Regeling monitoring kaderrichtlijn water

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 19-11-2015 t/m 31-03-2022

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 6 april 2010, nr. BJZ2010006068, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, houdende bepalingen met betrekking tot het vaststellen van een monitoringsprogramma ter uitvoering van richtlijn nr. 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PbEU L 327) en de beschikking van de Europese Commissie van 30 oktober 2008 tot vaststelling van de indelingswaarden voor de monitoringssystemen van de lidstaten die het resultaat zijn van de intercalibratie, overeenkomstig richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 332) (Regeling monitoring kaderrichtlijn water)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op:

richtlijn nr. 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PbEG L 327);

de beschikking van de Europese Commissie van 30 oktober 2008 tot vaststelling van de indelingswaarden voor de monitoringssystemen van de lidstaten die het resultaat zijn van de intercalibratie, overeenkomstig richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie (PbEU L 332), en

de artikelen 15 en 16, zesde lid, van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • besluit: Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009;

 • intercalibratiebeschikking: beschikking van de Europese Commissie van 30 oktober 2008 tot vaststelling van de indelingswaarden voor de monitoringssystemen van de lidstaten die het resultaat zijn van de intercalibratie, overeenkomstig richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 332);

 • kwaliteitselement: kwaliteitselement dat is vermeld in bijlage V, paragraaf 1.1, bij de kaderrichtlijn water;

 • Stowa-rapport voor natuurlijke watertypen: rapport ‘Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2015–2021’, rapportnummer 2012-31, ISBN 978.90.5773.569.1, van de Stichting toegepast onderzoek waterbeheer, zoals gepubliceerd op: http://www.stowa.nl/;

 • Stowa-rapport voor sloten en kanalen: rapport ‘Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderrichtlijn Water 2015–2021’, rapportnummer 2012-34, ISBN 978.90.5773.571.4, van de Stichting toegepast onderzoek waterbeheer, zoals gepubliceerd op: http://www.stowa.nl/.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Voor de operationalisering van de algemene definities van de ecologische toestand, die in bijlage V, de tabellen 1.2.1 tot en met 1.2.4, van de kaderrichtlijn water zijn opgenomen, ten behoeve van de opstelling en uitvoering van het monitoringsprogramma wordt voor elk van de in Nederland voorkomende typen natuurlijke waterlichamen voor de in bijlage V, paragraaf 1.1, van de kaderrichtlijn water vermelde kwaliteitselementen, uitgezonderd specifieke verontreinigende stoffen, het met inachtneming van de intercalibratiebeschikking opgestelde Stowa-rapport voor natuurlijke watertypen gehanteerd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 In het monitoringsprogramma wordt ten behoeve van de toepassing van artikel 6, eerste lid, van het besluit bepaald dat een oppervlaktewater-lichaam voor een kwaliteitselement voldoet aan de richtwaarde voor de goede ecologische toestand van het type natuurlijk oppervlaktewater-lichaam waartoe het waterlichaam behoort, indien het oppervlaktewater-lichaam blijkens de monitoringsresultaten:

  • a. voor specifieke verontreinigende stoffen geen hogere concentratie van een in de bijlage bij deze regeling vermelde stof bevat dan de waarde die daarin voor de desbetreffende stof is vermeld, en

  • b. voor de andere kwaliteitselementen voldoet aan alle waarden, die voor deze kwaliteitselementen voor het type natuurlijk oppervlaktewaterlichaam waarin het desbetreffende waterlichaam is ingedeeld, zijn opgenomen in het Stowa-rapport voor natuurlijke watertypen.

 • 2 In het monitoringsprogramma wordt ten behoeve van de toepassing van artikel 6, tweede lid, van het besluit bepaald dat een sterk veranderd of kunstmatig oppervlaktewaterlichaam voor een kwaliteitselement voldoet aan het vereiste van een goed ecologisch potentieel, indien het oppervlaktewaterlichaam blijkens de monitoringsresultaten voldoet aan de specificaties die voor het kwaliteitselement zijn vastgesteld in:

  • a. het beheerplan voor de rijkswateren, indien het rijkswateren betreft;

  • b. het regionale waterplan, indien het regionale wateren betreft.

 • 3 Voor de indeling van een oppervlaktewaterlichaam in een type natuurlijk oppervlaktewaterlichaam worden de karakteriseringen gehanteerd, die voor de onderscheiden typen natuurlijke oppervlaktewaterlichamen zijn opgenomen in het Stowa-rapport voor natuurlijke watertypen. Indien sprake is van een kunstmatig oppervlaktewaterlichaam kan voor de indeling daarvan tevens gebruik worden gemaakt van het Stowa-rapport voor sloten en kanalen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 In het monitoringsprogramma wordt ten behoeve van de indeling van een oppervlaktewaterlichaam of een grondwaterlichaam in een toestandsklasse van de chemische toestand uitgegaan van de laagste toestandsklasse waarin het waterlichaam blijkens de monitoringsresultaten voor een in bijlage I, onderscheidenlijk bijlage II, bij het besluit vermelde stof is ingedeeld.

 • 2 In het monitoringsprogramma wordt ten behoeve van de indeling van een oppervlaktewaterlichaam in een toestandsklasse voor specifieke verontreinigende stoffen uitgegaan van de laagste toestandsklasse waarin het waterlichaam blijkens de monitoringsresultaten voor een in de bijlage bij deze regeling vermelde stof is ingedeeld.

 • 3 In het monitoringsprogramma worden ten behoeve van de indeling van een natuurlijk oppervlaktewaterlichaam in een toestandsklasse van de ecologische toestand de grenzen tussen de in artikel 16, vijfde lid, onderdeel a, 2°, van het besluit onderscheiden toestandsklassen vastgesteld in overeenstemming met het Stowa-rapport voor natuurlijke watertypen.

 • 4 In het monitoringsprogramma wordt bepaald dat de indeling van een sterk veranderd of kunstmatig oppervlaktewaterlichaam in een toestandsklasse van het ecologisch potentieel plaatsvindt met toepassing van de ‘Handreiking MEP/GEP, handreiking voor vaststellen van status, ecologische doelstellingen en bijpassende maatregelenpakketten voor niet-natuurlijke wateren’ van de Projectgroep Implementatie Handreiking, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, van november 2005. Hierbij wordt uitgegaan van het goede ecologisch potentieel dat voor het waterlichaam is vastgesteld in:

  • a. voor rijkswateren: het beheerplan voor de rijkswateren;

  • b. voor regionale wateren: het regionale waterplan.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De Minister van Infrastructuur en Milieu stelt het monitoringsprogramma vast met inachtneming van richtlijn 2009/90/EG van de Commissie van de Europese Unie van 31 juli 2009 tot vaststelling van technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand krachtens Richtlijn 2000/90/EG van het Europees Parlement en de Raad.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling monitoring kaderrichtlijn water.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 april 2010

De

Minister

van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.C. Huizinga-Heringa

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage behorende bij artikel 3, eerste lid, onder a, en artikel 4, tweede lid, van de Regeling monitoring kaderrichtlijn water

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Tabel Indicatoren voor de goede ecologische kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen (specifieke verontreinigende stoffen)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze bijlage heeft betrekking op de monitoring van de kwaliteitselementen van de ecologische toestand, onderscheidenlijk het ecologische potentieel, die in bijlage V, paragraaf 1.1, bij de kaderrichtlijn water zijn opgenomen als ‘specifieke synthetische verontreinigende stoffen’ en ‘specifieke niet-synthetische verontreinigende stoffen’. De in de tabel opgenomen concentratiewaarden voor specifieke verontreinigende stoffen zijn vastgesteld overeenkomstig de procedure, die is beschreven in bijlage V, paragraaf 1.2.6, bij de kaderrichtlijn water, met dien verstande dat bij de toepassing van deze procedure tevens rekening is gehouden met de toxiciteit van chemische stoffen voor mensen en dieren via het aquatische milieu en de lijst van stoffen die is opgenomen in bijlage VIII bij de kaderrichtlijn water. De indeling van een oppervlaktewaterlichaam in een van de toestandsklassen waarin de ecologische toestand, onderscheidenlijk het ecologisch potentieel, is onderverdeeld vindt plaats overeenkomstig het monitoringsprogramma, aan de hand van de omschrijvingen die zijn opgenomen in bijlage V, paragraaf 1.2, de tabellen 1.2.1 tot en met 1.2.5, bij de kaderrichtlijn water.

Tabel Indicatoren voor de goede ecologische kwaliteit oppervlaktewaterlichamen (stoffen)

EG-nr

CAS

Stofnaam

Jaargemiddelde waarde van de concentratie voor landoppervlaktewateren

(µg/l)

Uitgedrukt als

Jaargemiddelde waarde van de concentratie voor andere oppervlaktewateren

(µg/l)

Uitgedrukt als

Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie voor landoppervlaktewateren

(µg/l)

Uitgedrukt als

Maximaal aanvaardbare waarde van de concentratie voor andere Oppervlaktewateren

[µg/l]

Uitgedrukt als

4

7440-38-2

Arseen (en anorganische verbindingen daarvan)

0,5

opgelost, AC correctie mogelijk

0,6

opgelost, AC correctie mogelijk

8

opgelost, AC correctie mogelijk

1,1

opgelost, AC correctie mogelijk

5

2642-71-9

Azinfos-ethyl

0,0011

totaal

0,00011

totaal

0,011

totaal

0,0011

totaal

6

86-50-0

Azinfos-methyl

0,0065

totaal

0,0013

totaal

0,014

totaal

0,0028

totaal

9

100-44-7

Benzylchloride (alfa-chloortolueen)

0,02

totaal

0,02

totaal

n.a.

 

n.a.

 

10

98-87-3

Benzylideenchloride (alfa,alfa-dichloortolueen)

0,0034

totaal

0,0034

totaal

n.a.

 

n.a.

 

19

106-47-8

4-Chlooraniline

0,22

totaal

0,057

totaal

1,2

totaal

0,12

totaal

49,

50,

51

683-18-1,

818-08-6,

1002-53-5

Dibutyltin (kation)

0,13

totaal

0,09

totaal

0,28

totaal

0,21

totaal

65

78-87-5

1,2-Dichloorpropaan

280

totaal

28

totaal

1.300

totaal

130

totaal

69

15165-67-0

Dichloorprop-P

1,0

totaal

0,13

totaal

7,6

totaal

0,76

totaal

73

60-51-5

Dimethoaat

0,07

totaal

0,07

totaal

0,7

totaal

0,7

totaal

79

100-41-4

Ethylbenzeen

65

totaal

10

totaal

220

totaal

22

totaal

80

122-14-5

Fenitrothion

0,009

totaal

n.a.

 

n.a.

 

n.a.

 

81

55-38-9

Fenthion

0,003

totaal

n.a.

 

n.a.

 

n.a.

 

88

330-55-2

Linuron

0,17

totaal

n.a.

 

0,29

totaal

n.a.

 

89

121-75-5

Malathion

0,013

totaal

n.a.

 

n.a.

 

n.a.

 

90

94-74-6

MCPA

1,4

totaal

0,14

totaal

15

totaal

1,5

totaal

91

93-65-2

Mecoprop-P

18

totaal

1,8

totaal

160

totaal

16

totaal

94

7786-34-7

Mevinfos

0,00017

totaal

0,000017

totaal

0,017

totaal

0,0017

totaal

95

1746-81-2

Monolinuron

0,15

totaal

n.a.

 

0,15

totaal

n.a.

 

97

1113-02-6

Omethoate

1,2

totaal

n.a.

 

n.a.

 

n.a.

 

–99

56-55-3

Benz(a)anthraceen

0,00064

totaal

0,00027

totaal

0,28

totaal

0,012

totaal

     

3 µg/kg

concentratie in biota

3 µg/kg

concentratie in biota

       

–99

218-01-9

Chryseen

0,0029

totaal

0,0014

totaal

0,17

totaal

0,008

totaal

     

30 µg/kg

concentratie in biota

30 µg/kg

concentratie in biota

       

–99

85-01-8

Fenantreen

1,2

totaal

1,1

totaal

7,2

totaal

6,7

totaal

100

56-38-2

Parathion

0,005

totaal

n.a.

 

n.a.

 

n.a.

 

–100

298-00-0

Parathion-methyl

0,011

totaal

n.a.

 

n.a.

 

n.a.

 

105

1698-60-8

Pyrazon (Chloridazon)

27

totaal

n.a.

 

190

 

n.a.

 

113

24017-47-8

Triazophos

0,001

totaal

0,0001

 

0,02

 

0,002

totaal

114

126-73-8

Tributylfosfaat

66

totaal

6,6

 

170

 

17

totaal

116

52-68-6

Trichloorfon

0,001

totaal

n.a.

 

n.a.

 

n.a.

 

125 – 127

900-95-8,

639-58-7,

76-87-9

Trifenyltinacetaat,

Trifenyltinchloride, Trifenyltinhydroxide

0,00024

totaal trifenyltin

0,00023

totaal trifenyltin

0,49

totaal trifenyltin

0,47

totaal

129

108-38-3

Xylenen

17

totaal; geldt voor de som van de isomeren

1,7

totaal; geldt voor de som van de isomeren

244

totaal; geldt voor de som van de isomeren

49

totaal; geldt voor de som van de isomeren

132

25057-89-0

Bentazon

73

totaal

7,3

totaal

450

totaal

45

totaal

A

7440-32-6

Titaan

20

opgelost, AC correctie mogelijk

n.a.

 

n.a.

 

n.a.

 

B

7440-42-8

Borium

180

opgelost, AC correctie mogelijk

n.a.

 

450

opgelost, AC correctie mogelijk

n.a.

 

C

7440-61-1

Uranium

0,17

opgelost, AC correctie mogelijk

n.a.

 

8,6

opgelost, AC correctie mogelijk

n.a.

 

D

13494-80-9

Tellurium

100

opgelost, AC correctie mogelijk

n.a.

 

n.a.

 

n.a.

 

E

7440-22-4

Zilver

0,01

opgelost, AC correctie mogelijk

0,081

opgelost, AC correctie mogelijk

(zie noot 1)

0,01

opgelost, AC correctie mogelijk

0,081

opgelost, AC correctie mogelijk

(zie noot 1)

F

556-67-2

Octamethylcyclotetrasiloxaan

0,2

totaal

0,044

totaal

n.a.

 

n.a.

 
     

7,9 mg/kg

concentratie in biota

7,9 mg/kg

concentratie in biota

       
 

71751-41-2

Abamectine

0,001

totaal

0,0000035

totaal

0,018

totaal

0,0009

totaal

 

14798-03-9

Ammonium-N

0,304

(zie noot 2)

 

n.a.

 

0,608

(zie noot 2)

 

n.a.

 
 

7440-36-0

Antimoon

5,6

opgelost, geen AC correctie mogelijk

n.a.

 

200

opgelost, AC correctie mogelijk

n.a.

 
 

7440-39-3

Barium

73

opgelost, geen AC correctie mogelijk

n.a.

 

148

opgelost, AC correctie mogelijk

n.a.

 
 

7440-41-7

Beryllium

0,08

opgelost, AC correctie mogelijk

n.a.

 

0,813

opgelost, AC correctie mogelijk

n.a.

 
 

133-06-2

Captan

0,34

totaal

n.a.

 

0,34

totaal

n.a.

 
 

10605-21-7

Carbendazim

0,6

totaal

n.a.

 

0,6

totaal

n.a.

 
 

101-21-3

Chloorprofam

4,0

totaal

0,8

totaal

43

totaal

4,3

totaal

 

15545-48-9

Chloortoluron

0,4

totaal

0,04

totaal

2,3

 

0,23

totaal

 

7440-47-3

Chroom

3,4

som van chroom(III) en chroom(VI); opgelost, AC correctie mogelijk

0,6

som van chroom(III) en chroom(VI); opgelost, AC correctie mogelijk

n.a.

 

n.a.

 
 

52918-63-5

Deltamethrin

0,0000031

totaal

n.a.

 

0,00031

totaal

n.a.

 
 

333-41-5

Diazinon

0,037

totaal

n.a.

 

n.a.

 

n.a.

 
 

163515-14-8

Dimethanamid-P

0,13

totaal

n.a.

 

1,6

totaal

n.a.

 
 

66230-04-4

Esfenvaleraat

0,0001

totaal

n.a.

 

0,00085

totaal

n.a.

 
 

22224-92-6

Fenamiphos

0,012

totaal

n.a.

 

0,027

totaal

n.a.

 
 

72490-01-8

Fenoxycarb

0,0003

totaal

n.a.

 

0,026

totaal

n.a.

 
 

23560-59-0

Heptenofos

0,002

totaal

0,0002

totaal

0,02

totaal

0,002

totaal

 

138261-41-3

Imidacloprid

0,0083

totaal

0,00083

totaal

0,2

totaal

0,02

totaal

 

91465-08-6

Lambda-cyhalothrin

0,00002

totaal

n.a.

 

0,00047

totaal

n.a.

 
 

74223-64-6

Metsulfuron-methyl

0,01

totaal

n.a.

 

0,03

totaal

n.a.

 
 

7440-48-4

Kobalt

0,2

opgelost, geen AC correctie mogelijk

n.a.

 

1,36

opgelost, AC correctie mogelijk

0,21

opgelost, AC correctie mogelijk

 

7440-50-8

Koper

2,4

(zie noot 3)

opgelost, geen AC correctie mogelijk

1,1

opgelost, AC correctie mogelijk

n.a.

 

n.a.

 
 

67129-08-2

Metazachloor

0,08

totaal

0,008

 

0,48

totaal

0,048

totaal

 

18691-97-9

Methabenzthiazuron

1,8

totaal

n.a.

 

n.a.

 

n.a.

 
 

51218-45-2

Metolachloor

0,4

totaal; waarde is van toepassing op S-metolachloor en het racemisch mengsel

n.a.

 

2,1

totaal; waarde is van toepassing op S-metolachloor en het racemisch mengsel

n.a.

 
 

7439-98-7

Molybdeen

136

opgelost, geen AC correctie mogelijk

n.a.

 

340

opgelost, AC correctie mogelijk

n.a.

 
 

23103-98-2

Pirimicarb

0,09

totaal

n.a.

 

1,8

totaal

n.a.

 
 

29232-93-7

Pirimifos-methyl

0,0005

totaal

n.a.

 

0,0016

totaal

n.a.

 
 

114-26-1

Propoxur

0,01

totaal

n.a.

 

n.a.

 

n.a.

 
 

96489-71-3

Pyridaben

0,0017

totaal

0,00094

totaal

0,0062

totaal

0,0012

totaal (=opgelost)

 

95737-68-1

Pyriproxyfen

0,00003

totaal

n.a.

 

0,026

totaal

n.a.

 
 

7782-49-2

Selenium

0,052

opgelost, geen AC correctie mogelijk

n.a.

 

24,6

opgelost, AC correctie mogelijk

2,6

opgelost, AC correctie mogelijk

 

83121-18-0

Teflubenzuron

0,0012

totaal

n.a.

 

0,0017

totaal

n.a.

 
 

5915-41-3

Terbutylazine

0,2

totaal

n.a.

 

1,3

totaal

n.a.

 
 

7440-28-0

Thallium

0,05

opgelost, geen AC correctie mogelijk

n.a.

 

0,76

opgelost, AC correctie mogelijk

0,34

 
 

7440-31-5

Tin

0,6

opgelost, AC correctie mogelijk

n.a.

 

36

opgelost, AC correctie mogelijk

n.a.

 
 

57018-04-9

Tolclofos-methyl

1,2

totaal

n.a.

 

7,1

 

n.a.

 
 

7440-62-2

Vanadium

3,5

opgelost, AC correctie mogelijk

n.a.

 

n.a.

 

n.a.

 
 

7440-66-6

Zink

7,8

(zie noot 3)

opgelost, AC correctie mogelijk

3

opgelost, AC correctie mogelijk

15,6

opgelost, AC correctie mogelijk

n.a.

 

1 Deze waarde geldt bij saliniteit van 34‰, overeenkomend met de saliniteit in de Noordzee. Bij toetsing wordt rekening gehouden met de actuele saliniteit in het waterlichaam.

2 Deze waarde is uitgedrukt in mg N (NH4-N + NH3-N)/l, en geldt bij een pH van 7,7 en een temperatuur van 15° C. In het monitoringsprogramma wordt bepaald dat bij toetsing van de resultaten van de monitoring een correctie wordt toegepast, waarbij rekening wordt gehouden met de actuele pH en temperatuur.

3 Bij toetsing van de resultaten van de monitoring kan een correctie worden toegepast, waarbij rekening wordt gehouden met waterkwaliteitsparameters die de biologische beschikbaarheid van metalen beïnvloeden.

Naar boven