Initiële afgifte bewijs van bevoegdheid luchthaveninformatieverstrekker

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 17 en 18

Wijzigen, vernieuwen, wederafgifte bewijs van bevoegdheid luchthaveninformatie-verstrekker

Wet luchtvaart

art 2.3

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 24

Schorsen van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.5

Opleggen van examenverplichting na schorsing van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 36

Intrekken van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.6

Bevoegdheden vliegend personeel

   

Bewijs van bevoegdheid vliegers ATPL, CPL, CFEL, MPL

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2

Bewijs van bevoegdheid vliegers RPL, PPL en CPL-FB

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2

Verlengen, wijzigen of vernieuwen bewijs van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.3

Bewijs van gelijkstelling en erkenning, uitgezonderd m.b.t. medische verklaringen

Wet luchtvaart

art 2.7 en 2.8

Conversie JAA bewijs van bevoegdheid

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

artt. 38 t/m 41

Bevoegdverklaring instructeur (afgifte/verlengen/vernieuwen)

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 3

Bevoegdverklaring LPE

Wet luchtvaart

art 2.2

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 3

Algemene bevoegdverklaring (afgifte/verlengen/vernieuwen)

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 3

Bevoegdverklaring algemeen/bijzonder (nultarief)

   

Ontheffing van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.1 lid 4

Schorsen van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.5

Opleggen van examenverplichting na schorsing van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 36

Intrekken van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.6

Bevoegdheden technisch personeel

   

Afgifte AML

Wet luchtvaart

art 3.30

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2

Afgifte Part-66 AML

Wet luchtvaart

art 3.30

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2

Afgifte AML (motor)ZVT

Wet luchtvaart

art 3.30

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2

Afgifte bijzondere bevoegdverklaring AML

Wet luchtvaart

art 3.30

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2 en 5

Afgifte bevoegdverklaring Part-66 AML

Wet luchtvaart

art 3.30

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2 en 5

Verlengen bijzondere bevoegdverklaring AML

Regeling bijzondere bevoegdverklaringen AML en Part-66-AML

art 6

Vernieuwen/wederafgifte AML

Wet luchtvaart

art 2.3, lid 6

Verlengen bijzondere bevoegdverklaring AML (motor) ZVT

Regeling bijzondere bevoegdverklaringen AML en Part-66-AML

art 6

Schorsen en intrekken van de bovenstaande bevoegdheden

Wet luchtvaart

art 2.5 en 2.6

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 36

 

art 10 en 11

Praktijkexamens

   

Praktijkexamens (toedeling ipex)

Wet luchtvaart

art 2.2

 

Examenreglement

art 15

Praktijkexamens (toedeling minister)

Wet luchtvaart

art 2.2

 

Examenreglement

art 15

Stcrt. 2012, 22781, datum inwerkingtreding 10-11-2012, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 15-10-2011.

Vergunning

wet- of regelgeving

artikel

Boordcomputerkaarten

   

De verlening, afgifte, weigering, schorsing, intrekking en inname van de boordcomputerkaarten

Bp 2000

art 83, lid 8, onder d

Verzoek om nieuwe geneeskundige verklaring ofwel verklaring omtrent het gedrag.

Bp 2000

art 82, lid 6

Verlening, afgifte, weigering, schorsing, intrekking en inname tijdelijke chauffeurskaarten en ontheffingen chauffeurskaart

BP 2000

art 83, lid 9

 

+Tijdelijke beleidsregel leer-werk-traject

 

Intrekken en schorsen chauffeurspassen

Bp 2000

art 77, lid 2 (oude recht) jo. wijzigingsbesluit artikel IV van het Besluit van 16 oktober 2009 inzake onder meer de boordcomputer taxi (Stb. 472)

Taxi

   

Verlenen vergunning voor taxivervoer

Wp 2000

art 76, lid 1

Wijzigen vergunning voor taxivervoer (samenstelling v.o.f.)

Wp 2000

art 76, lid 6

Wijzigen vergunning voor taxivervoer (naam of adres)

Wp 2000

art 76, lid 6

Wijzigen bijlage vergunning voor taxivervoer

Wp 2000

art 76, lid 6

Vergunningsbewijs voor taxivervoer afgeven en invorderen

Wp 2000

art 76, lid 6

 

Bp 2000

art 76, lid 6

Ontheffing vakbekwaamheid taxivervoer

Wp 2000

art 76, lid 6

 

Bp 2000

art 76, lid 6

Overschrijven taxivergunning naar erven of vertegenwoordiger

Wp 2000

art 7.3

Verlenen erkenning van EG-beroepskwalificaties

Bp 2000

art 28, lid 4

Verzoek om verklaring omtrent gedrag en/of bewijs vakbekwaamheid (tussentijds toetsen van Ondernemersvergunning)

Bp 2000

art 30

Wijzigen, schorsen en intrekken vergunning

Wp 2000

art 99, lid 1

Bus

   

Communautaire vergunning voor busvervoer

Wp 2000

art 5

Bp 2000

art 91

Vo.684/92

art 3bis, lid 2

Wijzigen communautaire vergunning busvervoer

Wp 2000

art 6, lid 3

Bp 2000

art 91

Vo.684/92

art 3bis, lid 2

Verstrekken vergunningbewijzen van een communautaire vergunning of vergunning voor internationaal vervoer

Wp 2000

art 5a, lid 3

Bp 2000

art 17

Vo.684/92

art 3bis lid 2

Ontheffing vakbekwaamheid openbaar vervoer en besloten busvervoer

Wp 2000

art 9, lid 2

Bp 2000

art 29, lid 2

Vergunning geregeld vervoer

Bp 2000

art 91

 

Vo.684/92

art 7 lid 1

Wijzigen vergunning geregeld vervoer

Bp 2000

art 91

 

Vo.684/92

art 7 lid 1

Wijzigen naam onderaannemer

Bp 2000

art 91

 

Vo.684/92

art 7, lid 1

Vergunning pendelvervoer

Bp 2000 i.c.m. Bilaterale overeenk.

art 91

Transito vergunning

Bp 2000 i.c.m. Bilaterale overeenk.

art 91

Attest eigen vervoer binnen de EU

Bp 2000

art 91

Vergunning ongeregeld vervoer met bussen

Bp 2000

art 91

Document (Wit-)Rusland

Bp 2000 i.c.m. Bilatere overeenk.

art 91

Instemming EU vergunning geregeld vervoer

Bp 2000

art 91

Vo.684/92

art 7, lid 1

Instemming EU geregeld transitovervoer

Bp 2000

art 91

 

Vo.684/92

art 7, lid 2

Reisbladenboeken

Vo.684/92

art 11, lid 4

 

BP 2000 i.c.m. Bilatere overeenk.

art 91, lid 2

Intrekken en schorsen vergunning

Wp 2000

art 99, lid 1

Kaarten DT

   

Kaarten DT verlening en intrekking

Regeling tachograafkaarten

artt 2,3,4,5,7 en 9.

Goederenvervoer over de weg

   

Aanwijzingsbeschikkingen uitzendbureau’s

Regeling wegvervoer goederen

art 14

Verklaring ter beschikkingstelling (archiveren en ter beschikking stellen)

Wet wegvervoer goederen

art 2.11, lid 4

Verklaring dienstbetrekking (archiveren en ter beschikking stellen)

Wet wegvervoer goederen

art 2.11, lid 5

Regeling wegvervoer goederen

art 13

Ontheffingen

Wet wegvervoer goederen

art 2.11, lid 4

Binnenvaart

   

Rijnvaartverklaring

Binnenvaartbesluit

art 3, lid 1

 

Verordening (EEG) nr 2919 van de Raad van 17 okt 1985

 

Wijziging Rijnvaartverklaring

Binnenvaartbesluit

art 3, lid 2

 

Verordening (EEG) nr 2919 van de Raad van 17 okt 1985

 

Intrekken Rijnvaartverklaring

Binnenvaartbesluit

art 3, lid 3

Certificaat exploitatie Rijnvaartverklaring

Verordening (EEG) nr 2919 van de Raad van 17 okt 1985

Binnenvaartregeling

Hoofdstuk 8

 

art 8.2, lid 2 (nb geen basisbevoegdheid tot afgifte

Gewaarmerkt afschrift Rijnvaartverklaring

Binnenvaartregeling

art 1.4, lid 2

 

Verordening (EEG) nr 2919 van de Raad van 17 okt 1985

 

Bewijs van toelating

Binnenvaartbesluit

art 4, lid 1

Intrekken Bewijs van toelating

Binnenvaartbesluit

art 4, lid 2

Ontheffing vakbekwaamheidseis

Binnenvaartregeling

art 2.6

Ontheffing vaartijden en bemanningssterkte

Binnenvaartwet

art 22, lid 5

Zeevaart en Visserij

   

Afgifte vaarbevoegdheidsbewijs

Zeevaartbemanningswet

art 20

erkenning bewijs beroepsbekwaamheid andere lidstaat (buitenlands diploma) handelsvaart en zeilvaart

Zeevaartbemanningswet

art 22a

Erkenning vaarbevoegdheidsbewijs (ander lidstaat) handelsvaart en zeilvaart

Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart

art 9

Erkenning vaarbevoegdheidsbewijs ander lidstaat of derde land(zeevisvaart)

Zeevaartbemanningswet

art 22

Besluit Zeevisvaartbemanning

art 35 en 22

A/B certificaat voor loodsen

Loodsenwet

art 5

 

Besluit certificaatloodsen

art 2

Bevoegdheden verkeersleiders

   

Initiële afgifte bewijs van bevoegdheid leerling-luchtverkeersleider

Wet luchtvaart

art 2.2 of 2.8a

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 17 en 18

Initiële afgifte bewijs van bevoegdheid luchtverkeersleider

Wet luchtvaart

art 2.2 en 2.8a

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 17 en 18

Verlengen/wijzigen/vernieuwen/wederafgifte bewijs van bevoegdheid leerlingluchtverkeersleider

Wet luchtvaart

art 2.3

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 24

Vernieuwen/wijzigen/wederafgifte bewijs van bevoegdheid verkeersleider

Wet luchtvaart

art 2.3

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 24

Initiële afgifte bewijs van bevoegdheid vluchtinformatieverstrekker

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 17 en 18

Wijzigen, vernieuwen, wederafgifte bewijs van bevoegdheid vluchtinformatieverstrekker

Wet luchtvaart

art 2.3

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 24

Initiële afgifte bewijs van bevoegdheid luchthaveninformatieverstrekker

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 17 en 18

Wijzigen, vernieuwen, wederafgifte bewijs van bevoegdheid luchthaveninformatie-verstrekker

Wet luchtvaart

art 2.3

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 24

Schorsen van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.5

Opleggen van examenverplichting na schorsing van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 36

Intrekken van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.6

Bevoegdheden vliegend personeel

   

Bewijs van bevoegdheid vliegers ATPL, CPL, CFEL, MPL

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2

Bewijs van bevoegdheid vliegers RPL, PPL en CPL-FB

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2

Verlengen, wijzigen of vernieuwen bewijs van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.3

Bewijs van gelijkstelling en erkenning, uitgezonderd m.b.t. medische verklaringen

Wet luchtvaart

art 2.7 en 2.8

Conversie JAA bewijs van bevoegdheid

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

artt. 38 t/m 41

Bevoegdverklaring instructeur (afgifte/verlengen/vernieuwen)

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 3

Bevoegdverklaring LPE

Wet luchtvaart

art 2.2

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 3

Algemene bevoegdverklaring (afgifte/verlengen/vernieuwen)

Wet luchtvaart

art 2.2

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 3

Bevoegdverklaring algemeen/bijzonder (nultarief)

   

Ontheffing van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.1 lid 4

Schorsen van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.5

Opleggen van examenverplichting na schorsing van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 36

Intrekken van de bovenstaande bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Wet luchtvaart

art 2.6

Bevoegdheden technisch personeel

   

Afgifte AML

Wet luchtvaart

art 3.30

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2

Afgifte Part-66 AML

Wet luchtvaart

art 3.30

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2

Afgifte AML (motor)ZVT

Wet luchtvaart

art 3.30

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2

Afgifte bijzondere bevoegdverklaring AML

Wet luchtvaart

art 3.30

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2 en 5

Afgifte bevoegdverklaring Part-66 AML

Wet luchtvaart

art 3.30

 

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 2 en 5

Verlengen bijzondere bevoegdverklaring AML

Regeling bijzondere bevoegdverklaringen AML en Part-66-AML

art 6

Vernieuwen/wederafgifte AML

Wet luchtvaart

art 2.3, lid 6

Verlengen bijzondere bevoegdverklaring AML (motor) ZVT

Regeling bijzondere bevoegdverklaringen AML en Part-66-AML

art 6

Schorsen en intrekken van de bovenstaande bevoegdheden

Wet luchtvaart

art 2.5 en 2.6

Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

art 36

 

art 10 en 11

Praktijkexamens

   

Praktijkexamens (toedeling ipex)

Wet luchtvaart

art 2.2

 

Examenreglement

art 15

Praktijkexamens (toedeling minister)

Wet luchtvaart

art 2.2

 

Examenreglement

art 15

Naar boven