Besluit Verzuimmelding

[Regeling vervallen per 01-07-2020.]
Geldend van 20-01-2010 t/m 05-01-2014

Besluit van 23 december 2009, houdende vaststelling van de gegevens die door het hoofd van de school of de instelling of het bevoegd gezag dan wel door burgemeester en wethouders worden verstrekt voor opname in het meldingsregister relatief verzuim alsmede van de wijze waarop deze gegevens worden verstrekt (Besluit Verzuimmelding)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 27 oktober 2009, nr. WJZ/162297 (3819), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op de artikelen 21a, elfde lid, van de Leerplichtwet 1969, 8.1.8a, tiende lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, 47b, tiende lid, van de Wet op de expertisecentra en 28a, tiende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 9 december 2009, nr. W05.09.0443/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 21 december 2009, nr. WJZ/178260 (3819), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de bijlage en de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 december 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Uitgegeven de negentiende januari 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage

[Vervallen per 01-07-2020]

Bijlage bij artikel 2 van het Besluit Verzuimmelding. Deze bijlage bevat de nadere specificatie, bedoeld in dat artikel.

Door de school of instelling te verstrekken gegevens:

Opmerking / uitwerking

Persoonsgebonden nummer leerling / deelnemer

 

Begindatum verzuim

 

Einddatum verzuim

Indien bekend

Vermoedelijke soort verzuim

Keuze uit lijst van 5:

– luxe verzuim;

– beginnend verzuim;

– signaal verzuim;

– ongeoorloofd verzuim van in totaal zestien uren in vier opeenvolgende lesweken;

– ongeoorloofd verzuim van 1 maand of langer.

Vermoedelijke reden verzuim

Vrij tekstveld

Alle lessen gemist

Ja / nee

Door school ondernomen actie

Vrij tekstveld

Actie door gemeente gewenst

Ja / nee

Toelichting als antwoord op vorige vraag: nee

Vrij tekstveld

Naam leslocatie

Uit door de school / instelling beheerde lijst

   

Gegevens melder:

 

Naam

 

Functie

 

Telefoonnummer

 

E-mail

 
   

Telefoonnummer ouder of leerling / deelnemer

 
   

Afwijkend adres leerling / deelnemer:

Indien verblijfadres afwijkt van GBA-adres

Straat

 

Huisnummer

 

Huisletter

 

Huisnummer toevoeging

 

Postcode

 

Locatie aanduiding

 

Plaatsnaam

 
   

Verzuimspecificatie:

 

Verzuimdagen

 

Verzuimuren

 

Door de gemeente te verstrekken gegevens:

 

Status melding

Keuze uit lijst van 3:

– in behandeling;

– afgesloten;

– ter kennisneming aangenomen.

Reden melding afgesloten

Keuze uit lijst van 7:

– terug naar school, opleiding hervat;

– inschrijving beëindigd, andere opleiding;

– inschrijving beëindigd, werk;

– inschrijving beëindigd, overige redenen;

– inschrijving beëindigd, leerling overleden;

– geen verzuim, langdurig ziek;

– geen verzuim, legitiem afwezig.

Toelichting afsluiting melding

Keuze uit lijst van 3:

– leerling / deelnemer is gezien door gemeente;

– er wordt actie ondernomen richting leerling / deelnemer door gemeente;

– er loopt geen actie meer richting leerling / deelnemer.

   

Gemeentelijke contactpersoon:

 

Naam

 

Functie

 

Telefoonnummer

 

E-mail

 
Terug naar begin van de pagina