Beleidsregel IGVO 2010

[Regeling vervallen per 01-08-2021.]
Geldend van 01-08-2012 t/m 31-07-2021

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 mei 2010, nr. VO/FBI 212262, betreffende de bekostiging en inrichting van cursussen Internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs (Beleidsregel IGVO 2010)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 73 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-08-2021]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2021]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. school: een uit de openbare kas bekostigde school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • c. cursus: een cursus IB MYP of een cursus IB DP;

 • d. cursus IB MYP: een cursus International Baccalaureate Middle Years Programme;

 • e. cursus IB DP: een cursus International Baccalaureate Diplom Programme;

Artikel 2. Reikwijdte beleidsregel

[Vervallen per 01-08-2021]

 • 1 Deze beleidsregel heeft betrekking op de wijze waarop de Minister gebruik maakt van de bevoegdheid tot het voor bekostiging in aanmerking brengen van cursussen op het gebied van internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs.

 • 2 Voor bekostiging kunnen in aanmerking worden gebracht een cursus IB MYP en een cursus IB DP gezamenlijk.

Hoofdstuk 2. Aanvraag en bekostiging

[Vervallen per 01-08-2021]

Artikel 3. Aanvraag

[Vervallen per 01-08-2021]

 • 1 Teneinde in aanmerking te komen voor bekostiging van de cursussen IB MYP en IB DP omvat een school ten minste de schoolsoorten voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en hoger algemeen voortgezet onderwijs.

 • 2 Het bevoegd gezag van een school die in aanmerking wil komen voor de bekostiging van een cursus IB MYP en een cursus IB DP, dient daartoe een aanvraag voor beide cursussen in bij de Minister uiterlijk 31 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de bekostiging wordt gevraagd. De aanvraag wordt gestuurd aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, directie Voortgezet Onderwijs, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag.

 • 3 Deze aanvraag gaat vergezeld van een prognose waaruit blijkt dat de beide cursussen IB MYP en IB DP, zodra deze in alle leerjaren worden aangeboden, door ten minste 120 leerlingen zullen worden bezocht, die voldoen aan de toelatingseisen als bedoeld in artikel 8, eerste lid.

 • 4 De prognose heeft betrekking op het aantal leerlingen in het zesde en tiende schooljaar na het tijdstip, bedoeld in het tweede lid. Bij de prognose worden als voedingsgebied aangegeven de regio en gemeenten van waaruit leerlingen afkomstig zullen zijn. Het voedingsgebied strekt zich voor de prognose niet uit tot buiten het Nederlandse grondgebied.

Artikel 4. Beoordeling aanvraag en aanvang bekostiging

[Vervallen per 01-08-2021]

 • 1 Bij de beoordeling van de aanvraag overweegt de Minister of

  • a. de gevraagde cursussen passen binnen het uitgangspunt van een evenwichtige landelijke spreiding van het internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs;

  • b. de betrokken school voldoet aan de voorwaarde als bedoeld in artikel 3, eerste lid; en

  • c. de prognose voldoet aan artikel 3, derde en vierde lid.

 • 2 De Minister beslist binnen 4 maanden op de aanvraag.

 • 3 Indien een cursus die voor bekostiging in aanmerking is gebracht, niet binnen drie jaar na het tijdstip waarop de bekostiging een aanvang had kunnen nemen van start is gegaan, vervalt de aanspraak op bekostiging voor die cursus.

 • 4 Indien een cursus voor bekostiging in aanmerking is gebracht, meldt het bevoegd gezag uiterlijk op 1 mei van een van de jaren, bedoeld in het derde lid, of de cursus op 1 augustus daaraanvolgend van start gaat. Binnen twee maanden na die melding verstrekt de Minister aan de school een bekostigingsbeschikking.

Artikel 5. Leerlingentelling en wijze van bekostiging

[Vervallen per 01-08-2021]

 • 1 Het bevoegd gezag van de school verstrekt bij de jaarlijkse leerlingtelling naar de peildatum 1 oktober aan de Minister een overzicht van het aantal leerlingen dat tot een cursus is toegelaten.

 • 2 De kosten ten behoeve van een cursus worden per kalenderjaar voor bekostiging in aanmerking gebracht.

 • 3 De bekostiging wordt verstrekt voor exploitatiekosten en personele kosten.

 • 4 In verband met de exploitatiekosten stelt de Minister een bedrag per leerling vast, afhankelijk van de soort school waaraan een cursus is verbonden.

 • 5 In verband met de personele kosten stelt de Minister een bedrag per leerling vast, afhankelijk van de soort school waaraan een cursus is verbonden. Voor de leerlingen zoals omschreven in artikel 8, eerste en vierde lid, stelt de minister een toeslag vast voor internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs.

Artikel 6. Inhouding van de bekostiging

[Vervallen per 01-08-2021]

 • 1 De bekostiging kan geheel of gedeeltelijk worden ingehouden, indien het bevoegd gezag in strijd handelt met het bepaalde in deze beleidsregel.

 • 2 De bekostiging wordt opnieuw toegekend, indien blijkt dat de reden voor toepassing van het eerste lid is vervallen.

Artikel 7. Beëindiging van de bekostiging

[Vervallen per 01-08-2021]

 • 1 Indien de cursus IB MYP en de cursus IB DP in alle leerjaren worden aangeboden en gedurende drie opeenvolgende schooljaren gezamenlijk door minder dan 100 leerlingen worden bezocht, wordt de bekostiging met ingang van 1 augustus daaropvolgend beëindigd. Deze 100 leerlingen zijn allen leerlingen in de zin van artikel 8, eerste lid.

 • 2 In de periode dat de cursus nog niet in alle leerjaren wordt aangeboden, wordt de bekostiging beëindigd indien gedurende twee opeenvolgende leerjaren in enig leerjaar dat al werd aangeboden, minder dan 12 leerlingen ingeschreven staan of de cursus volgen.

 • 3 De teldatum is 1 oktober van de in het eerste lid bedoelde leerjaren.

 • 4 Het bevoegd gezag van de school wordt voor 1 mei van het jaar voorafgaand aan het jaar van het beëindigen van de bekostiging door de Minister van het komende besluit op de hoogte gesteld.

Hoofdstuk 3. Toelating, bevordering en verwijdering van leerlingen

[Vervallen per 01-08-2021]

Artikel 8. Toelating

[Vervallen per 01-08-2021]

 • 1 Tot een cursus IB MYP of een cursus IB DP kan als leerling worden toegelaten degene die:

  • a. een andere dan de Nederlandse nationaliteit bezit en van wie ten minste een van de ouders, voogden of verzorgers voor een tijdelijke periode in Nederland of een grensgebied van Nederland werkzaam is;

  • b. de Nederlandse nationaliteit bezit en twee jaar of langer in het buitenland onderwijs heeft genoten vanwege het feit dat ten minste een van de ouders, voogden of verzorgers voor een bepaalde tijd in het buitenland werkzaam was; of

  • c. de Nederlandse nationaliteit bezit, van wie ten minste een van de ouders, voogden of verzorgers blijkens een schriftelijke verklaring van de werkgever binnen twee jaar na het tijdstip van toelating voor ten minste twee jaar in het buitenland werkzaam zal zijn, en die in die periode bij deze ouder, voogd of verzorger zal wonen.

 • 2 Voor een cursus IB MYP geldt verder dat als leerling slechts kan worden toegelaten degene die:

  • a. op het moment van de aanvang van het eerste schooljaar ten minste de leeftijd van 11 jaar heeft bereikt, en

  • b. voldoende onderwijs heeft genoten om het onderwijs aan de cursus IB MYP met vrucht te kunnen volgen.

 • 3 Voor een cursus IB DP geldt verder dat als leerling slechts kan worden toegelaten degene die:

  • a. een cursus IB MYP met goed gevolg heeft afgerond, of

  • b. voldoende onderwijs heeft genoten om het onderwijs aan de cursus IB DP met vrucht te kunnen volgen.

 • 4 Tot de cursus IB DP, verbonden aan het United World College te Maastricht, kan in afwijking van het eerste lid ook als leerling worden toegelaten degene die een andere dan de Nederlandse nationaliteit bezit en overigens niet aan de voorwaarden, bedoeld in dat lid, voldoet.

 • 5 Tot de cursus IB DP kan tevens worden toegelaten een in Nederland woonachtige leerling die niet behoort tot de categorie bedoeld in het eerste lid, op voorwaarde dat die leerling:

  • a. in het bezit is van een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs of van een bewijsstuk dat hij onvoorwaardelijk is bevorderd tot het vijfde leerjaar van een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en

  • b. in staat is het onderwijs in de Engelse taal te volgen blijkens een door de leerling over te leggen bewijsstuk, een en ander ten genoege van het bevoegd gezag.

 • 6 Het bevoegd gezag beslist over toelating van een leerling.

Artikel 9. Toelating en geldelijke bijdrage

[Vervallen per 01-08-2021]

Toelating tot de cursus IB MYP, de cursus IB DP en de pilot IB DP is afhankelijk van de voldoening van een geldelijke bijdrage op grond van een overeenkomst tussen de ouders, voogden of verzorgers van de leerling en de school. Het bevoegd gezag stelt de hoogte van de geldelijke bijdrage per leerjaar vast.

Artikel 10. Bevordering en verwijdering

[Vervallen per 01-08-2021]

Ten aanzien van de voorwaardelijke bevordering, de schorsing en de verwijdering van een leerling zijn de desbetreffende artikelen 12, 13, 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 4. Inrichting van het onderwijs en de afsluiting daarvan

[Vervallen per 01-08-2021]

Artikel 13. Cursus IB MYP

[Vervallen per 01-08-2021]

 • 1 De cursus IB MYP heeft een duur van vier of vijf jaar. Per schooljaar volgen de leerlingen een aantal lessen dat ten minste overeenkomt met 950 uren.

 • 2 De cursus IB MYP is erop gericht:

  • a. de leerlingen de mogelijkheid te bieden proeven af te leggen voor het International Baccalaureate Middle Years Certificate of voor deelcertificaten daarvan, dan wel examen af te leggen voor het International General Certificate of Secondary Education of voor deelcertificaten daarvan;

  • b. de leerlingen de mogelijkheid te bieden om het onderwijs te volgen in het eerste leerjaar van de cursus IB DP; en

  • c. de leerlingen de mogelijkheid te bieden om tussentijds, na ieder cursusjaar, het onderwijs te vervolgen in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, het hoger algemeen voortgezet onderwijs of het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs in de eigen school of een andere school.

 • 3 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de leerlingen gedurende de cursus IB MYP in voldoende mate onderwijs kunnen volgen in de Nederlandse taal en kennis kunnen nemen van de Nederlandse cultuur. Daartoe richt het bevoegd gezag het curriculum van de cursus IB MYP zodanig in dat ten minste 10% van de lessen in het Nederlands wordt gegeven.

 • 4 De leerlingen van de cursus IB MYP volgen ten minste onderwijs in de vakken Engelse taal (English language), Engelse letterkunde (English literature), Nederlandse taal (Dutch language), een derde moderne taal (a third modern language), geschiedenis (history), aardrijkskunde (geography), beide laatste vakken eventueel te geven als geïntegreerde maatschappijvakken (humanities), wiskunde (mathematics), biologie (biology), natuurkunde (physics), scheikunde (chemistry), de laatste drie vakken eventueel te geven als natuurwetenschappen (integrated science), kunstvakken (arts) en lichamelijke opvoeding (physical education).

Artikel 14. Cursus IB DP

[Vervallen per 01-08-2021]

 • 1 De cursus IB DP heeft een cursusduur van twee jaar. In het eerste leerjaar volgen de leerlingen een aantal lessen dat tenminste overeenkomt met 950 uren onderwijs per jaar en in het tweede leerjaar volgen de leerlingen een aantal lessen dat overeenkomt met 700 uren onderwijs per jaar.

 • 2 De cursus IB DP is erop gericht de leerlingen de mogelijkheid te bieden examen af te leggen voor het International Baccalaureate Diplom.

 • 3 De leerlingen van de cursus IB MYP volgen ten minste onderwijs in de vakken Language A1, Second Language, Individuals and Societies, Experimental Sciences, Mathematics and Computer Science en Arts. Voorts omvat het curriculum onderwijs dat leerlingen in staat stelt deel te nemen aan het Extended Essay, Theory of Knowledge en Creativity, Action and Service.

 • 4 Voor een leerling die de Nederlandse nationaliteit als enige nationaliteit bezit, is tevens het volgen van onderwijs in het vak Nederlands verplicht.

Artikel 15. Afsluiting cursussen

[Vervallen per 01-08-2021]

 • 1 Het bevoegd gezag stelt een examenreglement vast.

 • 2 Het bevoegd gezag stelt de leerlingen die het laatste leerjaar van de cursus IB MYP volgen, in de gelegenheid ter afsluiting van hun opleiding proeven af te leggen voor het International Baccalaureate Middle Years Certificate of voor deelcertificaten daarvan dan wel examen af te leggen voor het International General Certificate of Secondary Education of voor deelcertificaten daarvan.

 • 3 Het bevoegd gezag stelt de leerlingen die het tweede leerjaar van de cursus IB DP volgen in de gelegenheid ter afsluiting van hun opleiding examen af te leggen voor het International Baccalaureate Diplom volgens de daarvoor geldende regels. Voor het afnemen van de examens is toestemming vereist van de International Baccalaureate Organisation te Genève. Voor een leerling die de Nederlandse nationaliteit als enige nationaliteit bezit, is tevens het afleggen van examen in het vak Nederlands verplicht. Leerlingen bedoeld in artikel 8, vijfde lid, leggen het examen Nederlands af op het hoogste niveau.

Artikel 17. Benoeming en bevoegdheden van het onderwijzend personeel

[Vervallen per 01-08-2021]

Met betrekking tot de benoeming en bevoegdheden van leraren voor de cursus IB MYP en de cursus IB DP is het bepaalde bij of krachtens de artikelen 33 tot en met 36 van de Wet op het voortgezet onderwijs van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

 • a. voor onderwijs op het niveau hoger algemeen voortgezet onderwijs de eerste drie leerjaren onderscheidenlijk het vierde en vijfde leerjaar van de cursus IB MYP worden aangemerkt als de eerste drie leerjaren onderscheidenlijk het vierde en het vijfde leerjaar van een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs; en

 • b. het eerste en het tweede leerjaar van de cursus IB DP worden aangemerkt als het vijfde en zesde leerjaar van een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-08-2021]

Artikel 19. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2021]

 • 1 Deze beleidsregel treedt met uitzondering van de artikelen 11, 12, 16 en 18 in werking met ingang van de dag na de datum van de uitgifte van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 2008.

 • 2 De artikelen 11, 12 en 16 treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze beleidsregel wordt geplaatst, en werken terug tot en met 1 november 2006.

 • 3 Artikel 18 treedt in werking met ingang van 1 augustus 2012.

Artikel 20. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2021]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel IGVO 2010.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina