Overige fiscale maatregelen 2010

Geraadpleegd op 08-12-2023.
Geldend van 04-07-2010 t/m 31-12-2010

Wet van 23 december 2009 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2010 wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen alsmede enkele technische reparaties aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IX

Artikel 15, eerste lid, onderdeel z, tweede volzin, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer zoals dat luidde op 31 december 2010, blijft van toepassing met betrekking tot omstandigheden als bedoeld in die volzin in gevallen waarin de vrijstelling ingevolge de eerste volzin van dat artikelonderdeel in 2010 toepassing heeft gevonden.

Artikel XXa

De artikelen 2.7, eerste lid, tweede volzin, 5.16, tweede lid, onderdeel d, 5.18b en 8.22 van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals deze bepalingen luidden op 31 december van het vierde kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin deze bepalingen bij koninklijk besluit als bedoeld in artikel XXI, achtste lid, zijn gewijzigd onderscheidenlijk in werking zijn getreden, blijven van toepassing op aandelen die uiterlijk op 31 december van dat vierde kalenderjaar zijn verworven.

Artikel XXI

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

  • 10 Artikel XIX werkt terug tot en met 31 december 2009.

  • 11 Met betrekking tot uitstel van betaling, voor 1 januari 2010 verleend op grond van artikel 25, negende lid, van de Invorderingswet 1990 ter zake van een vervreemding waarbij de aandelen of winstbewijzen zijn geschonken, blijft artikel 25, negende lid, van de Invorderingswet 1990, zoals die bepaling op 31 december 2009 luidde, van toepassing.

Terugwerkende kracht

Stb. 2010, 871, datum inwerkingtreding 01-01-2011, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2010.

1 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

2 De wijzigingen ingevolge artikel I, onderdelen E, J, K, T, Y en Z, artikel IV, onderdelen A, G en H, onder 3, en artikel XVI, onderdeel A, vinden voor het eerst toepassing ten aanzien van belastingaanslagen of voor bezwaar vatbare beschikkingen die zijn vastgesteld of genomen na 31 december 2009.

3 Artikel III, onderdelen C, F, G en H, werkt terug tot en met 15 september 2009.

4 Artikel IV, onderdeel 0A, onder 1, werkt terug tot en met het tijdstip waarop zonder deze wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969artikel 2, zevende lid, eerste volzin, van die wet van toepassing zou zijn geworden op het in dat onderdeel genoemde lichaam en artikel IV, onderdeel 0A, onder 2, werkt terug tot en met het tijdstip waarop artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is geworden op het in het vervallen onderdeel n van het zevende lid van dat artikel genoemde lichaam.

5 In afwijking van het eerste lid treedt artikel XII, onderdeel C, in werking met ingang van 1 april 2010.

6 Artikel XIIB werkt terug tot en met 1 januari 2008.

7 Artikel XV, onderdeel A, werkt terug tot en met 1 augustus 2008.

8 In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdelen Abis, Ya, Yb, EEa, EEb en EEc, artikel IV, onderdeel Ga, en artikel XVII, onderdeel C, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

9 Artikel XVIII werkt terug tot en met 1 januari 2009.

10 Artikel XIX werkt terug tot en met 31 december 2009.

11 Met betrekking tot gevallen waarin een overdracht van tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen of winstbewijzen uiterlijk op 31 december 2009 krachtens schenking heeft plaatsgevonden, blijven artikel 25, negende lid, van de Invorderingswet 1990, zoals die bepaling op 31 december 2009 luidde, en de daarop berustende bepalingen van toepassing.

12 Artikel XIII, onderdeel G, werkt terug tot en met 1 april 2008.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 23 december 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de negenentwintigste december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven