Regeling pikettoelage rechterlijke ambtenaren

Geldend van 23-08-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 5 januari 2010, nr. 5636245/10, houdende regels met betrekking tot de hoogte van de pikettoelage rechterlijke ambtenaren (Regeling pikettoelage rechterlijke ambtenaren)

Artikel 1

De pikettoelage rechterlijke ambtenaren als bedoeld in artikel 6f, tweede lid, van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van de in het voorgaande kalenderjaar gerealiseerde contractloonmutatie op jaarbasis in de sector Rechterlijke Macht.

Artikel 2

De pikettoelage rechterlijke ambtenaren behoort met ingang van 1 januari 2005 tot het pensioengevend inkomen.

Artikel 3

De hoogte van de pikettoelage op weekbasis bedraagt:

  • a. in 2016: € 287,49,

  • b. met ingang van 1 januari 2017: € 296,11.

Artikel 4

Indien de werkzaamheden als rechter-commissaris in strafzaken of piketofficier voor een deel van de week worden verricht, wordt de pikettoelage naar evenredigheid toegekend.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 januari 2010

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina