Beleidsregel boete werknemer 2010

[Regeling vervallen per 28-01-2010 met terugwerkende kracht tot en met 31-12-2009.]
Geldend van 31-12-2009 t/m 27-01-2010

Beleidsregel boete werknemer 2010

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 28-01-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Afstemming

[Vervallen per 28-01-2010]

Bij de verhoging of verlaging van de boete, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Boetebesluit socialezekerheidswetten, hanteert het UWV dit besluit.

Artikel 3. Samenloop

[Vervallen per 28-01-2010]

Indien de inlichtingenverplichting gelijktijdig met betrekking tot twee of meer van de in de aanhef genoemde wetten is overtreden, worden de benadelingsbedragen samengeteld en wordt het basis boetebedrag vastgesteld op 10% van dit bedrag.

Artikel 4. Recidive

[Vervallen per 28-01-2010]

Indien aan de belanghebbende schriftelijk is bekend gemaakt dat een boete of een strafrechtelijke sanctie is opgelegd, en dezelfde persoon binnen 5 jaren na de dag van bekendmaking opnieuw de inlichtingenverplichting overtreedt, wordt het basisboetebedrag met 50% verhoogd.

Artikel 5. Verhoogde verwijtbaarheid

[Vervallen per 28-01-2010]

 • 1 Het basis boetebedrag wordt met 50% verhoogd, indien sprake is van verhoogde verwijtbaarheid.

 • 2 Van verhoogde verwijtbaarheid is in ieder geval sprake indien:

  • a. de belanghebbende, zonder daarvan mededeling te doen, tenminste nagenoeg twee jaar onafgebroken inkomsten uit arbeid heeft genoten en in de betreffende periode tenminste twee maal door het UWV is gevraagd om de juiste en volledige informatie te verstrekken;

  • b. de overtreding heeft plaatsgevonden in een zogenaamde fraudeconstructie, waarin de belanghebbende gezamenlijk met anderen geen, onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt met de bedoeling het UWV te benadelen.

Artikel 6. Verminderde verwijtbaarheid

[Vervallen per 28-01-2010]

 • 1 Het basis boetebedrag wordt met 50% verlaagd indien sprake is van verminderde verwijtbaarheid.

 • 2 Van verminderde verwijtbaarheid is in ieder geval sprake indien:

  • a. de overtreding, gelet op de geestelijke toestand van de belanghebbende, hem niet volledig valt aan te rekenen;

  • b. de belanghebbende de inlichtingenverplichting heeft overtreden, maar uit eigen beweging alsnog de juiste informatie verstrekt, voordat het UWV de overtreding constateert.

Artikel 7. Geen verwijtbaarheid

[Vervallen per 28-01-2010]

Indien loonsverhogingen die een rechtstreeks gevolg zijn van een collectieve afspraak in het bedrijf of de bedrijfstak, niet of niet tijdig worden doorgegeven, wordt de overtreding van de spontane inlichtingenverplichting, genoemd in artikel 80 WAO, artikel 70 WAZ of artikel 62 Wajong, niet verwijtbaar geacht.

Artikel 8. Verlaging wegens financiële omstandigheden

[Vervallen per 28-01-2010]

 • 1 De boete, die met inachtneming van de voorgaande artikelen is vastgesteld, wordt verlaagd, indien de belanghebbende voldoende aannemelijk maakt dat, gelet op de financiële omstandigheden waarin hij verkeert, de boete niet binnen twaalf maanden na oplegging kan zijn voldaan, rekening houdend met het eventuele vermogen en de aflossingscapaciteit van de belanghebbende.

 • 2 In afwijking van het eerste lid geldt een termijn van achttien maanden indien artikel 4 of 5 van toepassing is.

Artikel 9. Spontane inlichtingenverplichting

[Vervallen per 28-01-2010]

 • 2 Onder ‘onmiddellijk’ als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan: op het moment dat het te melden feit of omstandigheid zich voordoet of bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn aan de belanghebbende.

Artikel 10. Minimale boete

[Vervallen per 28-01-2010]

De boete bedraagt minimaal de helft van het basisbedrag dat genoemd is in het Boetebesluit socialezekerheidswetten.

Artikel 11. Waarschuwing

[Vervallen per 28-01-2010]

Indien de inlichtingenverplichting opzettelijk is overtreden wordt niet volstaan met het geven van een waarschuwing.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 28-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 28-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel boete werknemer 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 15 december 2009

Voorzitter Raad van Bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Terug naar begin van de pagina