Instellingsbesluit Stuurgroep Nationale Veiligheid

Geldend van 23-02-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 18 februari 2010, nr. 85920, houdende instelling van de Stuurgroep Nationale Veiligheid

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

verantwoordelijk voor de coördinatie van het regeringsbeleid op het gebied van nationale veiligheid en crisisbeheersing op nationaal niveau, handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Besluit:

Artikel 2

De SNV heeft, met inachtneming van de departementale verantwoordelijkheden en bevoegdheden, tot taak:

 • a. Het waken over samenhang tussen nationaal beleid, internationaal beleid en internationale ontwikkelingen op het terrein van nationale veiligheid en crisisbeheersing op rijksniveau;

 • b. Het vormen van een schakel op hoog ambtelijk niveau tussen regeringsbeleid en uitvoering;

 • c. Het bewaken van de integrale samenhang tussen de activiteiten die worden ontplooid door de diverse organisaties op het terrein van nationale veiligheid en crisisbeheersing op nationaal niveau.

 • d. Het verzorgen van ambtelijke afstemming voor en advisering aan de Raad voor de Nationale Veiligheid (RNV), respectievelijk de Raad voor de Veiligheid en Rechtsorde (RVR) voor zover het betreft de besluitvorming in die raden over beleid en uitvoering op het terrein van de nationale veiligheid en de crisisbeheersing op nationaal niveau;

Artikel 3

 • 1 De SNV is als volgt samengesteld:

  • a. Ambtelijke leden:

   • 1. de directeur-generaal Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (voorzitter);

   • 2. vertegenwoordiger Kabinet van de Minister-President, ministerie van Algemene Zaken;

   • 3. vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken;

   • 4. vertegenwoordiger van het ministerie van Defensie;

   • 5. vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken;

   • 6. vertegenwoordiger van het ministerie van Financiën;

   • 7. vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie;

   • 8. vertegenwoordiger van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

   • 9. vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

   • 10. vertegenwoordiger van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

   • 11. vertegenwoordiger van het ministerie van Verkeer en Waterstaat;

   • 12. vertegenwoordiger van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

   • 13. vertegenwoordiger van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

   • 14. vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

   • 15. vertegenwoordiger van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst;

   • 16. vertegenwoordiger van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.

  • b. Externe leden:

  • 1. voorzitter Strategisch Overleg Vitale Infrastructuur (SOVI);

  • 2. vertegenwoordiger Ondernemersorganisatie VNO-NCW.

 • 2 De externe leden zijn toegevoegd aan de Stuurgroep vanwege het belang van het aanhaken van het bedrijfsleven en daarbinnen de vitale sectoren, alsmede de publiekprivate samenwerking bij het waarborgen van de nationale veiligheid. De externe leden treden op als adviseur en zijn uitgesloten van de vergaderingen van de SNV in haar rol als ambtelijk voorportaal.

Artikel 4

 • 1 Het secretariaat van de SNV wordt verzorgd door de directie Nationale Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2 De SNV regelt haar eigen werkwijze en die van het secretariaat.

Artikel 5

Ieder SNV-lid is verantwoordelijk voor de implementatie van besluiten van de SNV die raken aan de beleidsverantwoordelijkheid van het betreffende departement en zal over de voortgang van de uitvoering periodiek aan de SNV rapporteren.

Artikel 6

 • 1 Het beheer van de archiefbescheiden van de SNV geschiedt door het secretariaat van de SNV met inachtneming van de terzake geldende bepalingen.

 • 2 Bij opheffing van de SNV worden de archiefbescheiden overgedragen aan het centraal archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 8

De externe leden van de SNV handelen in overeenstemming met:

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Stuurgroep Nationale Veiligheid.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina