Regeling teboekgestelde luchtvaartuigen 2005

Geraadpleegd op 17-07-2024.
Geldend van 24-11-2006 t/m heden

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. De openbare registers voor luchtvaartuigen

Artikel 2

Hoofdstuk 2 van de Kadasterregeling 1994 is van overeenkomstige toepassing op de openbare registers voor luchtvaartuigen, met dien verstande dat:

 • a. op het afschrift van een stuk dat in papieren vorm wordt aangeboden, de tekst ‘Hypotheken 3’ of ‘Hypotheken 4’ voorafgegaan wordt door de afkorting ‘LU’, en

 • b. de opbergeenheid waarin afschriften van de stukken die in papieren vorm zijn aangeboden, worden opgeborgen, wordt aangeduid met de letters ‘LU’.

Artikel 3

Indien een stuk ter inschrijving wordt aangeboden en niet vereist is dat tevens een afschrift van dit stuk wordt aangeboden, maakt de Dienst een afschrift van dit stuk, dat voldoet aan de artikelen 11c van de Kadasterregeling 1994 en 2, onderdeel a.

Hoofdstuk 3. Wijze waarop de registratie voor luchtvaartuigen wordt gehouden en bijgehouden

Artikel 5

De registratie voor luchtvaartuigen bestaat uit:

 • a. een algemeen register dat per luchtvaartuig met het nummer van teboekstelling de gegevens bevat, bedoeld in artikel 92, tweede lid, van de wet, een verwijzing naar stukken die tot bijhouding hebben geleid, alsmede een weergave van vroegere toestanden;

 • b. een lexicografische naamwijzer betreffende rechthebbenden, die verwijst naar de nummers van teboekstelling;

 • c. een lexicografische naamwijzer betreffende luchtvaartuigen, verwijzende naar het nummer van teboekstellingen en bevattende het nationaliteits- en inschrijvingskenmerk van het luchtvaartuig. Indien het luchtvaartuig een naam voert, wordt deze tevens vermeld.

Artikel 6

 • 1 Omtrent de wijze van bijhouding van de registratie voor luchtvaartuigen zijn de artikelen 37, 38, eerste lid, 39, 41, 46 tot en met 49, 51, eerste lid, 84 en 93 van de Kadasterregeling 1994 voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing, met inachtneming van hetgeen in het tweede tot en met vierde lid is bepaald.

 • 2 Artikel 39, tweede lid, van de Kadasterregeling 1994 is van overeenkomstige toepassing op een teboekstelling, doorhaling van de teboekstelling, alsmede wijzigingen en aanvullingen van de gegevens inzake een luchtvaartuig.

 • 3 Indien de inschrijving in de openbare registers een hypotheek of beslag betreft, worden bovendien vermeld de naam, voornamen en gekozen woonplaats van de schuldeiser dan wel beslaglegger en het desbetreffende bedrag.

 • 4 Indien een ingeschreven stuk een wijziging of aanvulling van de in het derde lid bedoelde gegevens betreft, worden de in de registratie voor luchtvaartuigen vermelde gegevens met het ingeschreven stuk in overeenstemming gebracht.

Artikel 7

In geval van teboekstelling van een luchtvaartuig dat reeds in een register heeft teboek gestaan, wordt in het algemeen register vermeld: ‘heeft teboek gestaan in het register te ........................... met teboekstellingskenmerk ............................................’ onder invulling van de desbetreffende gegevens.

Artikel 8

 • 1 Indien de teboekstelling van een luchtvaartuig wordt doorgehaald, geeft de bewaarder hiervan terstond kennis aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, per adres de beheerder van het register van Nederlandse burgerluchtvaartuigen te Hoofddorp.

Hoofdstuk 4. Verstrekking van inlichtingen

Artikel 9

 • 1 De Dienst verstrekt op verzoek afschriften of uittreksels betreffende de in de registratie voor luchtvaartuigen te boek gestelde stukken, dan wel getuigschriften omtrent het al dan niet bestaan van inschrijvingen betreffende luchtvaartuigen, als bedoeld in artikel 99 van de wet. De artikelen 119 en 126 van de Kadasterregeling 1994 zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 2 De bewaarder waarmerkt afschriften en uittreksels in papieren vorm door in het afschrift of het uittreksel de volgende door hem te ondertekenen verklaring op te nemen: ‘Voor eensluidend afschrift (onderscheidenlijk uittreksel)’, gevolgd door zijn naam, voorletters en functie.

 • 3 De bewaarder waarmerkt getuigschriften in papieren vorm door hierop zijn naam, voorletters en functie te vermelden en het getuigschrift te ondertekenen.

 • 4 De bewaarder waarmerkt afschriften, uittreksels en getuigschriften in elektronische vorm door hieraan een afzonderlijk bestand toe te voegen, waarin zijn opgenomen zijn naam, de naam van het kantoor van de Dienst, de datum van afgifte en de verklaring dat de gegevens overeenstemmen met de bij de Dienst berustende gegevens.

Artikel 9a

De raadpleging van de kadastrale registratie voor luchtvaartuigen geschiedt door het verlenen van inzage aan de kantoren van de Dienst die voor het publiek zijn opengesteld, via het in paragraaf 3.6 van de technische handleiding genoemde internetadres of door middel van een permanente aansluiting op de geautomatiseerde kadastrale registratie en door het verstrekken van inlichtingen, door middel van de telefoon of telefax.

Artikel 10

 • 1 Het uittreksel uit de registratie voor luchtvaartuigen bevat een weergave van de in de registratie voor luchtvaartuigen opgenomen actuele gegevens. Een uittreksel inzake een niet-actuele toestand wordt zoveel mogelijk verstrekt in de vorm van een mechanische reproductie van het desbetreffende stuk.

 • 2 Het bewijs van doorhaling van de teboekstelling van een luchtvaartuig bevat desverlangd tevens een verklaring dat er geen derden zijn te wier gunste inschrijvingen of voorlopige aantekeningen bestaan dan wel dat degenen ten gunste van wie een inschrijving of voorlopige aantekening ten aanzien van het luchtvaartuig bestaat, schriftelijk hebben verklaard dat zij toestemming tot doorhaling van de teboekstelling hebben verleend dan wel zijn voldaan.

Artikel 11

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 12 van de M.t.l. wordt zo spoedig mogelijk nadat een luchtvaartuig is teboekgesteld of de teboekstelling is doorgehaald, aan belanghebbenden een weergave van de gegevens in het algemeen register gezonden. In een begeleidende brief wordt, onder vermelding van het nummer van teboekstelling, vermeld of sprake is van een teboekstelling of van de doorhaling daarvan.

Hoofdstuk 5. Overige en slotbepalingen

Artikel 12

De bewaarder die in de uitoefening van zijn ambt ontdekt of vermoedt dat een misdrijf is gepleegd of een overtreding is begaan, genoemd in artikel 389ter onderscheidenlijk artikel 447a van het Wetboek van Strafrecht, doet hiervan onder mededeling van alle hem bekende ter zake dienende feiten aangifte bij het Openbaar Ministerie.

Artikel 13

De stukken betreffende luchtvaartuigen die niet worden ingeschreven, doch ten kantore worden bewaard zoals de processen verbaal van inbeslagneming in een vreemde taal en andere akten in een vreemde taal waarvan een translaat wordt ingeschreven, ontvangen een doorlopend volgnummer per jaar en worden op dit volgnummer bewaard.

Artikel 14

Artikel 15

 • 3 Artikel 111 van de Kadasterregeling 1994 is van overeenkomstige toepassing op de vorm van de beslissing van de ambtenaar op bezwaarschriften, waarbij bezwaar is gemaakt tegen de beslissing op een zodanig verzoek dan wel tegen de beslissing tot een ambtshalve herstel van een kennelijke misslag, alsmede op de brief waarbij de desbetreffende beslissing aan de belanghebbende wordt bekendgemaakt. Het in artikel 111, tweede lid, van de Kadasterregeling 1994 bedoelde model voor de in de vorige zin bedoelde brief wordt aangepast naar de omstandigheden.

Artikel 16

De artikelen 147 en 148 van de Kadasterregeling 1994 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de wijze waarop de in artikel 116 van de wet bedoelde vergissingen, verzuimen, kennelijke misslagen en andere onregelmatigheden worden hersteld voor zover zij betreffen de openbare registers voor luchtvaartuigen en de registratie voor luchtvaartuigen.

Artikel 19

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling teboekgestelde luchtvaartuigen 2005.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen.

Apeldoorn, 26 november 2004

Raad van Bestuur,

Th. A. J. Burmanje

Naar boven