Besluit tot intrekking instellingsbesluiten bedrijfscommissies

Geldend van 01-09-2010 t/m heden

Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 27 mei 2010 tot intrekking van de instellingsbesluiten van de bedrijfscommissies in de marktsector

De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;

Gelet op de artikelen 37, 38 en 43 van de Wet op de ondernemingsraden;

Gelet op artikel 5 van de Instellingsverordening Bestuurskamer;

Gehoord de naar het oordeel van de Bestuurskamer voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;

Besluit:

Artikel 1

Artikel 3

Een verzoek om bemiddeling als bedoeld in artikel 36, derde lid, van de Wet op de ondernemingsraden, dat in behandeling is bij één van de bedrijfscommissies ingesteld bij de in artikel 1 of artikel 2 genoemde besluiten, wordt vanaf de datum van intrekking van het instellings- of aanwijzingsbesluit van de desbetreffende bedrijfscommissie behandeld door de Bedrijfscommissie Markt I dan wel de Bedrijfscommissie Markt II, afhankelijk van de sector waartoe de betrokken onderneming behoort.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en de Staatscourant.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2010, met uitzondering van artikel 1, vierde tot en met negentiende lid, en artikel 2, die in werking treden met ingang van 1 september 2010.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit tot intrekking instellingsbesluiten bedrijfscommissies.

Den Haag, 27 mei 2010

Voorzitter,

A.H.G. Rinnooy Kan

Secretaris,

D.B. Modderman

Terug naar begin van de pagina