Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 14 januari 2010, nr. WJZ/9218768, houdende aanwijzing van categorieën van productie-installaties voor de stimulering van duurzame energieproductie in het jaar 2010 (Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010)

De Minister van Economische Zaken, na overleg met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Financiën,

Gelet op de artikelen 31, negende lid, en 77c van de Elektriciteitswet 1998 en 7, 8, 10, 11, eerste lid, 12, eerste lid, 14, zesde lid, 15, derde en vierde lid, 25, 27, 28, eerste lid, 29, eerste lid, 31, vijfde lid, 32, derde lid, 42, 51, 52, eerste lid, 54, derde lid, 55, eerste lid, 56, eerste en derde lid, 61, eerste lid, en 63, tweede lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • minister: de Minister van Economische Zaken;

 • besluit: het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

 • algemene uitvoeringsregeling: de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie;

 • gewogen maandelijks rendement: het rendement, bedoeld in artikel 1, vierde lid, van de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit;

 • NTA 8003: 2008: de Nederlandse Technische Afspraak 8003, Classificatie van biomassa voor energietoepassing, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut, zoals deze luidde op 31 december 2008;

 • overige vergisting: de biologische afbraakreacties van biomassa als bedoeld in de NTA 8003: 2008, met uitzondering van de nummers 410, 420, 430, 500, 550 tot en met 559, 587, 592, 600, 610 en 620;

 • productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van afvalverbranding: een productie-installatie waarmee hernieuwbare elektriciteit wordt geproduceerd uit de warmte die uitsluitend of in hoofdzaak is geproduceerd door:

  • 1°. de verbranding van afvalstoffen,

  • 2°. een andere thermische behandeling van afvalstoffen dan bedoeld onder 1° ingeval de producten daarvan vervolgens worden verbrand, of

  • 3°. de verbranding van producten die voortkomen uit thermische behandeling van afvalstoffen;

 • productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met gebruik van stortgas of biogas uit afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties: een productie-installatie waarmee hernieuwbare elektriciteit wordt geproduceerd:

  • 1°. uit gas dat vrijkomt tengevolge van biologische afbraakreacties uit gestorte afvalstoffen, of

  • 2°. uit gas dat vrijkomt tengevolge van biologische afbraakreacties bij de zuivering van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en afvloeiend hemelwater;

 • productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van waterkracht: een productie-installatie waarmee door hydro-mechanisch-elektrische omzetting hernieuwbare elektriciteit wordt geproduceerd uit potentiële dan wel kinetische energie van stromend water dat niet specifiek ten behoeve van de elektriciteitsproductie omhoog is gepompt;

 • productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van windenergie op land: een productie-installatie die niet is opgericht in de territoriale zee of in de Nederlandse exclusieve economische zone, waarmee hernieuwbare elektriciteit wordt geproduceerd met behulp van windenergie en die geen productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van windenergie is als bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van het besluit;

 • productie-installatie voor de productie van hernieuwbaar gas met gebruik van stortgas of biogas uit afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties: een productie-installatie waarmee hernieuwbaar gas wordt geproduceerd:

  • 1°. uit gas dat vrijkomt tengevolge van biologische afbraakreacties uit gestorte afvalstoffen, of

  • 2°. uit gas dat vrijkomt tengevolge van biologische afbraakreacties bij de zuivering van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en afvloeiend hemelwater;

 • valhoogte: het verschil in waterpeil voor en achter de installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van waterkracht waarbij het maximaal elektrisch ontwerpvermogen van de turbine of de generator wordt gerealiseerd;

 • thermische conversie van vaste of vloeibare biomassa: de omzetting van vaste of vloeibare biomassa als bedoeld in de NTA 8003: 2008, met uitzondering van biomassa als bedoeld in de nummers 500, 550 tot en met 559, 587 en 592 van de NTA 8003: 2008, door middel van:

  • 1°. verbranding,

  • 2°. een andere thermische behandeling dan bedoeld onder 1° ingeval de producten daarvan vervolgens worden verbrand, of

  • 3°. de verbranding van producten die voortkomen uit thermische behandeling;

 • vergisting en co-vergisting van dierlijke mest: de biologische afbraakreacties van in hoofdzaak verpompbare vaste en vloeibare uitwerpselen van dieren, al dan niet aangevuld met een of meer producten genoemd in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, bijlage Aa, onderdeel IV;

 • vergisting van groente-, fruit- en tuinafval: de biologische afbraakreacties van biomassa als bedoeld in de nummers 251, 252, 253, 254, 600, 610, 620 van de NTA 8003:2008;

 • warmtebenuttingscoëfficiënt: de hoeveelheid gedurende een kalenderjaar door een productie-installatie geproduceerde en nuttig aangewende warmte als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel v, van de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit, gedeeld door de hoeveelheid gedurende hetzelfde kalenderjaar geproduceerde en op het elektriciteitsnet ingevoede hernieuwbare elektriciteit;

 • STEG: een productie-installatie bestaande uit één of meerdere stoom- en gasturbines, waarbij de warmte uit de gasturbine uitsluitend of in hoofdzaak wordt aangewend voor de productie van stoom, waarmee achtereenvolgens een stoomturbine wordt aangedreven;

 • industriële processen: een proces waarbij materiële goederen worden vervaardigd, met uitzondering van de teelt van gewassen.

§ 2. Hernieuwbare elektriciteit

§ 2.1. Windenergie op land

Artikel 2

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan producenten van hernieuwbare elektriciteit geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van windenergie op land:

  • a. met een nominaal vermogen per turbine kleiner dan 6,0 MW;

  • b. met een nominaal vermogen per turbine gelijk aan of groter dan 6,0 MW.

 • 2 Aanvragen om subsidie als bedoeld in het eerste lid, worden ontvangen in de periode van 1 maart 2010 tot en met 1 november 2010, 17:00 uur.

 • 3 Een aanvraag om subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van het origineel van een ondertekend formulier, dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

Artikel 3

 • 1 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidie die is aangevraagd in de periode, bedoeld in artikel 2, tweede lid, bedraagt € 937.000.000,–.

 • 2 De minister verdeelt het bedrag, genoemd in het eerste lid, op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 4

 • 2 De subsidie-ontvanger neemt de productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van windenergie op land binnen 4 jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

Artikel 5

Artikel 7

De basiselektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 12 van het besluit, voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, bedraagt voor productie- installaties als bedoeld in:

§ 2.2. Fotovoltaïsche zonnepanelen

Artikel 8

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan producenten van hernieuwbare elektriciteit geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht met behulp van fotovoltaïsche zonnepanelen met een vermogen:

  • a. groter dan of gelijk aan 1,0 kWp en kleiner dan of gelijk aan 15 kWp;

  • b. groter dan 15 kWp en kleiner dan of gelijk aan 100 kWp, welke zijn geplaatst op of tegen een gebouw als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Woningwet.

 • 3 Aanvragen om subsidie als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, worden ontvangen in de periode van 1 maart 2010 tot en met 1 november 2010, 17:00 uur.

 • 4 Aanvragen om subsidie als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, worden ontvangen in de periode van 31 mei 2010 tot en met 1 november 2010, 17:00 uur. Aanvragen, ingediend via www.agentschapnl.nl/sde in de periode van 18 mei 2010 tot en met 30 mei 2010, worden geacht te zijn ontvangen op 31 mei 2010.

 • 5 Een aanvraag om subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van het origineel van een ondertekend formulier, dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2.

 • 7 Een aanvraag om subsidie als bedoeld in het vijfde lid en zesde lid, wordt geacht een aanvraag tot het verstrekken van een voorschot te zijn, tenzij de aanvrager te kennen geeft een aparte aanvraag tot het verstrekken van een voorschot te willen indienen of aangeeft geen voorschot te willen ontvangen.

Artikel 10

 • 1 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidie die is aangevraagd in de periode, bedoeld in artikel 8, derde lid, bedraagt voor productie-installaties als bedoeld artikel 8, eerste lid, onderdeel a, € 69.000.000,–.

 • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidie die is aangevraagd in de periode, bedoeld in artikel 8, vierde lid, bedraagt voor productie-installaties als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, € 24.000.000,–.

 • 3 De minister verdeelt de bedragen, genoemd in het eerste en tweede lid, op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 11

 • 2 De subsidie-ontvanger neemt de productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht met behulp van fotovoltaïsche zonnepanelen binnen 18 maanden na de datum van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

 • 3 Deze periode kan in uitzonderlijke gevallen eenmaal met een periode van een jaar worden verlengd.

Artikel 12

Het maximaal aantal vollasturen voor productie-installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht met behulp van fotovoltaïsche zonnepanelen bedraagt 850 uren per jaar.

Artikel 13

Het basisbedrag, bedoeld in artikel 11 van het besluit, voor subsidie als bedoeld in artikel 8, eerste lid, bedraagt voor productie-installaties als bedoeld in:

Artikel 14

De basiselektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 12 van het besluit, voor subsidie als bedoeld in artikel 8, eerste lid, bedraagt voor productie-installaties als bedoeld in:

§ 2.3. Afvalverbranding

Artikel 15

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan producenten van hernieuwbare elektriciteit geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van afvalverbranding.

 • 2 Aanvragen om subsidie als bedoeld in het eerste lid, worden ontvangen in de periode van 1 maart 2010 tot en met 1 november 2010, 17:00 uur.

 • 3 Een aanvraag om subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van het origineel van een ondertekend formulier, dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 4.

Artikel 17

 • 1 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidie die is aangevraagd in de periode, bedoeld in artikel 15, tweede lid, bedraagt € 238.000.000,–.

 • 2 De minister verdeelt het bedrag, genoemd in het eerste lid, op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 18

 • 2 De subsidie-ontvanger neemt de productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van afvalverbranding binnen 4 jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

Artikel 19

Het maximaal aantal vollasturen voor productie-installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van afvalverbranding bedraagt 3920 uren per jaar.

Artikel 20

Het basisbedrag, bedoeld in artikel 11 van het besluit, voor subsidie als bedoeld in artikel 15, eerste lid, bedraagt bij een gewogen maandelijks rendement dat groter is dan genoemd in kolom 1 en kleiner is dan of gelijk is aan genoemd in kolom 2, het bedrag in euro per kWh, genoemd in kolom 3.

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

22%

23%

0,114

23%

24%

0,116

24%

25%

0,117

25%

26%

0,118

26%

27%

0,119

27%

28%

0,120

28%

29%

0,124

29%

30%

0,129

30%

31%

0,133

31%

100%

0,137

§ 2.4. Stortgas of biogas uit afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties

Artikel 22

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan producenten van hernieuwbare elektriciteit geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met gebruik van stortgas of biogas uit afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties.

 • 2 Aanvragen om subsidie als bedoeld in het eerste lid, worden ontvangen in de periode van 1 maart 2010 tot en met 1 november 2010, 17:00 uur.

 • 3 Een aanvraag om subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van het origineel van een ondertekend formulier, dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 4.

Artikel 24

 • 1 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidie die is aangevraagd in de in artikel 22, tweede lid, bedoelde periode, bedraagt € 13.000.000,–.

 • 2 De minister verdeelt het bedrag, genoemd in het eerste lid, op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 25

 • 2 De subsidie-ontvanger neemt de productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met gebruik van stortgas of biogas uit afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties binnen 4 jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

Artikel 26

Het maximaal aantal vollasturen voor een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met gebruik van stortgas of biogas uit afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties bedraagt 8000 uren per jaar.

§ 2.5. Biomassa

Artikel 29

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan producenten van hernieuwbare elektriciteit geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit door:

  • a. verbranding van het biogas uit vergisting en co-vergisting van dierlijke mest of de inzet van warmte verkregen uit thermische conversie van vaste of vloeibare biomassa met uitzondering van plantaardige en dierlijke restvetten en restoliën als bedoeld in de NTA 8003:2008 met nummers 560 tot en met 572 met een nominaal elektrisch vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 MW;

  • b. verbranding van het biogas uit vergisting van groente-, fruit- en tuinafval, waarbij ten hoogste 50 procent van de massa bestaat uit biomassastromen als bedoeld in de NTA 8003:2008, met uitzondering van de nummers 410, 420, 430, 500, 550 tot en met 559, 587 en 592;

  • c. verbranding van het biogas uit overige vergisting;

  • d. inzet van warmte verkregen uit thermische conversie van vaste of vloeibare biomassa met een nominaal elektrisch vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 MW;

  • e. inzet van warmte verkregen uit thermische conversie van vaste of vloeibare biomassa met een nominaal elektrisch vermogen groter dan 10 MW en kleiner dan of gelijk aan 50 MW.

 • 2 Aanvragen om subsidie als bedoeld in het eerste lid, worden ontvangen in de periode van 1 maart 2010 tot en met 1 november 2010, 17:00 uur.

 • 3 Een aanvraag om subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van het origineel van een ondertekend formulier, dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 4.

Artikel 30

 • 1 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidie die is aangevraagd in de in artikel 29, tweede lid, bedoelde periode, bedraagt € 400.000.000,–.

 • 2 De minister verdeelt het bedrag, genoemd in het eerste lid, op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 31

 • 2 De subsidie-ontvanger neemt de productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit bedoeld in artikel 30, eerste lid, binnen 4 jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

Artikel 33

 • 1 Het basisbedrag, bedoeld in artikel 11 van het besluit, voor subsidie als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onderdeel a, bedraagt bij een warmtebenuttingscoëfficiënt groter dan genoemd in kolom 1 en kleiner dan of gelijk aan genoemd in kolom 2 een bedrag in euro per kWh, genoemd in kolom 3.

  Kolom 1

  Kolom 2

  Kolom 3

  0,00 MJ/kWh

  0,25 MJ/kWh

  0,165

  0,25 MJ/kWh

  0,50 MJ/kWh

  0,168

  0,50 MJ/kWh

  0,75 MJ/kWh

  0,172

  0,75 MJ/kWh

  1,0 MJ/kWh

  0,176

  1,0 MJ/kWh

  1,25 MJ/kWh

  0,179

  1,25 MJ/kWh

  1,50 MJ/kWh

  0,183

  1,50 MJ/kWh

  1,75 MJ/kWh

  0,186

  1,75 MJ/kWh

  2,0 MJ/kWh

  0,190

  2,0 MJ/kWh

  Onbepaald

  0,193

 • 2 Het basisbedrag, bedoeld in artikel 11 van het besluit, voor subsidie als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onderdeel b, bedraagt bij een warmtebenuttingscoëfficiënt groter dan genoemd in kolom 1 en kleiner dan of gelijk aan genoemd in kolom 2 een bedrag in euro per kWh, genoemd in kolom 3.

  Kolom1

  Kolom 2

  Kolom 3

  0,00 MJ/kWh

  0,25 MJ/kWh

  0,129

  0,25 MJ/kWh

  0,50 MJ/kWh

  0,132

  0,50 MJ/kWh

  0,75 MJ/kWh

  0,134

  0,75 MJ/kWh

  1,0 MJ/kWh

  0,136

  1,0 MJ/kWh

  1,25 MJ/kWh

  0,139

  1,25 MJ/kWh

  1,50 MJ/kWh

  0,141

  1,50 MJ/kWh

  1,75 MJ/kWh

  0,144

  1,75 MJ/kWh

  2,0 MJ/kWh

  0,146

  2,0 MJ/kWh

  Onbepaald

  0,149

 • 4 Het basisbedrag, bedoeld in artikel 11 van het besluit, voor subsidie als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onderdeel d, bedraagt bij een warmtebenuttingscoëfficiënt groter dan genoemd in kolom 1 en kleiner dan of gelijk aan genoemd in kolom 2 een bedrag in euro per kWh, genoemd in kolom 3.

  Kolom 1

  Kolom 2

  Kolom 3

  0,00 MJ/kWh

  0,25 MJ/kWh

  0,151

  0,25 MJ/kWh

  0,50 MJ/kWh

  0,154

  0,50 MJ/kWh

  0,75 MJ/kWh

  0,157

  0,75 MJ/kWh

  1,0 MJ/kWh

  0,160

  1,0 MJ/kWh

  1,25 MJ/kWh

  0,163

  1,25 MJ/kWh

  1,50 MJ/kWh

  0,166

  1,50 MJ/kWh

  1,75 MJ/kWh

  0,169

  1,75 MJ/kWh

  2,0 MJ/kWh

  0,173

  2,0 MJ/kWh

  Onbepaald

  0,176

 • 5 Het basisbedrag, bedoeld in artikel 11 van het besluit, voor subsidie als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onderdeel e, bedraagt bij een warmtebenuttingscoëfficiënt groter dan genoemd in kolom 1 en kleiner dan of gelijk aan genoemd in kolom 2 een bedrag in euro per kWh, genoemd in kolom 3.

  Kolom 1

  Kolom 2

  Kolom 3

  0,00 MJ/kWh

  0,25 MJ/kWh

  0,114

  0,25 MJ/kWh

  0,50 MJ/kWh

  0,116

  0,50 MJ/kWh

  0,75 MJ/kWh

  0,119

  0,75 MJ/kWh

  1,0 MJ/kWh

  0,121

  1,0 MJ/kWh

  1,25 MJ/kWh

  0,123

  1,25 MJ/kWh

  1,50 MJ/kWh

  0,126

  1,50 MJ/kWh

  1,75 MJ/kWh

  0,128

  1,75 MJ/kWh

  2,0 MJ/kWh

  0,131

  2,0 MJ/kWh

  2,25 MJ/kWh

  0,133

  2,25 MJ/kWh

  2,50 MJ/kWh

  0,136

  2,50 MJ/kWh

  2,75 MJ/kWh

  0,138

  2,75 MJ/kWh

  3,0 MJ/kWh

  0,141

  3,0 MJ/kWh

  3,25 MJ/kWh

  0,143

  3,25 MJ/kWh

  3,50 MJ/kWh

  0,146

  3,50 MJ/kWh

  3,75 MJ/kWh

  0,148

  3,75 MJ/kWh

  4,0 MJ/kWh

  0,151

  4,0 MJ/kWh

  Onbepaald

  0,153

§ 2.6. Waterkracht

Artikel 35

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan producenten van hernieuwbare elektriciteit geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van waterkracht:

  • a. in installaties met een valhoogte kleiner dan 5 meter;

  • b. in installaties met een valhoogte gelijk aan of groter dan 5 meter.

 • 2 Aanvragen om subsidie als bedoeld in het eerste lid, worden ontvangen in de periode van 1 maart 2010 tot en met 30 december 2010, 17:00 uur.

 • 3 Een aanvraag om subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van het origineel van een ondertekend formulier, dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 5.

Artikel 36

 • 1 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidie die is aangevraagd in de in artikel 35, tweede lid, bedoelde periode, bedraagt € 63.000.000,–.

 • 2 De minister verdeelt het bedrag, genoemd in het eerste lid, op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 37

 • 2 De subsidie-ontvanger neemt de productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van waterkracht binnen 4 jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

Artikel 38

Het maximaal aantal vollasturen voor productie-installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van waterkracht als bedoeld in:

§ 2.7. Correctiebedragen voorschotverlening productie van hernieuwbare elektriciteit

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

De correcties op het basisbedrag voor subsidie als bedoeld in artikel 15, eerste lid, worden voor 2010 als volgt vastgesteld:

Artikel 44

De correcties op het basisbedrag voor subsidie als bedoeld in artikel 22, eerste lid, worden voor 2010 als volgt vastgesteld:

Artikel 45

De correcties op het basisbedrag voor subsidie als bedoeld in artikel 29, eerste lid, worden voor 2010 als volgt vastgesteld:

Artikel 46

De correcties op het basisbedrag voor subsidie als bedoeld in artikel 35, eerste lid, worden voor 2010 als volgt vastgesteld:

§ 3. Hernieuwbaar gas

§ 3.1. Stortgas of biogas uit afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties

Artikel 47

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan producenten van hernieuwbaar gas geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van hernieuwbaar gas met gebruik van stortgas of biogas uit afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties.

 • 2 Aanvragen om subsidie als bedoeld in het eerste lid, worden ontvangen in de periode van 1 maart 2010 tot en met 1 november 2010, 17:00 uur.

 • 3 Een aanvraag om subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van het origineel van een ondertekend formulier, dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 4.

Artikel 49

 • 1 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidie die is aangevraagd in de in artikel 47, tweede lid, bedoelde periode, bedraagt € 24.000.000,–.

 • 2 De minister verdeelt het bedrag, genoemd in het eerste lid, op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 50

 • 2 De subsidie-ontvanger neemt de productie-installatie voor de productie van hernieuwbaar gas met gebruik van stortgas of biogas uit afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties binnen 4 jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

Artikel 51

Het maximaal aantal vollasturen voor productie-installaties voor de productie van hernieuwbaar gas met gebruik van stortgas of biogas uit afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties bedraagt 8000 uren per jaar.

§ 3.2. Biomassa

Artikel 54

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan producenten van hernieuwbaar gas geproduceerd door een productie-installatie voor de productie van hernieuwbaar gas met gebruik van uitsluitend:

  • a. biogas uit vergisting van groente, fruit- en tuinafval, waarbij ten hoogste 50 procent van de massa bestaat uit biomassastromen als bedoeld in de NTA 8003:2008, met uitzondering van de nummers 410, 420, 430, 500, 550 tot en met 559, 587 en 592;

  • b. biogas uit vergisting en co-vergisting van dierlijke mest;

  • c. biogas uit overige vergisting.

 • 2 Aanvragen om subsidie als bedoeld in het eerste lid, worden ontvangen in de periode van 1 maart 2010 tot en met 1 november 2010, 17:00 uur.

 • 3 Een aanvraag om subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van het origineel van een ondertekend formulier, dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 4.

Artikel 55

 • 1 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidie die is aangevraagd in de in artikel 54, tweede lid, bedoelde periode, bedraagt € 190.000.000,–.

 • 2 De minister verdeelt het bedrag, genoemd in het eerste lid, op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 56

 • 2 De subsidie-ontvanger neemt de productie-installatie voor de productie van hernieuwbaar gas bedoeld in artikel 54, eerste lid, binnen 4 jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

§ 3.3. Correctiebedragen voorschotverlening productie van hernieuwbaar gas

Artikel 60

De correcties op het basisbedrag voor de subsidie, bedoeld in artikel 47, eerste lid, worden voor 2010 als volgt vastgesteld:

Artikel 61

De correcties op het basisbedrag voor de subsidie, bedoeld in artikel 54, eerste lid worden voor 2010 als volgt vastgesteld:

§ 4. Warmtekrachtkoppeling

Artikel 62

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan producenten die elektriciteit opwekken in een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling als bedoeld in artikel 1, onderdeel ab, van de Elektriciteitswet 1998, die voldoet aan de volgende kenmerken:

  • a. de installatie is van het type STEG;

  • b. de installatie heeft een elektrisch vermogen groter dan 150 MWe;

  • c. de installatie is in staat bij maximale productie van nuttige warmte, nuttige warmte en elektriciteit te produceren met een verhouding groter of gelijk aan 0,6.

  • d. de installatie is in staat in vollastbedrijf bij een minimale verhouding tussen nuttige warmte en elektriciteit van 0,6 een besparing op primaire energie op te leveren van ten minste 10% ten opzichte van de referenties van gescheiden opwekking als bedoeld in Richtlijn 2004/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 februari 2004 inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling op basis van de vraag naar nuttige warmte binnen de interne energiemarkt en tot wijziging van richtlijn 92/94/EEG (PbEG L 52);

  • e. de installatie wordt voor minimaal 90% op aardgas gestookt, en

  • f. minimaal 90% van de door de installatie geproduceerde nuttige warmte wordt gebruikt in industriële processen.

 • 2 Aanvragen om subsidie als bedoeld in het eerste lid, worden ontvangen in de periode van 1 maart 2010 van deze regeling tot 31 augustus 2010, 17:00 uur.

 • 3 Een aanvraag om subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van het origineel van een ondertekend formulier, dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 6.

Artikel 64

 • 1 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidie die is aangevraagd in de in artikel 62, tweede lid, bedoelde periode, bedraagt € 168.000.000,–.

 • 2 De minister verdeelt het bedrag, genoemd in het eerste lid, op volgorde van rangschikking van de aanvragen.

Artikel 65

 • 2 De subsidie-ontvanger neemt de productie-installatie voor de productie van elektriciteit door middel van warmtekrachtkoppeling, bedoeld in artikel 62, eerste lid, binnen 4 jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening in gebruik.

Artikel 66

Het maximaal aantal vollasturen voor productie-installaties voor de productie van elektriciteit door middel van warmtekrachtkoppeling bedoeld in artikel 62, eerste lid en tweede lid, bedraagt 5900 uren per jaar.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 januari 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage 1. behorende bij artikel 2, derde lid

Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE)

Aanvraagformulier Windenergie op Land

Windturbines kleiner dan 6 MWe

Windturbines groter dan of gelijk aan 6 MWe

Dit formulier is te vinden op www.agentschapnl.nl/sde.

Dit formulier is verstrekt door en moet worden ingediend bij:

Agentschap NL

Postbus 10073

8000 GB Zwolle

Telefoon 038-455 34 50

Bezoekadres Agentschap NL

Dokter van Deenweg 108

8025 BK Zwolle

Elektronisch aanvragen

U kunt uw subsidieaanvraag ook elektronisch indienden bij Agentschap NL indienen.

Kijk op www.agentschapnl.nl voor meer informatie.

Toelichting

Dit aanvraagformulier hoort bij de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). De categorieën installaties die in aanmerking kunnen komen voor SDE-subsidie en de bijbehorende eisen staan omschreven in de ‘Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010. U kunt deze regeling vinden op de www.agentschapnl.nl/sde.

Dit formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie in de categorieën Windenergie op land. Dit betreft uitsluitend:

 • Windturbines met (per individuele windturbine) een vermogen kleiner dan 6 MWe en;

 • Windturbines met (per individuele windturbine) een vermogen groter dan of gelijk aan 6 MWe.

Met dit formulier kunt u uitsluitend een subsidieaanvraag doen voor bovengenoemde categorieën. Voor de andere categorieën, zoals biomassa, waterkracht, warmtekrachtkoppeling en zon-PV zijn (gedurende de aanvraagperiode van deze categorieën) andere aanvraagformulieren beschikbaar op www.agentschapnl.nl/sde.

Gebruik van dit formulier is verplicht. Subsidieaanvragen ingediend op andere wijze dan door gebruik van dit aanvraagformulier worden niet in behandeling genomen.

Iedere afzonderlijke aanvraag dient op een apart aanvraagformulier te worden ingediend. Een enkelvoudige aanvraag kan één of meerdere windturbines betreffen. In het laatste geval kunt u per turbine verschillende kenmerken opgeven. De datum waarop u SDE-subsidie wilt ontvangen moet echter voor alle turbines dezelfde zijn. Doet u met dit aanvraagformulier een aanvraag voor meerdere windturbines, dan zal daarvoor één beschikking worden afgegeven en dus één startdatum van de subsidie gelden. Wilt u een project faseren in de tijd en de SDE-subsidie op verschillende datums laten starten? Splits het project dan op en gebruik per gewenste startdatum SDE-subsidie een nieuw aanvraagformulier.

Waar u schrijfruimte tekort komt mag u een bijlage toevoegen.

1. Gegevens aanvrager

 • a. Naam organisatie1 : .....

 • b. Ondernemingsvorm2 : .....

 • c. Vertegenwoordigd door: ..... (m/v)

 • d. Functie: .....

 • e. Adres: .....

 • f. Postcode en plaats: .....

 • g. Postbusnummer: .....

 • h. Postcode en plaats: .....

 • i. Land: .....

 • j. Telefoonnummer: .....

 • k. E-mailadres: .....

 • l. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: .....

 • m. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te: .....

 • n. IBAN3 : NL □□ □□□□ □□□□□□□□□□

 • o. BIC4: □□□□ NL □□

 • p. Naam rekeninghouder: .....

 • q. Plaats rekeninghouder: .....

2. Gegevens contactpersoon (indien afwijkend van onder 1 ingevulde gegevens)

 • a. Naam organisatie: .....

 • b. Naam contactpersoon: ..... (m/v)

 • c. Functie: .....

 • d. Adres: .....

 • e. Postcode en plaats: .....

 • f. Land: .....

 • g. Telefoonnummer(s): .....

 • h. E-mail adres: .....

3. Locatiegegevens productie-installatie

 • a. Naam van de locatie: .....

 • b. Adres: .....

 • c. Postcode: .....

 • d. Plaats: .....

 • e. Kadastrale aanduiding indien het adres nog onbekend is: .....

 • f.

  EAN-code aansluitpunt5 :

  □□□□□□□□□□□□□□□□□□

   

  ○ nog niet bekend

4. Projectgegevens

 • a. Voor welke categorie productie-installatie vraagt u subsidie aan?

  ○ Windturbine(s) met een vermogen < 6 MWe

  ○ Windturbine(s) met een vermogen ≥ 6 MWe

 • b. Geef een technische omschrijving van de windturbine(s) waarvoor subsidie wordt aangevraagd6 :

  Merk en type: .....

  Ashoogte: ..... meter

  Rotordiameter: ..... meter

  Nominaal vermogen van de turbine: ..... MWe

  Aantal windturbines: .....

  Overig: .....

 • c. Wat is het totaal nominaal vermogen waarvoor u subsidie aanvraagt?7 : ..... MWe

 • d. Is in het project sprake van:

  • Uitbreiding van een bestaande productie-installatie?

  ○ ja

  ○ nee

  • Renovatie van een bestaande productie-installatie?

  ○ ja

  ○ nee

  • Vervanging van een bestaande productie-installatie?

  ○ ja

  ○ nee

  Bestaat de productie-installatie geheel of gedeeltelijk uit gebruikte materialen?

  ○ ja

  ○ nee

  Indien u één of meer van de vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, dan moet uit de toelichting blijken wat de aard en omvang is van de uitbreiding, renovatie, vervanging en/of de toepassing van gebruikte materialen.

  Let op: Renovatie komt niet in aanmerking voor SDE-subsidie. Ook wordt geen subsidie verstrekt indien de productie-installatie geheel of gedeeltelijk bestaat uit gebruikte materialen.

  .....

  .....

  .....

  .....

 • e. Welke vergunningen zijn noodzakelijk voor de realisatie van het project?8

  Bouwvergunning

  ○ ja

  ○ nee

   

  afgiftedatum: .....-.....-.......... (dd-mm-jj)

  Milieuvergunning:

  ○ ja

  ○ nee

  ○ nvt

  afgiftedatum: .....-.....-.......... (dd-mm-jj)

  Waterwetvergunning9 :

  ○ ja

  ○ nee

  ○ nvt

  afgiftedatum: .....-.....-.......... (dd-mm-jj)

  Let op: Als bijlage bij deze aanvraag moet u een kopie van de benodigde vergunningen meesturen.

  * Wanneer het project niet milieuvergunningplichtig is, moet u aangeven of het een Type inrichting A of B betreft volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer. Zie voor verdere informatie hierover de Activiteitenbesluit Internet Module (aim.vrom.nl).

 • Is de aanvrager tevens eigenaar of pachter/ gebruiker van de grond waar de productie-installatie geplaatst wordt?

  ○ ja

  ○ nee

  Indien de aanvrager niet de eigenaar of pachter/ gebruiker van de grond is moet u een bijlage meesturen met daarin een aparte verklaring ondertekend door de eigenaar of pachter/gebruiker dat u op de aangegeven locatie de productie-installatie mag plaatsen en exploiteren of anderszins een onderbouwing dat u de installatie op de aangegeven locatie tijdig in gebruik kunt nemen.

 • g. Wat is de verwachte brutoproductie van uw installatie per kalenderjaar? ..... MWh

  Het aantal subsidiabele vollasturen voor de netlevering is bij windmolens met een vermogen tot 6 MW gemaximeerd op 1760 per jaar en bij windmolens met een vermogen groter dan of gelijk aan 6 MW op 2476 per jaar. De werkelijke elektriciteitsproductie kan dus hoger zijn. In een bijlage dient u een onderbouwing mee te sturen van de elektriciteitsproductie per jaar.

 • h. Hoeveel van de te produceren hernieuwbare elektriciteit verwacht u zelf te gebruiken per jaar? ..... MWh

  Over deze aan uzelf geleverde elektriciteit heeft u geen recht op SDE-subsidie.

 • i. Wat is de verwachte nettoproductie die u gaat invoeden op het elektriciteitsnet? ..... MWhe

Uw beschikking wordt gebaseerd op de hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit die wordt ingevoed op het elektriciteitsnet rekening houdende met het maximum aantal vollasturen. Deze geraamde hoeveelheid kan niet later worden verhoogd voor deze aanvraag.

De netlevering moet gelijk zijn aan de brutoproductie min het eigen verbruik. Indien sprake is van een startdatum gedurende het jaar wordt de jaarproductie naar rato verdeeld, tenzij u in een bijlage een andere gewenste verdeling aangeeft.

5. Data

 • a.

  Beoogde datum van opdrachtverstrekking van de windturbine:

  .....-.....-.......... (dd-mm-jj)

 • b.

  Beoogde startdatum van de bouw van de windturbine:

  .....-.....-.......... (dd-mm-jj)

 • c.

  Beoogde datum ingebruikname:

  .....-.....-.......... (dd-mm-jj)

 • d.

  Datum vanaf wanneer u SDE-subsidie wilt ontvangen:

  .....-.....-.......... (dd-mm-jj)

  (De subsidieperiode begint op de eerste van de maand)

   
 • e.

  Projectplan: Geef in aanvulling op de bovengenoemde data een toelichting op de stappen die u neemt om te komen tot de ingebruikname van de installatie. Indien u schrijfruimte tekort komt kunt u het projectplan als aparte bijlage meesturen.

  01 -.....-.......... (dd-mm-jj)

  .....

   

  .....

   

  .....

   

  .....

   

6. Cumulatie en cumulatietoets Europees Milieusteunkader

Maakt u voor deze windturbine(s) gebruik van, of heeft u in het verleden gebruik gemaakt van, of gaat u nog gebruik maken van, de volgende subsidies:

Regeling

ja/nee/niet van toepassing1

Meldingsnummer

Status aanvraag

[aangevraagd/beschikt/uitbetaald]1

MEP

     

KV-MEP

(kostenvergoeding)

     

SDE

(anders dan deze aanvraag)

     

1 Vul in wat van toepassing is.

Op grond van afspraken tussen de EU-landen zijn grenzen gesteld aan het verlenen van subsidies aan bedrijven. Deze zijn vastgelegd in de ‘Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming’ (2008/C82/01). Hierin staat hoeveel subsidie maximaal is toegestaan voor uw project. Indien u voor uw project naast de SDE en/of de Energie-Investeringsaftrek (EIA) nog andere vormen van overheidssteun ontvangt of gaat ontvangen kan het zijn dat u meer subsidie krijgt dan toegestaan. Circa een jaar na datum van ingebruikname van de windturbine zal Agentschap NL dan een cumulatietoets uitvoeren. Op dat moment zijn de investeringskosten bekend en is duidelijk hoeveel overheidssteun u ontvangt. Indien blijkt dat u teveel steun ontvangt of zal ontvangen, zal het aantal MWh dat over de totale subsidieperiode in aanmerking komt voor subsidie worden beperkt. Dit geldt niet voor particulieren. Indien uw project groter is dan 125 MW dan is vooraf goedkeuring van de Europese Commissie vereist voor de subsidiebeschikking definitief wordt. In dat geval zullen aanvullende financiële gegevens worden gevraagd over de investeringen en de exploitatiekosten.

7. Opmerkingen

Zijn er nog andere gegevens, die voor de aanvraag van belang kunnen zijn?

 • nee

 • ja, namelijk10 :

  .....

  .....

  .....

  .....

  .....

8. Ondertekening

Door het invullen en ondertekenen van deze verklaring verklaart u:

 • a. Dat u bekend bent met de inhoud van de voor deze aanvraag relevante verplichtingen en bepalingen uit het Besluit stimulering duurzame energieproductie en de ministeriële regelingen.

 • b. Dat voor de productie-installatie waarvoor u SDE-subsidie aanvraagt, niet eerder SDE- of MEP-subsidie is verleend;11 ;

 • c. Dat u voor de productie-installatie waarvoor u SDE-subsidie aanvraagt in dezelfde aanvraagperiode maar één aanvraag indient;

 • d. Dat u bij Agentschap NL onverwijld schriftelijk melding zal doen van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot verlening van surseance van betaling of tot verzoek faillietverklaring of wanneer een verzoek is ingediend voor de schuldsaneringregeling natuurlijke personen of andere zaken die van invloed zijn op de subsidieverstrekking;

 • e. Dat u bij Agentschap NL onverwijld schriftelijk melding zal doen van essentiële wijzigingen:

  • Gewijzigde datum van ingebruikname;

  • Gewijzigde aanvangsdatum van subsidieperiode;

  • Uitbedrijfname of langdurige stilstand;

  • Renovatie en uitbreiding;

  • Wijzigingen van de technische specificatie van de installatie;

  • Wijzigingen in de gegevens van de aanvrager/ eigendom van de installatie;

  • Wijzigingen in de locatie;

  • Overige essentiële wijzigingen.

 • f. Dat u akkoord gaat met het uitwisselen van alle noodzakelijke gegevens voor subsidieverstrekking tussen Agentschap NL en de garantiebeheerinstantie en de netbeheerder;

 • g. Dat deze verklaring juist, volledig en waarheidsgetrouw is ingevuld.

Dit formulier moet worden ondertekend door de aanvrager. Indien dit formulier wordt ondertekend door een ander dan de aanvrager moet een machtiging van de aanvrager worden bijgevoegd. Bij een machtiging kunt u aangeven dat deze geldt voor de gehele looptijd van het SDE-traject van de betreffende installatie.

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam ondertekenaar: .....

○ Dhr

○ Mw

Plaats: .....

   

Datum: .....

   

Handtekening: .....

   

Bij dit aanvraagformulier moet u de volgende bijlagen meesturen:

 • Een machtiging indien dit formulier is ondertekend door een ander dan de aanvrager. Bij een machtiging kunt u aangeven dat deze geldt voor de gehele looptijd van het SDE-traject van de betreffende installatie;

 • Indien sprake is van een VOF, CV of Maatschap: een machtiging of ondertekening van alle maten of vennoten;

 • Indien voor de productie-installatie één of meer vergunningen op grond van de Woningwet, de Wet Milieubeheer, de Waterwet of de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn vereist, kopieën van de door het bevoegde gezag verleende vergunningen (zie ook vraag 4);

 • Indien de aanvrager niet de eigenaar of pachter/ gebruiker van de grond is: een aparte verklaring ondertekend door de eigenaar of pachter/ gebruiker dat u de productie-installatie op de aangegeven plaats mag plaatsen en exploiteren of anderszins een onderbouwing dat u de installatie op de aangegeven locatie tijdig in gebruik kunt nemen (zie ook vraag 4);

 • Een onderbouwing van de totale elektriciteitsproductie van de windturbine per kalenderjaar in de periode waarover subsidie wordt verstrekt, zoals vermeld bij vraag 4. Deze moet tenminste een windaanbodberekening bevatten voor de betreffende locatie op de betreffende as-hoogte;

 • Indien u schrijfruimte tekort kwam: een projectplan van de installatie als omschreven bij vraag 5.

Controleer voordat u de aanvraag verstuurt of:

 • Het formulier volledig is ingevuld;

 • Het formulier is ondertekend met een originele handtekening;

 • Alle benodigde bijlagen zijn bijgevoegd.

Agentschap NL

Agentschap NL is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken. Agentschap NL voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. Agentschap NL is hèt aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving.

De divisie NL Energie en Klimaat versterkt de samenleving door te werken aan de energie- en klimaatoplossingen van de toekomst.

Per 1 januari 2010 bundelen EVD, Octrooicentrum Nederland en SenterNovem hun krachten in één organisatie: Agentschap NL. Bij Agentschap NL kunnen ondernemers, kennisinstellingen en overheden terecht voor informatie, advies, financiering en netwerken op het gebied van duurzaam, innovatief en internationaal ondernemen en samenwerken. SenterNovem vormt vanaf 1 januari de divisies NL Energie en Klimaat, NL Milieu en Leefomgeving en NL Innovatie.

Bij publicaties van Agentschap NL die informeren over subsidieregelingen geldt dat de beoordeling van subsidieaanvragen uitsluitend plaatsvindt aan de hand van de officiële publicatie van het besluit in de Staatscourant.

Bijlage 2. behorende bij artikel 8, vijfde lid, van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010

Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE)

Aanvraagformulier

enkelvoudig aanvragen

Fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV)

groter dan of gelijk aan 1 kWp en kleiner dan of gelijk aan 15 kWp groter dan 15 kWp en kleiner of gelijk aan 100 kWp

Dit formulier is verstrekt door en moet worden ingediend bij:

Agentschap NL

Postbus 10073

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 455 34 50

Bezoekadres Agentschap NL

Dokter van Deenweg 108

8025 BK Zwolle

Digitaal aanvragen

U kunt uw subsidieaanvraag ook digitaal bij Agentschap NL indienen.

Kijk op www.agentschapnl.nl/sde voor meer informatie.

Toelichting

Dit aanvraagformulier hoort bij de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). De categorieën installaties die in aanmerking kunnen komen voor SDE-subsidie en de bijbehorende eisen staan omschreven in de ‘Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010’. U kunt deze regeling vinden op de www.agentschapnl.nl/sde.

Dit formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie in één van de volgende twee categorieën:

 • Zon-PV met een opgesteld vermogen groter dan of gelijk aan 1,0 kWp (kilowatt-piek) en kleiner dan of gelijk aan 15 kWp;

 • Zon-PV met een opgesteld vermogen groter dan 15 kWp (kilowatt-piek) en kleiner dan of gelijk aan 100 kWp.

U kunt met dit formulier uitsluitend een subsidieaanvraag doen voor bovengenoemde categorieën. Voor de andere categorieën, zoals wind op land, waterkracht, biomassa en warmtekrachtkoppeling zijn (gedurende de aanvraagperiode van deze categorieën) andere aanvraagformulieren beschikbaar op www.agentschapnl.nl/sde.

U kunt voor deze subsidieaanvraag ook gebruik maken van het digitale aanvraagformulier. Ga hiervoor naar www.agentschapnl.nl/sde. Als u uw subsidieaanvraag op papier wilt indienen is gebruik van dit formulier verplicht. Subsidieaanvragen ingediend op andere wijze dan door gebruik van dit aanvraagformulier of het digitale aanvraagformulier worden niet in behandeling genomen.

U kunt met dit formulier uitsluitend subsidie aanvragen voor één zon-PV-installatie. Iedere afzonderlijke aanvraag dient op een apart aanvraagformulier te worden ingediend.

Een gebundelde aanvraag indienen

Voor het indienen van een gebundelde aanvraag voor meerdere zon-PV-installaties is zowel digitaal als in pdf of op papier een apart formulier beschikbaar.

U kunt een pdf of een print van de zon-PV formulieren aanvragen bij de helpdesk van de SDE. Deze is op werkdagen te bereiken van 8.30–12.00 uur op telefoonnummer 038 455 34 50. U kunt ook een e-mail sturen naar sde@agentschapnl.nl.

Waar u schrijfruimte tekort komt mag u een bijlage toevoegen.

Let op: bovengenoemde categorieën worden in 2010 niet tegelijkertijd opengesteld.

Zon-PV met een opgesteld vermogen groter dan of gelijk aan 1,0 kWp (kilowatt-piek) en kleiner dan of gelijk aan 15 kWp wordt opengesteld van 1 maart tot en met 1 november 2010

Zon-PV met een opgesteld vermogen groter dan 15 kWp (kilowatt-piek) en kleiner dan of gelijk aan 100 kWp wordt opengesteld van 31 mei tot en met 1 november 2010.

Voor digitale aanvragen zon-PV met een opgesteld vermogen groter dan 15 kWp (kilowatt-piek) en kleiner dan of gelijk aan 100 kWp is voor-indiening mogelijk. Dat betekent dat digitale aanvragen ingediend via www.agentschapnl.nl/sde in de periode van 18 mei tot en met 30 mei 2010 worden beschouwd als zijnde ontvangen op 31 mei 2010.

Bijlage 246520.png
Bijlage 246521.png
Bijlage 246522.png
Bijlage 246523.png
Bijlage 246524.png
Bijlage 246525.png

Bijlage 3. behorende bij artikel 8, zesde lid, van de Regeling aanwizing categorieën duurzame energieproductie 2010

Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE)

Aanvraagformulier

gebundeld aanvragen

Fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV)

groter dan of gelijk aan 1 kWp en kleiner dan of gelijk aan 15 kWp groter dan 15 kWp en kleiner dan of gelijk aan 100 kWp

Dit formulier is verstrekt door en moet worden ingediend bij:

Agentschap NL

Postbus 10073

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 455 34 50

Bezoekadres Agentschap NL

Dokter van Deenweg 108

8025 BK Zwolle

Digitaal aanvragen

U kunt uw subsidieaanvraag ook digitaal bij Agentschap NL indienen. Kijk op www.agentschapnl.nl/sde voor meer informatie.

Dit formulier uitsluitendgebruiken als u een gebundelde aanvraag wilt doen voor meerdere zon-PV-installaties uit dezelfde categorie

Maak bij een enkelvoudige aanvraag voor één zon-PV-installatie gebruik van het ‘aanvraagformulier fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV)’.

Toelichting

Dit aanvraagformulier hoort bij de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). De categorieën installaties die in aanmerking kunnen komen voor SDE-subsidie en de bijbehorende eisen staan omschreven in de ‘Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010’. U kunt deze regeling vinden op de www.agentschapnl.nl/sde.

Dit formulier is bedoeld om gebundeld subsidie aan te vragen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie in één van de volgende twee categorieën:

 • Zon-PV met een opgesteld vermogen groter dan of gelijk aan 1,0 kWp (kilowatt-piek) en kleiner dan of gelijk aan 15 kWp;

 • Zon-PV met een opgesteld vermogen groter dan 15 kWp (kilowatt-piek) en kleiner dan of gelijk aan 100 kWp.

U kunt met dit formulier uitsluitend een subsidieaanvraag doen voor bovengenoemde categorieën. Voor de andere categorieën, zoals wind op land, waterkracht, biomassa en warmtekrachtkoppeling zijn gedurende de aanvraagperiode van deze categorieën andere aanvraagformulieren beschikbaar op www.agentschapnl.nl/sde.

U kunt voor deze subsidieaanvraag ook gebruik maken van het digitale aanvraagformulier. Ga hiervoor naar www.agentschapnl.nl/sde. Als u uw subsidieaanvraag op papier wilt indienen is gebruik van dit formulier verplicht. Subsidieaanvragen ingediend op andere wijze dan door gebruik van dit aanvraagformulier of het digitale aanvraagformulier worden niet in behandeling genomen.

Gebundeld aanvragen

Dit formulier is specifiekbedoeld voor subsidieaanvragen in één van bovengenoemde categorieën zon-PV die deel uitmaken van een bundel. U kunt maximaal 250 aanvragen in één bundel indienen. U kunt subsidieaanvragen uitsluitend bundelen als de betreffende zon-PV-installaties tot dezelfde categorie behoren. Het bundelen van subsidieaanvragen heeft consequenties in geval van loting. Uw bundel wordt dan beschouwd als één aanvraag en krijgt ook één lotnummer. De bundel valt hierdoor in zijn geheel binnen of buiten de loting. Aan deze aanvraag zal dan in zijn geheel al dan niet subsidie worden toegekend.

Voor iedere zon-PV-installatie in de bundel dient u een apart aanvraagformulier te gebruiken. In dit formulier wordt u gevraagd een unieke naam toe te kennen aan de bundel waar de aanvraag deel van uitmaakt. Tevens dient u aan te geven uit hoeveel aanvragen de bundel bestaat en welk volgnummer de aanvraag in het onderhavige aanvraagformulier in het totaal van aanvragen heeft. De bundel, dat wil zeggen alle aanvraagformulieren samen en de vereiste bijlagen, moeten als één geheel en op één moment bij Agentschap NL worden aangeleverd.

Waar u schrijfruimte tekort komt mag u een bijlage toevoegen.

Een enkelvoudige aanvraag dienen

Voor het indienen van een enkelvoudigeaanvraag voor één zon-PV-installatie is zowel digitaal als in pdf of op papier een apart formulier beschikbaar.

U kunt een pdf of een print van de zon_PV aanvraagformulieren aanvragen bij de helpdesk van de SDE. Deze is op werkdagen te bereiken van 8.30 - 12.00 uur op telefoonnummer 038 455 34 50. U kunt ook een e-mail sturen naar sde@agentschapnl.nl.

Let op: bovengenoemde categorieën worden in 2010 niet tegelijkertijd opengesteld

Zon-PV met een opgesteld vermogen groter dan of gelijk aan 1,0 kWp (kilowatt-piek) en kleiner dan of gelijk aan 15 kWp wordt opengesteld van 1 maart tot en met 1 november 2010

Zon-PV met een opgesteld vermogen groter dan 15 kWp (kilowatt-piek) en kleiner dan of gelijk aan 100 kWp wordt opengesteld van 31 mei tot en met 1 november 2010

 

Voor digitale aanvragen zon-PV met een opgesteld vermogen groter dan 15 kWp (kilowatt-piek) en kleiner dan of gelijk aan 100 kWp is voor-indiening mogelijk. Dat betekent dat digitale aanvragen ingediend via www.agentschapnl.nl/sde in de periode van 18 mei tot en met 30 mei 2010 worden beschouwd als zijnde ontvangen op 31 mei 2010.

Bijlage 246526.png
Bijlage 246527.png
Bijlage 246528.png
Bijlage 246529.png
Bijlage 246530.png
Bijlage 246531.png

Bijlage 4. behorende bij de artikelen 15, derde lid, 22, derde lid, 29, derde lid, 47, derde lid, en 54, derde lid

Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE)

Aanvraagformulier Biomassa

Hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbaar gas

Afvalverbranding (AVI),

Stortgas,

Afvalwaterzuivering (AWZI),

Rioolwaterzuivering (RWZI),

Vergisters en thermische conversie biomassa

Dit formulier is te vinden op www.agentschapnl.nl

Dit formulier is verstrekt door en moet worden ingediend bij:

Agentschap NL

Postbus 10073

8000 GB Zwolle

Telefoon 038-455 34 50

Bezoekadres Agentschap NL

Dokter van Deenweg 108

8025 BK Zwolle

Elektronisch aanvragen

U kunt uw subsidieaanvraag ook elektronisch bij Agentschap NL indienen.

Kijk op www.agentschapnl.nl voor meer informatie.

Toelichting

Dit aanvraagformulier hoort bij de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). De categorieën installaties die in aanmerking kunnen komen voor SDE-subsidie en de bijbehorende eisen staan omschreven in de ‘Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010. U kunt deze regeling vinden op de www.agentschapnl.nl.

Dit formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie in de categorieën:

 • Afvalverbranding (AVI);

 • Stortgas, afvalwaterzuivering (AWZI), rioolwaterzuivering (RWZI);

 • Biomassa: vergisters en thermische conversie van vaste of vloeibare biomassa.

Dit formulier kan zowel voor de productie van hernieuwbare elektriciteit als voor de productie van hernieuwbaar gas worden gebruikt.

U kunt met dit formulier uitsluitend een subsidieaanvraag doen voor bovengenoemde categorieën. Voor de andere categorieën, zoals wind op land, waterkracht, warmtekrachtkoppeling en zon-PV zijn gedurende de aanvraagperiode van deze categorieën andere aanvraagformulieren beschikbaar op www.agentschapnl.nl/sde.

Gebruik van dit formulier is verplicht. Subsidieaanvragen ingediend op andere wijze dan door gebruik van dit aanvraagformulier worden niet in behandeling genomen. Iedere afzonderlijke aanvraag dient op een apart aanvraagformulier te worden ingediend.

Waar u schrijfruimte tekort komt, mag u een bijlage toevoegen. Voor antwoorden op uw eventuele vragen over het aanvraagformulier kunt u ook terecht bij de FAQ op onze website www.agentschapnl.nl.

1. Gegevens aanvrager

 • a. Naam organisatie: .....

 • b. Ondernemingsvorm12 : .....

 • c. Vertegenwoordigd door: ..... (m/v)

 • d. Functie: .....

 • e. Adres: .....

 • f. Postcode en plaats: .....

 • g. Postbusnummer: .....

 • h. Postcode en plaats: .....

 • i. Land: .....

 • j. Telefoonnummer: .....

 • k. E-mailadres: .....

 • l. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: .....

 • m. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te: .....

 • n. IBAN13 : NL □□ □□□□ □□□□□□□□□□

 • o. BIC14: □□□□ NL □□

 • p. Naam rekeninghouder: .....

 • q. Plaats rekeninghouder: .....

2. Gegevens contactpersoon (indien afwijkend van onder 1 ingevulde gegevens)

 • a. Naam organisatie: .....

 • b. Naam contactpersoon: ..... (m/v)

 • c. Functie: .....

 • d. Adres: .....

 • e. Postcode en plaats: .....

 • f. Land: .....

 • g. Telefoonnummer(s): .....

 • h. E-mail adres: .....

3. Locatiegegevens productie-installatie

 • a. Naam van de locatie: .....

 • b. Adres: .....

 • c. Postcode: .....

 • d. Plaats: .....

 • e. Kadastrale aanduiding indien het adres nog onbekend is: .....

4. Projectgegevens

 • a.

  Het project betreft:

  ○ productie van hernieuwbare elektriciteit

   

  ○ productie van hernieuwbaar gas

 • b. Voor welke categorie productie-installatie vraagt u subsidie aan?

  • Afvalverbranding (AVI)

  • Stortgas, afvalwaterzuivering (AWZI), rioolwaterzuivering (RWZI)

  • GFT-vergisting (Groente, fruit en tuinafval)

  • Overige vergisting (o.a. VGI-vergisting )

  • Thermische conversie van vaste of vloeibare biomassa inclusief plantaardige en dierlijke restvetten en restoliën ≤10 MWe

  • Thermische conversie van vaste of vloeibare biomassa exclusief plantaardige en dierlijke restvetten en restoliën ≤10 MWe

  • Thermische conversie van biomassa > 10 MWe en ≤ 50 MWe (vast of vloeibaar)

 • c. Geef een technische omschrijving van de productie-installatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd waaronder het elektrisch rendement van de productie-eenheid. Bij vergisters moet u ook de inhoud van de vergistingstanks vermelden. Bij een productie-installatie voor hernieuwbaar gas moet u een technische specificatie met ontwerptekeningen en processchema’s etc. in een bijlage toevoegen.

  .....

  .....

  .....

 • d. Wat is het nominaal vermogen waarvoor u subsidie aanvraagt?15

  Hernieuwbare elektriciteit: ..... MWeof

  Hernieuwbaar gas: ..... Nm3/h aardgasequivalent (35,17 MJ/Nm3 op bovenwaarde)

 • e. Is in het project sprake van:

  • Uitbreiding van een bestaande productie-installatie?

  ○ ja

  ○ nee

  • Renovatie van een bestaande productie-installatie?

  ○ ja

  ○ nee

  • Vervanging van een bestaande productie-installatie?

  ○ ja

  ○ nee

  Bestaat de productie-installatie geheel of gedeeltelijk uit gebruikte materialen?

  ○ ja

  ○ nee

  Indien u één of meer van de vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, dan moet uit de toelichting blijken wat de aard en omvang is van de uitbreiding, renovatie, vervanging en/of de toepassing van gebruikte materialen.

  Let op: Renovatie komt niet in aanmerking voor SDE. Ook wordt geen subsidie verstrekt indien de productie-installatie geheel of gedeeltelijk bestaat uit gebruikte materialen).

  .....

  .....

  .....

  .....

  .....

 • f. Welke vergunningen zijn noodzakelijk voor de realisatie van het project16 ?:

  Bouwvergunning:

  ○ ja

  ○ nee

   

  afgiftedatum: .....-.....-.......... (dd-mm-jj)

  Milieuvergunning:

  ○ ja

  ○ nee

  ○ nvt .....

  afgiftedatum: .....-.....-.......... (dd-mm-jj)

  Let op: Als bijlage bij deze aanvraag moet u een kopie van de door het bevoegd gezag afgegeven benodigde vergunningen meesturen.17 Wanneer in plaats van een nieuwe milieuvergunning met een melding voor het realiseren van deze installatie kan worden volstaan dient deze melding met een verklaring (acceptatie) van de gemeente en de vigerende milieuvergunning als bijlage te worden bijgevoegd.

 • Is de aanvrager tevens eigenaar of pachter/ gebruiker van de grond waar de productie-installatie geplaatst wordt?

  ○ ja

  ○ nee

  Indien de aanvrager niet de eigenaar of pachter/gebruiker van de grond is moet u een bijlage meesturen met daarin een aparte verklaring ondertekend door de eigenaar of pachter/ gebruiker dat u op de aangegeven plaats de productie-installatie mag plaatsen en exploiteren of anderszins een onderbouwing dat u de installatie op de aangegeven locatie tijdig in gebruik kunt nemen.

 • h. Geef in onderstaande tabel een beschrijving van de energiebron of brandstofsoort die gebruikt wordt voor de productie van hernieuwbare energie: dat wil zeggen de biomassastromen die de vergister, verbrander etc. ingaan. Geef hierbij ook de tonnages per brandstofsoort op.

  Biomassastroom

  Ton/jaar

     
     
     
     
     
     
     
     
 • i. Wat is de verwachte brutoproductie van uw installatie per kalenderjaar? ..... MWh of Nm3

  Het aantal subsidiabele vollasturen voor de netlevering is gemaximeerd op 8000 per jaar, behalve bij afvalverbrandings-installaties. De werkelijke elektriciteits- of gasproductie kan dus hoger zijn. Indien sprake is van een startdatum gedurende het jaar wordt de jaarproductie naar rato verdeeld, tenzij u in een bijlage een andere gewenste verdeling aangeeft.

 • j. Eigen verbruik: Hoe veel van de te produceren hernieuwbare elektriciteit of gas verwacht u zelf te gebruiken per jaar? .....MWh of Nm3

 • k. Wat is de verwachte nettoproductie die u gaat invoeden op het elektriciteits- of gasnet? .....MWh of Nm3

 • l. Wat is de verwachte jaarlijkse hoeveelheid nuttig aangewende warmte? .....GJ

  De productieraming van warmte hoeft alleen aangegeven te worden bij opwekking van hernieuwbare elektriciteit met co-vergisting van mest, GFT-vergisting of thermische conversie van vaste of vloeibare biomassa, waarbij het basisbedrag afhankelijk is van de hoeveelheid nuttige aangewende warmte18 .

  Uw beschikking wordt gebaseerd op de hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit of gas die wordt ingevoed op het elektriciteits- of gasnet rekening houdende met het maximum aantal vollasturen. Deze geraamde hoeveelheid kan niet later worden verhoogd voor deze aanvraag.

  In een bijlage dient u een onderbouwing mee te sturen van de opgegeven productiehoeveelheden van vraag 4i–4l. Hierin moet worden aangegeven hoe de biomassastromen leiden tot de hoeveelheid biogas bij vergisting en hoe de biomassastromen of het biogas leiden tot de hoeveelheid elektriciteit of hernieuwbaar gas dat aan het net wordt geleverd. Bij het nuttige warmtegebruik dient u per maand aan te geven hoeveel warmte en aan welke warmtegebruikers de warmte geleverd wordt.

  Onderstaande vraag (4m) hoeft u alleen te beantwoorden als bij de categorie, zoals u hebt ingevuld bij vraag 4b, in de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010 is aangegeven, dat voor het project verschillende basisbedragen gelden, afhankelijk van het rendement van de productie-installatie. Dit geldt bij afvalverbrandingsinstallaties.

 • m. Geef een onderbouwde raming van het rendement van de installatie. Indien in de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit wordt verwezen naar rekenregels voor het bepalen van het rendement dan moet u deze rekenregels in uw onderbouwing hanteren.

  .....

  .....

  .....

  .....

  .....

5. Data

 • a.

  Beoogde datum van opdrachtverstrekking:

  .....-.....-.......... (dd-mm-jj)

 • b.

  Beoogde startdatum van de bouw van de productie-installatie:

  .....-.....-.......... (dd-mm-jj)

 • c.

  Beoogde datum ingebruikname:

  .....-.....-.......... (dd-mm-jj)

 • Datum vanaf wanneer u SDE-subsidie wilt ontvangen:

  01 -.....-.......... (dd-mm-jj)

  (De subsidieperiode start altijd op de eerste van de maand)

 • e. Projectplan: Geef in aanvulling op de bovengenoemde data een toelichting op de stappen die u neemt om te komen tot de ingebruikname van de installatie. Indien u schrijfruimte tekort komt kunt u het projectplan als aparte bijlage meesturen.

  .....

  .....

  .....

  .....

  .....

6. Financiering

In een bijlage moet u een onderbouwing meesturen waaruit blijkt dat het project financieel realiseerbaar is. Hierbij moet u het eigen vermogen weergeven in relatie tot het investeringsbedrag. Eigen vermogen is hierbij het saldo van de activa en de schulden van het bedrijf. Indien het eigen vermogen minder is dan 20% dient u aannemelijk te maken dat het gebrek aan eigen vermogen geen hindernis vormt voor het realiseren van het project.

7. Cumulatie en cumulatietoets Europees Milieusteunkader

Maakt u voor deze installatie(s) gebruik van, of heeft u in het verleden gebruik gemaakt van, of gaat u nog gebruik maken van, de volgende subsidies:

Regeling

ja/nee/niet van toepassing1

Meldingsnummer

Status aanvraag [aangevraagd/beschikt/uitbetaald]1

MEP

     

OV-MEP

     

KV-MEP

(kostenvergoeding)

     

SDE

(anders dan deze aanvraag)

     

1 Invullen wat van toepassing is.

Op grond van afspraken tussen de EU-landen zijn grenzen gesteld aan het verlenen van subsidies aan bedrijven. Deze zijn vastgelegd in de ‘Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming’ (2008/C82/01)’. Hierin staat hoeveel subsidie maximaal is toegestaan voor uw project. Indien u voor uw project naast de SDE en/of de Energie-investeringsaftrek (EIA) nog andere vormen van overheidssteun ontvangt of gaat ontvangen kan het zijn dat u meer subsidie krijgt dan toegestaan. Circa een jaar na datum van ingebruikname van de biomassa-installatie zal Agentschap NL dan een cumulatietoets uitvoeren. Op dat moment zijn de investeringskosten bekend en is duidelijk hoeveel overheidssteun u ontvangt. Indien blijkt, dat u teveel steun ontvangt of zal ontvangen zal het aantal MWh dat over de totale subsidieperiode in aanmerking komt voor subsidie worden beperkt.

8. Opmerkingen

Zijn er nog andere gegevens, die voor de aanvraag van belang kunnen zijn?

 • nee

 • ja, namelijk:19

  .....

  .....

  .....

  .....

9. Ondertekening

Door het invullen en ondertekenen van deze verklaring verklaart u:

 • a. Dat u bekend bent met de inhoud van de voor deze aanvraag relevante verplichtingen en bepalingen uit het Besluit stimulering duurzame energieproductie en de ministeriële regelingen;

 • b. Dat voor de productie-installatie waarvoor u SDE-subsidie aanvraagt, niet eerder SDE-, OV-MEP- (regeling opwekken duurzame elektriciteit in vergistingsinstallaties) of MEP-subsidie is verleend;20

 • c. Dat u voor de productie-installatie waarvoor u SDE-subsidie aanvraagt in dezelfde aanvraagperiode maar één aanvraag indient;

 • d. Dat u bij Agentschap NL onverwijld schriftelijk melding zult doen van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot verlening van surseance van betaling of tot verzoek faillietverklaring of wanneer een verzoek is ingediend voor de schuldsaneringregeling natuurlijke personen of andere zaken die van invloed zijn op de subsidieverstrekking;

 • e. Dat u bij Agentschap NL onverwijld schriftelijk melding zult doen van essentiële wijzigingen:

  • Gewijzigde datum van ingebruikname;

  • Gewijzigde aanvangsdatum van subsidieperiode;

  • Uitbedrijfname of langdurige stilstand;

  • Renovatie en uitbreiding;

  • Wijzigingen van de technische specificatie van de installatie;

  • Wijzigingen in de gegevens van de aanvrager/ eigendom van de installatie;

  • Wijzigingen in de locatie;

  • Overige essentiële wijzigingen;

 • f. Dat u akkoord gaat met het uitwisselen van alle noodzakelijke gegevens voor subsidieverstrekking tussen Agentschap NL en de garantiebeheerinstantie en de netbeheerder en het meetbedrijf of indien van toepassing de certificeerder van hernieuwbaar gas;

 • g. Dat deze verklaring juist, volledig en waarheidsgetrouw is ingevuld.

Dit formulier moet worden ondertekend door de aanvrager. Indien dit formulier wordt ondertekend door een ander dan de aanvrager moet een machtiging van de aanvrager worden bijgevoegd. Bij een machtiging kunt u aangeven dat deze geldt voor de gehele looptijd van het SDE-traject van de betreffende installatie.

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam ondertekenaar: .....

○ Dhr

○ Mw

Plaats: .....

   

Datum: .....

   

Handtekening: .....

   

Bij dit aanvraagformulier moet u de volgende bijlagen meesturen:

 • Een machtiging indien dit formulier is ondertekend door een ander dan de aanvrager. Bij een machtiging kunt u aangeven dat deze geldt voor de gehele looptijd van het SDE-traject van de betreffende installatie;

 • Indien sprake is van een VOF, CV of Maatschap: een machtiging of ondertekening van alle maten of vennoten;

 • Indien van toepassing: Een omschrijving van de productie-installatie, zoals vermeld bij vraag 4;

 • Indien voor de productie-installatie één of meer vergunningen op grond van de Woningwet of de Wet Milieubeheer noodzakelijk zijn kopieën van de door het bevoegde gezag verleende vergunningen. (zie ook vraag 4);

 • Indien de aanvrager niet de eigenaar of pachter/ gebruiker van de grond is: een aparte verklaring ondertekend door de eigenaar of pachter/ gebruiker dat u op de aangegeven plaats de productie-installatie mag plaatsen en exploiteren of anderszins een onderbouwing dat u de installatie op de aangegeven locatie tijdig in gebruik kunt nemen. (zie ook vraag 4);

 • Een onderbouwing van de productieraming, zoals vermeld bij vraag 4;

 • Indien van toepassing: een projectplan, zoals vermeld bij vraag 5;

 • Een onderbouwing van de financiële realiseerbaarheid van het project met daarbij een opgave van het eigen vermogen in relatie tot het investeringsbedrag, zoals vermeld bij vraag 6.

Controleer voordat u de aanvraag verstuurt of:

 • Het formulier volledig is ingevuld;

 • Het formulier is ondertekend met een originele handtekening;

 • Alle benodigde bijlagen zijn bijgevoegd.

Agentschap NL

Agentschap NL is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken. Agentschap NL voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. Agentschap NL is hèt aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving.

De divisie NL Energie en Klimaat versterkt de samenleving door te werken aan de energie- en klimaatoplossingen van de toekomst.

Per 1 januari 2010 bundelen EVD, Octrooicentrum Nederland en SenterNovem hun krachten in één organisatie: Agentschap NL. Bij Agentschap NL kunnen ondernemers, kennisinstellingen en overheden terecht voor informatie, advies, financiering en netwerken op het gebied van duurzaam, innovatief en internationaal ondernemen en samenwerken. SenterNovem vormt vanaf 1 januari de divisies NL Energie en Klimaat, NL Milieu en Leefomgeving en NL Innovatie.

Bij publicaties van Agentschap NL die informeren over subsidieregelingen geldt dat de beoordeling van subsidieaanvragen uitsluitend plaatsvindt aan de hand van de officiële publicatie van het regeling in de Staatscourant.

Bijlage 5. behorende bij artikel 35, derde lid

Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE)

Aanvraagformulier Waterkracht

Valhoogte kleiner dan 5 meter

Valhoogte groter dan of gelijk aan 5 meter

Dit formulier is te vinden op www.agentschapnl.nl/sde.

Dit formulier is verstrekt door en moet worden ingediend bij:

Agentschap NL

Postbus 10073

8000 GB Zwolle

Telefoon 038-455 34 50

Bezoekadres Agentschap NL

Dokter van Deenweg 108

8025 BK Zwolle

Elektronisch aanvragen

U kunt uw subsidieaanvraag ook elektronisch indienen bij Agentschap NL.

Kijk op www.agentschapnl.nl/sde voor meer informatie.

Toelichting

Dit aanvraagformulier hoort bij de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). De categorieën installaties die in aanmerking kunnen komen voor SDE-subsidie en de bijbehorende eisen staan omschreven in de ‘Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010. U kunt deze regeling vinden op de www.agentschapnl.nl/sde.

Dit formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie in de categorie waterkracht, zowel voor:

 • een installatie met een valhoogte kleiner dan 5 meter;

 • een installatie met een valhoogte groter dan of gelijk aan 5 meter.

U kunt met dit formulier uitsluitend een subsidieaanvraag doen voor bovengenoemde categorieën. Voor de andere categorieën zoals wind op land, biomassa, warmtekrachtkoppeling en zon-PV zijn gedurende de aanvraagperiode van deze categorieën aparte aanvraagformulieren beschikbaar op www.agentschapnl.nl/sde.

Gebruik van dit formulier is verplicht. Subsidieaanvragen ingediend op andere wijze dan door gebruik van dit aanvraagformulier worden niet in behandeling genomen. Iedere afzonderlijke aanvraag dient op een apart aanvraagformulier te worden ingediend.

Waar u schrijfruimte tekort komt, mag u een bijlage toevoegen.

1. Gegevens aanvrager

 • a. Naam organisatie: .....

 • b. Ondernemingsvorm21 : .....

 • c. Vertegenwoordigd door: .....(m/v)

 • d. Functie: .....

 • e. Adres: .....

 • f. Postcode en plaats: .....

 • g. Postbusnummer: .....

 • h. Postcode en plaats: .....

 • i. Land: .....

 • j. Telefoonnummer: .....

 • k. E-mailadres: ......

 • l. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: .....

 • m. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te: .....

 • n. IBAN22 : NL □□ □□□□ □□□□□□□□□□

 • o. BIC23: □□□□ NL □□

 • p. Naam rekeninghouder: .....

 • q. Plaats rekeninghouder: .....

2. Gegevens contactpersoon (indien afwijkend van onder 1 ingevulde gegevens)

 • a. Naam organisatie: .....

 • b. Naam contactpersoon: ..... (m/v)

 • c. Functie: .....

 • d. Adres: .....

 • e. Postcode en plaats: .....

 • f. Land: .....

 • g. Telefoonnummer(s): .....

 • h. E-mail adres: .....

3. Locatiegegevens productie-installatie

 • a. Naam van de locatie: .....

 • b. Adres: .....

 • c. Postcode: .....

 • d. Plaats: .....

 • e. Kadastrale aanduiding indien het adres nog onbekend is: .....

 • f.

  EAN-code aansluitpunt24 :

  □□□□□□□□□□□□□□□□□□

   

  ○ nog niet bekend

4. Project gegevens

 • a. Voor welke categorie productie-installatie vraagt u subsidie aan?

  • Waterkracht met een valhoogte < 5 meter.

  • Waterkracht met een valhoogte ≥ 5 meter

 • b. Geef een technische omschrijving van de waterkrachtinstallatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd25 :

  .....

  .....

  .....

  .....

 • c. Naam van de rivier/ het water:.....

  Valhoogte: verschil in waterpeil voor en achter de installatie bij nominaal vermogen:..... meter

  Merk en type van de turbine:.....

  Merk en type van de generator: .....

  Overig :.....

 • d. Wat is het nominaal vermogen waarvoor u subsidie aanvraagt?26 : ..... MWe

 • e. Is in het project sprake van:

  • Uitbreiding van een bestaande productie-installatie?

  ○ ja

  ○ nee

  • Renovatie van een bestaande productie-installatie?

  ○ ja

  ○ nee

  • Vervanging van een bestaande productie-installatie?

  ○ ja

  ○ nee

  Bestaat de productie-installatie geheel of gedeeltelijk uit gebruikte materialen?

  ○ ja

  ○ nee

  Indien u één of meer van de vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, dan moet uit de toelichting blijken wat de aard en omvang is van de uitbreiding, renovatie, vervanging en/of de toepassing van gebruikte materialen.

  Let op: Renovatie komt niet in aanmerking voor SDE. Ook wordt geen subsidie verstrekt indien de productie-installatie geheel of gedeeltelijk bestaat uit gebruikte materialen.

  .....

  .....

  .....

 • f. Welke vergunningen zijn noodzakelijk voor de realisatie van het project?27 :

  Bouwvergunning:

  ○ ja

  ○ nee

   

  afgiftedatum: .....-.....-.......... (dd-mm-jj)

  Milieuvergunning:

  ○ ja

  ○ nee

  ○ nvt

  afgiftedatum: .....-.....-.......... (dd-mm-jj)

  Waterwetvergunning28 :

  ○ ja

  ○ nee

  ○ nvt

  afgiftedatum: .....-.....-.......... (dd-mm-jj)

           

  Let op: Als bijlage bij deze aanvraag moet u een kopie van de benodigde vergunningen meesturen.

 • Is de aanvrager tevens eigenaar of pachter/ gebruiker van de plek waar de productie-installatie geplaatst wordt?

  ○ ja

  ○ nee

  Indien de aanvrager niet de eigenaar of pachter/ gebruiker van de plek is moet u een bijlage meesturen met daarin een aparte verklaring ondertekend door de eigenaar of pachter/ gebruiker dat u de productie-installatie op de aangegeven plaats mag plaatsen en exploiteren.

 • h. Wat is de verwachte brutoproductie van uw installatie per kalenderjaar? ..... MWh

  Het aantal subsidiabele vollasturen voor de netlevering is gemaximeerd. De werkelijke elektriciteitsproductie kan dus hoger zijn. In een bijlage dient u een onderbouwing mee te sturen van de elektriciteitsproductie.

 • i. Hoeveel van de te produceren hernieuwbare elektriciteit verwacht u zelf te gebruiken per jaar? ..... MWh

 • j. Wat is de verwachte nettoproductie die u gaat invoeden op het elektriciteitsnet? ..... MWh

Uw beschikking wordt gebaseerd op de hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit die wordt ingevoed op het elektriciteitsnet rekening houdende met het maximum aantal vollasturen. Deze geraamde hoeveelheid kan niet later worden verhoogd voor deze aanvraag. De netlevering moet gelijk zijn aan de brutoproductie min het eigenverbruik.

Indien sprake is van een startdatum gedurende het jaar wordt de jaarproductie naar rato verdeeld, tenzij u in een bijlage een andere gewenste verdeling aangeeft.

5. Data

 • a.

  Beoogde datum van opdrachtverstrekking:

  .....-.....-.......... (dd-mm-jj)

 • b.

  Beoogde startdatum van de bouw van de productie-installatie:

  .....-.....-.......... (dd-mm-jj)

 • c.

  Beoogde datum ingebruikname:

  .....-.....-.......... (dd-mm-jj)

 • Datum vanaf wanneer u SDE-subsidie wilt ontvangen:

  01 -.....-.......... (dd-mm-jj)

  (De subsidieperiode start altijd op de eerste van de maand.)

 • e. Projectplan: Geef in aanvulling op de bovengenoemde data een toelichting op de stappen die u neemt om te komen tot de ingebruikname van de installatie. Indien u schrijfruimte tekort komt kunt u het projectplan als aparte bijlage meesturen.

  .....

  .....

  .....

  .....

  .....

  .....

  .....

6. Cumulatie en cumulatietoets Europees Milieusteunkader

Maakt u voor deze waterkrachtinstallatie gebruik van, of heeft u in het verleden gebruik gemaakt van, of gaat u nog gebruik maken van de volgende subsidies:

Regeling

ja/nee/niet van toepassing1

Meldingsnummer

Status aanvraag [aangevraagd/beschikt/uitbetaald]1

MEP

     

KV-MEP

(kostenvergoeding)

     

SDE

(anders dan deze aanvraag)

     

1 Vul in wat van toepassing is

Op grond van afspraken tussen de EU-landen zijn grenzen gesteld aan het verlenen van subsidies aan bedrijven. Deze zijn vastgelegd in de ‘Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming (2008/C 82/01)’. Hierin staat hoeveel subsidie maximaal is toegestaan voor uw project. Indien u voor uw project naast de SDE en/of de Energie-Investeringsaftrek (EIA) nog andere vormen van overheidssteun ontvangt of gaat ontvangen kan het zijn dat u meer subsidie krijgt dan toegestaan. Circa een jaar na datum van ingebruikname van de waterkrachtinstallatie zal Agentschap NL dan een cumulatietoets uitvoeren. Op dat moment zijn de investeringskosten bekend en is duidelijk hoeveel overheidssteun u ontvangt. Indien blijkt dat u teveel steun ontvangt of zal ontvangen zal het aantal MWh dat over de totale subsidieperiode in aanmerking komt voor subsidie worden beperkt.

7. Opmerkingen

Zijn er nog andere gegevens die voor de aanvraag van belang kunnen zijn?

 • nee

 • ja, namelijk:29

  .....

  .....

  .....

  .....

8. Ondertekening

Door het invullen en ondertekenen van deze verklaring verklaart u:

 • a. Dat u bekend bent met de inhoud van de voor deze aanvraag relevante verplichtingen en bepalingen uit het Besluit stimulering duurzame energieproductie en de ministeriële regelingen;

 • b. Dat voor de productie-installatie waarvoor u SDE-subsidie aanvraagt, niet eerder SDE- of MEP-subsidie is verleend;30

 • c. Dat u voor de productie-installatie waarvoor u SDE-subsidie aanvraagt in dezelfde aanvraagperiode maar één aanvraag indient;

 • d. Dat u bij Agentschap NL onverwijld schriftelijk melding zal doen van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot verlening van surséance van betaling of tot verzoek faillietverklaring of wanneer een verzoek is ingediend voor de schuldsaneringregeling natuurlijke personen of andere zaken die van invloed zijn op de subsidieverstrekking;

 • e. Dat u bij Agentschap NL onverwijld schriftelijk melding zal doen van essentiële wijzigingen:

  • Gewijzigde datum van ingebruikname;

  • Gewijzigde aanvangsdatum van subsidieperiode;

  • Uitbedrijfname of langdurige stilstand;

  • Renovatie en uitbreiding;

  • Wijzigingen van de technische specificatie van de installatie;

  • Wijzigingen in de gegevens van de aanvrager/ eigendom van de installatie;

  • Wijzigingen in de locatie;

  • Overige essentiële wijzigingen;

 • f. Dat u akkoord gaat met het uitwisselen van alle noodzakelijke gegevens voor subsidieverstrekking tussen Agentschap NL en de garantiebeheerinstantie en de netbeheerder;

 • g. Dat deze verklaring juist, volledig en waarheidsgetrouw is ingevuld.

Dit formulier moet worden ondertekend door de aanvrager. Indien dit formulier wordt ondertekend door een ander dan de aanvrager moet een machtiging van de aanvrager worden bijgevoegd. Bij een machtiging kunt u aangeven, dat deze geldt voor de gehele looptijd van het SDE-traject van de betreffende installatie.

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam ondertekenaar: .....

○ Dhr

○ Mw

Plaats: .....

   

Datum: .....

   

Handtekening: .....

   

Bij dit aanvraagformulier moet u de volgende bijlagen meesturen:

 • Een machtiging indien dit formulier is ondertekend door een ander dan de aanvrager. Bij een machtiging kunt u aangeven, dat deze geldt voor de gehele looptijd van het SDE-traject van de betreffende installatie;

 • Indien sprake is van een VOF, CV of Maatschap: een machtiging of ondertekening van alle maten of vennoten;

 • Een onderbouwing van de elektriciteitsproductie van de waterkrachtinstallatie per kalenderjaar in de periode waarover subsidie wordt verstrekt, zoals vermeld bij vraag 4; Deze moet exclusief de hoeveelheid elektriciteit zijn die is opgewekt met water dat eerder specifiek is omhoog is gepompt ten behoeve van elektriciteitsproductie;

 • Indien voor de productie-installatie één of meer vergunningen op grond van de Woningwet, de Wet Milieubeheer, de Waterwet of de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn vereist, kopieën van de door het bevoegde gezag verleende vergunningen (zie ook vraag 4);

 • Indien de aanvrager niet de eigenaar of pachter/ gebruiker van de grond is: een aparte verklaring ondertekend door de eigenaar of pachter/ gebruiker dat u op de aangegeven plaats de productie-installatie mag plaatsen en exploiteren (zie ook vraag 4);

 • Indien u schrijfruimte tekort kwam: een projectplan van de installatie als omschreven bij vraag 5.

Controleer voordat u de aanvraag verstuurt of:

 • Het formulier volledig is ingevuld;

 • Het formulier is ondertekend met een originele handtekening.

 • Alle benodigde bijlagen zijn bijgevoegd.

Agentschap NL

Agentschap NL is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken. Agentschap NL voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. Agentschap NL is hèt aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving.

De divisie NL Energie en Klimaat versterkt de samenleving door te werken aan de energie- en klimaatoplossingen van de toekomst.

Per 1 januari 2010 bundelen EVD, Octrooicentrum Nederland en SenterNovem hun krachten in één organisatie: Agentschap NL. Bij Agentschap NL kunnen ondernemers, kennisinstellingen en overheden terecht voor informatie, advies, financiering en netwerken op het gebied van duurzaam, innovatief en internationaal ondernemen en samenwerken. SenterNovem vormt vanaf 1 januari de divisies NL Energie en Klimaat, NL Milieu en Leefomgeving en NL Innovatie.

Bij publicaties van Agentschap NL die informeren over subsidieregelingen geldt dat de beoordeling van subsidieaanvragen uitsluitend plaatsvindt aan de hand van de officiële publicatie van het besluit in de Staatscourant.

Bijlage 6. behorende bij artikel 62, vierde lid

Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE)

Aanvraagformulier Warmtekrachtkoppeling

Aardgasgestookte WKK groter dan 150 MWe

Dit formulier is te vinden op www.agentschapnl.nl/sde.

Dit formulier is verstrekt door en moet worden ingediend bij:

Agentschap NL

Postbus 10073

8000 GB Zwolle

Telefoon 038-455 34 50

Bezoekadres Agentschap NL

Dokter van Deenweg 108

8025 BK Zwolle

Elektronisch aanvragen

Het is niet mogelijk om dit aanvraagformulier elektronisch bij Agentschap NL in te dienen.

Toelichting

Dit aanvraagformulier hoort bij de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). De categorieën installaties die in aanmerking kunnen komen voor SDE-subsidie en de bijbehorende eisen staan omschreven in de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010. U kunt deze regeling vinden op de www.agentschapnl.nl/sde.

Dit formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie in de categorie:

 • Aardgasgestookte warmtekrachtkoppeling groter dan 150 MWe.

Met dit formulier kunt u uitsluitend een subsidieaanvraag doen voor bovengenoemde categorie. Voor andere categorieën zoals wind op land, biomassa, waterkracht, en zon-PV zijn (mits de regeling voor deze categorieën is opengesteld) andere aanvraagformulieren beschikbaar op www.agentschapnl.nl/sde.

Gebruik van dit formulier is verplicht. Subsidieaanvragen ingediend op andere wijze dan door gebruik van dit aanvraagformulier worden niet in behandeling genomen. Iedere afzonderlijke aanvraag dient op een apart aanvraagformulier te worden ingediend.

Waar u schrijfruimte tekort komt, mag u een bijlage toevoegen.

1. Gegevens aanvrager

 • a. Naam organisatie31 : .....

 • b. Ondernemingsvorm32 : .....

 • c. Vertegenwoordigd door: .....(m/v)

 • d. Functie: .....

 • e. Adres: .....

 • f. Postcode en plaats: .....

 • g. Postbusnummer: .....

 • h. Postcode en plaats: .....

 • i. Land: .....

 • j. Telefoonnummer: .....

 • k. E-mailadres: .....

 • l. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: .....

 • m. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te: .....

 • n. IBAN33 : NL □□ □□□□ □□□□□□□□□□

 • o. BIC34: □□□□ NL □□

 • p. Naam rekeninghouder: .....

 • q. Plaats rekeninghouder: .....

2. Gegevens contactpersoon (indien afwijkend van onder 1 ingevulde gegevens)

 • a. Naam organisatie: .....

 • b. Naam contactpersoon: ..... (m/v)

 • c. Functie: .....

 • d. Adres: .....

 • e. Postcode en plaats: .....

 • f. Land: .....

 • g. Telefoonnummer(s): .....

 • h. E-mail adres: .....

3. Locatiegegevens productie-installatie

 • a. Naam van de locatie: .....

 • b. Adres: .....

 • c. Postcode: .....

 • d. Plaats: .....

 • e. Kadastrale aanduiding indien het adres nog onbekend is: .....

 • f.

  EAN-code aansluitpunt35 :

  □□□□□□□□□□□□□□□□□□

   

  ○ nog niet bekend

4. Projectgegevens

 • a. Technische gegevens van de warmtekrachtkoppeling met een vermogen groter dan 150 MWe

  • Bestaat de warmtekrachtkoppeling uit één of meerdere gasturbines?

   ○ ja

   ○ nee

   Bestaat de warmtekrachtkoppeling uit één of meerdere stoomturbines?

   ○ ja

   ○ nee

  • Wat is de samenstelling van de brandstof aangeven in percentages op basis van de calorische onderwaarde van de brandstof?

   Aardgas

   .....%

   Overig 1, namelijk .....

   .....%

   Overig 2 namelijk .....

   .....%

  • Geef in een bijlage een stroomschema van de warmtekrachtkoppeling waarin de hoofdcomponenten en de energiestromen (zoals brandstof, elektriciteit, stoomhoeveelheden, warmteproductie en retourwarmte) zijn aangegeven.

  • Wat is het nominale elektrische vermogen36 van de gasturbine(s)?

   gasturbine 1 .....MWe

   gasturbine 2 .....We

   gasturbine 3 .....MWe

   gasturbine 4 .....MWe

   gasturbine 5 .....MWe

   gasturbine 6 .....MWe

   Wat is het nominale elektrische vermogen van de stoomturbine(s)?

   stoomturbine 1 .....MWe

   stoomturbine 2 .....MWe

   stoomturbine 3 .....MWe

   stoomturbine 4 .....MWe

   stoomturbine 5 .....MWe

   stoomturbine 6 .....MWe

 • b. Wat zijn de condities van de warmtekrachtkoppeling in vollastbedrijf?

  • Is het opgesteld elektrisch vermogen nieuw vermogen

   ○ ja

   ○ nee

  • Totaal opgesteld elektrisch vermogen .....MWe

  • Wat is het totaal van het nieuw opgesteld elektrisch vermogen .....MWe

  • Totaal thermisch vermogen (nieuw) van de warmte die nuttig wordt gebruikt .....MWth

 • c. Wat is de verhouding tussen de nuttig gebruikte warmte en de totaal geproduceerde elektriciteit dat is bepaald bij de maximale productie van warmte die nuttig wordt gebruikt? (dit kan gelijk zijn aan de condities bij vollastbedrijf)

  • Het maximaal thermisch vermogen van de warmte die nuttig wordt gebruikt .....MWth (1)

  • Het maximaal elektrisch vermogen bepaald bij het maximaal thermisch vermogen van de warmte die nuttig wordt gebruikt .....MWe (2)

  • Warmtekrachtverhouding (1)/(2) .....

 • d. Waarvoor wordt de geproduceerde warmte (buiten de eigen installatie) gebruikt?

  • Aandeel voor industriële processen .....% op jaarbasis

  • Aandeel voor verwarmen van gebouwen en/of tuinbouwkassen .....% op jaarbasis

  • Aandeel voor overig, namelijk ..... .....% op jaarbasis

 • e. Het rendement van de warmtekrachtinstallatie in vollastbedrijf:

  • Onderste verbrandingswaarde van het aardgas .....MJ/Nm3 (1)

  • Aardgasverbruik van de warmtekrachtkoppeling .....Nm3 /uur (2)

  • Totaal productie van elektriciteit .....MWe (MWh/uur) (3)

  • Totaal eigen verbruik van elektriciteit .....MWe (MWh/uur) (4)

  • Nuttig gebruik van warmte .....GJ/uur (5)

  • Totaal elektrisch rendement ((3)-(4) * 3600) / ((1) * (2)) * 100% .....%

  • Totaal thermisch rendement (5) * 1000 / ((1) * (2)) * 100% .....%

 • f. Welke vergunningen zijn noodzakelijk voor de realisatie van het project?37 :

  Bouwvergunning:

  ○ ja

  ○ nee

   

  afgiftedatum: .....-.....-.......... (dd-mm-jj)

  Milieuvergunning:

  ○ ja

  ○ nee

  ○ nvt38 ....

  afgiftedatum: .....-.....-.......... (dd-mm-jj)

  Waterwetvergunning39 :

  ○ ja

  ○ nee

  ○ nvt

  afgiftedatum: .....-.....-.......... (dd-mm-jj)

           

  Let op: Als bijlage bij deze aanvraag moet u een kopie van de benodigde vergunningen meesturen.

 • g. Wat is de verwachte totale elektriciteitsproductie van uw installatie per kalenderjaar? .....MWh

 • h. Eigen verbruik van de warmtekrachtkoppeling: Hoeveel van de te produceren elektriciteit verwacht u zelf te gebruiken voor de warmtekrachtkoppeling per jaar? ..... MWh

 • i. Wat is de verwachte jaarlijkse hoeveelheid nuttig gebruikte warmte? .....GJ

Het aantal subsidiabele vollasturen is gemaximeerd op 5900 per jaar. De werkelijke elektriciteitsproductie kan dus hoger zijn. In een bijlage dient u een onderbouwing mee te sturen van de elektriciteits- en warmteproductie. Indien sprake is van een startdatum gedurende het jaar wordt de jaarproductie naar rato verdeeld, tenzij u in een bijlage een andere gewenste verdeling aangeeft.

Uw beschikking wordt gebaseerd op de gegevens die u heeft ingevuld bij vragen g, h en i. Op basis van het rendement van de warmtekrachtinstallatie en de geraamde productie van warmte en elektriciteit wordt bepaald hoeveel elektriciteitsproductie maximaal kan worden gesubsidieerd op basis van de Regeling certificaten warmtekrachtkoppeling Elektriciteitswet 1998.

5. Rangschikkingscriterium

U dient hieronder het kortingspercentage aan te geven dat u wilt toepassen bij de korting op de maximale subsidie. Het kortingspercentage is ook van toepassing op het maximum bedrag wat voor de gehele looptijd van de beschikking geldt.

Kortingspercentage: □□,□□ procent

6. Data

 • a.

  Beoogde datum van opdrachtverstrekking van de warmtekrachtkoppeling:

  .....-.....-.......... (dd-mm-jj)

 • b.

  Beoogde startdatum van de bouw van de warmtekrachtkoppeling:

  .....-.....-.......... (dd-mm-jj)

 • c.

  Beoogde datum ingebruikname:

  .....-.....-.......... (dd-mm-jj)

 • Datum vanaf wanneer u SDE-subsidie wilt ontvangen:

  01 -.....-.......... (dd-mm-jj)

  (De subsidieperiode start altijd op de eerste van de maand)

 • e. Projectplan: Een plan voor het in gebruik nemen en exploiteren van de productie-installatie. Dit bevat een uitgewerkte planning van de productie-installatie. Indien u schrijfruimte tekort komt kunt u het projectplan als aparte bijlage meesturen.

  .....

  .....

  .....

  .....

  .....

  .....

  .....

  .....

  .....

7. Financiële gegevens van het project

 • a. Investeringskosten

  Component/onderdeel WKK

  Kosten (€ mln)

  Warmte/kracht-installatie

   

  Bouwkundig

   

  Aansluitkosten op het net

   

  Overig, namelijk:

   
     
     
     

  Totaal

   
 • b. Exploitatiekosten

  Component/onderdeel onderhoud warmte/kacht-installatie

  Kosten (€ mln)/jaar

  Locatiekosten

  (bijvoorbeeld pacht, monitorings-en evaluatieprogramma Wbr-vergunning, ontmantelingskosten, etc)

   

  Onderhoudskosten

   

  Management- en verzekeringskosten

   

  Brandstofkosten

   

  Overig, namelijk:

   
     
     
     

  Totaal

   
     

  Let op: Bij dit aanvraagformulier dient u als bijlage een financieel plan mee te sturen.

  Uit het financieel plan moet blijken:

  • Onderbouwing van de investeringskosten;

  • Onderbouwing van de exploitatiekosten;

  • Onderbouwing van de beoogde inkomsten;

  • De beoogde financieringsconstructie (inclusief een opgave van het eigen vermogen);

  • Rentabiliteit;

  • Onderbouwing van het gevraagde tenderbedrag.

 • c.

  Zijn de onder a en b opgenomen kosten inclusief of exclusief BTW?

  ○ exclusief BTW

   

  ○ inclusief BTW

 • d.

  Kunt u BTW verrekenen?

  ○ ja

   

  ○ nee

8. Cumulatie en cumulatietoets Europees Milieusteunkader

Maakt u voor deze warmtekrachtkoppeling gebruik van, of heeft u in het verleden gebruik gemaakt van, of gaat u nog gebruik maken van, de volgende subsidies:

Regeling

ja/nee/niet van toepassing1

Meldingsnummer

Status aanvraag

[aangevraagd/beschikt/uitbetaald]1

MEP

     

KV-MEP

(kostenvergoeding)

     

SDE

(anders dan deze aanvraag)

     

EIA

(Energie-Investeringsaftrek)

     

Andere regelingen dan SDE en EIA, hierboven niet genoemd, te weten:

     

1 Vul in wat van toepassing is.

Op grond van afspraken tussen de EU-landen zijn grenzen gesteld aan het verlenen van subsidies aan bedrijven.

Deze zijn vastgelegd in de ‘Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming’ (2008/C 82/01). Hierin staat hoeveel subsidie maximaal is toegestaan voor uw project. Indien u voor uw project naast de SDE en/of Energie-Investeringsaftrek (EIA) nog andere vormen van overheidssteun ontvangt of gaat ontvangen kan het zijn dat u meer subsidie krijgt dan toegestaan.

9. Opmerkingen

Zijn er nog andere gegevens die voor de aanvraag van belang kunnen zijn?

 • nee

 • ja, namelijk:40

  .....

  .....

  .....

  .....

10. Ondertekening

Door het invullen en ondertekenen van deze verklaring verklaart u:

 • a. Dat u bekend bent met de inhoud van de voor deze aanvraag relevante verplichtingen en bepalingen uit het Besluit stimulering duurzame energieproductie en de ministeriële regelingen;

 • b. Dat voor de productie-installatie waarvoor u SDE-subsidie aanvraagt, niet eerder SDE- of MEP-subsidie is verleend41 ;

 • c. Dat u voor de productie-installatie waarvoor u SDE-subsidie aanvraagt in dezelfde aanvraagperiode maar één aanvraag indient;

 • d. Dat u bij Agentschap NL onverwijld schriftelijk melding zal doen van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot verlening van surseance van betaling of tot verzoek faillietverklaring of wanneer een verzoek is ingediend voor de schuldsaneringregeling natuurlijke personen of andere zaken die van invloed zijn op de subsidieverstrekking;

 • e. Dat u bij Agentschap NL onverwijld schriftelijk melding zal doen van essentiële wijzigingen:

  • Gewijzigde datum van ingebruikname;

  • Gewijzigde aanvangsdatum van subsidieperiode;

  • Uitbedrijfname of langdurige stilstand;

  • Renovatie en uitbreiding;

  • Wijzigingen van de technische specificatie van de installatie;

  • Wijzigingen in de gegevens van de aanvrager/ eigendom van de installatie;

  • Wijzigingen in de locatie;

  • Overige essentiële wijzigingen.

 • f. Dat u akkoord gaat met het uitwisselen van alle noodzakelijke gegevens voor subsidieverstrekking tussen Agentschap NL en de garantiebeheerinstantie en de netbeheerder;

 • g. Dat deze verklaring juist, volledig en waarheidsgetrouw is ingevuld.

Dit formulier moet worden ondertekend door de aanvrager. Indien dit formulier wordt ondertekend door een ander dan de aanvrager moet een machtiging van de aanvrager worden bijgevoegd. Bij een machtiging kunt u aangeven dat deze geldt voor de gehele looptijd van het SDE-traject van de betreffende installatie.

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam ondertekenaar: .....

○ Dhr

○ Mw

Plaats: .....

   

Datum: .....

   

Handtekening: .....

   

Bij dit aanvraagformulier moet u de volgende bijlagen meesturen:

 • Een machtiging indien dit formulier is ondertekend door een ander dan de aanvrager. Bij een machtiging kunt u aangeven dat deze geldt voor de gehele looptijd van het SDE-traject van de betreffende installatie;

 • Indien sprake is van een VOF, CV of Maatschap: een machtiging of ondertekening van alle maten of vennoten;

 • Een stroomschema van de warmtekrachtkoppeling met daarin de hoofdcomponenten en de energiestromen aangegeven, zoals vermeld bij vraag 4;

 • Een onderbouwing van de totale elektriciteitsproductie en productie van nuttig aan te wenden warmte van de warmtekrachtkoppeling per kalenderjaar in de periode waarover subsidie wordt verstrekt, zoals vermeld bij vraag 4;

 • Indien voor de productie-installatie één of meer vergunningen op grond van de Woningwet, de Wet Milieubeheer, de Waterwet of de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn vereist, kopieën van de door het bevoegde gezag verleende vergunningen (zie ook vraag 4);

 • Indien u schrijfruimte tekort kwam: een projectplan van de installatie als omschreven bij vraag 6;

 • Een financieel plan als vermeld in vraag 7.

Controleer voordat u de aanvraag verstuurt of:

 • Het formulier volledig is ingevuld;

 • Het formulier is ondertekend met een originele handtekening.

 • Alle benodigde bijlagen zijn bijgevoegd.

Agentschap NL

Agentschap NL is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken. Agentschap NL voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. Agentschap NL is hèt aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving.

De divisie NL Energie en Klimaat versterkt de samenleving door te werken aan de energie- en klimaatoplossingen van de toekomst.

Per 1 januari 2010 bundelen EVD, Octrooicentrum Nederland en SenterNovem hun krachten in één organisatie: Agentschap NL. Bij Agentschap NL kunnen ondernemers, kennisinstellingen en overheden terecht voor informatie, advies, financiering en netwerken op het gebied van duurzaam, innovatief en internationaal ondernemen en samenwerken. SenterNovem vormt vanaf 1 januari de divisies NL Energie en Klimaat, NL Milieu en Leefomgeving en NL Innovatie.

Bij publicaties van Agentschap NL die informeren over subsidieregelingen geldt dat de beoordeling van subsidieaanvragen uitsluitend plaatsvindt aan de hand van de officiële publicatie van het besluit in de Staatscourant.

 1. Indien u een particulier bent, vult u hier uw volledige naam in. Vraag 1b, 1c, 1d, 1g, 1h, 1l en 1m slaat u dan over.

  ^ [1]
 2. Naamloze vennootschap, maatschap, besloten vennootschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, coöperatieve vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging, stichting, Europees economisch samenwerkingsverband, eenmanszaak.

  ^ [2]
 3. Vanaf 1 november 2009 worden alle bank- en en betaalrekeningen vervangen door de zogenoemde IBAN (International Bank Account Number) en BIC (Bank Identifier Code). Deze staan op uw bankafschrift en zijn ook verkrijgbaar via http://www.ibanbicservice.nl.

  ^ [3]
 4. Vanaf 1 november 2009 worden alle bank- en en betaalrekeningen vervangen door de zogenoemde IBAN (International Bank Account Number) en BIC (Bank Identifier Code). Deze staan op uw bankafschrift en zijn ook verkrijgbaar via http://www.ibanbicservice.nl.

  ^ [4]
 5. Dit dient dezelfde code te zijn als de code waarop garanties van oorsprong of certificaten worden geregistreerd.

  ^ [5]
 6. Bij verschillende typen turbines kunt u de gegevens van de verschillende turbines in een aparte bijlage aangeven

  ^ [6]
 7. Onder het opgesteld nominaal vermogen voor het leveren van elektrische energie wordt verstaan: Het maximale vermogen (van een productie-eenheid) uitgedrukt in Watt dat onder nominale condities benut kan worden voor het leveren van elektrische energie. Het opgesteld vermogen geeft de 'name plate capacity' weer van de productie-eenheid en is zodoende een statisch getal.

  ^ [7]
 8. In artikel 56 van het Besluit SDE is aangegeven dat de aanvraag vergezeld moet gaan van een kopie van de door het bevoegde gezag verleende vergunningen.

  ^ [8]
 9. De Waterwet is op 1 januari 2010 in werking getreden en vervangt de Wet beheer rijkswaterstaatwerken. Het is mogelijk dat voor uw project een Wbr-vergunning is verleend. In dat geval vult u de afgiftedatum van de Wbr-vergunning in.

  ^ [9]
 10. U kunt in dit veld geen aanvragen doen voor extra installaties of installaties op andere locaties.

  ^ [10]
 11. De definitie van dezelfde productie-installatie staat in de Algemene uitvoeringsregeling van de Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (zie ook www.agentschapnl.nl/sde).

  ^ [11]
 12. Naamloze vennootschap, maatschap, besloten vennootschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, coöperatieve vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging, stichting, Europees economisch samenwerkingsverband, eenmanszaak.

  ^ [12]
 13. Vanaf 1 november 2009 worden alle bank- en en betaalrekeningen vervangen door de zogenoemde IBAN (International Bank Account Number) en BIC (Bank Identifier Code). Deze staan op uw bankafschrift en zijn ook verkrijgbaar via http://www.ibanbicservice.nl.

  ^ [13]
 14. Vanaf 1 november 2009 worden alle bank- en en betaalrekeningen vervangen door de zogenoemde IBAN (International Bank Account Number) en BIC (Bank Identifier Code). Deze staan op uw bankafschrift en zijn ook verkrijgbaar via http://www.ibanbicservice.nl.

  ^ [14]
 15. Onder het nominaal vermogen wordt verstaan:

  Het maximale vermogen (van een productie-eenheid) uitgedrukt in Watt of normaal kuub aardgasequivalent (Nm3) dat onder nominale condities benut kan worden voor het leveren van energie. Het nominaal vermogen geeft de 'name plate capacity' weer van de productie-eenheid en is zodoende een statisch getal.Bij een productie-installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van afvalverbranding is het nominaal vermogen gelijk aan het totaal elektrisch vermogen.

  Een normaal kuub aardgasequivalent (Nm3) hernieuwbaar gas is een hoeveelheid gas met een calorische waarde van 35,17 MJ op bovenwaarde. Dit komt overeen met een kuub aardgas waarin de Nederlandse energiebedrijven afrekenen.

  ^ [15]
 16. In artikel 56 van het Besluit stimulering duurzame energieproductie is aangegeven dat de aanvraag vergezeld moet gaan van een kopie van de door het bevoegde gezag verleende vergunningen.

  ^ [16]
 17. Een ontwerpvergunning is geen door het bevoegd gezag verleende vergunning.

  ^ [17]
 18. De definitie van nuttig aangewende warmte staat in artikel 1 van de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit zoals die luidde op 1 april 2009. Deze publicatie kunt u vinden op www.agentschapnl.nl.

  ^ [18]
 19. U kunt in dit veld geen aanvragen doen voor extra installaties of installaties op andere locaties.

  ^ [19]
 20. De definitie van dezelfde productie-installatie staat in de Algemene uitvoeringsregeling van de SDE (zie www.senternovem.nl/sde).

  ^ [20]
 21. Naamloze vennootschap, maatschap, besloten vennootschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, coöperatieve vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging, stichting, Europees economisch samenwerkingsverband, eenmanszaak.

  ^ [21]
 22. Vanaf 1 november 2009 worden alle bank- en en betaalrekeningen vervangen door de zogenoemde IBAN (International Bank Account Number) en BIC (Bank Identifier Code). Deze staan op uw bankafschrift en zijn ook verkrijgbaar via http://www.ibanbicservice.nl.

  ^ [22]
 23. Vanaf 1 november 2009 worden alle bank- en en betaalrekeningen vervangen door de zogenoemde IBAN (International Bank Account Number) en BIC (Bank Identifier Code). Deze staan op uw bankafschrift en zijn ook verkrijgbaar via http://www.ibanbicservice.nl.

  ^ [23]
 24. Dit dient dezelfde code te zijn als de code waarop garanties van oorsprong of certificaten worden geregistreerd.

  ^ [24]
 25. Indien u ruimte tekort komt kunt u een bijlage meesturen.

  ^ [25]
 26. Onder het nominaal vermogen voor het leveren van elektrische energie wordt verstaan: Het maximale vermogen (van een productie-eenheid = turbine/ generator combinatie) uitgedrukt in Megawatt dat onder nominale condities benut kan worden voor het leveren van elektrische energie. Het opgesteld vermogen geeft de 'name plate capacity' weer van de productie-eenheid en is zodoende een statisch getal.

  ^ [26]
 27. In artikel 56 van het Besluit stimulering duurzame energieproductie is aangegeven dat de aanvraag vergezeld moet gaan van een kopie van de door het bevoegde gezag verleende vergunningen.

  ^ [27]
 28. De Waterwet is op 1 januari 2010 in werking getreden en vervangt de Wet beheer rijkswaterstaatwerken. Het is mogelijk dat voor uw project een Wbr-vergunning is verleend. In dat geval vult u de afgiftedatum van de Wbr-vergunning in.

  ^ [28]
 29. U kunt in dit veld geen aanvragen doen voor extra installaties of installaties op andere locaties.

  ^ [29]
 30. De definitie van dezelfde productie-installatie staat in de Algemene uitvoeringsregeling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (zie ook www.agentschapnl.nl/sde).

  ^ [30]
 31. Indien u een particulier bent vult u hier uw volledige naam in. Vraag 1b, 1c, 1d, 1g, 1h, 1l en 1m slaat u dan over.

  ^ [31]
 32. Naamloze vennootschap, maatschap, besloten vennootschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, coöperatieve vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging, stichting, Europees economisch samenwerkingsverband, eenmanszaak.

  ^ [32]
 33. Vanaf 1 november 2009 worden alle bank- en en betaalrekeningen vervangen door de zogenoemde IBAN (International Bank Account Number) en BIC (Bank Identifier Code). Deze staan op uw bankafschrift en zijn ook verkrijgbaar via http://www.ibanbicservice.nl.

  ^ [33]
 34. Vanaf 1 november 2009 worden alle bank- en en betaalrekeningen vervangen door de zogenoemde IBAN (International Bank Account Number) en BIC (Bank Identifier Code). Deze staan op uw bankafschrift en zijn ook verkrijgbaar via http://www.ibanbicservice.nl.

  ^ [34]
 35. Dit dient dezelfde code te zijn als de code waarop garanties van oorsprong of certificaten worden geregistreerd of het hernieuwbare gas wordt gemeten.

  ^ [35]
 36. Onder het opgesteld nominaal vermogen voor het leveren van elektrische energie wordt verstaan: het maximale vermogen (van een productie-eenheid) uitgedrukt in Watt dat onder nominale condities benut kan worden voor het leveren van elektrische energie. Het opgesteld nominaal vermogen geeft de 'name plate capacity' weer van de productie-eenheid en is zodoende een statisch getal.

  ^ [36]
 37. In artikel 56 van het besluit SDE is aangegeven dat de aanvraag vergezeld moet gaan van een kopie van de door het bevoegde gezag verleende vergunningen.

  ^ [37]
 38. Wanneer in plaats van een nieuwe milieuvergunning kan worden volstaan met een melding voor het realiseren van de installatie dient deze melding met een verklaring (acceptatie) van het bevoegd gezag en de vigerende milieuvergunning als bijlage te worden bijgevoegd.

  ^ [38]
 39. De Waterwet is op 1 januari 2010 in werking getreden en vervangt de Wet beheer rijkswaterstaatwerken. Het is mogelijk dat voor uw project een Wbr/vergunning is verleend. Indien dat het geval is vult u de afgiftedatum van de Wbr-vergunning in.

  ^ [39]
 40. U kunt in dit veld geen aanvragen doen voor extra installaties of installaties op andere locaties.

  ^ [40]
 41. De definitie van dezelfde productie-installatie staat in de Algemene uitvoeringsregeling stimuleringsregeling duurzame energieproductie (zie www.agentschapnl.nl/sde).

  ^ [41]
Terug naar begin van de pagina