Regeling versterking functiemix vo-leraren in de Randstadregio’s

[Regeling vervalt per 01-01-2019.]
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 januari 2010, nr. DL/A/182197, houdende regels voor aanvullende personele bekostiging voor de versterking van de functiemix van leraren in het voortgezet onderwijs in de Randstadregio’s 2010–2012 (Regeling versterking van functiemix leraren VO in de Randstadregio’s 2010–2012)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 85a van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;

 • b. wet: Wet op het voortgezet onderwijs;

 • c. voortgezet onderwijs: het onderwijs, bedoeld in de wet;

 • d. school: een school of scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs zoals bedoeld in artikel 1 van de wet, die wordt bekostigd op grond van de wet;

 • e. bevoegd gezag: het bevoegd gezag van een school;

 • f. vestiging: een hoofdvestiging, nevenvestiging of tijdelijke nevenvestiging van een school, zoals bedoeld in artikelen 16 en 65, derde lid van de wet en waarvoor leerlingen worden geteld ten behoeve van de bekostiging, op grond van artikel 14a, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit W.V.O.;

 • g. Randstadregio’s: verzameling van gemeenten op peildatum 1 oktober 2017 als opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling;

 • h. leraren: in artikel 84, eerste lid, onder b, van de wet genoemde personeelscategorie;

 • i. personeelsgegevens: personeelsgegevens zoals bedoeld in bijlage B van het Convenant Leerkracht van Nederland en bijlage 1 van het Besluit Informatievoorziening WVO;

 • j. Convenant Leerkracht van Nederland: tripartiete afspraken tussen de minister en de sociale partners in het primair en voortgezet onderwijs, zoals vastgelegd op 1 juli 2008 (Stcrt. 2009, 42);

 • k. bezoldigingsschaal: de salarisschaal volgens welke de betrokken leraar wordt bezoldigd;

 • l. functiemix: verdeling van leraren in voltijdequivalenten over de bezoldigingsschalen;

 • m. teldatum: 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de bekostiging wordt verstrekt.

2. Hoofdlijnen

Artikel 2. Doelomschrijving

 • 1 De minister verstrekt in 2018 aanvullende personele bekostiging ter versterking van de functiemix binnen de Randstadregio’s door het verhogen van het aandeel leraren in voltijdequivalenten in bezoldigingsschaal LC.

 • 2 De aanvullende personele bekostiging wordt verstrekt op grond van de volgende aandachtspunten:

  • a. versterking van de functiemix in de Randstadregio’s maakt deel uit van de afspraken in het Convenant Leerkracht van Nederland van 1 juli 2008 over versterking van de landelijke functiemix.

  • b. in het Convenant Leerkracht van Nederland zijn prestatieafspraken vastgelegd voor de versterking van de functiemix in het voortgezet onderwijs in 2014 ten opzichte van de startmeting van 2008.

  • c. in het Convenant Leerkracht van Nederland is afgesproken dat de voortgang van deze prestatieafspraken jaarlijks zal worden gemonitord op school- en sectorniveau.

Artikel 3. Aanvullende personele bekostiging

Deze aanvullende bekostiging wordt slechts verstrekt aan bevoegde gezagsorganen met één of meer scholen en/of vestigingen in de Randstadregio’s, die voldaan hebben aan de verplichte leveringen van personeelsgegevens over het afgelopen jaar zoals bedoeld in artikel 1 onder i.

Artikel 4. Berekening aanvullende personele bekostiging

 • 1 Voor deze aanvullende bekostiging is in 2018 een bedrag van € 61,4 miljoen beschikbaar.

 • 2 De verstrekking van de aanvullende personele bekostiging vindt plaats per kalenderjaar.

 • 3 De aanvullende personele bekostiging wordt over de daarvoor in aanmerking komende bevoegde gezagsorganen verdeeld naar rato van het budget dat zij, met inachtneming van de artikelen 84 en 85 van de wet, in de lumpsumbekostiging aan personele bekostiging ontvangen voor leraren op scholen of vestigingen in de Randstadregio’s. De omvang van dit budget wordt bepaald op basis van het aandeel leerlingen dat les ontvangt op vestigingen binnen de Randstadregio’s ten opzichte van het totaal aantal leerlingen op een school.

 • 4 De aanvullende bekostiging van een in aanmerking komende school wordt berekend op grond van de volgende formule:

  Xi=A * (Bi * LLri/ LLi) / Σ(Bi * LLri/ LLi).

  De definitie van de verschillende componenten uit deze formule is als volgt:

  • a. Xi = de aanvullende personele bekostiging voor een individuele school;

  • b. A = het in artikel 4, eerste lid genoemde totaalbudget voor de aanvullende bekostiging van deze regeling;

  • c. Bi = reguliere personele bekostiging voor leraren van school i in het betreffende kalenderjaar als bedoeld in artikel 8 van het Formatiebesluit WVO;

  • d. LLri = de op de teldatum bekostigde leerlingen op de in de Randstadregio’s gelegen vestiging(en) van school i, uitgaande van voorlopige leerlingaantallen;

  • e. LLi = de op de teldatum bekostigde leerlingen van school i, uitgaande van voorlopige leerlingaantallen;

  • f. Σ(Bi * LLri/ LLi) = de integrale som van het product Bi * LLri/ LLi voor het totaal van alle voor deze regeling in aanmerking komende scholen.

Artikel 5. Betaling aanvullende personele bekostiging

De betaling van de aanvullende bekostiging vindt plaats volgens het gebruikelijke betaalritme van de reguliere personele bekostiging.

3. Verantwoording

Artikel 6. Besteding en verantwoording

 • 1 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt ter dekking van de uitgaven die zijn verbonden aan het in de regeling omschreven doel. Terugvordering van de eventueel niet-bestede middelen of overschotten vindt niet plaats.

 • 2 De verantwoording van de aanvullende bekostiging geschiedt in de jaarverslaggeving, bedoeld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende bekostiging.

Artikel 7. Informatieplicht

Het bevoegd gezag werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoeken die erop gericht zijn de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het door of namens de minister te voeren beleid.

4. Slotbepalingen

Artikel 8. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft voor lopende bezwaren en beroepen.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling versterking functiemix vo-leraren in de Randstadregio’s.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Bijlage 1. : Gemeenten in Randstadregio’s

Aalsmeer

ZNH

Alblasserdam

RM

Albrandswaard

RM

Almere

 

Alphen a/d Rijn

RG

Amersfoort

EL

Amstelveen

ZNH

Amsterdam

ZNH

Baarn

EL

Barendrecht

RM

Beemster

ZNH

Beverwijk

ZNH

Binnenmaas

RM

Blaricum

GV

Bloemendaal

ZNH

Bodegraven-Reeuwijk

RG

Brielle

RM

Bunnik

UM

Bunschoten

EL

Capelle aan den IJssel

RM

Cromstrijen

RM

De Bilt

UM

De Ronde Venen

ZNH

Delft

HL

Diemen

ZNH

Dordrecht

RM

Edam-Volendam

ZNH

Eemnes

GV

Giessenlanden

RM

Goeree-Overflakkee

RM

Gooise Meren

GV

Gorinchem

RM

Gouda

RG

Haarlem

ZNH

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

ZNH

Haarlemmermeer

ZNH

Hardinxveld-Giessendam

RM

Heemskerk

ZNH

Heemstede

ZNH

Hellevoetsluis

RM

Hendrik-Ido-Ambacht

RM

Hillegom

RG

Hilversum

GV

Houten

UM

Huizen

GV

IJsselstein

UM

Kaag en Braassem

RG

Katwijk

RG

Korendijk

RM

Krimpen a/d IJssel

RM

Krimpenerwaard

RG

Landsmeer

ZNH

Lansingerland

RM

Laren

GV

Leerdam

RM

Leiden

RG

Leiderdorp

RG

Leidschendam-Voorburg

HL

Leusden

EL

Lisse

RG

Lopik

UM

Maassluis

RM

Midden-Delfland

HL

Molenwaard

RM

Montfoort

UM

Nieuwegein

UM

Nieuwkoop

RG

Nissewaard

RG

Noordwijk

RG

Noordwijkerhout

RG

Oegstgeest

RG

Oostzaan

ZNH

Oud-Beijerland

RM

Ouder-Amstel

ZNH

Oudewater

RG

Papendrecht

RM

Pijnacker-Nootdorp

HL

Purmerend

ZNH

Ridderkerk

RM

Rijswijk

HL

Rotterdam

RM

Schiedam

RM

’s-Gravenhage

HL

Sliedrecht

RM

Soest

EL

Stichtse Vecht

UM

Strijen

RM

Teylingen

RG

Uitgeest

ZNH

Uithoorn

ZNH

Utrecht

UM

Utrechtse Heuvelrug

UM

Velsen

ZNH

Vianen

UM

Vlaardingen

RM

Voorschoten

RG

Waddinxveen

RG

Wassenaar

HL

Waterland

ZNH

Weesp

GV

Westland

HL

Westvoorne

RM

Wijdemeren

GV

Wijk bij Duurstede

UM

Woerden

UM

Wormerland

ZNH

Woudenberg

EL

Zaanstad

ZNH

Zandvoort

ZNH

Zederik

RM

Zeist

UM

Zoetermeer

HL

Zoeterwoude

RG

Zuidplas

RG

Zwijndrecht

RM

ZNH

= RPA Zuidelijk Noord-Holland

RG

= RPA Rijn-Gouwe

HL

= RPA Haaglanden

RM

= RPA Rijnmond

GV

= RPA Gooi en Vechtstreek

EL

= RPA Eemland

UM

= RPA Utrecht-Midden

   
Terug naar begin van de pagina