Regeling indexering onkostenvergoeding leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 5 januari 2010, nr. 5636246/10, houdende vaststelling van de hoogte van de onkostenvergoeding als bedoeld in het Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak (Regeling indexering onkostenvergoeding leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak)

Artikel 1

De bedragen van de onkostenvergoeding als bedoeld in artikel 9 van het Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex over het voorgaande kalenderjaar.

Artikel 2

De indexering van de onkostenvergoeding wordt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari van het betreffende kalenderjaar toegepast.

Artikel 3

  • 1 Het bedrag van de onkostenvergoeding voor het jaar 2003 wordt met 2,25% verhoogd en vastgesteld op het in bij deze regeling behorende bijlage 1 genoemd bedrag.

  • 2 Het bedrag van de onkostenvergoeding voor het jaar 2004 wordt met 1,25% verhoogd en vastgesteld op het in bij deze regeling behorende bijlage 2 genoemd bedrag.

  • 3 Het bedrag van de onkostenvergoeding voor het jaar 2005 wordt met 0,75% verhoogd en vastgesteld op het in bij deze regeling behorende bijlage 3 genoemd bedrag

  • 4 Het bedrag van de onkostenvergoeding voor het jaar 2006 wordt met 1,25% verhoogd en vastgesteld op het in bij deze regeling behorende bijlage 4 genoemd bedrag.

  • 5 Het bedrag van de onkostenvergoeding voor het jaar 2007 wordt met 1,25% verhoogd en vastgesteld op het in bij deze regeling behorende bijlage 5 genoemd bedrag.

  • 6 Het bedrag van de onkostenvergoeding voor het jaar 2008 wordt met 2,50% verhoogd en vastgesteld op het in bij deze regeling behorende bijlage 6 genoemd bedrag.

  • 7 Het bedrag van de onkostenvergoeding voor het jaar 2009 wordt met 2,20% verhoogd en vastgesteld op het in bij deze regeling behorende bijlage 7 genoemd bedrag.

  • 8 Het bedrag van de algemene onkostenvergoeding voor het jaar 2010 wordt met 0,9% verhoogd en vastgesteld op het in bij deze regeling behorende bijlage 8 genoemde bedrag.

  • 9 Het bedrag van de algemene onkostenvergoeding voor het jaar 2011 wordt met 1,1 % verhoogd en vastgesteld op het in bij deze regeling behorende bijlage 9 genoemde bedrag.

  • 10 Het bedrag van de algemene onkostenvergoeding voor het jaar 2012 wordt met 2,2% verhoogd en vastgesteld op het in de bij deze regeling behorende bijlage 10 genoemde bedrag.

Artikel 4

De artikelen in deze regeling treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat:

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering onkostenvergoeding leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 januari 2010

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Bijlage 10. als bedoeld in artikel 3, tiende lid, van de Regeling indexering onkostenvergoeding leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak

functie

per jaar (nbelaste vergoeding)

per maand (onbelaste vergoeding)

     

voorzitter Raad voor de Rechtspraak

€ 4.702,00

€ 391,83

rechterlijk lid Raad voor de rechtspraak

   
     
     

niet-rechterlijk lid van de Raad

€ 4.611,00

€ 384,25

     

voorzitter bestuur gerechtshof

€ 2.711,00

€ 225,92

voorzitter bestuur rechtbank

   

voorzitter bestuur Centrale Raad van Beroep

   

voorzitter bestuur College van Beroep voor het Bedrijfsleven

   
     

voorzitter of het andere rechterlijk lid van het bestuur

€ 1.807,00

€ 150,58

rechterlijk lid bestuur Centrale Raad van Beroep

   

rechterlijk lid bestuur College van Beroep voor het Bedrijfsleven

   
     

voorzitter of het andere rechterlijk lid van het bestuur

€ 1.657,00

€ 138,08

     

NB

   

de directeuren bedrijfsvoering bij de gerechtshoven, de rechtbanken, de Centrale Raad van beroep en het College van beroep voor het Bedrijfsleven

Besluit vergoeding representatiekosten-vergoeding rijkspersoneel is van toepassing. Maximaal € 6.400 per kalenderjaar (belaste vergoeding) Bestuur

 
Terug naar begin van de pagina