Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet

Geraadpleegd op 12-07-2024.
Geldend van 01-07-2021 t/m 23-02-2023

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 februari 2010, nr. WJZ/9216044, houdende vaststelling van de eisen en vergunningstelsels die in ieder geval onder de reikwijdte van de Dienstenwet vallen (Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEG L 376) en artikel 2, tweede lid, van de Dienstenwet;

Besluit:

Artikel 2

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 februari 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage bedoeld in artikel 1

HOOFDSTUK 1. – VERGUNNINGSTELSELS EN EISEN VAN DE RIJKSOVERHEID

§ 1.1. – Vergunningstelsels van de Rijksoverheid

Regelgever

Naam regelgeving

Bepaling/artikel (nummer)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Aansluitvoorwaarden Gas-LNB

artikel 3.5.2

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Aansluitvoorwaarden Gas-RNB

artikel 2.1.5

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Besluit experimenten decentrale elektriciteitsopwekking

artikelen 1, 2 en 7

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 3, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Gaswet

artikelen 3.4.1 en 3.4.2

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Gaswet

artikel 66b, eerste en tweede lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Handelsregisterwet 2007

artikelen 9 tot en met 17 jo. artikelen 35 tot en met 41

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Handelsregisterwet 2007

artikel 18

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Handelsregisterwet 2007;

Handelsregisterbesluit 2008

artikelen 5 tot en met 8 jo. artikelen 9 tot en met 17 Handelsregisterwet 2007;

artikel 1 jo. artikelen 11 tot en met 32 en 35 tot en met 41 Handelsregisterbesluit 2008

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Meetcode Elektriciteit

artikelen 1.2 en 1.5

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Meetcode Elektriciteit

artikel 1.3

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Meetcode Elektriciteit

artikel 1.4

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Meetcode Elektriciteit

artikel 1.8

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Meetvoorwaarden Gas-RNB

artikelen 2.1 en 2.4

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Meetvoorwaarden Gas-RNB

artikel 2.2

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwbesluit

artikel 44

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwbesluit

artikel 45

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwbesluit

artikelen 94 tot en met 96

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwbesluit

artikelen 151 tot en met 153 jo. artikel 149

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwwet

artikel 1, onderdeel l, jo. artikel 25

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwwet

artikel 39 jo. artikelen 34 en 36

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwwet

artikel 40, tweede lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Rijksoctrooiwet 1995

artikel 23a

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Rijksoctrooiwet 1995

artikel 23b

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Systeemcode Elektriciteit

artikelen 3.2.1 tot en met 3.2.15

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikelen 9 en 10, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikel 10, vijfde lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 2, derde lid, onderdeel a, jo. artikel 8

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 3, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet ruimtevaartactiviteiten

artikel 3 jo. artikel 1 Besluit ongeleide satellieten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet ruimtevaartactiviteiten

artikel 11, eerste en tweede lid jo. artikel 1 Besluit ongeleide satellieten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet strategische diensten

artikelen 2, vierde lid, 3, derde lid, 4, derde tot en met het vijfde lid, 5, eerste en tweede lid, en 6

Ministerie van Financiën

Besluit toezicht accountantsorganisaties

artikelen 1 en 27

Ministerie van Financiën

Wet toezicht accountantsorganisaties

artikel 5

Ministerie van Financiën

Wet toezicht accountantsorganisaties

artikel 27

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteitenbesluit milieubeheer

artikel 1.10

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteitenbesluit milieubeheer

artikelen 3.20 en 4.80

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteitenbesluit milieubeheer

artikel 4.18

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit

artikelen 9, 15, 38 en 40

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit broeikasgassen Wms 2003

artikel 1, derde en vierde lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A

artikel 30b, vijfde lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit gefluoreerde broeikasgassen milieubeheer

artikel 4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

artikel 10

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen

artikel 3, eerste lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit inzamelen afvalstoffen

artikel 9, onderdeel a

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit inzamelen afvalstoffen

artikel 9, onderdeel a jo. artikel 10

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit inzamelen afvalstoffen

artikel 9 onderdeel b

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit inzamelen afvalstoffen

artikel 9, onderdeel c

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen

artikel 21

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen

artikel 42, derde lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit LPG-tankstations milieubeheer

voorschrift 1.2, bijlage I

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

artikelen 3 en 4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

artikel 11h, derde lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Artikel 2.3, eerste en derde lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Artikel 7.23

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Artikel 7.15, tweede lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Artikel 5.9, derde lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Artikelen 3.5 jo. 3.8; 3.9 jo. 3.10

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Artikel 7.13, eerste lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Artikel 7.17. tweede lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Artikel 11.7

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Artikel 10.6, vijfde, zesde en zevende lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 2000 Veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek

hoofdstuk 4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 6000 Beoordelingsrichtlijn milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering

hoofdstuk 4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 7000 Uitvoering van bodemsaneringen

hoofdstuk 4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL 7500 Bewerken van grond

hoofdstuk 4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Kernenergiewet

artikel 15

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Kernenergiewet

artikel 22, vierde lid, en 33, vierde lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Kernenergiewet

artikel 29, eerste lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Productenregeling Asbest

artikel 2

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

artikel 3.14

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen

artikelen 2, 4, 5, 6, tweede lid, 9, tweede lid, onder a.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling geluidemissie buitenmaterieel

artikel 5, eerste, tweede en vierde lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling nucleaire drukapparatuur

artikel 3

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling nucleaire drukapparatuur

artikel 6 en 8

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling verkeersregelaars 2009

artikel 2, onderdelen a en b

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling verkeersregelaars 2009

artikelen 3, 4, 5, 6 en 14

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling verkeersregelaars 2009

artikel 5

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling verkeersregelaars 2009

artikel 6

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling verkeersregelaars 2009

artikel 7

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling verkeersregelaars 2009

artikel 8

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Stortbesluit bodembescherming

artikel 10

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Uitvoeringsregeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen milieubeheer

artikelen 2 en 18

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998

artikel 8, eerste lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vuurwerkbesluit

artikelen 3.3.2 en 3.3.3

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vuurwerkbesluit

artikel 3.3.2, derde lid, en 3.3.4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vuurwerkbesluit

bijlage 1, voorschrift 5.2 en bijlage 2, voorschrift 1.5

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vuurwerkbesluit

bijlage 1, voorschrift 5.3 en bijlage 2, voorschrift 1.6

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Waterbesluit

artikel 6.10

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Waterbesluit

artikelen 6.13 en 6.14

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Waterwet

artikel 6.4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Waterwet;

Waterbesluit

artikel 6.2 Waterwet

jo. artikelen 6.2 tot en met 6.6 Waterbesluit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Waterwet;

Waterbesluit

artikel 6.3 Waterwet

jo. artikelen 6.8, eerste lid, en 6.9, eerste lid, Waterbesluit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

artikel 2.1, eerste lid, onder d en e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wet bescherming Antarctica en Besluit bescherming Antarctica

artikel 8, eerste lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wet explosieven voor civiel gebruik

artikelen 5 en 6

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wet explosieven voor civiel gebruik

artikelen 10, 11 en 15

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wet explosieven voor civiel gebruik

artikelen 17 tot en met 19

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

artikel 10

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Advocatenwet

artikel 2, eerste lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Advocatenwet

artikel 2 tweede lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Advocatenwet

artikelen 2, tweede lid, en 2a, vijfde lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Advocatenwet

artikelen 9a, 9aa en 9b

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Advocatenwet

artikel 12, eerste en vierde lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Advocatenwet

artikelen 16g tot en met 16k

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Besluit DNA-onderzoek in strafzaken

artikel 7, eerste en tweede lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

artikelen 23b tot en met 23k

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet beëdigde tolken en vertalers

artikelen 2, 3, 4 en 5

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet op de kansspelen

artikelen 30h, 30i en 30t

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet op de kansspelen;

Speelautomatenbesluit 2000;

Speelautomatenregeling

artikelen 30h, 30i en 30t Wet op de kansspelen;

artikelen 6 en 7 jo. artikelen 4 en 9 tot en met 13 en 16 Speelautomatenbesluit 2000;

artikelen 3 en 4 Speelautomatenregeling

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

artikelen 2, 4, 3b en 14

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

artikel 5, vierde lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

artikel 7, eerste lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

artikel 7, tweede lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

artikel 9, derde lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

artikel 10, eerste jo. vijfde lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus;

Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

artikel 6 Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

artikel 20, eerste en tweede lid, Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet wapens en munitie

artikel 14, eerste lid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit eisen dierlijk sperma en spermawincentra

artikelen 2, 3 en 9

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit gebruik meststoffen

artikel 4b

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit gebruik Sera en entstoffen

artikel 2

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit gebruik Sera en entstoffen

artikel 3

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dierproevenbesluit

artikel 6

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dierproevenbesluit

artikel 9, eerste lid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dierproevenregeling

artikel 2, derde lid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wet dieren;

Regeling diergeneesmiddelen

artikel 2.19, eerste lid, Wet dieren;

artikelen 2.1 en 2.2 en Bijlage 9 Regeling diergeneesmiddelen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

artikel 40, eerste lid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

artikel 41, eerste lid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

artikel 61 jo. artikel 107

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

artikel 81f

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

artikel 107

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Meststoffenwet

artikel 27, tweede lid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria

artikelen 2 en 3.1

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria

artikel 6.1

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regeling houders van dieren

Artikel 5.2

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s

artikelen 18, 21, 22, 23 en 25

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s

artikelen 18, 21, 22, 23 en 26

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s

artikelen 59 tot en met 62 en bijlage 9a

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s;

Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

artikelen 44, 45, en 46 Regeling preventie, bestrijding en monitoring besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s;

artikelen 2.5, eerste lid, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit dierlijke producten

Artikel 2.5

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

artikelen 27, eerste en tweede lid, en 125

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

artikelen 32, tweede lid, 33, eerste lid, en 125

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

artikelen 77 en 80, eerste lid jo. artikelen 81, derde lid, en 125

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

artikelen 78c, 78d, 78e, 78f, 78g, 80a, 80b, 80c, 80d, 80e

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Uitvoeringsregeling Visserij

artikelen 87a, 87b en 87c

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wet dieren

artikel 2.23

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wet natuurbescherming;

Besluit natuurbescherming;

Regeling natuurbescherming

artikelen 3.20, 3.21, 3.22 en 3.23 Wet natuurbescherming;

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 2.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 en 3.23 Besluit natuurbescherming;

artikelen 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 en 3.13 Regeling natuurbescherming

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wet natuurbescherming;

Besluit natuurbescherming;

Regeling natuurbescherming

artikelen 3.6 en 3.38, eerste lid Wet natuurbescherming;

artikelen 3.24, 3.27 en 3.28 Besluit natuurbescherming;

artikelen 3.19, 3.20, 3.24, 3.25 en 3.26 Regeling natuurbescherming

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wet natuurbescherming;

Besluit natuurbescherming;

Regeling natuurbescherming

artikel 3.38, eerste lid Wet natuurbescherming;

artikel 3.26 Besluit natuurbescherming;

artikelen 3.18 en 3.23 Regeling natuurbescherming

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s

artikelen 21, zesde lid, 23, eerste lid, onderdeel c en 24, eerste lid, onderdeel c

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Monumentenwet 1988

artikel 45

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

artikelen 1.12 en 1.12a

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

artikel 6.9 jo. artikel 1.11

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wet kinderopvang

artikelen 1.45, 1.47, 1.49, 1.50, 1.51, 1.55 en 1.56

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wet kinderopvang

artikelen 1.48 en 1.48a

     
     

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Alcoholwet

artikel 3

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Alcoholwet

artikel 35

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en nadere regels attractie en speeltoestellen

artikelen 8, 10, 11, 12, 13 en 19, eerste lid, onderdeel a

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en nadere regels attractie en speeltoestellen

artikelen 8, 10, 11, 12, 13 en 19, eerste lid, onderdeel b

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen

artikel 6d, eerste lid, onderdeel b

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Warenwet;

Warenwetbesluit tatoeëren en piercen

artikel 24 Warenwet;

artikelen 3, 6 en 9 Warenwetbesluit tatoeëren en piercen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wet op de dierproeven

artikel 2

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wet op de dierproeven

artikelen 10, 10b, 10d, 10e, 11 en 16 Wet op de dierproeven

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wet op de dierproeven

artikelen 10a, 10c, en 18a tot en met 18g

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wet op de dierproeven

artikel 11a

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wet op de dierproeven

artikelen 12, 13, 15 en 16

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wet op de dierproeven

artikel 9

§ 1.2. – Eisen van de Rijksoverheid

Regelgever

Naam regelgeving

Bepaling/artikel (nummer)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Besluit huurprijzen woonruimte

artikelen 5 en 12

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bouwbesluit 2012

n.v.t.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte

artikelen 2 tot en met 6

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

artikel 10

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen

artikel 5

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Besluit houdende conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen

artikelen 2 en 10

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 2, eerste, tweede en derde lid, jo. artikel 5, eerste tot en met zesde lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 7, eerste en derde lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 7, vierde lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 7, zesde lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 7, zevende lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Besluit tot vaststelling meettarieven elektriciteit 2008

punt 7

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Elektriciteitswet

artikel 16c, derde lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Financiële regeling handelsregister 2014

artikel 2

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Gaswet

artikel 66b, tweede, vierde en vijfde lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Gaswet

artikelen 80a en 81e

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Handelsregisterwet

artikel 19

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Meetcode Elektriciteit

artikel 5.1

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Meetvoorwaarden Gas-RNB

artikelen 3.1 tot en met 3.6 en bijlage 1

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwbesluit

artikelen 4 en 5

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwbesluit

artikel 23, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwbesluit

artikelen 26 en 27

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwbesluit

artikelen 35, tweede en derde lid, 39 en 40

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwbesluit

artikel 46 tot en met 54 en 57 tot en met 66

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwbesluit

artikelen 66 en 67

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwbesluit

artikelen 108 tot en met 119

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwregeling

artikelen 2.2.1 tot en met 2.2.4

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwwet

artikel 33

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouwwet

artikel 41

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Postregeling 2009

artikelen 17a en 17b

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen

artikel 3.2g, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Regeling vergoedingen Kamer van Koophandel 2015

artikel 2, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Systeemcode Elektriciteit

artikel 3.1.5

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Systeemcode Elektriciteit

artikel 3.1.10

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmteregeling

artikelen 3c, 3d en 3e en 7b

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikel 2, eerste tot en met zevende lid jo artikel 5, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikel 4, eerste en tweede lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikel 6, eerste lid jo artikel 5 Warmtebesluit

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikel 8, eerste tot en met zesde lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikel 8a, eerste tot en met zevende lid en negende en tiende lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikelen 9 en 10, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikel 12, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikel 12, tweede lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikel 12, derde lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikel 12a, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikel 12b, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Warmtewet

artikel 12b, zesde lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 2, tweede lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 3, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 6, tweede lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 11

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 15, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 17, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 18

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 19, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 19, derde lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 20, eerste lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 20, derde lid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wet ruimtevaartactiviteiten

artikel 10, eerste en tweede lid jo. artikel 1 Besluit ongeleide satellieten

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

AP04- Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit

AP 04 (5.38)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Asbestverwijderingsbesluit 2005

artikel 6, eerste lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

AS SIKB 3000 Accreditatieschema Laboratoriumanalyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek

n.v.t.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

AS SIKB 3000 Accreditatieschema Laboratoriumanalyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek

hoofdstuk 3

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteitenbesluit milieubeheer

artikelen 2.3 en 2.8

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteitenbesluit milieubeheer

artikel 3.15

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit bodemkwaliteit

artikel 28, eerste lid, onderdeel d, en derde lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit

artikel 17

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit

artikel 18

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit

artikelen 18, 25, 29 Besluit bodemkwaliteit;

artikel 2.7 en bijlage Regeling bodemkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit

artikel 19 en 20 besluit bodemkwaliteit;

artikel 2.6 Regeling bodemkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit

artikel 32 en 42

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit detectie radioactief besmet schroot

artikel 6

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A

artikel 30b, tweede lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A

artikel 30b, zesde lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit handel in emissierechten

artikelen 12

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit inzamelen afvalstoffen

artikel 2 tot en met 7

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit inzamelen afvalstoffen

artikel 9, onderdeel a

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit inzamelen afvalstoffen

artikel 9, onderdeel b

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit inzamelen afvalstoffen

artikel 9, onderdeel c

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit LPG-tankstations milieubeheer

voorschrift 2.1 en 2.4, bijlage I

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit LPG-tankstations milieubeheer

voorschrift 2.3, 2.5 en 2.6, bijlage I

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit LPG-tankstations milieubeheer

voorschrift 3.2 en 3.3, bijlage I

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen (1.29)

artikelen 2 tot en met 7

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

artikelen 3 en 4

 

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Artikel 4.2

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit van 15 maart 2012 houdende wijziging van het Vuurwerkbesluit en enkele andere algemene maatregelen van bestuur

voorschriften 5.2, 5.3 en 5.7 van bijlage 1, onderdeel B, en voorschriften 1.5, 1.6 en 1.15 van bijlage 2

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL K903/07 (Installatie ondergrondse en bovengrondse tanks)

n.v.t.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL K903/07 (Installatie ondergrondse en bovengrondse tanks)

paragraaf 4.4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit

n.v.t.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit

paragraaf 3.3

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit

paragrafen 3.11 tot en met 3.14

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 1000 Monsterneming voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit

hoofdstuk 4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 2000 Veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek

n.v.t.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 2000 Veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek

hoofdstuk 3

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 2000 Veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek

paragrafen 3.11 tot en met 3.14

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 6000 Beoordelingsrichtlijn milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering

n.v.t.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 6000 Beoordelingsrichtlijn milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering

hoofdstuk 3

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 7000 Uitvoering van bodemsaneringen

n.v.t.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL SIKB 7000 Uitvoering van bodemsaneringen

hoofdstuk 3

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL 2319, 62, 71, 72 Aanleg van vloeistofdichte voorzieningen

n.v.t.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL 2319, 62, 71, 72 Aanleg van vloeistofdichte voorzieningen

paragraaf 4.4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL 2319, 62, 71, 72 Aanleg van vloeistofdichte voorzieningen

hoofdstuk 6

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL 7500 Bewerken van grond

n.v.t.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL 7500 Bewerken van grond

hoofdstuk 3

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BRL 7500 Bewerken van grond

paragraaf 3.1

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

CUR/PBV-Aanbeveling 44

CUR/PBV-Aanbeveling 44

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Kernenergiewet

artikel 28

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling aanpassing voertuigen

n.v.t.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik

artikelen 19, eerste lid, onderdelen a en b, en 32

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen

artikelen 22 tot en met 29 en 30

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteitenregeling milieubeheer

artikel 2.2

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteitenregeling milieubeheer

artikel 3.9

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteitenregeling milieubeheer

artikel 3.10

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteitenregeling milieubeheer

artikel 3.13

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006

hoofdstuk 2

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling bepalingsmethoden organisch-halogeengehalte van brandstoffen

artikel 2 en bijlage B, onderdeel 2

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling bodemkwaliteit

artikelen 3.1.1 tot en met 3.2.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.9.10, 4.1.1 en 4.3.4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling detectie radioactief besmet schroot

artikel 4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling detectie radioactief besmet schroot

artikel 4 en bijlage

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling detectie radioactief besmet schroot

artikel 5

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling externe veiligheid inrichtingen

artikel 7 jo. artikel 1

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen

artikelen 6, 8, 9, 10 en 11

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling geluidemissie buitenmaterieel

artikel 5, eerste, tweede en vierde lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling houdende wijziging van de Regeling melden bedrijfafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

artikelen 6b, 6c en 6e

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties op schepen

artikelen 1 tot en met 3

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A 2005

artikel 1 tot en met 28

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (1.72)

artikel 2, eerste lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (1.72)

artikel 2, tweede lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (1.72)

artikel 3, eerste lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (1.72)

artikel 3, tweede lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (1.72)

artikel 3, derde, vierde en vijfde lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling niet-reinigbaar straalgrit

artikel 3 en bijlage

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling nucleaire drukapparatuur

artikel 4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land

artikel 17

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling uniforme saneringen

artikel 1.5

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling uniforme saneringen

hoofdstukken 3 en 4

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regeling verwijdering PCB's

artikel 5.1

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Richtlijn decontaminatie apparatuur ziekenhuisafval

n.v.t.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Stortbesluit bodembescherming

artikel 13

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Uitvoeringsregeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen milieubeheer

artikelen 2 en 18

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming

artikelen 3, 10 en 14a

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater

artikel 8, derde lid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998

artikel 9

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vuurwerkbesluit

artikel 3.3.6

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wet explosieven voor civiel gebruik

artikel 21

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wet inburgering;

Regeling inburgering

artikelen 1, eerste lid, onderdeel j, en 9 Wet inburgering;

artikel 1.2 Regeling inburgering:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wet milieubeheer

artikel 16.14

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wet milieubeheer

artikel 16.49, tweede lid, jo. artikel 16.14

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Advocatenwet

artikel 12, tweede lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

artikelen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Uitvoeringswet verdrag biologische wapens

artikelen 2, eerste en derde lid, 3 en 4

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet beëdigde tolken en vertalers;

Besluit beëdigde tolken en vertalers

artikelen 8, 12, 15, 30, 31, 33 en 36 Wet beëdigde tolken en vertalers;

artikel 11 Besluit beëdigde tolken en vertalers

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 2, tweede lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

artikel 3, eerste lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet op de kansspelen;

Speelautomatenbesluit 2000;

Speelautomatenregeling

artikelen 30h, 30i en 30t Wet op de kansspelen;

artikelen 6, 7 jo. 4, 8 tot en met 13 en 16 Speelautomatenbesluit 2000

artikelen 3 en 4 Speelautomatenregeling

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

artikel 3.6

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

artikel 9, achtste lid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

artikel 18

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus;

Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

artikel 6, onderdelen b, c en j Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus;

artikel 20 Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet wapens en munitie

artikelen 4, 6, 7, 9, eerste lid, en 13

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet wapens en munitie

artikelen 6, 7 en 13

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wet wapens en munitie;

Regeling wapens en munitie

artikelen 6, 7, 9, eerste, tweede, derde en vijfde lid, 10 en 12 Wet wapens en munitie;

artikelen 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 en 48 Regeling wapens en munitie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit dierlijke producten

artikelen 2.3 en 2.4

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit dierlijke producten

artikelen 3.3, 3.4 en 3.5

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit eisen dierlijk sperma en spermawincentra

artikelen 8 en 10

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit houders van dieren

artikelen 3.6 tot en met 3.14

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit houders van dieren

artikelen 3.16 tot en met 3.18

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit houders van dieren

artikelen 3.20 tot en met 3.23

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit houders van dieren

artikelen 4.10

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit houders van dieren

artikelen 4.14

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit houders van dieren

artikelen 5.5, 5.5a en 5.5b

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit houders van dieren

artikelen 5.6, 5.7, 5.8 en 5.9

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dierproevenbesluit

artikel 7, eerste lid, aanhef en sub f

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dierproevenbesluit

artikel 7, tweede lid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regeling diergeneeskundigen

artikelen 3.5 en 4.10

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria

artikelen 14, 15, derde lid, en 16

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regeling houders van dieren

artikel 9.1

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regeling preventie, bestrijding, monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s

artikelen 19 en 20

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Reglement voor de binnenvisserij 1985

artikel 10a

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Reglement voor de zee- en kustvisserij 1977

artikel 5

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

artikel 27

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

artikel 81, eerste lid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Alcoholwet

artikelen 12 tot en met 25

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Alcoholwet;

artikel 10 Alcoholwet;

artikel 1.2 Alcoholregeling

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Alcoholwet;

Alcoholbesluit

artikel 8, vierde lid, Alcoholwet;

artikelen 4.1 en 4.2 Alcoholbesluit

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Regeling tabaksreclame in of aan tabaksspeciaalzaken en tabaksverkooppunten

artikelen 1 tot en met 5

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en nadere regels attractie en speeltoestellen

artikel 3a, 15, 16 en 20

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en nadere regels attractie en speeltoestellen

artikelen 8, 10, 11, 12, 13, 19, eerste lid, onderdeel a

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Warenwetbesluit machines

artikel 6g, eerste lid, onderdeel a

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Warenwetbesluit machines;

Warenwetregeling machines

artikel 6g Warenwetbesluit machines;

artikel 2b Warenwetregeling machines

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen

artikel 6d, eerste lid, onderdeel a

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Warenwetregeling

artikel 4

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Warenwetregeling persoonlijke beschermingsmiddelen

artikel 3

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wet op de dierproeven

artikelen 9 en 14

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wet publieke gezondheid

artikelen 38 en 51 tot en met 55

HOOFDSTUK 2. – VERGUNNINGSTELSELS EN EISEN VAN PROVINCIES

§ 2.1. – Vergunningstelsels van Provincies

Regelgever

Naam regelgeving

Bepaling/artikel (nummer)

Drenthe

Provinciale omgevingsverordening Drenthe

artikel 5.3

Flevoland

Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland

hoofdstuk 9, onderdeel wegen en vaarwegen

Friesland

Provinciale milieuverordening Fryslân

artikel 4.6.3 en hoofdstuk 4

Friesland

Provinciale milieuverordening Fryslân

titel 5.4

Friesland

Vaarwegenverordening Friesland

artikel 19

Friesland

Wadloopverordening 1996

artikelen 5 en 6

Friesland

Wegenverordening provincie Fryslân

artikel 3, tweede lid

Gelderland

Provinciale milieuverordening Gelderland

bijlage 10B, artikel 5.5.1

Groningen

Kanalenreglement Groningen

artikel 4

Groningen

Omgevingsprovincie Provincie Groningen 2009

artikelen 1.2 jo 2.5

Groningen

Omgevingsverordening Provincie Groningen 2009

artikel 1.2 jo. 2.5

Groningen

Omgevingsverordening Provincie Groningen 2009

artikelen 2.13 jo Bijlage 7

Groningen

Omgevingsverordening Provincie Groningen 2009

artikelen 2.19, 2.20 en 2.21

Groningen

Wadloopverordening Provincie Groningen 1996

n.v.t.

Groningen

Wegenreglement der Provincie Groningen

artikelen 8.1.a

Groningen

Wegenreglement der Provincie Groningen

artikelen 8.1.b tot en met d en 9.1

Groningen

Wegenreglement der Provincie Groningen

artikelen 11.1.b, 11.1.d, 11.1l.h, 11.1l.k, en 11.1.l

Limburg

Omgevingsverordening Limburg

artikelen 2.18 tot en met 2.20

Limburg

Omgevingsverordening Limburg

artikel 2.20 tot en met 2.23

Limburg

Omgevingsverordening Limburg

artikelen 3.15 tot en met 3.17

Limburg

Omgevingsverordening Limburg

artikel 4.2

Limburg

Omgevingsverordening Limburg

artikel 5.1

Limburg

Omgevingsverordening Limburg

artikel 5.3

Noord-Brabant

Beleidsregels grenzen aan gedogen provincie Noord-Brabant

artikel 2

Noord-Brabant

Beleidsregels grenzen aan gedogen provincie Noord-Brabant

artikel 4

Noord-Brabant

Provinciale Milieuverordening 2010

artikelen 4.2.2, 4.3.1, 4.4.1, tot en met 4.4.12

Noord-Brabant

Provinciale Milieuverordening 2010

artikel 5.1.5.3, vijfde lid

Noord-Holland

Landschapsverordening Noord-Holland 2010

hoofdstuk 2, artikel 5

Noord-Holland

Provinciale Milieuverordening Noord-Holland tranche 7

titel 2

Noord-Holland

Provinciale Milieuverordening Noord-Holland

artikelen 5.1.1, 5.4.1, 5.4.2 en 5.5.2

Noord-Holland

Wadloopverordening Noord-Holland 1996

artikelen 4, 5, 6 en 7

Overijssel

Omgevingsverordening Overijssel 2009

artikelen 3.2.1.1 tot en met 3.2.1.5

Overijssel

Omgevingsverordening Overijssel

artikelen 3.2.2.1 tot en met 3.2.2.9

Zeeland

Provinciale Milieuverordening

titel 5.3, bijlage 10, onderdeel A, artikel 4.1

Zeeland

Provinciale Milieuverordening

titel 5.3, bijlage 10, onderdeel B, artikelen 2.2.1 en 2.2.3

Zeeland

Provinciale Milieuverordening

titel 5.3, bijlage 10, onderdeel B, artikelen 3.2.1 en 3.2.3

Zuid-Holland

Provinciale Milieuverordening

artikelen 4.3.1 en 4.4.2 jo. artikel 4.4.3

Zuid-Holland

Provinciale Milieuverordening

artikelen 5.4.1 en 5.5.2

Zuid-Holland

Provinciale Milieuverordening

bijlage 10A

Zuid-Holland

Wegenverordening Zuid-Holland 2010

artikel 5, eerste lid, onder i

§ 2.2. – Eisen van Provincies

Regelgever

Naam regelgeving

Bepaling/artikel (nummer)

Drenthe

Provinciale omgevingsverordening Drenthe

hoofdstuk 7, titel 7.4

Flevoland

Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland

hoofdstuk 11

Fryslân

Nota Beheerbeleid voor Provinciale wegen 2006

hoofdstuk 2 van deel B

Fryslân

Nota Beheerbeleid voor Provinciale wegen 2006

hoofdstuk 6 van deel B

Utrecht

Provinciale Milieuverordening Utrecht 1995

artikelen 6.2, 6.3 en 6.3.a

Zeeland

Beleidsregel zonebeheersysteem Vlissingen-Oost 2008 provincie Zeeland

artikel 3, eerste lid

Zeeland

Landschapsverordening

artikelen 2 en 5

Zeeland

Milieuverordening

paragraaf 4.5.3

Zeeland

Verordening onderhoudsovereenkomsten kleine landschapselementen

artikel 3

Zeeland

 

artikelen 5 en 13

Zuid-Holland

Provinciale Milieuverordening

artikelen 6.2, 6.3 en 6.4

HOOFDSTUK 3. – VERGUNNINGSTELSELS EN EISEN VAN GEMEENTEN

§ 3.1. – Vergunningstelsels van Gemeenten

Regelgever

Naam regelgeving

Bepaling/artikel (nummer)

Aalburg

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Aalburg

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Aalburg

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Aalburg

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Aalsmeer

Bouwverordening

artikel 8.3.4

Aalsmeer

Drank/ en Horecaverordening Aalsmeer 2002

artikelen 3 en 4

Aalten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.25

Aalten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Aalten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39

Aalten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Aalten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:18

Aalten

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Achtkarspelen

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Alblasserdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Alblasserdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Alblasserdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Alblasserdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Alblasserdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Alblasserdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Albrandswaard

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Albrandswaard

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2:24 en 2:25, eerste lid

Albrandswaard

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Albrandswaard

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2:27 en 2:28

Albrandswaard

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Albrandswaard

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Albrandswaard

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 5:17 en 5:18

Albrandswaard

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 5:23

Albrandswaard

Brandbeveiligingsverordening

artikel 3

Alkmaar

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Alkmaar

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.4.3

Alkmaar

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.5.1

Alkmaar

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.2.2

Alkmaar

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.2.4

Alkmaar

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.3.1.2, derde lid

Almelo

Bouwverordening

artikelen 2.5.8, 2.5.9, 2.5.11, 2.5.14, 2.5.15, 2.5.16, 2.5.17, 2.5.18, 2.5.19, 2.5.22, 2.5.25, 2.5.28, 2.5.29, 2.6.1, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.7, 2.6.12, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 4.1, 4.4 en 4.10

Almelo

Exploitatieverordening

artikelen 7 en 8

Almelo

Marktverordening

artikelen 4, 5, 8, 9, 12 en 14

Almere

Afvalstoffenverordening

artikel 11

Almere

Coffeeshopbeleid

n.v.t.

Almere

Drank- en Horecaverordening

artikel 2

Almere

Drank- en Horecaverordening

artikel 3 e.v.

Almere

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk

artikel 2 e.v.

Alphen aan den Rijn

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Alphen aan den Rijn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Alphen aan den Rijn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39

Alphen aan den Rijn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Alphen aan den Rijn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:18

Alphen aan den Rijn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Alphen-Chaam

Afvalstoffenverordening

artikel 4

Alphen-Chaam

Afvalstoffenverordening

artikel 7

Alphen-Chaam

Afvalstoffenverordening

artikel 11

Alphen-Chaam

Afvalstoffenverordening

artikel 14

Alphen-Chaam

Bouwverordening

artikel 4.5

Alphen-Chaam

Bouwverordening

artikel 8.2.1

Alphen-Chaam

Bouwverordening

artikel 8.4.1, eerste lid, onderdelen a tot en met g

Ameland

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Ameland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Ameland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Ameland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Ameland

Verordening op de gebouwde groepsaccommodaties

artikelen 2, 4, 5 en 8

Amersfoort

Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort

artikel 2:09

Amersfoort

Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort

artikelen 2:10 A tot en met 2:10 D

Amersfoort

Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort

artikelen 2:25 en 2:25a

Amersfoort

Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort

artikel 2:28

Amersfoort

Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort

artikel 2:28a

Amersfoort

Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort

artikel 2:39

Amersfoort

Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort

artikel 3:4

Amersfoort

Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort

artikel 5:18

Amersfoort

Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort

artikel 5:23

Amersfoort

Brandbeveiligingsverordening 2012

artikel 2

Amersfoort

Huisvestingsverordening

artikel 3.2.2

Amersfoort

Verordening speelautomatenhallen

artikel 2

Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2.34 jo. artikelen 2.35 en 2.36

Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.37 jo. artikelen 2.38 en 2.39

Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.40

Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.41

Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.47

Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.49, eerste lid

Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.49, tweede lid

Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.50

Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 3.8 tot en met 3.25

Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 3.37 tot en met 3.44

Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 3.45 tot en met 3.50

Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 4.12

Amsterdam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 4.20

Amsterdam

Draaiboek Evenementen

n.v.t.

Amsterdam, stadsdeel Centrum

Beleidsregels trouwlocaties stadsdeel Amsterdam Centrum 2008

n.v.t.

Andijk

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Andijk

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

artikel 2, eerste lid

Apeldoorn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.5.2

Apeldoorn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.5.3

Apeldoorn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.2.2

Apeldoorn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.3.1.2

Apeldoorn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3.2.1

Apeldoorn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 4.5.2

Apeldoorn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.2.3

Apeldoorn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.2.4

Apeldoorn

Monumentenverordening

artikel 11

Appingedam

Afvalstoffenverordening

artikel 2

Appingedam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Appingedam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Appingedam

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Arnhem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.4.1

Arnhem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.4.2, derde lid

Arnhem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.2.1

Arnhem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.3.1.2

Arnhem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2.3.1.2 en 2.3.1.3, eerste lid, onderdeel a

Arnhem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.3.3.1, tweede lid

Arnhem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3.2.6

Arnhem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 4.2.2.1, tweede lid

Arnhem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 4.8.2, eerste lid

Arnhem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 4.8.3, eerste lid

Arnhem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.2.4, eerste lid

Arnhem

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.7.1

Assen

Afvalstoffenverordening

artikelen 7 en 11

Assen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.25

Assen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.28

Assen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.39

Asten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Asten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Asten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Asten

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Baarn

Algemene plaatselijke verordening (APV) gemeente Baarn

artikel 5:18

Baarn

Algemene plaatselijke verordening (APV) gemeente Baarn

artikel 2:9

Baarn

Algemene Plaatselijke Verordening Baarn 2012

artikel 5:23

Baarn

Algemene Plaatselijke Verordening Baarn 2012

artikel 2:25

Baarn

Algemene Plaatselijke Verordening Baarn 2012

artikel 3:4

Baarn

Algemene Plaatselijke Verordening Baarn 2012

artikel 2:39

Baarn

Brandbeveiligingsverordening 2010

artikelen 2 en 3

Barendrecht

Afvalstoffenverordening

artikelen 7, tweede lid, en 11

Barendrecht

Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2012

artikel 2:4, derde lid

Barendrecht

Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2012

artikel 2:17

Barendrecht

Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2012

artikelen 2:20 en 2:20b

Barendrecht

Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2012

artikel 2:39, tweede lid

Barendrecht

Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2012

artikelen 3:4 en 3:5

Barendrecht

Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2012

artikel 5:17

Barendrecht

Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2012

artikel 5:21

Barendrecht

Brandbeveiligingsverordening

artikelen 2 en 3

Barneveld

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 71

Barneveld

Verordening kwaliteitregels peuterspeelzalen

artikel 2, eerste lid

Bedum

Afvalstoffenverordening

artikel 7, tweede lid, jo. artikel 11

Bedum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Bedum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Bedum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Bedum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Bedum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Bedum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Beek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Beek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Beek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Beek

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Beemster

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Bellingwedde

Algemene plaatselijke verordening

artikel 2:9, derde lid

Bellingwedde

Algemene plaatselijke verordening

artikel 2:25

Bellingwedde

Algemene plaatselijke verordening

artikel 2:28

Bellingwedde

Algemene plaatselijke verordening

artikel 2:39, tweede lid

Bellingwedde

Algemene plaatselijke verordening

artikel 3:4

Bellingwedde

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Bellingwedde

Marktverordening

artikel 4

Bergambacht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9

Bergambacht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Bergambacht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Bergambacht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Bergambacht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Bergambacht

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Bergambacht

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Bergeijk

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Bergen (NH)

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid jo. artikel 6

Bergen (NH)

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Bergen (NH)

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2:24 en 2:25

Bergen (NH)

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2:27 en 2:28

Bergen (NH)

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Bergen (NH)

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Bergen (NH)

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 5:23

Bergen (NH)

Brandbeveiligingsverordening

artikelen 2 en 3

Bergen (NH)

Speelautomatenhallenverordening

artikel 2, eerste lid

Bergen op Zoom

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Bergen op Zoom

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2:45 tot en met 2:53

Bergen op Zoom

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Bergen op Zoom

Speelautomatenhallenverordening

artikel 2, eerste lid

Berkelland

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Berkelland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25, eerste lid

Berkelland

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Berkelland

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Bernheze

Afvalstoffenverordening

artikelen 3.1 en 4.1

Bernheze

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.1.4.3

Bernheze

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.2.2

Bernheze

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3.2.1

Bernheze

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:2.4

Bernheze

Brandbeveiligingsverordening

artikelen 2 en 3

Bernisse

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Bernisse

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Bernisse

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2

Best

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Best

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Best

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Beuningen

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Beuningen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Beuningen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2:24 en 2:25, eerste lid

Beuningen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 2:27 en 2:28

Beuningen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Beuningen

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Beuningen

Brandbeveiligingsverordening

artikelen 2 en 3

Binnenmaas

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Binnenmaas

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 3.4, 3.5, 3.13, 3.14 en 3.15

Bladel

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid

Bladel

Afvalstoffenverordening

artikel 4

Bladel

Afvalstoffenverordening

artikel 7

Bladel

Afvalstoffenverordening

artikel 11

Bladel

Afvalstoffenverordening

artikel 22

Bladel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Bladel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Bladel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Bladel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Bladel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Bladel

Bouwverordening

artikel 8.2.1

Bladel

Bouwverordening

artikel 8.2.2

Bladel

Bouwverordening

artikel 8.3.4

Bladel

Bouwverordening

artikel 8.4.1, eerste lid, onderdelen a tot en met g

Blaricum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.9

Blaricum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.25, eerste lid

Blaricum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.28

Blaricum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikelen 3.3 en 3.4

Blaricum

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5.23

Blaricum

Brandbeveiligingsverordening

artikel 2 en 3

Bloemendaal

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Bloemendaal

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2.25

Bloemendaal

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Boarnsterhim

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Boarnsterhim

Brandbeveiligingsverordening

artikelen 2 en 3

Bodegraven-Reeuwijk

Algemene plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Bodegraven-Reeuwijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Bodegraven-Reeuwijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Bodegraven-Reeuwijk

Algemene plaatselijke Verordening

artikel 2:29

Bodegraven-Reeuwijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Bodegraven-Reeuwijk

Algemene plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Bodegraven-Reeuwijk

Algemene plaatselijke Verordening

artikel 5:15

Bodegraven-Reeuwijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Bodegraven-Reeuwijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Bodegraven-Reeuwijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Bodegraven-Reeuwijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Bodegraven-Reeuwijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Bodegraven-Reeuwijk

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Boekel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Boekel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Boekel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Boekel

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Borger-Odoorn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9, derde lid

Borger-Odoorn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Borger-Odoorn

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Borne

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:9

Borne

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Borne

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39c

Borne

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 5:23

Borne

Brandbeveiligingsverordening

artikelen 2 en 3

Borne

Verordening op de Verblijfsrecreatie

artikel 2

Borsele

Afvalstoffenverordening

artikelen 2, tweede lid, en 6

Borsele

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:25

Borsele

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:28

Borsele

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:39, tweede lid

Borsele

Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 3:4

Breda

Afvalstoffenverordening

artikel 2, tweede lid, en artikel 6

Breda

Marktverordening

artikel 5

Breda

Verordening op speelautomatenhallen en speelautomaten Breda