Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen 2010

Geraadpleegd op 02-10-2023.
Geldend van 05-05-2010 t/m 28-12-2017

Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen 2010

De Staatssecretaris van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Bij afwezigheid of verhindering van de functionaris, bedoeld in het eerste lid, treedt een door die functionaris schriftelijk aangewezen plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid of verhindering in diens plaats.

Artikel 2

Inzake het verlenen van ontheffingen of vrijstellingen als bedoeld in artikel 1 van deze regeling wordt de defensie veiligheidsraad gevaarlijke stoffen vooraf geïnformeerd.

Artikel 3

Bij de uitoefening van de machtiging respectievelijk het mandaat, bedoeld in artikel 1 van deze regeling, brengt de functionaris, bedoeld in artikel 1 van deze regeling, in de ondertekening van stukken die op basis hiervan worden ondertekend, de machtiging respectievelijk het mandaat tot uitdrukking door het opnemen van de volgende formule:

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

voor deze,

Aanduiding van de functie

Handtekening

Naam en voorzover van toepassing de militaire rang

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant en de serie ministeriële publicaties.

’s-Gravenhage, 20 april 2010

De

Staatssecretaris

van Defensie,

J.G. de Vries

Naar boven