Regeling gebruik gegevens bron

[Regeling vervallen per 01-07-2020.]
Geldend van 23-12-2017 t/m 31-07-2018

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 april 2010, nr. WJZ/177628 (1758), houdende regels over het gebruik van gegevens uit het basisregister onderwijs door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het onderwijs (Regeling gebruik gegevens bron)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op de artikelen 2.3.6c, derde lid, en 2.5.5c, vierde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, 164c, vierde lid, van de Wet op de expertisecentra, 178c, vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs en 103d, vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemeen

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-07-2020]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Paragraaf 2. Gebruik gegevens op grond van de artikelen 2.3.6c, derde lid, en 2.5.5c, vierde lid, van de WEB

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 2. Te verstrekken gegevens

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 3. Wijze van verstrekking

[Vervallen per 01-07-2020]

Bij de verstrekking, bedoeld in artikel 2, wordt het persoonsgebonden nummer voor de Minister en de inspectie elk afzonderlijk vervangen door een ander nummer of een code op een zodanige wijze dat de deelnemer of de voormalige deelnemer niet geïdentificeerd of identificeerbaar is, en wordt de geboortedatum vervangen als volgt:

 • a. voor de levering aan de Minister door de leeftijd van de deelnemer op 1 augustus, 30 september, 1 oktober en 31 december van het kalenderjaar waarin de peildatum valt en

 • b. voor de levering aan de inspectie door de leeftijd van de deelnemer op de eerste dag van elk kwartaal van het studiejaar waarop de gegevens betrekking hebben.

Artikel 4. Tijdstippen van verstrekking gegevens met betrekking tot bepaalde perioden

[Vervallen per 01-07-2020]

 • 1 De verstrekking van de gegevens, bedoeld in artikel 2, die worden gespecificeerd overeenkomstig het bepaalde krachtens de artikelen 2.3.6a, derde lid, eerste volzin en 2.5.5a, eerste volzin, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, gebeurt op de volgende tijdstippen:

  • a. op 15 november en 8 maart de voorlopige gegevens omtrent de inschrijvingen op 1 oktober van het desbetreffende studiejaar, en op 8 maart de voorlopige gegevens omtrent de inschrijvingen op 1 februari van het desbetreffende studiejaar,

  • b. op 15 november de voorlopige gegevens omtrent de resultaten, examens en diploma’s in het studiejaar voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar,

  • c. op 15 november de voorlopige gegevens omtrent de in- en uitschrijvingen in het studiejaar voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar,

  • d. op 8 maart de voorlopige gegevens omtrent de examens in het kalenderjaar, voorafgaand aan het desbetreffende kalenderjaar,

  • e. op 8 juli de gegevens, voor zover het beroepsonderwijs betreft na accountantscontrole, omtrent de inschrijvingen op 1 oktober en 1 februari van het desbetreffende studiejaar,

  • f. op 8 juli de gegevens, voor zover het beroepsonderwijs betreft na accountantscontrole, omtrent de examens in het kalenderjaar voorafgaand aan het desbetreffende kalenderjaar,

  • g. op 8 juli de gegevens omtrent de in- en uitschrijvingen in het studiejaar voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar.

 • 2 De gegevens, bedoeld in het eerste lid, kunnen op een latere datum worden verstrekt voor zover zij op de voorgeschreven datum nog niet beschikbaar zijn.

 • 3 Onverminderd het eerste lid worden de gegevens omtrent de examens onmiddellijk na opname in het basisregister onderwijs aan de inspectie verstrekt.

Paragraaf 3. Gebruik gegevens op grond van de artikelen 164c, vierde lid, van de WEC en 178c, vierde lid, van de WPO

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 5. Te verstrekken gegevens

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 6. Wijze van verstrekking

[Vervallen per 01-07-2020]

Bij de verstrekking, bedoeld in artikel 5, wordt het persoonsgebonden nummer voor de Minister en de inspectie elk afzonderlijk vervangen door een ander nummer of een code op een zodanige wijze dat de leerling of de voormalige leerling niet geïdentificeerd of identificeerbaar is, en wordt de geboortedatum vervangen als volgt:

 • a. voor de levering aan de Minister door de leeftijd van de leerling op de voor de bekostiging van belang zijnde peildata, en

 • b. voor de levering aan de inspectie door de leeftijd van de leerling op de eerste dag van elk kwartaal.

Artikel 7. Tijdstippen van verstrekking gegevens met betrekking tot bepaalde perioden

[Vervallen per 01-07-2020]

De verstrekking, bedoeld in artikel 5, gebeurt wekelijks.

Paragraaf 5. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-07-2020]

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2020]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 01-07-2020]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gebruik gegevens bron.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet

Terug naar begin van de pagina