Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 19-01-2012.]
Geraadpleegd op 19-08-2022.
Geldend van 19-08-2010 t/m heden

Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2010

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Besluit:

Artikel 2

 • 1 De kilometervergoedingen volgens de codes C11, C13, C22 en C25 worden verstrekt op basis van de aantallen kilometers afgerond naar boven, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.

 • 2 De aftrek, als bedoeld onder de codes C26-I en C26-II, wordt vastgesteld op basis van de aantallen kilometers afgerond naar boven, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.

Artikel 3

 • 1 De uurvergoeding met code E17 wordt uitsluitend verstrekt voor feitelijke tolkactiviteit en bij een minimale inzet van de tolk van:

  • a. één lesuur in onderwijssituaties tussen 08.00 en 18.00 uur of

  • b. één kwartier in overige situaties

  In onderwijssituaties wordt tussen 08.00 en 18.00 uur een vaste vergoeding verstrekt per twee klokuren.

 • 2 De uurvergoeding met code E17 wordt als volgt verhoogd in geval van buitengewone werktijden:

  • a. 120% op maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur;

  • b. 130% op zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur;

  • c. 140% op maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 en 06.00 uur;

  • d. 145% op zondagen en algemeen erkende feest- of gedenkdagen.

 • 3 De kilometervergoedingen volgens de codes E17-A1, E17-A3 en E17-C2 en S1-R worden, uitsluitend in geval van feitelijke reisactiviteit, verstrekt op basis van de aantallen werkelijk gereisde kilometers afgerond naar boven, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes

 • 4 De vergoeding, bedoeld in het derde lid, wordt verstrekt bij een reisafstand van minimaal tien kilometer en van maximaal 220 kilometer

 • 5 Kloktijd, vergoed volgens het eerste tot en met vierde lid, komt niet voor dubbele vergoeding in aanmerking

 • 6 Voor groepsgewijze toepassingen en opdrachten in het buitenland wordt afgeweken van de vergoedingen, bedoeld in het eerste en derde lid, en op basis van maatwerk een passende vergoeding verstrekt

 • 7 In andere bijzondere gevallen kan worden afgeweken van het bepaalde in het vierde en het vijfde lid.

 • 8 Voor de toepassing van het zevende lid is een nadere beslissing door UWV noodzakelijk, voorafgaand aan de uitvoering van de desbetreffende tolkopdracht.

Artikel 4

 • 1 Normbedrag C31 wordt verstrekt als men niet meer dan 100 meter kan lopen en voor iedere verplaatsing buitenshuis gebruik moet maken van een taxi.

 • 2 De combinatievergoeding C34 wordt verstrekt als men voor het leefvervoer niet uitsluitend is aangewezen op een taxi.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2009, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 15 december 2009

Voorzitter Raad van bestuur

UWV,

J.M. Linthorst

Bijlage

Normbedragen voorzieningen met ingang van 1 januari 2010

code

Beschrijving

Oud t/m 31-12-2009

Nieuw per 1-1-2010

 

Drempelbedrag voorzieningen

   

B11

drempelbedrag, waar beneden geen vergoeding wordt verleend

(kostenbedrag inclusief BTW)

€ 119,–

€ 120,–

 

Kilometervergoeding motorinvalidenwagen

   

C11

– in bruikleen

€ 0,11

€ 0,09

C13

– in eigen bezit

€ 0,40

€ 0,40

 

Afweging taxivervoer t.o.v. (bruikleen)auto

   

C18-IA

normbedrag (inclusief BTW)

€ 23.800,–

€ 24.800,–

 

Referentieauto

   

C18-II

normbedrag referentieauto (aanschafbedrag inclusief BTW)

€ 16.900,–

€ 16.900,–

C18-III

eigen bijdrage verzekeringskosten eigen auto (bij vergoeding aanschaf boven referentiewaarde) per maand

€ 31,75

€ 32,35

C18-IV

eigen bijdrage motorrijtuigenbelasting eigen auto (bij vergoeding aanschaf boven referentiewaarde) per maand

€ 25,67

€ 27,65

 

Inkomensgrenzen vervoersvoorziening

   

C20-I

inkomensgrens werk- en leefvervoer

€ 33.500,–

€ 34.100,–

C20-III

inkomensgrens tweede auto

€ 50.200,–

€ 51.200,–

 

Kilometervergoeding bruikleenauto’s

   

C22-BA

brandstof benzine, automatische transmissie, bedrag per km.

€ 0,11

€ 0,10

C22-BS

brandstof benzine, handgeschakeld, bedrag per km.

€ 0,09

€ 0,08

C22-D

brandstof dieselolie, bedrag per km.

€ 0,12

€ 0,08

 

Reparaties vervoersvoorziening – eigen bijdrage c.q. risico

bedragen inclusief BTW

   

C24-I

eigen bijdrage bij schade:

(bruikleencontract volgens model 1994 t/m 2004)

€ 67,–

€ 70,–

C41

 

€ 133,–

€ 138,–

 

Kilometervergoeding voor auto’s in eigen bezit

   

C25-I

personenauto

€ 0,40

€ 0,40

C25-V

bestelauto

€ 0,51

€ 0,50

 

Aftrek algemeen gebruikelijke kosten per kilometer

   

C26-I

beneden inkomensgrens C20-I, resp. C 20-III

€ 0,10

€ 0,10

C26-II

boven inkomensgrens C-20-I, resp. C20-III

€ 0,40

€ 0,40

 

Taxikostenvergoeding leefvervoer (maximaal)

   

C31

algemeen

€ 1.460,–

€ 3.650,–

C32

gehalveerd (visueel gehandicapten)

€ 730,–

€ 1.850,–

C33

rolstoeltaxikosten

€ 2.190,–

€ 4.500,–

C34

Combinatievergoeding

€ 1.600,–

 

Rijles

   

C51

vaste leskilometervergoeding bij het lesrijden in een eigen auto

€ 0,30

€ 0,30

 

Begeleidingskosten

   

C71

maximale vergoeding reiskosten van de begeleider per jaar

€ 801,–

€ 805,–

 

Communicatievoorziening voor doven en slechthorenden in werk- en onderwijssituaties

bedragen exclusief BTW

 
 

uurvergoeding voor:

   

E17-I

– doventolk (geregistreerd)

€ 48,40

€ 49,95

E17-III

– communicatieassistent, tolk in opleiding bij Hogeschool Utrecht (HU)

€ 17,63

€ 17,95

 

vergoeding reizen, bedrag per kilometer, voor:

   

E17-A1

– doventolk (geregistreerd)

€ 0,90

€ 0,90

E17-A3

– tolk in opleiding HU, communicatieassistent

€ 0,37

€ 0,37

 

vergoeding mentor (via HU):

   

E17-C1

– uurvergoeding mentor (= gediplomeerde tolk)

€ 48,40

€ 49,95

E17-C2

– vergoeding reizen mentor, per kilometer

€ 0,90

€ 0,90

 

Technische apparatuur (maximaal)

aanschafprijzen inclusief BTW

   

G21

Daisyspeler

€ 475,–

€ 475,–

G22-I

PC-configuratie (exclusief aanpassingen), één maal per drie jaar

€ 1.415,–

€ 1.415,–

G22-II

eenmalige bijdrage verzekering PC-configuratie voor drie jaar

€ 200,–

€ 200,–

G23

Hoortoestel

€ 700,–

€ 700,–

 

Voorzieningen met beheersaspecten

   

I-11

verstrekkingen in eigendom, kosten minder dan:

€ 3.150,–

€ 3.250,–

I-12

eenvoudige verklaring voor bruikleen, indien hogere kosten tot:

€ 6.300,–

€ 6.550,–

I-13

bruikleencontract, indien kosten gelijk zijn aan of meer dan:

€ 6.300,–

€ 6.550,–

 

Persoonlijke ondersteuning gehandicapten

bedrag vergoeding per uur, exclusief BTW

   

Q1

persoonlijke ondersteuning (jobcoach)

€ 77,–

€ 78,70

 

Intermediaire activiteiten

bedrag vergoeding per uur, exclusief BTW

   

S1

uurvergoeding

€ 17,63

€ 17,95

S1-R

vergoeding reizen, bedrag per kilometer

€ 0,37

€ 0,37

Z-1

Omzet norm startende zelfstandige

€ 76.500,–

Naar boven