Uitvoeringsbesluit verontreinigingsheffing rijkswateren

Geldend van 22-12-2009 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat houdende een aanwijzing van ambtenaren van het Bureau verontreinigingsheffing rijkswateren voor bevoegdheden van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Uitvoeringsbesluit verontreinigingsheffing rijkswateren)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 7.10, vierde lid, van de Waterwet;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • Bureau verontreinigingsheffing rijkswateren: Bureau verontreinigingsheffing rijkswateren van Rijkswaterstaat vallende onder het gezag van de Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat;

  • hoofd: hoofd van het Bureau verontreinigingsheffing rijkswateren;

  • verontreinigingsheffing: verontreinigingsheffing als bedoeld in artikel 7.10, eerste lid, van de Waterwet.

Artikel 2

Onverminderd het bepaalde in artikel 7.10, tweede lid, van de Waterwet worden het hoofd en de onder hem ressorterende ambtenaren aangewezen als bestuur van ’s Rijksbelastingen en de inspecteur, bedoeld in artikel 7.10, vierde lid, van de Waterwet.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit verontreinigingsheffing rijkswateren.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina