Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken)

[Regeling vervallen per 01-01-2019.]
Geldend van 07-01-2010 t/m 31-12-2018

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 16 november 2009, nr. DBV/9213827, tot het verlenen van machtiging aan P-Direkt

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2019]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. ministerie: ministerie van Economische Zaken;

 • c. P-Direkt: de baten-lastendienst, ingesteld bij besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Financiën van 11 februari 2009;

 • d. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de minister handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2019]

 • 1 De directeur P-Direkt wordt gemachtigd tot het verrichten van feitelijke handelingen die verband houden met de dienstverlening van P-Direkt aan het ministerie.

 • 3 Met betrekking tot de Archiefwet 1995 wordt de directeur van P-Direkt gemachtigd:

  • a. om op basis van het daartoe strekkende besluit van de minister papieren documenten door reproducties te vervangen teneinde de aldus vervangen papieren documenten te vernietigen, overeenkomstig artikel 7 van de Archiefwet 1995;

  • b. om papieren documenten te scannen en de gescande documenten aan het digitale dossier toe te voegen, waarbij de originele papieren documenten worden bewaard totdat vervanging als bedoeld in het derde lid, onder a, is toegestaan;

  • c. om op basis van een daartoe strekkend besluit van of namens de minister de archiefbescheiden te vernietigen overeenkomstig artikel 3 van de Archiefwet 1995.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2019]

De uitoefening van de machtiging, bedoeld in artikel 2, geschiedt met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en richtlijnen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2019]

De directeur P-Direkt kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in artikel 2, machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2019]

 • 1 De machtiging geldt voor de duur van de dienstverlening van P-Direkt aan het ministerie.

 • 2 De uitoefening van de machtiging vindt plaats vanaf de datum waarop het ministerie gebruik maakt van de dienstverlening van P-Direkt.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2019]

De machtiging van 29 oktober 2004 aan de directeur van het Facilitair Salaris Centrum ten behoeve van salarisbetalingen aan ambtenaren van het ministerie wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2019]

 • 1 Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 16 november 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina