Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (modernisering regelgeving milieueffectrapportage)

Geldend van 01-07-2010 t/m heden

Wet van 17 december 2009 tot wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bepalingen inzake hoofdstuk 7 en de paragrafen 2.2 (en 14.2) van de Wet milieubeheer te vereenvoudigen en de samenhang te verzekeren tussen de milieueffectrapportage voor plannen en die voor besluiten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel V

  • 1 Indien een verzoek om ontheffing op grond van artikel 7.5, tweede lid, van de Wet milieubeheer, zoals dat luidde voor het tijdstip waarop artikel I, onderdeel KK, van deze wet met betrekking tot een zodanige beschikking in werking treedt, is ingediend voor dat tijdstip, blijft artikel 7.5 en de daarop gebaseerde regelgeving zoals die toen luidden, na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel KK, ten aanzien van zodanige beschikkingen van toepassing tot het tijdstip waarop die beschikking onherroepelijk is geworden.

Artikel VI

Ten aanzien van een plan als bedoeld in artikel 7.2, tweede lid, of artikel 7.2a, eerste lid, van de Wet milieubeheer, blijft, in afwijking van paragraaf 7.5 van die wet, zoals die is komen te luiden ingevolge artikel I, onderdelen W tot en met CC, van deze wet, paragraaf 7.6a van de Wet milieubeheer, zoals die luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van die artikelonderdelen, van toepassing, indien het ontwerp van een plan overeenkomstig artikel 7.26a van de Wet milieubeheer, zoals dat voor dat tijdstip luidde, ter inzage is gelegd voor dat tijdstip.

Artikel VIA

Ten aanzien van een besluit als bedoeld in artikel 7.2, derde of vierde lid, van de Wet milieubeheer, blijft het recht zoals dat gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van deze wet van toepassing, indien de richtlijnen, bedoeld in artikel 7.15, eerste lid, van de Wet milieubeheer, zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van deze wet, voor dat tijdstip zijn gegeven.

Artikel VII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 17 december 2009

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

,

J. M. Cramer

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

,

G. Verburg

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

,

R. H. A. Plasterk

Uitgegeven de zesentwintigste januari 2010

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina