Regeling bekostiging jeugdzorg 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 23-12-2009 t/m 31-12-2014

Regeling van de Minister voor Jeugd en Gezin van 14 december 2009, nr. DWJZ/SWW-2974100, houdende regels met betrekking tot de uitkeringen jeugdzorg aan de provincies en eisen ten aanzien van het provinciale subsidiebeleid (Regeling bekostiging jeugdzorg 2009)

De Minister voor Jeugd en Gezin en de Minister van Justitie,

Gelet op de artikelen 32, zevende lid, en 41, zesde lid, van de Wet op de jeugdzorg en de artikelen 73g, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

De uitkeringen worden betaald volgens het schema opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Het uitvoeringsprogramma wordt, voor zover het betreft het overzicht, bedoeld in artikel 32, tweede lid, van de wet, ingericht overeenkomstig het model opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 Provinciale staten kunnen de activiteiten, voor zover het zorgaanbieders betreft, onderverdelen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 De stichting en de zorgaanbieders laten de accountantscontrole uitvoeren zoals door provinciale staten is voorgeschreven.

 • 3 Provinciale staten verplichten de zorgaanbieders er voor zorg te dragen dat:

  • a. de cliëntenadministratie op overzichtelijke en doelmatige wijze wordt gevoerd;

  • b. de cliëntenadministratie een juist, volledig en actueel beeld geeft van de verleende zorg, waarbij een relatie wordt gelegd met de zorg waarop een cliënt aanspraak heeft;

  • c. van de aanspraken en van de verleende zorg deugdelijke bewijsstukken aanwezig zijn, waaruit de aard van de aanspraken en de verleende zorg duidelijk blijken.

 • 4 Het eerste lid is niet van toepassing, indien de voor het boekjaar begrote exploitatielasten van de stichting of de zorgaanbieder € 250.000 of minder bedragen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Provinciale staten verplichten de stichting en de zorgaanbieder er voor zorg te dragen dat de accountant, bedoeld in artikel 6, meewerkt aan door of namens de provincie in te stellen onderzoeken naar de door de accountant verrichte controlewerkzaamheden.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging jeugdzorg 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Bijlage 1. Betalingsschema uitkeringen jeugdzorg

[Vervallen per 01-01-2015]

januari

15%

februari

7%

maart

7%

april

7%

mei

15%

juni

7%

juli

7%

augustus

7%

september

3%

oktober

11%

november

14%

   

december:

eventuele bijstellingen

Bijlage 2. Inrichting van het uitvoeringsprogramma (artikel 3)

[Vervallen per 01-01-2015]

A. Inrichting activiteitenverslag en inzet van middelen (artikel 32, tweede lid, onder a, b en c van de Wet op de jeugdzorg)

[Vervallen per 01-01-2015]

Bijlage 245900.png
Bijlage 245901.png

B. Kwalitatieve beschrijving van door de provincie gesubsidieerde activiteiten met betrekking tot de jaren t-2, t-1 en t (zie artikel 32, tweede lid, van de Wet op de jeugdzorg)

[Vervallen per 01-01-2015]

I. Uit de uitkering bureau jeugdzorg gesubsidieerde activiteiten

[Vervallen per 01-01-2015]

a. Activiteiten geleverd en te leveren door de stichting

[Vervallen per 01-01-2015]

 • Indicatiestellingstelling

   
   
   
   
 • Advies- en meldpunt kindermishandeling

   
   
   
   
 • Casemanagement/contactpersoon

   
   
   
   
 • Consultatie/deskundigheidsbevordering voorliggende voorzieningen

   
   
   
   
 • Niet-geïndiceerde ambulante zorg

   
   
   
   
 • Kindertelefoon

   
   
   
   

b. Overige activiteiten

[Vervallen per 01-01-2015]

 • Cliëntvertrouwenspersoon bureau jeugdzorg (artikel 41, vierde lid Wet op de jeugdzorg)

   
   
   
   
 • Experimenten

   
   
   
   
 • Steunfuncties

   
   
   
   

II. Uit de uitkering zorgaanbod gesubsidieerde activiteiten

[Vervallen per 01-01-2015]

a. Activiteiten geleverd en te leveren door zorgaanbieders

[Vervallen per 01-01-2015]

 • Dag en nachthulp

   
   
   
   
 • Pleegzorg

   
   
   
   
 • Dagbehandeling

   
   
   
   
 • Huisvesting

   
   
   
   

b. Overige activiteiten

[Vervallen per 01-01-2015]

 • Cliëntenorganisatie

   
   
   
   
 • Cliëntvertrouwenspersoon voor zorgaanbieders

   
   
   
   
 • Experimenten

   
   
   
   
 • Steunfuncties

   
   
   
   
Terug naar begin van de pagina