Regeling toedeling opsporingstaken Appa

Geraadpleegd op 07-12-2023.
Geldend van 13-02-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 februari 2010, nr. CZW/WVOB 2009-0000745684, tot het opdragen van opsporingstaken die samenhangen met de uitkeringen krachtens de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten aan de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Regeling toedeling opsporingstaken Appa)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

handelende in overeenstemming met de Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 3, aanhef en onder b, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Naar boven