Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen

Geldend van 26-04-2019 t/m heden

Besluit van 22 februari 2010, houdende regels over de verdeling van diverse decentralisatie- en integratie-uitkeringen aan provincies en gemeenten (Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Minister van Financiën van 3 juli 2009, CZW/WVOB 2009-0000360518;

Gelet op artikel 13, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet;

De Raad van State gehoord (advies van 30 juli 2009, nr. W04.09.0232/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 februari 2010, CZW/WVOB; 2010-0000052656, uitgebracht mede namens de Minister van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Uitkeringen aan provincies

Artikel 2c. Regionale luchthavens

 • 1 Ten behoeve van de overgang van het bevoegde gezag over de regionale luchthavens naar de provincies ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2c, in 2009 de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2010 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2c-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2011 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2c-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2012 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2c-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 5 In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2c-5, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 6 In het jaar 2014 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2c-6, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 2i. Externe veiligheid

 • 1 In het jaar 2011 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2i, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2012 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2i-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2i-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2014 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2i-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 2n. Waddenfonds

 • 1 In het jaar 2011 ontvangt de provincie Fryslân € 33.000.000.

 • 2 In het jaar 2012 ontvangt de provincie Fryslân € 95.369.000.

 • 3 In het jaar 2013 ontvangt de provincie Fryslân € 36.824.000.

 • 4 In het jaar 2014 ontvangt de provincie Fryslân € 38.690.000.

Artikel 2q. Beter benutten

 • 1 In het jaar 2012 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2q, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2q-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 2r. DU Ontwikkel / OEM-variabel

 • 1 In het jaar 2012 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2r, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2r-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2014 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2r-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 2u. Monumenten

 • 1 In het jaar 2012 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2u, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2u-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2014 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2u-3, de in die bijlage genoemde uitkering3

Artikel 2w. Zwemwaterrichtlijn EU

 • 1 In het jaar 2012 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2w, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2w-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2014 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2w-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 2x. Natuur

 • 1 In het jaar 2012 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2x, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2x-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2014 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2x-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 2y. Afsluitdijk

 • 1 In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2y, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2014 ontvangt de provincie Groningen € 500.000.

Artikel 2aa. Life Sciences Park Oss

In het jaar 2013 ontvangt de provincie Noord-Brabant € 1.600.000.

Artikel 2dd. Natuur

In het jaar 2014 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2dd, de in de bijlage genoemde uitkering.

§ 2. Uitkeringen aan gemeenten

Artikel 5. Beeldende kunst en vormgeving

Voor het stimuleren van beeldende kunst en vormgeving ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 5, met ingang van 2009 jaarlijks de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 6. Bewonersinitiatieven wijken

Voor bewonersinitiatieven ter verbetering van de leefbaarheid en versterking van de sociale cohesie in wijken ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 6, in de jaren 2008 tot en met 2011 de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 7. Bibliotheekvoorzieningen in kleinere gemeenten

Voor het verbeteren van bibliotheekvoorzieningen ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 7, in de jaren 2008 tot en met 2012 jaarlijks de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 9. Combinatiefuncties brede school sport en cultuur

Voor het bekostigen van combinatiefuncties ter bevordering van brede scholen met sport en cultuur ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 9, in de jaren 2008 en 2009 jaarlijks de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 13. Homo-emancipatiebeleid

Voor het verbeteren van de sociale acceptatie van homoseksualiteit en het bestrijden van discriminatie, intimidatie en geweld tegen homoseksuelen ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 13, in de jaren 2008 tot en met 2011 de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 16. Participatie van vrouwen uit etnische minderheden

Voor de bevordering van de participatie van vrouwen uit etnische minderheden ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 16, in de jaren 2008 tot en met 2011 de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 18. Pilot gemengde scholen

Bijlage 18 wordt voor de jaren 2010 en 2011 voor de in die bijlage genoemde gemeenten gewijzigd.

Artikel 20. Polarisatie en radicalisering

De gemeenten, genoemd in bijlage 20a, ontvangen in de jaren 2010 en 2011 het in die bijlage genoemde bedrag.

Artikel 21. Regionale fraudeplatforms

Voor deelname aan het landelijk netwerk interventieteams fraudebestrijding ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 21, met ingang van 2007 jaarlijks € 222.857.

Artikel 24. Tijdbeleid

Voor de flexibilisering van de openings- en arbeidstijden van zorg- en dienstverleners ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 24, in het jaar 2008 € 50.000.

Artikel 25. TSIOC

Voor de kosten van formatieplaatsen voor opsporing en controle in het kader van de intensivering van de handhaving van de Wet werk en bijstand ontvangen de gemeenten genoemd in bijlage 25 in de jaren 2007 tot en met 2010 jaarlijks de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 27. Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning

Voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning ontvangen de gemeenten:

 • a. in het jaar 2007 de uitkering genoemd in bijlage 27a.

 • b. met ingang van 2008 jaarlijks een uitkering waarbij de verdeelmaatstaven genoemd in bijlage 27b worden gehanteerd voor de verdeling van het totale beschikbare bedrag voor de uitkering. Artikel 3, derde tot en met vijfde lid, van het Besluit financiële verhouding 2001 is van overeenkomstige toepassing op deze uitkering;

 • c. De gemeenten, genoemd in bijlage 27c, ontvangen voor het jaar 2008 op basis van de in onderdeel b genoemde maatstaven het in die bijlage genoemde bedrag.

 • d. De gemeenten, genoemd in bijlage 27d, ontvangen voor het jaar 2009 op basis van de in onderdeel b genoemde maatstaven het in die bijlage genoemde bedrag.

 • e. Bijlage 27d vervalt en wordt vervangen door de in dit besluit opgenomen bijlage 27e.

 • f. De gemeenten, genoemd in bijlage 27f, ontvangen voor het jaar 2010 op basis van de in onderdeel b genoemde maatstaven het in die bijlage genoemde bedrag.

 • g. Met ingang van 2011 ontvangen gemeenten jaarlijks een uitkering waarbij de verdeelmaatstaven genoemd in bijlage 27g worden gehanteerd voor de verdeling van het totaal beschikbare bedrag voor de uitkering. Artikel 3, derde tot en met vijfde lid, van het Besluit financiële verhoudingen 2001 is van overeenkomstige toepassing op deze uitkering;

 • h. De gemeenten, genoemd in bijlage 27h, ontvangen voor het jaar 2011 op basis van de in onderdeel g genoemde verdeelmaatstaven het in die bijlage genoemde bedrag.

 • i. De gemeenten, genoemd in bijlage 27i, ontvangen voor het jaar 2012 op basis van de in onderdeel g genoemde verdeelmaatstaven, het in die bijlage genoemde bedrag.

 • j. De gemeenten, genoemd in bijlage 27j, ontvangen voor het jaar 2013 op basis van de in onderdeel g genoemde verdeelmaatstaven, het in die bijlage genoemde bedrag.

 • k. De gemeenten, genoemd in bijlage 27k, ontvangen voor het jaar 2014 op basis van de in onderdeel g genoemde verdeelmaatstaven, het in die bijlage genoemde bedrag.

Artikel 29. Wijkactieplannen

Voor de financiering van wijkactieplannen ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29, in de jaren 2008 tot en met 2010 de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29j. Herstructurering bedrijventerreinen

 • 1 Voor de herstructurering van bedrijventerreinen ontvangen de in bijlage 29j genoemde gemeenten in 2009 de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2010 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29j-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29j-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29j-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 5 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29j-5, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 6 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29j-6, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29k. Buurtsportcoaches

 • 1 Voor de realisatie van combinatiefuncties bij brede scholen ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29k, in het jaar 2009 voor de tweede tranche de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2010 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29k-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29k-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29k-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 5 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29k-5, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 6 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29k-6, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29o. Spoorse doorsnijdingen tweede tranche

 • 1 Voor het opheffen of verminderen van de barrièrewerking van het spoor ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29o, in 2009 de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2010 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29o-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29o-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29o-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 5 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29o-5, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29ij. Gezond in de stad

 • 1 In het jaar 2010 ontvangen gemeenten, genoemd in bijlage 29ij, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ij-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29y-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ij-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 5 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ij-5, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29dd. Jeugd

 • 1 In het jaar 2010 ontvangen gemeenten, genoemd in bijlage 29dd, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29dd-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29dd-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29dd-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 5 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29dd-5, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29jj. Versterking peuterspeelzaalwerk

 • 1 In het jaar 2010 ontvangen gemeenten, genoemd in bijlage 29jj, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29jj-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29jj-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29jj-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 5 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29jj-5, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29kk. Vrouwenopvang

 • 1 In het jaar 2010 ontvangen gemeenten, genoemd in bijlage 29kk, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29kk-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29kk-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29kk-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 5 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29kk-5, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29oo. Bestaand Rotterdams gebied

 • 1 In 2011 ontvangt de gemeente Rotterdam € 2.527.000.

 • 2 In het jaar 2012 ontvangt de gemeente Rotterdam € 2.527.000.

 • 3 In het jaar 2013 ontvangt de gemeente Rotterdam € 2.527.000.

 • 4 In het jaar 2014 ontvangt de gemeente Rotterdam € 2.527.000.

Artikel 29pp. Eigen kracht

 • 1 In 2011 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29pp, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29pp-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29pp-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29pp-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29ss. Centra voor Jeugd en Gezin

 • 1 Voor de Centra voor Jeugd en Gezin ontvangen de gemeenten: Met ingang van 2012 jaarlijks via een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds een bedrag waarbij de verdeelmaatstaven genoemd in bijlage 29ss-a worden gehanteerd voor de verdeling van het totale beschikbare bedrag voor de uitkering.

 • 2 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ss-b, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ss-c, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ss-d, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29vv. Kwaliteitssprong Zuid

 • 1 In het jaar 2012 ontvangt de gemeente Rotterdam € 1.400.000.

 • 2 In het jaar 2013 ontvangt de gemeente Rotterdam € 1.400.000.

 • 3 In het jaar 2014 ontvangt de gemeente Rotterdam € 1.400.000.

Artikel 29ww. LHBT emancipatiebeleid

 • 1 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ww, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ww-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ww-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29xx. Maatschappelijke opvang

Voor de maatschappelijke opvang ontvangen de gemeenten:

 • a. Met ingang van 2010 jaarlijks via een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds een bedrag waarbij de verdeelmaatstaven genoemd in bijlage 29xx-a worden gehanteerd voor de verdeling van het totale beschikbare bedrag voor de uitkering.

 • b. In het jaar 2010 de in bijlage 29xx-b genoemde bedragen.

 • c. De gemeenten, genoemd in bijlage 29xx-c, ontvangen voor het jaar 2011 op basis van de in onderdeel a genoemde maatstaven het in die bijlage genoemde bedrag.

 • d. De gemeenten, genoemd in bijlage 29xx-d, ontvangen voor het jaar 2012 op basis van de in onderdeel a genoemde maatstaven het in die bijlage genoemde bedrag.

 • e. De gemeenten, genoemd in bijlage 29xx-e, ontvangen voor het jaar 2013 op basis van de in onderdeel a genoemde maatstaven het in die bijlage genoemde bedrag.

 • f. De gemeenten, genoemd in bijlage 29xx-f, ontvangen voor het jaar 2014 op basis van de in onderdeel a genoemde maatstaven het in die bijlage genoemde bedrag.

Artikel 29aaa. Quick wins binnenhavens

 • 1 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29aaa, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2013 ontvangt de gemeente Waalwijk € 4.643.000.

Artikel 29bbb. Vsv-programmagelden RMC-regio’s G4

 • 1 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29bbb, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29bbb-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29bbb-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29ccc. We Can Young

 • 1 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ccc, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ccc-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ccc-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29fff. Jeugdwerkloosheid

In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29fff, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29ggg. Veiligheidshuizen

 • 1 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ggg, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ggg-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29iii. Zichtbare schakel

 • 1 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29iii, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29iii-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29jjj. Vergunningverlening, toezicht en handhaving

In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29jjj, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29kkk. Regionaal actieplan «investeren in perspectief»

In het jaar 2014 ontvangt de gemeente Delfzijl € 500.000.

Artikel 29mmm. Faciliteitenbesluit opvangcentra

In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29mmm, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29nnn. Implementatie Participatiewet

In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29nnn, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29ooo. IOSD Kwaliteitsprojecten

In het jaar 2014 ontvangt de gemeente Midden-Delftland € 8.835.000.

Artikel 29ppp. Koopkrachttegemoetkoming

In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ppp, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29qqq. Meetsysteem Geluidsnet

In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29qqq, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29rrr. Ondersteuning raadsman Loppersum

In het jaar 2014 ontvangt de gemeente Loppersum € 93.000.

Artikel 29ttt. Pilot Participatieverklaring

In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ttt de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29uuu. Spoorwegverbinding Roosendaal

In het jaar 2014 ontvangt de gemeente Roosendaal € 5.000.000.

Artikel 29vvv. Mantelzorg

In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29vvv, de in die bijlage genoemde bedragen.

§ 3. Uitkeringen aan zowel gemeenten als provincies

Artikel 31. Cultuurparticipatie

Voor de uitvoering van het programma cultuurparticipatie ontvangen de provincies de uitkering, genoemd in bijlage 31a en de gemeenten genoemd in bijlage 31b jaarlijks in de jaren 2009 tot en met 2012 de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 31b. Bedrijventerreinen (Topperprojecten)

 • 1 In het jaar 2010 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31b, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2011 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 31b-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2012 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 31b-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 31b-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 5 In het jaar 2014 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 31b-5, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 31c. Bodemsanering

 • 1 In het jaar 2010 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31c, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31c-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31c-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31c-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 5 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31c-5, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 31e. Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn

 • 1 In het jaar 2010 ontvangen de gemeente Assen € 13.039.000 en provincies, genoemd in bijlage 31e, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31e-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2012 ontvangen de gemeente en provincies, genoemd in bijlage 31e-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2013 ontvangt de provincie Groningen € 10.468.000.

 • 5 In het jaar 2014 ontvangen de provincie en gemeenten, genoemd in bijlage 31e-4, de in die bijlagen genoemde uitkering.

 • 6 In het jaar 2014 ontvangt de provincie Groningen € 12.259.000.

Artikel 31i. Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV)

 • 1 In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31i, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31i-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31i-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 4 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31i-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 31j. Nationale gebiedsontwikkelingen

 • 1 In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31j, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31j-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31j-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31j-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 31k. Green Deal

 • 1 In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31k, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31k-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31k-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31k-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 31m. Sterke regio’s

 • 1 In het jaar 2011 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31m, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2012 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 31m-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2013 ontvangen de gemeente en provincies, genoemd in bijlage 31m-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2014 ontvangen de gemeente en provincies, genoemd in bijlage 31m-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 31n. Invoeringskosten Jeugdzorg

 • 1 In het jaar 2012 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31n, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 2 In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 31n-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

 • 3 In het jaar 2014 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 31n-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

artikel 31o. Stimuleringsregeling Oversampling WoOn

In het jaar 2014 ontvangen de provincies en gemeenten, genoemd in bijlage 31o, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 31p. Erfgoed en ruimte

In het jaar 2014 ontvangen de provincies en gemeenten, genoemd in bijlage 31p, de in die bijlage genoemde uitkering.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 februari 2010

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de zestiende maart 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage 2. , genoemd in artikel 2: Stimuleringsbudget collectief particulier opdrachtgeverschap

[Vervallen per 21-05-2011]

Bijlage 2c. genoemd in artikel 2c. Regionale luchthavens

Provincie

Uitkering 2009

Groningen

€ 7.952

Fryslân

€ 19.949

Drenthe

€ 7.132

Overijssel

€ 16.970

Gelderland

€ 17.353

Utrecht

€ 2.651

Noord-Holland

€ 28.174

Zuid-Holland

€ 13.992

Zeeland

€ 15.467

Noord-Brabant

€ 21.028

Limburg

€ 15.139

Flevoland

€ 5.301

Totaal

€ 171.108

Bijlage 2c-2. genoemd in artikel 2c. Regionale luchthavens

Provincie

Uitkering 2010

Groningen

€ 43.702

Fryslân

€ 110.616

Drenthe

€ 36.863

Overijssel

€ 101.902

Gelderland

€ 97.694

Utrecht

€ 15.917

Noord-Holland

€ 169.178

Zuid-Holland

€ 71.507

Zeeland

€ 92.875

Noord-Brabant

€ 119.753

Limburg

€ 83.683

Flevoland

€ 24.310

Totaal

€ 968.000

Bijlage 2c-3. genoemd in artikel 2c. Regionale luchthavens

Provincie

Uitkering 2011

Groningen

€ 41.696

Fryslân

€ 137.680

Drenthe

€ 61.140

Overijssel

€ 49.366

Gelderland

€ 177.858

Utrecht

€ 44.936

Noord-Holland

€ 89.870

Zuid-Holland

€ 118.230

Zeeland

€ 59.118

Noord-Brabant

€ 134.271

Limburg

€ 53.902

Flevoland

€ 22.467

Totaal

€ 990.534

Bijlage 2c-4. genoemd in artikel 2c. Regionale luchthavens

Provincie

Uitkering 2012

 

Drenthe

€ 56.437

 

Flevoland

€ 20.739

 

Fryslân

€ 130.823

 

Gelderland

€ 164.177

 

Groningen

€ 38.489

 

Limburg

€ 49.756

 

Noord-Brabant

€ 123.942

 

Noord-Holland

€ 86.649

 

Overijssel

€ 45.569

 

Utrecht

€ 41.479

 

Zeeland

€ 66.109

 

Zuid-Holland

€ 109.135

 

Totaal

€ 933.304

 

Bijlage 2c-5. genoemd in artikel 2c. Regionale luchthavens

Provincie

Uitkering 2013

Drenthe

€ 56.437

Flevoland

€ 20.739

Fryslân

€ 130.823

Gelderland

€ 164.177

Groningen

€ 38.489

Limburg

€ 49.756

Noord-Brabant

€ 123.942

Noord-Holland

€ 86.649

Overijssel

€ 45.569

Utrecht

€ 41.479

Zeeland

€ 66.109

Zuid-Holland

€ 109.135

Totaal

€ 933.304

Bijlage 2c-6. genoemd in artikel 2c. Regionale luchthavens

Provincie

Uitkering 2014

Drenthe

€ 56.437

Flevoland

€ 20.739

Fryslân

€ 130.823

Gelderland

€ 164.177

Groningen

€ 38.489

Limburg

€ 49.756

Noord-Brabant

€ 123.942

Noord-Holland

€ 86.649

Overijssel

€ 45.569

Utrecht

€ 41.479

Zeeland

€ 66.109

Zuid-Holland

€ 109.135

Totaal

€ 933.304

Bijlage 2d. , genoemd in artikel 2d. Stimulering lokale klimaatinitiatieven (SLOK) provincies

[Vervallen per 14-04-2012]

Bijlage 2i. genoemd in artikel 2i. Externe veiligheid

Provincie

Uitkering 2011

Groningen

€ 896.000

Fryslân

€ 771.000

Drenthe

€ 498.000

Overijssel

€ 1.252.000

Gelderland

€ 2.314.000

Utrecht

€ 961.000

Noord-Holland

€ 2.249.000

Zuid-Holland

€ 4.966.000

Zeeland

€ 904.000

Noord-Brabant

€ 3.374.000

Limburg

€ 1.481.000

Flevoland

€ 334.000

Totaal

€ 20.000.000

Bijlage 2i-2. genoemd in artikel 2i. Externe veiligheid

Provincie

Uitkering 2012

 

Drenthe

€ 498.000

 

Flevoland

€ 334.000

 

Fryslân

€ 771.000

 

Gelderland

€ 2.314.000

 

Groningen

€ 896.000

 

Limburg

€ 1.481.000

 

Noord-Brabant

€ 3.374.000

 

Noord-Holland

€ 2.249.000

 

Overijssel

€ 1.252.000

 

Utrecht

€ 961.000

 

Zeeland

€ 904.000

 

Zuid-Holland

€ 4.966.000

 

Totaal

€ 20.000.000

 

Bijlage 2i-3. genoemd in artikel 2i. Externe veiligheid

Provincie

Uitkering 2013

Drenthe

€ 498.000

Flevoland

€ 334.000

Fryslân

€ 771.000

Gelderland

€ 2.314.000

Groningen

€ 896.000

Limburg

€ 1.481.000

Noord-Brabant

€ 3.374.000

Noord-Holland

€ 2.249.000

Overijssel

€ 1.252.000

Utrecht

€ 961.000

Zeeland

€ 904.000

Zuid-Holland

€ 4.966.000

Totaal

€ 20.000.000

Bijlage 2i-4. genoemd in artikel 2i. Externe veiligheid

Provincie

Uitkering 2014

Drenthe

€ 498.000

Flevoland

€ 334.000

Fryslân

€ 771.000

Gelderland

€ 2.314.000

Groningen

€ 896.000

Limburg

€ 1.481.000

Noord-Brabant

€ 3.374.000

Noord-Holland

€ 2.249.000

Overijssel

€ 1.252.000

Utrecht

€ 961.000

Zeeland

€ 904.000

Zuid-Holland

€ 4.966.000

Totaal

€ 20.000.000

Bijlage 2q. genoemd in artikel 2q. Beter benutten

Provincie

Uitkering 2012

 

Groningen

€ 750.000

 

Overijssel

€ 520.000

 

Totaal

€ 1.270.000

 

Bijlage 2q-2. genoemd in artikel 2q. Beter benutten

Provincie

Uitkering 2013

Groningen

€ 4.500.000

Overijssel

€ 480.000

Totaal

€ 4.980.000

Bijlage 2r. genoemd in artikel 2r. DU Ontwikkel / OEM-variabel

Provincie

Uitkering 2012

 

Drenthe

€ 25.252.850

 

Flevoland

€ 21.887.693

 

Fryslân

€ 23.197.475

 

Gelderland

€ 6.743.816

 

Groningen

€ 17.260.966

 

Limburg

€ 27.094.848

 

Noord-Brabant

€ 50.283.421

 

Noord-Holland

€ 65.848.597

 

Overijssel

€ 26.331.489

 

Utrecht

€ 42.868.977

 

Zeeland

€ 20.063.311

 

Zuid-Holland

€ 91.633.680

 

Totaal

€ 418.467.123

 

Bijlage 2r-2. genoemd in artikel 2r. DU Ontwikkel / OEM-variabel

Provincie

Uitkering 2013

Drenthe

€ 23.916.539

Flevoland

€ 21.071.891

Fryslân

€ 21.158.399

Gelderland

€ 1.362.297

Groningen

€ 12.996.235

Limburg

€ 24.020.731

Noord-Brabant

€ 39.341.801

Noord-Holland

€ 59.817.425

Overijssel

€ 23.619.446

Utrecht

€ 40.801.435

Zeeland

€ 16.587.165

Zuid-Holland

€ 77.971.218

Totaal

€ 362.664.582

Bijlage 2r-3. genoemd in artikel 2r. DU Ontwikkel / OEM-variabel

Provincie

Uitkering 2014

Drenthe

€ 25.184.276

Flevoland

€ 21.834.991

Fryslân

€ 23.261.136

Gelderland

€ 6.590.893

Groningen

€ 17.198.509

Limburg

€ 26.972.909

Noord-Brabant

€ 15.448.235

Noord-Holland

€ 65.647.058

Overijssel

€ 26.199.453

Utrecht

€ 37.806.525

Zeeland

€ 19.991.220

Zuid-Holland

€ 91.408.155

Totaal

€ 377.543.360

Bijlage 2u. genoemd in artikel 2u. Monumenten

Provincie

Uitkering 2012

 

Drenthe

€ 494.185

 

Flevoland

€ 118.541

 

Fryslân

€ 1.463.888

 

Gelderland

€ 1.670.808

 

Groningen

€ 902.832

 

Limburg

€ 1.777.234

 

Noord-Brabant

€ 1.722.352

 

Noord-Holland

€ 4.717.863

 

Overijssel

€ 1.249.181

 

Utrecht

€ 1.526.928

 

Zeeland

€ 1.327.425

 

Zuid-Holland

€ 3.028.763

 

Totaal

€ 20.000.000

 

Bijlage 2u-2. genoemd in artikel 2u. Monumenten

Provincie

Uitkering 2013

Drenthe

€ 494.185

Flevoland

€ 118.541

Fryslân

€ 1.463.888

Gelderland

€ 1.670.808

Groningen

€ 902.832

Limburg

€ 1.777.234

Noord-Brabant

€ 1.722.352

Noord-Holland

€ 4.717.863

Overijssel

€ 1.249.181

Utrecht

€ 1.526.928

Zeeland

€ 1.327.425

Zuid-Holland

€ 3.028.763

Totaal

€ 20.000.000

Bijlage 2u-3. genoemd in artikel 2u. Monumenten

Provincie

Uitkering 2014

Drenthe

€ 494.185

Flevoland

€ 118.541

Fryslân

€ 1.463.888

Gelderland

€ 1.670.808

Groningen

€ 902.832

Limburg

€ 1.777.234

Noord-Brabant

€ 1.722.352

Noord-Holland

€ 4.717.863

Overijssel

€ 1.249.181

Utrecht

€ 1.526.928

Zeeland

€ 1.327.425

Zuid-Holland

€ 3.028.763

Totaal

€ 20.000.000

Bijlage 2w. genoemd in artikel 2w. Zwemwaterrichtlijn EU

Provincie

Uitkering 2012

 

Drenthe

€ 77.007

 

Flevoland

€ 56.991

 

Fryslân

€ 89.873

 

Gelderland

€ 119.896

 

Groningen

€ 85.584

 

Limburg

€ 71.288

 

Noord-Brabant

€ 139.911

 

Noord-Holland

€ 169.934

 

Overijssel

€ 54.132

 

Utrecht

€ 49.843

 

Zeeland

€ 105.600

 

Zuid-Holland

€ 179.941

 

Totaal

€ 1.200.000

 

Bijlage 2w-2. genoemd in artikel 2w. Zwemwaterrichtlijn EU

Provincie

Uitkering 2013

Drenthe

€ 77.007

Flevoland

€ 56.991

Fryslân

€ 89.873

Gelderland

€ 119.896

Groningen

€ 85.584

Limburg

€ 71.288

Noord-Brabant

€ 139.911

Noord-Holland

€ 169.934

Overijssel

€ 54.132

Utrecht

€ 49.843

Zeeland

€ 105.600

Zuid-Holland

€ 179.941

Totaal

€ 1.200.000

Bijlage 2w-3. genoemd in artikel 2w. Zwemwaterrichtlijn EU

Provincie

Uitkering 2014

Drenthe

€ 77.007

Flevoland

€ 56.991

Fryslân

€ 89.873

Gelderland

€ 119.896

Groningen

€ 85.584

Limburg

€ 71.288

Noord-Brabant

€ 139.911

Noord-Holland

€ 169.934

Overijssel

€ 54.132

Utrecht

€ 49.843

Zeeland

€ 105.600

Zuid-Holland

€ 179.941

Totaal

€ 1.200.000

Bijlage 2x. genoemd in artikel 2x. Natuur

Provincie

Uitkering 2012

 

Drenthe

€ 5.070.000

 

Flevoland

€ 14.340.000

 

Fryslân

€ 23.420.000

 

Gelderland

€ 43.980.000

 

Groningen

€ 5.790.000

 

Limburg

€ 16.380.000

 

Noord-Brabant

€ 33.220.000

 

Overijssel

€ 19.400.000

 

Utrecht

€ 84.790.000

 

Zuid-Holland

€ 62.020.000

 

Totaal

€ 308.410.000

 

Bijlage 2x-2. genoemd in artikel 2x. Natuur

Provincie

Uitkering 2013

Drenthe

€ 22.070.000

Flevoland

€ 18.260.000

Fryslân

€ 26.890.000

Gelderland

€ 60.770.000

Groningen

€ 13.530.000

Limburg

€ 31.490.000

Noord-Brabant

€ 72.160.000

Noord-Holland

€ 7.930.000

Overijssel

€ 32.780.000

Utrecht

€ 36.230.000

Zeeland

€ 2.030.000

Zuid-Holland

€ 69.430.000

Totaal

€ 393.570.000

Bijlage 2x-3. genoemd in artikel 2x. Natuur

Provincie

Uitkering 2014

Utrecht

€ 8.880.000

Zuid-Holland

€ 31.450.000

Totaal

€ 40.330.000

Bijlage 2y. genoemd in artikel 2y. Afsluitdijk

Provincie

Uitkering 2013

Fryslân

€ 665.706

Groningen

€ 500.000

Totaal

€ 1.165.706

Bijlage 2dd. genoemd in artikel 2dd. Natuur

Provincie

Uitkering 2014

Drenthe

€ 19.750.000

Flevoland

€ 5.800.000

Fryslân

€ 25.600.000

Gelderland

€ 24.550.000

Groningen

€ 9.700.000

Limburg

€ 18.950.000

Noord-Brabant

€ 26.300.000

Noord-Holland

€ 17.200.000

Overijssel

€ 21.750.000

Utrecht

€ 12.400.000

Zeeland

€ 11.700.000

Zuid-Holland

€ 17.500.000

Totaal

€ 211.200.000

Bijlage 5. genoemd in artikel 5 Beeldende kunst en vormgeving

Gemeente

Uitkering

 
     

Alkmaar

€ 150.000

 

Almere

€ 150.000

 

Amersfoort

€ 150.000

 

Amsterdam

€ 2.605.874

 

Apeldoorn

€ 150.000

 

Arnhem

€ 374.923

 

Assen

€ 150.000

 

Breda

€ 150.000

 

Delft

€ 150.000

 

Den Bosch

€ 150.000

 

Den Haag

€ 1.654.253

 

Deventer

€ 150.000

 

Dordrecht

€ 150.000

 

Ede

€ 150.000

 

Eindhoven

€ 550.226

 

Emmen

€ 150.000

 

Enschede

€ 404.571

 

Groningen

€ 473.748

 

Haarlem

€ 150.000

 

Haarlemmermeer

€ 150.000

 

Heerlen

€ 150.000

 

Leeuwarden

€ 150.000

 

Leiden

€ 150.000

 

Lelystad

€ 150.000

 

Maastricht

€ 324.169

 

Middelburg

€ 150.000

 

Nijmegen

€ 150.000

 

Rotterdam

€ 2.111.492

 

Sittard/Geleen

€ 150.000

 

Tilburg

€ 150.000

 

Utrecht

€ 951.227

 

Venlo

€ 150.000

 

Westland

€ 150.000

 

Zaanstad

€ 150.000

 

Zoetermeer

€ 150.000

 

Zwolle

€ 150.000

 

Bijlage 7. genoemd in artikel 7 Bibliotheekvoorzieningen in kleinere gemeenten

Gemeente

Uitkering

 
     

Aa en Hunze

€ 29.193

 

Aalburg

€ 14.039

 

Aalsmeer

€ 28.572

 

Aalten

€ 31.485

 

Abcoude

€ 9.879

 

Achtkarspelen

€ 32.139

 

Alblasserdam

€ 21.317

 

Albrandswaard

€ 24.579

 

Alkemade

€ 16.600

 

Alphen-Chaam

€ 10.804

 

Ameland

€ 3.951

 

Andijk

€ 7.529

 

Anna Paulowna

€ 15.998

 

Appingedam

€ 13.918

 

Arcen en Velden

€ 10.027

 

Asten

€ 18.699

 

Baarle-Nassau

€ 7.622

 

Baarn

€ 27.836

 

Bedum

€ 12.106

 

Beek

€ 19.091

 

Beemster

€ 9.680

 

Beesel

€ 15.584

 

Bellingwedde

€ 10.865

 

Bennebroek

€ 5.888

 

Bergambacht

€ 10.828

 

Bergeijk

€ 20.663

 

Bergen (L.)

€ 15.487

 

Bernheze

€ 33.853

 

Bernisse

€ 14.468

 

Best

€ 33.125

 

Beuningen

€ 28.814

 

Binnenmaas

€ 32.717

 

Bladel

€ 21.764

 

Blaricum

€ 10.406

 

Bloemendaal

€ 19.446

 

Boarnsterhim

€ 22.057

 

Bodegraven

€ 22.116

 

Boekel

€ 10.852

 

Bolsward

€ 10.962

 

Borger-Odoorn

€ 30.031

 

Borne

€ 23.435

 

Borsele

€ 25.566

 

Boskoop

€ 17.385

 

Boxmeer

€ 32.805

 

Breukelen

€ 16.707

 

Brielle

€ 18.178

 

Brummen

€ 24.243

 

Brunssum

€ 33.792

 

Bunnik

€ 16.171

 

Bunschoten

€ 22.240

 

Buren

€ 29.289

 

Cranendonck

€ 23.161

 

Cromstrijen

€ 14.823

 

Cuijk

€ 27.692

 

Culemborg

€ 31.037

 

Dalfsen

€ 30.310

 

Dantumadeel

€ 22.224

 

De Marne

€ 12.281

 

De Wolden

€ 26.953

 

Delfzijl

€ 31.580

 

Diemen

€ 27.280

 

Dinkelland

€ 29.762

 

Dirksland

€ 9.503

 

Doesburg

€ 13.239

 

Dongen

€ 29.092

 

Dongeradeel

€ 28.387

 

Drechterland

€ 21.237

 

Drimmelen

€ 30.349

 

Druten

€ 20.686

 

Duiven

€ 29.241

 

Edam-Volendam

€ 32.540

 

Eemnes

€ 10.153

 

Eemsmond

€ 19.083

 

Eersel

€ 20.603

 

Eijsden

€ 13.308

 

Elburg

€ 25.371

 

Enkhuizen

€ 20.357

 

Ermelo

€ 30.040

 

Ferwerderadiel

€ 10.157

 

Franekeradeel

€ 23.492

 

Gaasterlân-Sleat

€ 11.705

 

Geertruidenberg

€ 23.667

 

Geldermalsen

€ 29.959

 

Gemert-Bakel

€ 31.850

 

Gennep

€ 19.257

 

Giessenlanden

€ 16.509

 

Gilze en Rijen

€ 28.979

 

Goedereede

€ 13.300

 

Goirle

€ 25.220

 

Graafstroom

€ 11.140

 

Graft-De Rijp

€ 7.527

 

Grave

€ 14.640

 

Groesbeek

€ 21.592

 

Grootegast

€ 13.873

 

Gulpen-Wittem

€ 16.948

 

Haaksbergen

€ 27.805

 

Haaren

€ 15.728

 

Haarlemmerliede

€ 6.217

 

Halderberge

€ 33.496

 

Hardinxveld-Giessendam

€ 20.205

 

Haren

€ 21.480

 

Harenkarspel

€ 18.169

 

Harlingen

€ 17.661

 

Hattem

€ 13.281

 

Heemstede

€ 29.207

 

Heerde

€ 20.571

 

Heeze-Leende

€ 17.305

 

Heiloo

€ 25.100

 

Helden

€ 22.321

 

Hendrik-Ido-Ambacht

€ 28.350

 

het Bildt

€ 12.520

 

Heumen

€ 19.041

 

Hillegom

€ 23.177

 

Hilvarenbeek

€ 17.252

 

Horst aan de Maas

€ 32.949

 

Hulst

€ 31.991

 

Jacobswoude

€ 12.207

 

Kapelle

€ 13.705

 

Kessel

€ 4.873

 

Koggenland

€ 24.226

 

Kollumerland en Nieuwkruisland

€ 14.996

 

Korendijk

€ 12.391

 

Krimpen aan den IJssel

€ 32.797

 

Laarbeek

€ 24.836

 

Landerd

€ 16.834

 

Landsmeer

€ 11.721

 

Langedijk

€ 29.617

 

Lansingerland

€ 52.556

 

Laren

€ 12.538

 

Leek

€ 21.915

 

Leerdam

€ 23.626

 

Leeuwarderadeel

€ 11.890

 

Leiderdorp

€ 29.780

 

Lemsterland

€ 15.342

 

Leudal

€ 42.043

 

Leusden

€ 32.673

 

Liesveld

€ 11.190

 

Lingewaal

€ 12.410

 

Lisse

€ 25.095

 

Lith

€ 7.670

 

Littenseradiel

€ 12.391

 

Loenen

€ 9.378

 

Loon op Zand

€ 26.117

 

Lopik

€ 15.987

 

Loppersum

€ 12.313

 

Losser

€ 25.678

 

Maasbree

€ 14.677

 

Maasdonk

€ 12.895

 

Maasdriel

€ 26.853

 

Maasgouw

€ 27.975

 

Margraten

€ 15.441

 

Marum

€ 11.495

 

Medemblik

€ 30.342

 

Meerlo-Wanssum

€ 8.748

 

Meerssen

€ 22.542

 

Meijel

€ 6.705

 

Menaldumadeel

€ 15.770

 

Menterwolde

€ 14.338

 

Middelharnis

€ 20.318

 

Midden-Delfland

€ 20.026

 

Mill en Sint Hubert

€ 12.570

 

Millingen aan de Rijn

€ 6.699

 

Montfoort

€ 15.387

 

Mook en Middelaar

€ 9.169

 

Moordrecht

€ 9.274

 

Muiden

€ 7.602

 

Naarden

€ 19.606

 

Neder-Betuwe

€ 25.477

 

Nederlek

€ 16.583

 

Nederweert

€ 18.887

 

Neerijnen

€ 13.533

 

Niedorp

€ 13.674

 

Nieuwerkerk aan den IJssel

€ 25.047

 

Nieuwkoop

€ 30.819

 

Nieuw-Lekkerland

€ 10.785

 

Nijefurd

€ 12.432

 

Noord-Beveland

€ 8.299

 

Noordwijk

€ 28.207

 

Noordwijkerhout

€ 17.466

 

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

€ 25.914

 

Nunspeet

€ 30.358

 

Nuth

€ 18.094

 

Oegstgeest

€ 25.149

 

Oirschot

€ 20.387

 

Oisterwijk

€ 29.398

 

Oldebroek

€ 26.038

 

Olst-Wijhe

€ 19.787

 

Ommen

€ 19.769

 

Onderbanken

€ 9.582

 

Oost Gelre

€ 34.092

 

Oostflakkee

€ 11.596

 

Ooststellingwerf

€ 29.948

 

Oostzaan

€ 10.561

 

Opmeer

€ 12.804

 

Opsterland

€ 33.784

 

Oud-Beijerland

€ 27.430

 

Ouder-Amstel

€ 14.889

 

Ouderkerk

€ 9.350

 

Oudewater

€ 11.366

 

Pekela

€ 15.193

 

Putten

€ 26.313

 

Reeuwijk

€ 14.460

 

Reiderland

€ 7.997

 

Reimerswaal

€ 24.106

 

Renswoude

€ 5.097

 

Reusel-De Mierden

€ 14.123

 

Rhenen

€ 21.291

 

Rijnwaarden

€ 12.561

 

Rijnwoude

€ 21.436

 

Roerdalen

€ 24.347

 

Roermond

€ 10.100

 

Rozenburg

€ 14.481

 

Rozendaal

€ 1.744

 

Rucphen

€ 25.590

 

Schagen

€ 21.793

 

Scheemda

€ 16.122

 

Schermer

€ 5.869

 

Scherpenzeel

€ 10.193

 

Schiermonnikoog

€ 1.080

 

Schijndel

€ 26.165

 

Schinnen

€ 15.358

 

Schoonhoven

€ 13.920

 

Sevenum

€ 8.708

 

Simpelveld

€ 12.926

 

Sint Anthonis

€ 13.437

 

Sint-Michielsgestel

€ 31.886

 

Sint-Oedenrode

€ 19.609

 

Skarsterlân

€ 30.892

 

Sliedrecht

€ 27.150

 

Slochteren

€ 17.342

 

Sluis

€ 27.779

 

Someren

€ 20.709

 

Son en Breugel

€ 17.479

 

Staphorst

€ 18.157

 

Stede Broec

€ 24.376

 

Steenbergen

€ 26.610

 

Stein

€ 30.070

 

Strijen

€ 10.425

 

Ten Boer

€ 8.275

 

Terschelling

€ 5.375

 

Texel

€ 15.552

 

Tholen

€ 28.727

 

Tubbergen

€ 23.667

 

Ubbergen

€ 10.699

 

Uitgeest

€ 13.774

 

Uithoorn

€ 30.808

 

Urk

€ 20.082

 

Vaals

€ 11.373

 

Valkenburg aan de Geul

€ 19.626

 

Veendam

€ 32.110

 

Veere

€ 25.067

 

Vianen

€ 22.484

 

Vlagtwedde

€ 18.957

 

Vlieland

€ 1.298

 

Vlist

€ 11.195

 

Voerendaal

€ 14.672

 

Voorschoten

€ 26.020

 

Voorst

€ 26.848

 

Vught

€ 28.823

 

Waalre

€ 18.867

 

Waddinxveen

€ 29.573

 

Wassenaar

€ 29.244

 

Waterland

€ 19.623

 

Weesp

€ 20.049

 

Werkendam

€ 30.285

 

Wervershoof

€ 9.738

 

West Maas en Waal

€ 20.854

 

Westerveld

€ 22.026

 

Westervoort

€ 17.814

 

Weststellingwerf

€ 29.121

 

Westvoorne

€ 16.134

 

Wierden

€ 26.767

 

Wieringen

€ 9.943

 

Wieringermeer

€ 14.467

 

Wijdemeren

€ 26.918

 

Wijk bij Duurstede

€ 26.684

 

Winschoten

€ 21.100

 

Winsum

€ 15.991

 

Winterswijk

€ 33.402

 

Woensdrecht

€ 24.549

 

Wormerland

€ 18.107

 

Woudenberg

€ 13.022

 

Woudrichem

€ 16.363

 

Wûnseradiel

€ 13.586

 

Wymbritseradiel

€ 18.458

 

Zaltbommel

€ 29.913

 

Zandvoort

€ 18.956

 

Zederik

€ 15.379

 

Zeevang

€ 7.215

 

Zeewolde

€ 22.502

 

Zevenhuizen-Moerkapelle

€ 11.841

 

Zijpe

€ 13.199

 

Zoeterwoude

€ 9.593

 

Zuidhorn

€ 21.087

 

Zundert

€ 23.809

 

Zwartewaterland

€ 25.031

 

Bijlage 9. genoemd in artikel 9. Combinatiefuncties brede school sport en cultuur eerste tranche

Gemeente

Uitkering 2009 excl. looncompensatie

Looncompensatie

Uitkering 2009 incl. looncompensatie

Alkmaar

€ 154.423

€ 5.735

€ 160.158

Almelo

€ 130.492

€ 4.846

€ 135.339

Amersfoort

€ 272.246

€ 10.111

€ 282.357

Amsterdam

€ 1.110.101

€ 41.227

€ 1.151.328

Arnhem

€ 221.809

€ 8.238

€ 230.047

Breda

€ 283.580

€ 10.532

€ 294.112

Deventer

€ 170.156

€ 6.319

€ 176.475

Dordrecht

€ 206.868

€ 7.683

€ 214.551

Eindhoven

€ 312.086

€ 11.590

€ 323.676

Emmen

€ 183.633

€ 6.820

€ 190.453

Enschede

€ 249.187

€ 9.254

€ 258.442

Groningen

€ 223.377

€ 8.296

€ 231.672

Haarlem

€ 231.767

€ 8.607

€ 240.374

Heerlen

€ 129.005

€ 4.791

€ 133.796

Hengelo (O)

€ 144.177

€ 5.354

€ 149.532

Leeuwarden

€ 140.674

€ 5.224

€ 145.899

Leiden

€ 171.220

€ 6.359

€ 177.578

Lelystad

€ 136.907

€ 5.084

€ 141.991

Maastricht

€ 155.623

€ 5.780

€ 161.403

Nijmegen

€ 231.503

€ 8.598

€ 240.101

Rotterdam

€ 949.167

€ 35.250

€ 984.417

Schiedam

€ 124.638

€ 4.629

€ 129.266

’s-Gravenhage

€ 790.616

€ 29.362

€ 819.978

’s-Hertogenbosch

€ 222.961

€ 8.280

€ 231.241

Sittard-Geleen

€ 149.752

€ 5.562

€ 155.314

Tilburg

€ 323.691

€ 12.021

€ 335.713

Utrecht

€ 433.596

€ 16.103

€ 449.699

Venlo

€ 149.240

€ 5.543

€ 154.783

Zaanstad

€ 245.596

€ 9.121

€ 254.717

Zwolle

€ 201.909

€ 7.499

€ 209.408

Totaal

€ 8.450.000

€ 313.818

€ 8.763.818

Bijlage 16. genoemd in artikel 16 Participatie van vrouwen uit etnische minderheden

Gemeente

Uitkering 2008

Uitkering 2009

Uitkering 2010

Uitkering 2011

         

Amersfoort

€ 29.167

€ 50.000

€ 50.000

€ 20.833

Arnhem

€ 29.167

€ 50.000

€ 50.000

€ 20.833

Eindhoven

€ 29.167

€ 50.000

€ 50.000

€ 20.833

Enschede

€ 29.167

€ 50.000

€ 50.000

€ 20.833

Groningen

€ 29.167

€ 50.000

€ 50.000

€ 20.833

Hengelo

€ 29.167

€ 50.000

€ 50.000

€ 20.833

Leeuwarden

€ 29.167

€ 50.000

€ 50.000

€ 20.833

Sittard-Geleen

€ 29.167

€ 50.000

€ 50.000

€ 20.833

Zeist

€ 29.167

€ 50.000

€ 50.000

€ 20.833

         

Den Bosch

€ 16.667

€ 50.000

€ 50.000

€ 33.333

Deventer

€ 16.667

€ 50.000

€ 50.000

€ 33.333

Dordrecht

€ 16.667

€ 50.000

€ 50.000

€ 33.333

Gouda

€ 16.667

€ 50.000

€ 50.000

€ 33.333

Haarlem

€ 16.667

€ 50.000

€ 50.000

€ 33.333

Lelystad

€ 16.667

€ 50.000

€ 50.000

€ 33.333

Tilburg

€ 16.667

€ 50.000

€ 50.000

€ 33.333

Venlo

€ 16.667

€ 50.000

€ 50.000

€ 33.333

Bijlage 18. genoemd in artikel 18. Pilot gemengde scholen

Gemeente

Uitkering 2009

Uitkering 2010

Uitkering 2011

Almelo

 

€ 50.000

€ 50.000

Amsterdam

€ 100.000

€ 100.000

€100.000

Amersfoort

€ 35.000

€ 50.000

€ 50.000

Den Haag

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

Deventer

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

Eindhoven

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

Leiden

€ 35.000

€ 50.000

€ 50.000

Nijmegen

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

Rotterdam

€ 100.000

€ 100.000

€100.000

Schiedam

€ 35.000

€ 50.000

€ 50.000

Tilburg

€ 35.000

€ 50.000

€ 50.000

Utrecht

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

Totaal

€ 690.000

€ 800.000

€ 800.000

Bijlage 20. genoemd in artikel 20. Pola