Besluit vaststelling monitoringsprogramma kaderrichtlijn water

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 09-06-2023.
Geldend van 19-11-2015 t/m 31-12-2020

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 6 april 2010, nr. BJZ2010006069, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, tot vaststelling van het monitoringsprogramma, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 13, eerste lid, van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009;

Besluiten:

Artikel 1

Het monitoringsprogramma bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009, bestaat voor de stroomgebieddistricten, genoemd in artikel 1.2, eerste lid, van de Waterwet, uit de volgende documenten:

 • a. ‘Draaiboek monitoring grondwater KRW’, oktober 2013, vastgesteld in het Cluster monitoring van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, rapportage en evaluatie op 5 december 2013;

 • b. ‘Protocol voor toestand- en trendbeoordeling van grondwaterlichamen KRW’, maart 2013, vastgesteld in het Cluster monitoring, rapportage en evaluatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op 5 december 2013;

 • c. ‘Protocol voor de beoordeling van de chemische toestand van Grondwaterlichamen’ van het RIVM van 2008; Protocol voor toestand- en trendbeoordeling van grondwaterlichamen KRW, maart 2013, vastgesteld in het Cluster monitoring, rapportage en evaluatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op 5 december 2013;

 • d. ‘Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2015–2021’, Stowa rapport 2012-31;

 • e. ‘Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderrichtlijn Water 2015–2021’, Stowa rapport 2012-34;

 • f. ‘Handreiking MEP/GEP; Handreiking voor vaststellen van status, ecologische doelstellingen en bijpassende maatregelenpakketten voor niet-natuurlijke wateren’, Projectgroep Implementatie Handreiking van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, november 2005;

 • g. ‘Richtlijn KRW Monitoring Oppervlaktewater en Protocol Toetsen & Beoordelen, 2014’, vastgesteld in het Cluster monitoring, rapportage en evaluatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op 26 juni 2014;

 • h. Factsheets monitoring, versie 2015, zoals gepubliceerd op: www.waterkwaliteitsportaal.nl/;

 • j. de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water;

 • k. 'Protocol voor monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW', vastgesteld in het Programmateam Water van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op 17 september 2015;

 • l. 'Protocol voor monitoring en toetsing schelpdierwateren', vastgesteld in het Programmateam Water van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op 17 september 2015.

Artikel 2

Het monitoringsprogramma, bedoeld in artikel 1, of een onderdeel daarvan als bedoeld in artikel 13, vierde lid, van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 of een bijstelling van dat programma of onderdeel wordt bekendgemaakt op de volgende website: www.kaderrichtlijnwater.nl

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling monitoringsprogramma kaderrichtlijn water.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 april 2010

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.C. Huizinga-Heringa

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Naar boven