Waterregeling

Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2021

Regeling houdende regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • besluit: Waterbesluit;

 • minister: minister van Infrastructuur en Milieu;

 • SPF: Seasonal Performance Factor, waarmee het rendement van een bodemenergiesysteem wordt weergegeven, uitgedrukt als de door het systeem geleverde hoeveelheden warmte en koude per jaar in MWh, gedeeld door het gemeten of berekende energieverbruik van het systeem per jaar in MWh.

Hoofdstuk 3. Organisatie van het waterbeheer

§ 1. Beheer van oppervlaktewaterlichamen en aanwijzing drogere oevergebieden

Artikel 3.1

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • waterkwaliteitsbeheer: uitvoeren en handhaven van bij of krachtens de wet gestelde regels met betrekking tot lozen als bedoeld in artikel 6.1 of 7.1 van de wet of de verontreiniging of aantasting van de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam;

 • waterkwantiteitsbeheer: uitvoeren en handhaven van bij of krachtens de wet gestelde regels ten aanzien van peilbesluiten of het brengen van water in of het onttrekken van water uit oppervlaktewaterlichamen;

 • waterstaatkundig beheer: beheer van oppervlaktewaterlichamen, anders dan waterkwaliteitsbeheer of waterkwantiteitsbeheer.

Artikel 3.2

 • 1 Het waterkwaliteitsbeheer van de in artikel 3.1 van het besluit bedoelde oppervlaktewaterlichamen en zijwateren daarvan berust bij het Rijk voor zover deze gelegen zijn binnen de grenzen als aangegeven op de kaart in bijlage II bij deze regeling.

 • 2 Het waterkwantiteitsbeheer van de in artikel 3.1 van het besluit bedoelde oppervlaktewaterlichamen en zijwateren daarvan berust bij het Rijk voor zover deze zijn gelegen binnen de grenzen als aangegeven op de kaart in bijlage III bij deze regeling.

 • 3 Het waterstaatkundig beheer van de in artikel 3.1 van het besluit bedoelde oppervlaktewaterlichamen en zijwateren daarvan berust bij het Rijk voor zover deze zijn gelegen binnen de grenzen als aangegeven op de kaart in bijlage IV bij deze regeling.

Artikel 3.2a

Het waterstaatkundig beheer van rijkswateren berust, voor zover deze zijn gelegen binnen de grenzen als aangegeven op de kaart in bijlage IV bij deze regeling, bij het in de legenda bij de kaart genoemde niet tot het Rijk behorende overheidslichaam.

Artikel 3.3

 • 2 Tot de drogere oevergebieden, bedoeld in het eerste lid, behoren niet:

  • a. de binnen de in bijlage II bij deze regeling opgenomen begrenzing van drogere oevergebieden vallende oppervlaktewaterlichamen;

  • b. de kunstwerken die deel uitmaken van die oppervlaktewaterlichamen.

Artikel 3.4

 • 1 In afwijking van artikel 3.2 wordt de grens van het oppervlaktewaterlichaam Noordzee aan de zeezijde gevormd door de grenzen van de Nederlandse Exclusieve Economische Zone en de grenzen van de Nederlandse territoriale wateren.

 • 2 In afwijking van artikel 3.2 wordt de grens van de oppervlaktewaterlichamen Noordzee en de Waddenzee aan de landzijde gevormd door de duinvoet, voor zover zij niet overgaan in andere oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk. Indien geen duinvoet aanwezig is, worden de grenzen van deze oppervlaktewaterlichamen gevormd door de buitenkruinlijn van de primaire waterkering. Het gebied tussen de duinvoet en de grenzen als aangegeven op de kaarten in de bijlagen II, III en IV bij deze regeling is in beheer bij het Rijk.

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid worden op en rond de Waddeneilanden de grenzen van de oppervlaktewaterlichamen Noordzee en Waddenzee gevormd door de op de kaarten in de bijlagen II, III, en IV bij deze regeling opgenomen grenzen.

 • 4 Het beheer van de Noordzee, de Waddenzee, de Eems en de Dollard in de gebieden die zijn aangewezen op de kaarten in de bijlagen II, III en IV van deze regeling, berust bij het Rijk voor zover de Staat der Nederlanden bevoegdheden heeft op grond van het Eems-Dollard Verdrag.

Artikel 3.5

 • 1 De volgende onderdelen van en de inliggende kunstwerken binnen het oppervlaktewaterlichaam Waddenzee op Terschelling zijn niet in beheer bij het Rijk:

  • a. de voormalige rijkshaven bij West-Terschelling, inclusief de keermuur langs de Willem Barentszkade, de glooiingen Dellewal en Groene Strand, de Westhavendam, hoofd P, de Oosthavendam, de kaden, de loskade Dellewal, het opslagterrein, de houten steigers en de Plaat, het openbare deel van het veerhaventerrein en de hiervoor niet met name genoemde dammen;

  • b. de binnen de gemeente Terschelling gelegen zeven strandovergangen met bijbehorende werken en voorzieningen en het parkeerterrein bij de strandovergang paal 18 (Oosterend).

 • 2 De damwand en aanleginrichtingen van de veerdam op Schiermonnikoog en de terreingedeelten, die bij de veermaatschappij in pacht zijn, met uitzondering van het weglichaam op de veerdam en de verhardingen en taluds daarvan, maken onderdeel uit van het oppervlaktewaterlichaam Waddenzee en zijn in beheer bij het Rijk.

 • 3 De volgende onderdelen van en de inliggende kunstwerken binnen het oppervlaktewaterlichaam Waddenzee te Harlingen zijn niet in beheer bij het Rijk:

  • a. de voormalige rijkshavenwerken te Harlingen, bestaande uit de Voorhaven, de Willemshaven en de Nieuwe Willemshaven;

  • b. de tot deze havens behorende kunstwerken, te weten de havendammen, wegen, kaden, waterkering, steigers en kompaspaal en alle overige tot de haven behorende werken, met uitzondering van het kantonniersverblijf nabij de visafslag, de aanleginrichting voor de veerdiensten van Harlingen naar Terschelling en Vlieland, de aanlegsteiger aan de Zuiderhavendam en de drijvende steiger in de vluchthaven met de daarbij behorende opstal.

 • 4 De volgende onderdelen van en de inliggende kunstwerken binnen het oppervlaktewaterlichaam Waddenzee te Ameland zijn niet in beheer bij het Rijk:

  • a. het openbare deel van de veerdam bij Nes Ameland;

  • b. de losstoep in de Ballumerbocht;

  • c. het fietspad door de duinen lopend vanaf de zuidzijde van het Hollumerbos tot de Oerderduinen;

  • d. de binnen de gemeente Ameland gelegen 36 strandovergangen, met bijbehorende werken en voorzieningen.

 • 5 De volgende onderdelen van en de inliggende kunstwerken binnen het oppervlaktewaterlichaam Waddenzee te Vlieland zijn niet in beheer bij het Rijk:

  • a. de voormalige rijkswerkhaven, inclusief de havendijk met coupure, de kaden aan de noord-, oost-, zuidoost- en zuidwestzijde van de haven, het haventerrein, het noordelijk en zuidelijk havenhoofd en de remmingwerken en steigers langs de beide havenhoofden;

  • b. de Waddenglooiing Oosterveld met voorliggende dammen;

  • c. de Waddenglooiing Westerveld met voorliggende dammen.

Artikel 3.6

In afwijking van artikel 3.2, is de begrenzing van het beheergebied van het Rijk voor waterkwaliteitsbeheer, waterkwantiteitsbeheer en waterstaatkundig beheer in het oppervlaktewaterlichaam Grensmaas gelijk aan de landsgrens tussen Nederland en België.

§ 2. Regels met betrekking tot het verstrekken van informatie

Artikel 3.8

Hoofdstuk 4. Plannen

Artikel 4.1

Een regionaal waterplan omvat mede een overzicht van de toestandsklasse per stof en kwaliteitselement van elk waterlichaam waarop het plan betrekking heeft, bepaald over de voorgaande planperiode overeenkomstig het monitoringsprogramma, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009.

Artikel 4.2

Als organisaties en overlegstructuren als bedoeld in de artikelen 4.4, tweede lid, en 4.15, tweede lid, van het besluit worden aangewezen:

Hoofdstuk 6. Handelingen in watersystemen

§ 1. Algemene bepalingen over het lozen van stoffen

Artikel 6.1

In een vergunning krachtens artikel 6.2 van de wet wordt bepaald dat de vergunning geldt voor een daarbij te bepalen termijn van ten hoogste tien jaar, indien zij wordt afgegeven voor het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van een of meer stoffen, behorende tot lijst I van bijlage I van richtlijn 2006/11/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 februari 2006 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd (PbEU L 64), waarvoor grenswaarden zijn vastgesteld in:

 • a. richtlijn nr. 82/176/EEG van de Raad van 22 maart 1982, betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor kwiklozingen afkomstig van de sector elektrolyse van alkalichloriden (PbEG L 81);

 • b. richtlijn 83/513/EEG van de Raad van 26 september 1983 betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van cadmium (PbEG L 291);

 • c. richtlijn nr. 84/156/EEG van de Raad van 8 maart 1984, betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor kwiklozingen afkomstig van andere sectoren dan de elektrolyse van alkalichloriden (PbEG L 74);

 • d. richtlijn nr. 84/491/EEG van de Raad van 9 oktober 1984 betreffende de grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor de lozing van hexachloorcyclohexaan (PbEG L 274); of

 • e. richtlijn nr. 86/280/EEG van de Raad van 12 juni 1986 betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van bepaalde onder lijst I van de bijlage van Richtlijn 76/464/EEG vallende gevaarlijke stoffen (PbEG L 181).

Artikel 6.2

Het bevoegd gezag beziet vier jaar nadat een vergunning als bedoeld in artikel 6.1 is verleend, en vervolgens ten minste elke vier jaar, of die vergunning nog toereikend is, gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu.

§ 3. Het onttrekken van grondwater en infiltreren van water

Artikel 6.3a

Artikel 6.10a, eerste lid, van het besluit is niet van toepassing op het onttrekken van grondwater ten behoeve van:

 • a. een bronbemaling of proefbemaling, indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater minder bedraagt dan 100 m3 per uur en in totaal niet meer bedraagt dan 100.000 m3;

 • b. beregening, bevloeiing of veedrenking, indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater minder bedraagt dan 60 m3 per uur;

 • c. andere handelingen dan bedoeld onder a of b, indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater minder bedraagt dan 10 m3 per uur.

Artikel 6.4

Artikel 6.5

 • 1 Degene die water infiltreert, meet de kwaliteit van het te infiltreren water door het nemen van representatieve monsters en het analyseren van de in bijlage VII bij deze regeling opgenomen parameters met de in die bijlage genoemde frequentie.

§ 4. Het gebruik van rijkswaterstaatswerken

Artikel 6.6

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • vaarweg: voor het openbaar verkeer met schepen openstaand water.

Artikel 6.7

§ 4.1. Algemene regels

Artikel 6.8

Het gebruik, bedoeld in art 6.15, eerste lid, van het besluit, wordt in ieder geval zodanig uitgevoerd dat:

 • a. de tot stand gebrachte werken door de gebruiker in goede staat worden onderhouden;

 • b. van calamiteiten of gebreken en andere onvolkomenheden door de gebruiker onmiddellijk mededeling wordt gedaan aan de minister;

 • c. de gebruiker alle maatregelen treft die, zowel in het belang van een vlotte en veilige verkeersregulering als in het belang van de instandhouding van het betreffende oppervlaktewaterlichaam of bijbehorend kunstwerk noodzakelijk zijn;

 • d. de stabiliteit van oeverconstructies niet in gevaar wordt gebracht;

 • e. na beëindiging van tijdelijke activiteiten het gebruikte deel van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorend kunstwerk, wanneer dat redelijkerwijs mogelijk is, weer in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht;

 • f. tijdens de activiteit of werkzaamheden het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorend kunstwerk bereikbaar blijft voor de beheerder en voor hulpdiensten;

 • g. bestaand gebruik op de desbetreffende locatie redelijkerwijs zo min mogelijk hinder ondervindt, en

 • h. het gebruikte materiaal en materieel tijdig wordt verwijderd bij zodanig hoog water dat overstroming of wegslag hiervan dreigt.

Artikel 6.9

Het gebruik, bedoeld in art 6.15, eerste lid, van het besluit, wordt wanneer het vaarwegen betreft onverminderd het bepaalde in artikel 6.8, zodanig uitgevoerd dat:

 • a. de doorvaart van de scheepvaart, zowel in de breedte als in de hoogte, niet wordt belemmerd;

 • b. de zichtlijnen voor de scheepvaart niet worden gehinderd;

 • c. de zichtlijnen voor de bedienings- en begeleidingsobjecten niet worden gehinderd;

 • d. geen hinder voor radar wordt veroorzaakt;

 • e. geen hinderlijke uitstraling van verlichting voor het scheepvaartverkeer wordt veroorzaakt;

 • f. geen open vuur of vuurwerk boven de vaarweg wordt aangestoken, en

 • g. geen werken of onderdelen daarvan, materiaal of materieel uit de damwand steken.

§ 4.2. Activiteiten van ondergeschikt belang

Artikel 6.11

 • 1 Activiteiten van ondergeschikt belang als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, onderdeel f, van het besluit zijn:

  • a. het voor een periode van ten hoogste zes maanden plaatsen en opslaan van bouwwerken, bouwborden, materiaal en materieel om een werk of onderhoud te kunnen uitvoeren in, op, boven, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk;

  • b. evenementen die niet langer duren dan drie maanden;

  • c. het plaatsen van een in- of uitstroomvoorziening, mits de in- of uitstroomsnelheid maximaal 0,3 m/s bedraagt;

  • d. het plaatsen van een steiger, vlonder of aanmeervoorziening, inclusief de bijbehorende voorzieningen, voor zover deze gelegen zijn buiten de vaarweg en bestemd zijn voor niet-bedrijfsmatig gebruik, dan wel naar aard en omvang vergelijkbaar overig gebruik;

  • e. het plaatsen van informatieborden, informatiezuilen, reclameborden, reclamezuilen, sport- en speeltoestellen, gedenktekens, kunstobjecten, vlaggenmasten, tuin- en straatmeubilair of in aard en omvang hiermee vergelijkbare objecten, waarvoor geen of een beperkte fundering vereist is;

  • f. terreinophogingen van minder dan 50 m3 per kadastraal perceel;

  • g. het plaatsen van visfuiken of visnetten;

  • h. het uitvoeren van onderhoud en vervanging van bestaande objecten door objecten van vergelijkbare aard en omvang en op dezelfde locatie;

  • i. het gelijkvloers op het maaiveldniveau aanbrengen van verhardingen en recreatieve voorzieningen, niet zijnde een bouwwerk;

  • j. het plaatsen van kabels en leidingen mits:

   • 1°. deze geen intrinsiek gevaarlijke stoffen transporteren;

   • 2°. deze niet liggen, parallel of als kruising, in de veiligheidszone van een primaire of secundaire waterkering, een kunstwerk of een vaarweg, of

   • 3°. deze niet aangelegd worden middels boring, waarbij lagen met verschillende stijghoogtes worden doorkruist;

  • k. onderzoeken die niet langer duren dan zes maanden, en

  • l. andere activiteiten die vanwege de aard, beperkte omvang of korte duur naar het oordeel van de beheerder geen nadelige invloed hebben op het waterstaatkundige beheer.

 • 2 Het bepaalde in het eerste lid, onderdelen d, e en g, is niet van toepassing op kanalen.

Artikel 6.12

 • 1 Activiteiten van ondergeschikt belang als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, in samenhang met artikel 6.12, tweede lid, onderdeel f, van het besluit zijn:

  • a. het in de periode van 1 april tot 1 oktober plaatsen van bouwborden en het opslaan van materiaal en materieel om een werk of onderhoud te kunnen uitvoeren in, op, boven, over of onder de Noordzee;

  • b. evenementen die niet langer duren dan drie maanden;

  • c. het maken van zandbanketten op het strand ten behoeve van niet-permanente bebouwing mits deze maximaal 6 meter +NAP hoog zijn en niet breder zijn dan 25 meter kustdwars, gemeten boven op het banket vanaf het duinfront met inachtneming van het gestelde in het tweede lid;

  • d. het oprichten en in stand houden van niet-permanente bebouwing in de periode van 1 april tot 1 oktober;

  • e. het verplaatsen van zand op het strand, anders dan bedoeld in onderdeel c, tot een hoeveelheid van maximaal 20m3 per strekkende meter, en

  • f. andere activiteiten die vanwege de aard, beperkte omvang of korte duur naar het oordeel van de beheerder geen nadelige invloed hebben op het waterstaatkundige beheer.

 • 2 Zandverplaatsingen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen c en e, worden binnen één kalenderjaar niet gecombineerd uitgevoerd.

 • 3 De activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, worden uitgevoerd in de zone tussen de duinvoet en de laagwaterlijn.

Artikel 6.12a

Activiteiten van ondergeschikt belang als bedoeld in artikel 6.14, tweede lid, in samenhang met artikel 6.12, tweede lid, onderdeel f, van het besluit zijn:

activiteiten die vanwege de aard, beperkte omvang of korte duur naar het oordeel van de beheerder geen nadelige invloed hebben op het waterstaatkundig beheer.

§ 4.3. Melden en maatwerkvoorschriften

Artikel 6.14

 • 1 Degene die een werk of een activiteit gaat uitvoeren waarvoor krachtens artikel 6.12, 6.13 of 6.14 van het besluit geen vergunning is vereist, meldt dit schriftelijk ten minste vier weken voor de uitvoering aan de minister.

 • 2 Bij de melding worden de volgende gegevens verstrekt:

  • a. de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van degene die voornemens is de activiteit of werkzaamheden te gaan uitvoeren;

  • b. het tijdstip waarop met de activiteit of het werk wordt begonnen en de duur daarvan;

  • c. de aard en omvang van de activiteit of het werk, en

  • d. een situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de plaats en ligging van de activiteit of het werk ten opzichte van de omgeving is aangegeven en die voorzien is van een noordpijl.

 • 3 De minister kan degene die een melding doet verzoeken om nadere informatie te verstrekken over de uit te voeren activiteit of het werk, om te kunnen bepalen of maatwerkvoorschriften moeten worden gesteld.

 • 4 Het eerste lid is niet van toepassing op het uitvoeren van onderhoud dan wel de aanleg of wijziging of overig gebruik, anders dan in overeenstemming met de functie, van waterstaatswerken voor zover deze activiteiten door of vanwege de beheerder worden verricht.

Artikel 6.15

 • 1 Ten aanzien van werken of activiteiten waarvoor krachtens artikel 6.12, 6.13 of 6.14 van het besluit geen vergunning is vereist, kan de minister met het oog op de bescherming van de belangen die het gestelde in artikel 6.15 van het besluit en de artikelen 6.8 en 6.9 beoogt te waarborgen, maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van:

  • a. de locatie;

  • b. de diepte van het werk;

  • c. de hoogte van het werk;

  • d. de periode van uitvoering;

  • e. de mogelijkheden van het verplaatsen van het werk in verband met hoogwater, of

  • f. de waterdoorlatendheid van het werk in verband met wateropstuwende effecten.

 • 2 De overeenkomstig het eerste lid te stellen maatwerkvoorschriften leiden er niet toe dat de activiteit of het werk grotendeels of in het geheel geen doorgang kan vinden, tenzij die activiteit naar het oordeel van de beheerder ontoelaatbaar nadelige gevolgen heeft voor het betrokken waterstaatswerk.

 • 3 Het eerste lid is niet van toepassing op het uitvoeren van onderhoud dan wel de aanleg of wijziging of overig gebruik, anders dan in overeenstemming met de functie, van waterstaatswerken voor zover deze activiteiten door of vanwege de beheerder worden verricht.

§ 4a. Windparken op zee

Artikel 6.15a

 • 1 Bij de toepassing van de artikelen 6.16h, tweede en vierde lid, en 6.16i, tweede lid, van het besluit worden ten aanzien dan de in die artikelen opgenomen niet-publiekrechtelijke regelingen de volgende teksten in acht genomen:

  • a. IALA-aanbeveling O-139 (markering van kunstmatige offshore constructies): uitgave 2 van december 2013;

  • b. door de Britse luchtvaartautoriteit uitgegeven richtlijn CAP 764 (beleid en richtlijnen voor windturbines): uitgave 5 van juni 2013;

  • c. NEN 1010: uitgave NEN 1010:2007+C1:2008 – Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties van oktober 2008, inclusief correctie- en wijzigingsblad A1:2011+C1:2011 en wijzigingsblad A2:2014;

  • d. NEN-EN-IEC 61936-1: uitgave NEN-EN-IEC 61936-1:2010 – Sterkstroominstallaties met meer dan 1 kV wisselspanning – Deel 1: Algemene bepalingen van mei 2014, inclusief correctiebladen C1:2011, C11:2011, C12:2012 en C13:2013 en wijzigingsblad A1:2014;

  • e. NEN-EN 50522: uitgave NEN-EN 50522:2010 – Aarding van hoogspanningsinstallaties van meer dan 1 kV wisselspanning van november 2010;

  • f. NEN 3840: uitgave NEN 3840:2011 – Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning van mei 2011; en

  • g. NEN 3140: uitgave NEN 3140:2011 – Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning van maart 2011.

 • 2 In afwijking van het eerste lid gelden voor windparken waarvoor voor 1 juli 2015 een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of op grond van artikel 6.13 van het besluit is verleend de teksten van de niet-publiekrechtelijke regelingen zoals die in acht zijn genomen bij het verlenen van de vergunning.

§ 5. Het brengen en onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen

Artikel 6.16

 • 1 Het is verboden om zonder vergunning van de minister als bedoeld in artikel 6.5 van de wet meer dan 5000 m3 water per uur te brengen in, of meer dan 100 m3 water per uur te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk, indien:

  • a. de instroomsnelheid meer bedraagt dan 0,3 m/s, of

  • b. de handeling plaatsvindt in samenhang met een activiteit waarvoor op grond van artikel 6.2 van de wet een vergunning is vereist.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a. baggerwerkzaamheden en het toepassen van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam;

  • b. handelingen die door of vanwege de beheerder worden verricht.

Artikel 6.17

 • 1 Degene die water brengt in of onttrekt aan oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk, waarvoor geen vergunning is vereist krachtens artikel 6.16, meldt dit schriftelijk ten minste vier weken voor de uitvoering aan de minister indien op de voorgenomen wijze meer dan 5000 m3 water per uur wordt ingebracht of meer dan 100 m3 water per uur wordt onttrokken.

 • 2 Bij de melding worden de volgende gegevens verstrekt:

  • a. de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van degene die voornemens is het water te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk;

  • b. het tijdstip waarop met het inbrengen of onttrekken van water wordt begonnen en de duur daarvan;

  • c. het doel, de in- of uitstroomsnelheid en omvang van het inbrengen of het onttrekken van water, en

  • d. een situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de plaats en ligging van het inbrengen of het onttrekken van water is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl.

 • 3 Ten aanzien van het brengen dan wel onttrekken van water, bedoeld in het eerste lid, kan de minister maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van de locatie en de periode, mits deze er niet toe leiden dat het brengen of onttrekken van water geen doorgang kan vinden.

 • 4 Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op:

  • a. baggerwerkzaamheden en het toepassen van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam;

  • b. handelingen die door of vanwege de beheerder worden verricht.

§ 6. Indieningsvereisten voor de watervergunning

Artikel 6.18

 • 1 Indien een aanvraag voor een watervergunning niet langs elektronische weg wordt ingediend, wordt gebruik gemaakt van een door Onze Minister vastgesteld formulier dat wordt gepubliceerd op en kan worden gedownload van www.omgevingsloket.nl. Het bevoegd gezag stelt op verzoek van de aanvrager het formulier aan hem ter beschikking.

 • 2 Een aanvraag voor een watervergunning langs elektronische wijze wordt gedaan met gebruikmaking van het elektronische formulier dat op de datum van indiening van de aanvraag beschikbaar is via de landelijke voorziening, bedoeld in artikel 7.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 3 Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens die zijn opgenomen in het deel van de landelijke voorziening dat hem ter beschikking staat. Dit beheer omvat in elk geval de verlening en beperking van toegang tot de gegevens omtrent een aanvraag en de zorg voor de archiefbescheiden.

 • 4 Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens in de landelijke voorziening is het bevoegd gezag verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 6.19

In de aanvraag voor een watervergunning wordt vermeld:

 • a. de naam, het adres, de woonplaats en het telefoonnummer van de aanvrager, alsmede het e-mailadres van de aanvrager, indien de aanvraag met een elektronisch formulier wordt ingediend;

 • b. de geografische aanduiding van de locatie waar de handeling wordt verricht, met behulp van:

  • 1°. een situatietekening,

  • 2°. een kaart met een functionele schaal die is voorzien van een noordpijl en waarop de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving is aangegeven,

  • 3°. foto’s, of

  • 4°. andere geschikte middelen;

 • c. een omschrijving van de aard, de omvang, de reden en het doel van de voorgenomen handeling;

 • d. een beschrijving van de aard en omvang van de gevolgen van de handeling, voor zover die gevolgen relevant zijn voor de beoordeling van de aanvraag;

 • e. de periode waarvoor vergunning wordt gevraagd;

 • f. indien de handeling wordt uitgevoerd door een ander dan de aanvrager: zijn naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, alsmede zijn e-mailadres;

 • g. indien de aanvraag wordt ingediend door een gemachtigde: zijn naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, alsmede het e-mailadres van de gemachtigde indien de aanvraag met een elektronisch formulier wordt ingediend.

Artikel 6.20

 • 1 Gegevens en bescheiden die langs elektronische weg bij de aanvraag worden verstrekt, worden aangeleverd in een van de volgende archiefwaardige bestandsformaten:

  • a. foto’s: PNG en JPG;

  • b. scans: TIFF, JPG, PDF/A-1a, PDF/A-1b en PDF 1.4;

  • c. officedocumenten: PDF/A-1a en PDF 1.4;

  • d. tekeningen: PDF/X en PDF 1.4.

 • 2 Indien de bestanden langs elektronische weg worden aangeleverd, worden deze uitsluitend als ‘read-only’ (alleen lezen) gekenmerkt.

Artikel 6.21

In de aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 6.2 van de wet worden, onverminderd het bepaalde in artikel 6.19, de volgende gegevens verstrekt:

 • a. een omschrijving van de lozing, waarbij in ieder geval worden vermeld de zuurgraad (pH), temperatuur en debiet en wordt vermeld of de lozing continu dan wel discontinu plaatsvindt, met welke regelmaat lozingen of deellozingen plaatsvinden, de wijze waarop de lozing plaatsvindt en de activiteiten waaruit de lozing voortkomt;

 • b. een karakterisering naar aard, samenstelling, eigenschappen, hoeveelheid en herkomst van de stoffen;

 • c. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om de lozing te voorkomen of te beperken, met toelichtende tekening, alsmede de maatregelen die voor dat doel worden getroffen bij definitieve stopzetting van de activiteiten;

 • d. een omschrijving van de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten;

 • e. een processchema van de opzet en een beschrijving van de capaciteit van elke installatie waarin processen plaatsvinden die leiden of kunnen leiden tot het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van stoffen, waarbij wordt aangegeven welke van die stoffen waar en in welke mate vrijkomen;

 • f. een rioleringstekening;

 • g. een beschrijving van de aard, de samenstelling, de eigenschappen, de hoeveelheid en de locatie binnen het bedrijf van de grondstoffen, hulpstoffen, tussenproducten en eindproducten die naar redelijke verwachting binnen het bedrijf aanwezig kunnen zijn, voor zover deze in een oppervlaktewaterlichaam kunnen geraken;

 • h. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen betreffende het voorkomen of beperken van lozing van afvalstoffen door het hergebruiken of nuttig toepassen dan wel het geschikt maken voor hergebruik of nuttige toepassing van zodanige afvalstoffen;

 • i. een opgave van de redelijkerwijs mogelijk te achten hoeveelheid en hoedanigheid van de stoffen die ten gevolge van een ongewoon voorval in een oppervlaktewaterlichaam kunnen geraken, alsmede een beschrijving van de maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken;

 • j. een beschrijving van de wijze waarop de lozing wordt vastgesteld en geregistreerd en de wijze waarop over de lozing wordt gerapporteerd;

 • k. een opgave van de voor de aanvrager redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot de lozing die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn, en

 • l. een niet-technische samenvatting van de in dit artikel bedoelde gegevens.

Artikel 6.22

Indien de exploitatie van een installatie, van waaruit de lozing waarvoor de vergunning wordt aangevraagd plaatsvindt, belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu in een andere lidstaat van de Europese Unie kan veroorzaken, dan wel indien een andere lidstaat van de Europese Unie die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu van de exploitatie van een installatie kan ondervinden daarom verzoekt, verstrekt het bevoegd gezag een afschrift van de aanvraag met de daarbij behorende stukken aan de betreffende lidstaat op het tijdstip waarop daarvan in Nederland kennis wordt gegeven dan wel op het tijdstip waarop de aanvraag met de daarbij behorende stukken in Nederland ter inzage wordt gelegd.

Artikel 6.23

In de aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 6.3 van de wet voor het storten van baggerspecie worden, onverminderd het bepaalde in artikel 6.19, de volgende gegevens verstrekt:

 • a. een omschrijving van de locatie van herkomst en de beoogde verspreidingslocatie;

 • b. een karakterisering naar aard, samenstelling, eigenschappen en hoeveelheid van de stoffen;

 • c. een omschrijving van het onderzoeksprotocol en de onderzoeksstrategie als bedoeld in NEN 5720.

Artikel 6.24

In de aanvraag voor een vergunning als bedoeld in de artikelen 6.5, onderdeel c, van de wet voor het gebruik maken van een waterstaatswerk of een daartoe behorende beschermingszone worden, onverminderd het bepaalde in artikel 6.19, de volgende gegevens verstrekt:

 • a. een omschrijving van de voorgenomen handeling, waarbij wordt vermeld op welke wijze gebruik zal worden gemaakt van het waterstaatswerk of de daartoe behorende beschermingszone;

 • b. een toelichtende tekening met het ontwerp en de afmetingen van het werk, of het tracé van de kabel of de leiding;

 • c. een boorplan in het geval een waterstaatswerk wordt gekruist door een HDD-boring, en

 • d. een stabiliteitsberekening van de kade of waterkering.

Artikel 6.25

Indien een aanvraag als bedoeld in artikel 6.24 betrekking heeft op werkzaamheden waarbij een waterbodem geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, worden naast de in dat artikel bedoelde gegevens, de volgende gegevens verstrekt:

 • a. een opgave van de hoeveelheid te verwijderen materiaal, en

 • b. een aanduiding van het totaal te baggeren oppervlak in m2.

Artikel 6.26

Indien een aanvraag als bedoeld in artikel 6.24 betrekking heeft op het gebruik maken van een waterstaatswerk in de Nederlandse exclusieve economische zone, worden de volgende gegevens verstrekt:

 • a. een beschrijving van de gevolgen voor rechtmatig gebruik van de zee door derden, en

 • b. een oprichtings- en inrichtingsplan, waarin wordt ingegaan op het onderhoud van het werk, veiligheidswaarborgen, verlichtingsmaatregelen, maatregelen ter voorkoming en beperking van calamiteiten, en de wijze waarop verwijdering van de installatie zal plaatsvinden.

Artikel 6.27

In de aanvraag voor een vergunning als bedoeld in de artikelen 6.4, eerste lid, en 6.5, onderdeel b, van de wet voor het onttrekken van grondwater worden onverminderd het bepaalde in artikel 6.19, de volgende gegevens verstrekt:

 • a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;

 • b. het aantal bestaande en nieuw in te richten putten;

 • c. een nadere plaatsaanduiding van de putten ten opzichte van het Rijksdriehoeksnet;

 • d. de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte van het maaiveld en het N.A.P.;

 • e. de diameter en de lengte van de filters in iedere put;

 • f. de pompcapaciteit in m3 per uur en het te installeren vermogen in m3 per uur per put;

 • g. de maximaal te onttrekken hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per kwartaal en per jaar, en

 • h. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om de negatieve gevolgen van de onttrekking te voorkomen of te beperken.

Artikel 6.28

In de aanvraag voor een vergunning als bedoeld in de artikelen 6.4, eerste lid, 6.5, onderdeel b, van de wet voor het infiltreren van water worden, onverminderd het bepaalde in artikel 6.19, de volgende gegevens verstrekt:

 • a. het aantal bestaande en nieuw in te richten putten;

 • b. een nadere plaatsaanduiding van de putten ten opzichte van het Rijksdriehoeksnet;

 • c. de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte van het maaiveld en het N.A.P.;

 • d. de diameter en de lengte van de filters in iedere put;

 • e. de pompcapaciteit in m3 per uur;

 • f. de maximaal te infiltreren hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per kwartaal en per jaar;

 • g. de wijze waarop water wordt geïnfiltreerd;

 • h. de herkomst en de samenstelling van het te infiltreren water, en

 • i. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om de negatieve gevolgen van de infiltratie te voorkomen of te beperken.

Artikel 6.29

 • 1 Indien een aanvraag voor een vergunning betrekking heeft op het onttrekken van grondwater of het brengen van water in de bodem ten behoeve van een bodemenergiesysteem als bedoeld in artikel 6.4, onderdeel b, van de wet, worden onverminderd het bepaalde in de artikelen 6.27 en 6.28, de volgende gegevens verstrekt:

  • a. de capaciteit van de pomp waarmee het water in de bodem wordt gebracht in m3 per uur;

  • b. de maximaal in de bodem te brengen hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per kwartaal en per jaar;

  • c. de wijze waarop water in de bodem wordt gebracht;

  • d. de samenstelling van het in de bodem te brengen water;

  • e. een aanduiding van de hydrologische effecten van het in de bodem brengen van water;

  • f. de minimum-, gemiddelde en maximumtemperaturen van het in de bodem te brengen water;

  • g. de omvang van de behoefte aan warmte en koude waarin het bodemenergiesysteem voorziet, en

  • h. het energierendement, uitgedrukt als de Seasonal Performance Factor (SPF), dat het bodemenergiesysteem zal behalen bij voorzien gebruik van het bouwwerk overeenkomstig de bestemming waarvoor het systeem is ontworpen, blijkend uit een schriftelijke verklaring van de installateur.

 • 2 Bij de verstrekking van gegevens als bedoeld in het eerste lid, onderdeel h, over het energierendement dat een open bodemenergiesysteem bij de levering van warmte of koude aan een bouwwerk behaalt, wordt het energierendement bepaald overeenkomstig de volgende formule:

  Bijlage 252268.png

  waarbij wordt verstaan onder:

  Qw : de door het bodemenergiesysteem aan het bouwwerk geleverde hoeveelheid warmte per jaar in MWh;

  Qk: de door het bodemenergiesysteem aan het bouwwerk geleverde hoeveelheid koude per jaar in MWh;

  E: de door het bodemenergiesysteem verbruikte hoeveelheid elektriciteit per jaar in MWh;

  G: de door het bodemenergiesysteem verbruikte hoeveelheid gas per jaar in MWh.

Artikel 6.30

In de aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 6.5, aanhef en onderdeel a, van de wet voor het onttrekken van water aan of het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam worden, onverminderd het bepaalde in artikel 6.19, de volgende gegevens verstrekt:

 • a. een onderbouwing van de noodzaak tot het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam;

 • b. een beschrijving en toelichtende tekening van de in- en uitstroomvoorzieningen waaronder een opgave van de pompcapaciteit, de afmetingen en de ligging, en

 • c. een aanduiding van de maximaal te onttrekken of te lozen waterhoeveelheden in m3 per uur, te onderscheiden naar perioden.

Hoofdstuk 7. Verontreinigingsheffing

Artikel 7.1

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • aantoonbaarheidsgrens: laagste concentratie van de component in het monster waarvan de aanwezigheid nog met een bepaalde betrouwbaarheid kan worden vastgesteld;

 • debiet: hoeveelheid geloosd afvalwater gedurende het etmaal; momentaan debiet: hoeveelheid geloosd afvalwater gedurende een moment van meting; etmaal: aaneengesloten periode van 24 uur waarover een etmaalverzamelmonster wordt samengesteld;

 • kalibreren: bepalen van de waarde van de afwijkingen ten opzichte van een van toepassing zijnde standaard;

 • droog kalibreren: kalibreren van een debietmeter waarbij een doorstroming van een hoeveelheid water door de debietmeter wordt gesimuleerd;

 • nat kalibreren: kalibreren van een debietmeter waarbij daadwerkelijk een nauwkeurig bekende hoeveelheid vloeistof door de debietmeter wordt geleid;

 • gesloten meetsysteem: meetsysteem dat het debiet meet in een gesloten leiding of in een gesloten drukleiding, waarbij het afvalwater niet in contact staat met de buitenlucht;

 • open meetsysteem: meetsysteem waarbij het oppervlak van het stromende afvalwater in contact staat met de buitenlucht.

Artikel 7.2

 • 1 Het aantal vervuilingseenheden met betrekking tot het zuurstofverbruik, VeO, wordt berekend door de som van het aantal gedurende elk etmaal van het heffingsjaar afgevoerde hoeveelheden zuurstofverbruik, uitgedrukt in kilogrammen, te delen door 54,8 kilogram.

 • 2 De gedurende een etmaal afgevoerde hoeveelheid zuurstofverbruik, uitgedrukt in kilogrammen, wordt berekend volgens de formule:

  Bijlage 245797.png

  waarbij:

  Q = het debiet in m3/etmaal;

  CZV = het chemisch zuurstofverbruik bepaald volgens de in artikel 7.15 vermelde analysevoorschriften, in mg/l;

  NKj = de som van ammonium-stikstof en organisch gebonden stikstof, bepaald volgens de in artikel 7.15 vermelde analysevoorschriften, in mg/l.

 • 3 Indien de CZV-waarde voor ten minste 25% afkomstig is van biologisch niet of nagenoeg niet afbreekbare stoffen in het afvalwater, wordt op die waarde een correctie toegepast door deze te vermenigvuldigen met de breuk

  Bijlage 245798.png

  waarbij:

  T = het percentage CZV, afkomstig van biologisch niet of nagenoeg niet afbreekbare stoffen.

  T wordt berekend bij:

  • a. het lozen in een oppervlaktewaterlichaam van zuurstofbindende stoffen, vanuit een inrichting, in gebruik bij een provincie, een gemeente, een waterschap of een ander openbaar lichaam of het brengen van zuurstofbindende stoffen met biochemisch zuurstofverbruik van niet meer dan 20 mg/l vanuit een bedrijfsruimte als bedoeld in artikel 7.1, eerste lid, van de wet, met behulp van de methode van het biochemisch zuurstofverbruik na vijf dagen, volgens de in artikel 7.15 vermelde analysevoorschriften, in mg/l;

  • b. het lozen in een oppervlaktewaterlichaam van zuurstofbindende stoffen in andere dan de onder a bedoelde gevallen met behulp van een andere toereikende bepalingsmethode.

Artikel 7.4

Voor de berekening van de frequentie van meting, bemonstering en analyse als bedoeld in artikel 7.5, eerste en tweede lid, van de wet wordt gebruik gemaakt van de volgende formule:

Bijlage 245800.png

waarbij:

n = het berekende aantal meetdagen

tso = toelaatbare statische onnauwkeurigheid =

35/e ^0,000175*VeO, waarbij VeO = vervuilingswaarde met betrekking tot het zuurstofverbruik in een jaar van de in de oppervlaktelichamen geloosde stoffen.

N = het aantal dagen per jaar dat stoffen in oppervlaktewaterlichamen worden geloosd;

σ = spreidingspercentage in de meetwaarden, uitgedrukt ten opzichte van het gemiddelde van de hoeveelheden zuurstofverbruik van de afgevoerde stoffen in de etmalen waarop gedurende het heffingsjaar onderzoek heeft plaatsgehad.

Artikel 7.5

 • 1 De meting, bemonstering en analyse, bedoeld in artikel 7.5, eerste lid, van de wet geschiedt zodanig dat:

  • a. de gemeten hoeveelheid afvalwater niet meer dan 5% afwijkt van de werkelijke hoeveelheid afvalwater;

  • b. het verkregen monster representatief is voor de totale hoeveelheid afvalstoffen die gedurende de bemonsteringsperiode in oppervlaktewaterlichamen wordt geloosd;

  • c. de in deze regeling opgenomen voorschriften of de door de heffingsambtenaar gestelde voorschriften in acht genomen worden.

 • 2 De heffingsambtenaar:

  • a. kan, voor zover noodzakelijk ter voldoening aan het bepaalde in het eerste lid, onderdelen a en b, ambtshalve bepalen dat debietmeting en bemonstering geschieden in afwijking van één of meer van de in deze regeling opgenomen voorschriften en kan daaromtrent nadere voorschriften geven;

  • b. beslist op aanvraag van de heffingplichtige, die aannemelijk maakt dat daardoor voldaan wordt aan het bepaalde in het eerste lid, onderdelen a en b, en de uitkomsten van de analyse daardoor niet worden beïnvloed, dat van één of meer van de in deze regeling opgenomen voorschriften kan worden afgeweken en kan daaromtrent nadere voorschriften geven.

 • 3 De beslissing van de heffingsambtenaar, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, bevat in elk geval:

  • a. de voorschriften uit deze regeling waarvan wordt afgeweken;

  • b. de voorgeschreven afwijkingen van de in deze regeling opgenomen voorschriften;

  • c. nadere voorschriften van de heffingsambtenaar.

 • 4 De beslissing van de heffingsambtenaar op een aanvraag als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, bevat in elk geval:

  • a. de voorschriften van deze regeling waarvan mag worden afgeweken;

  • b. de toegestane afwijkingen van de in deze regeling opgenomen voorschriften;

  • c. nadere voorschriften van de heffingsambtenaar.

 • 5 De heffingsambtenaar kan twee of meer van de op basis van het tweede lid genomen besluiten, die betrekking hebben op hetzelfde bedrijf of hetzelfde bedrijfsonderdeel, in één geschrift verenigen.

 • 6 In zijn besluit geeft de heffingsambtenaar in ieder geval voorschriften met betrekking tot:

  • a. de afvalwaterstromen en de stoffen waarop het besluit betrekking heeft;

  • b. het aantal in het heffingsjaar gelegen, daartoe aangewezen tijdvakken waarin meting, bemonstering en analyse dienen te geschieden, hetzij ieder etmaal van dat aantal tijdvakken, hetzij een of meer daartoe aangewezen etmalen daarvan;

  • c. de wijze waarop de op de voet van de onderdelen a en b verkregen uitkomsten worden herleid tot het aantal vervuilingseenheden over een aldaar bedoeld tijdvak, onderscheidenlijk over het heffingsjaar;

  • d. het heffingsjaar of de heffingsjaren, ten aanzien waarvan dat besluit van toepassing is.

 • 7 De heffingsambtenaar kan bij veranderingen of te verwachten veranderingen in de hoeveelheid of hoedanigheid van de stoffen, die vanuit een bedrijf of een bedrijfsonderdeel in oppervlaktewaterlichamen worden geloosd:

  • a. de besluiten, bedoeld in het tweede en zesde lid, wijzigen of intrekken, in verband met het bepaalde in het eerste lid;

  • b. het besluit, bedoeld in het tweede en zesde lid, wijzigen indien toepassing van het berekeningsvoorschrift uit artikel 7.4 leidt tot een ander aantal etmalen, bedoeld het zesde lid, onderdeel b, dan in dat besluit is opgenomen.

Artikel 7.6

 • 1 De debietmeet- en bemonsteringsvoorzieningen:

  • a. verkeren in een goede staat;

  • b. zijn overeenkomstig de voorschriften van de leverancier geïnstalleerd en onderhouden;

  • c. worden regelmatig schoongemaakt, en

  • d. zijn altijd veilig toegankelijk.

 • 2 De bemonsteringsvoorzieningen zijn ondergebracht in een afsluitbare ruimte of kast.

 • 3 De heffingplichtige brengt de wijze van debietmeting en bemonstering met een beschrijving van de daarvoor te gebruiken apparatuur, voor aanvang van het heffingsjaar, ter kennis aan de heffingsambtenaar.

Artikel 7.7

 • 1 Het debiet wordt in de afvalwaterstroom gemeten.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan het debiet worden bepaald op basis van meting van de hoeveelheid water in het watertoevoersysteem van het bedrijf of van de bedrijfsonderdelen. De per etmaal afgevoerde hoeveelheid afvalwater is niet groter dan de in dezelfde periode toegevoerde hoeveelheid water.

Artikel 7.8

 • 1 Bij open meetsystemen wordt een meetput of een meetgoot toegepast.

 • 2 Bij toepassing van een meetput geldt dat:

  • a. momentane debieten in het etmaal, gemeten bij overstorthoogten van minder dan 0,05 meter, gesommeerd minder bedragen dan 5% van het gemeten debiet;

  • b. momentane debieten in het etmaal, gemeten bij overstorthoogten van minder dan 0,125 meter, gesommeerd minder bedragen dan 10% van het gemeten debiet.

 • 3 Bij toepassing van een meetgoot bedragen de momentane debieten in het etmaal, van minder dan 16,4% van het maximaal mogelijk momentane debiet, gesommeerd, minder dan 10% van het gemeten debiet.

 • 4 De apparatuur voor de hoogtemeting wordt ten minste éénmaal per jaar bij overstorthoogten van 5, 10, 15, 20 en 25 centimeter droog gekalibreerd.

 • 5 In het kalibratierapport wordt voor elke overstorthoogte een vergelijking gemaakt tussen de gemeten hoeveelheid afvalwater gedurende de periode van het kalibreren, en de bij de desbetreffende overstorthoogte met behulp van de afvoerrelatie van de meetvoorziening berekende hoeveelheid afvalwater over de periode van het kalibreren. Zowel het absolute als het procentuele verschil wordt hierbij aangegeven.

 • 6 Bij ultrasone hoogtemeting wordt ook de temperatuurmeting en de temperatuurcorrectie gecontroleerd en gecorrigeerd bij afwijking.

Artikel 7.9

 • 1 De momentane debieten in het etmaal, van minder dan 10% van het maximaal mogelijk momentaan debiet, bedragen gesommeerd minder dan 5% van het gemeten debiet.

 • 2 Meetapparatuur voor debietmetingen in gesloten meetsystemen wordt ten minste éénmaal per jaar droog gekalibreerd.

 • 3 Het droog kalibreren bestaat minimaal uit:

  • a. het controleren van de meetversterker en het registeren en corrigeren van afwijkingen waarbij de meetversterker wordt gecontroleerd op lineariteit, versterkingsfactor en nulpuntsinstelling, en

  • b. het uitbouwen van de flowmeter en het controleren van de binnenkant van de meetbuis op vervuiling waarbij de in de meetbuis aanwezige vervuiling wordt daarbij verwijderd.

 • 4 De meetapparatuur wordt ten minste éénmaal voor 1 januari 2014 nat gekalibreerd in ingebouwde toestand en daarna ten minste éénmaal per vijf jaar.

 • 5 Voor debietmeters in mobiele meetapparatuur vindt de natte kalibratie in ingebouwde toestand plaats op een door het Nederlands Meetinstituut of een daarmee vergelijkbare instelling gecertificeerde installatie.

 • 6 Van een debietmeter wordt het meest recente kalibratierapport overgelegd.

Artikel 7.10

 • 1 De bemonstering vindt plaats met behulp van automatische monstername-apparatuur.

 • 2 Het bemonsteringsinterval wordt zodanig ingesteld dat een etmaalverzamelmonster wordt verkregen dat bestaat uit ten minste 100 deelmonsters.

 • 3 Het volume per deelmonster wordt zodanig ingesteld dat de herhaalbaarheid maximaal 5% van het ingestelde volume bedraagt. Bij vacuümmonstername-apparatuur bedraagt het volume per deelmonster minimaal 50 milliliter. Bij ‘in-line’-bemonstering bedraagt het volume per deelmonster minimaal 20 milliliter en wordt een etmaalverzamelmonster verkregen dat bestaat uit ten minste 250 deelmonsters.

 • 4 Het monsterverzamelvat heeft een zodanige inhoud dat het vat gedurende het etmaal niet overloopt.

 • 5 Zowel het monsterverzamelvat als andere onderdelen van de monstername-apparatuur die met het afvalwater in aanraking komen, zijn gemaakt van gemakkelijk te reinigen, inert materiaal, dat de uit te voeren analyse niet beïnvloedt. Het monsterverzamelvat kan gemakkelijk uitgenomen worden en is uitgevoerd als emmer of als vat met een wijde hals zodat met een monsterschep gemakkelijk kan worden geroerd en geschept. Tijdens het etmaal is het monsterverzamelvat afgesloten met een goed afsluitende deksel.

Artikel 7.11

 • 1 Het aanzuigpunt van een open meetsysteem bevindt zich zo dicht mogelijk stroomafwaarts van de obstructie. Op het aanzuigpunt stroomt het afvalwater turbulent.

 • 2 Bij gebruik van vacuümmonstername-apparatuur is de aanzuigleiding zo kort mogelijk en onder afschot gelegd. De aanzuigleiding is beschermd tegen bevriezing en direct zonlicht. In de aanzuigleiding bevinden zich geen knikken of overbodige bochten. Het aanzuigpunt bevindt zich onder het vloeistofoppervlak.

 • 3 De diameter van alle doorstroomde delen van de monstername-apparatuur van het aanzuigpunt tot het punt waar het monster wordt afgeleverd in het monsterverzamelvat bedraagt minimaal 13 millimeter. Bij gebruik van vacuümmonstername-apparatuur bedraagt de gemiddelde aanzuigsnelheid minimaal 0,3 meter per seconde.

 • 4 Bij het afvoeren van het deelmonster naar het monsterverzamelvat wordt voorkomen dat het monster wordt belucht.

Artikel 7.12

 • 1 Bij bemonstering met behulp van ‘in-line’-monstername-apparatuur bevindt het bemonsteringspunt zich niet in een bocht of een vernauwing in de leiding. Indien het te bemonsteren afvalwater wordt afgevoerd met behulp van een pomp dan bevindt het bemonsteringspunt zich aan de perszijde van deze pomp.

 • 2 Als een gesloten meetsysteem wordt gecombineerd met vacuümmonstername-apparatuur bevindt het aanzuigpunt zich op het punt waar de gesloten leiding uitmondt in een open afvoersysteem of er is vanuit de gesloten leiding een aftakking gemaakt, uitmondend in een doorstroomd buffervat waaruit wordt bemonsterd. De stroomsnelheid van het afvalwater in de aftakking is in dat geval ten minste gelijk aan die in de hoofdleiding.

Artikel 7.13

 • 1 De deelmonsters in het monsterverzamelvat worden bewaard bij een temperatuur hoger dan 0°C en lager dan of gelijk aan 4°C.

 • 2 Bemonsteringsbenodigdheden die in aanraking komen met het afvalwater zijn gemaakt van eenvoudig te reinigen inert materiaal dat de later uit te voeren analyses niet beïnvloedt.

 • 3 De monsters uit het etmaalverzamelmonster zijn binnen een uur na afloop van het etmaal genomen.

 • 4 De monsters worden met een voldoende grote monsterschep genomen. De gehele inhoud van het monsterverzamelvat wordt elke keer, voordat geschept wordt, zodanig geroerd dat al het eventueel bezonken materiaal wordt opgemengd. Daarbij wordt de monsterlepel afwisselend links- en rechtsom geroerd.

 • 5 De monsterflessen bestemd voor analyse door de heffingplichtige en voor contra-analyse vanwege de heffingsambtenaar moeten om en om gevuld worden.

Artikel 7.14

 • 1 De monsters uit het etmaalverzamelmonster worden tot en met het einde van de bewaartermijn geconserveerd op de wijze zoals is aangegeven in tabel A. Als een monster uit het etmaalverzamelmonster wordt ingevroren of chemisch geconserveerd geschiedt dit binnen 12 uur na afloop van het etmaal. De eventuele voorschriften met betrekking tot chemische conservering gelden in aanvulling op de voorschriften met betrekking tot de conserveringstemperatuur gedurende de bewaartermijn.

 • 2 De voorbehandeling van het monster ten behoeve van de analyse, waaronder ondermeer wordt begrepen het ontdooien van bevroren monsters, wordt zodanig uitgevoerd dat daardoor de representativiteit van het monster niet wordt verstoord.

 • 3 Een monster dat op één van de in tabel A aangegeven wijzen chemisch is geconserveerd wordt niet gebruikt voor één van de in tabel A opgenomen wijzen van analyse, waarvoor op basis van tabel A geen of andere voorschriften op het vlak van de chemische conservering gelden.

  Tabel A

  Voor analyse op onderstaande parameter/stof

  Omgevingstemperatuur

  Methode conservering

  Maximale bewaartijd

   

  tijdens transport

  tot einde bewaartermijn

     

  biochemisch zuurstofverbruik

  tussen 2 en 8 °C

  tussen 1 en 5 °C

  Koelen onder uitsluiting van licht.

  1 dag

  <– 18 °C

  Invriezen binnen 12 uur

  1 mnd (indien BZV < =50 mg/l)

  6 mnd (indien BZV >50 mg/l)

  chemisch zuurstofverbruik

  tussen 2 en 8 °C

  tussen 1 en 5 °C

  Koelen en aanzuren met H2SO4 tot pH < 2

  6 maanden

  <– 18 °C

  Invriezen binnen 12 uur

  6 maanden

  som ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof

  tussen 2 en 8 °C

  tussen 1 en 5 °C

  Koelen en aanzuren met H2SO4 tot pH < 2

  1 maand

  <– 18 °C

  Invriezen binnen 12 uur

  6 maanden

Artikel 7.15

 • 1 De analyses worden uitgevoerd in het representatieve monster, dat is verkregen op de in dit hoofdstuk vermelde wijze. Het onderzoek wordt in het water als zodanig uitgevoerd, dus zonder dat daaruit bezinkbare of opdrijvende bestanddelen zijn verwijderd.

 • 2 De analyse van het monster geschiedt op de wijze, zoals is aangegeven in tabel B.

 • 3 De in tabel B vermelde aantoonbaarheidsgrenzen zijn de concentraties van de desbetreffende stoffen die bij de analyse ten minste aangetoond worden.

  Tabel B

  Parameter/stof

  Ontsluiting volgens normblad

  Meting volgens normblad

  Aantoonbaarheidsgrens

  biochemisch zuurstofverbruik

   

  NEN-EN 1899-1

  1 mg/l

  chemisch zuurstofverbruik

   

  NEN-ISO 15705 of

  NEN 6633

  5 mg/l

  som ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof

  NEN 6645

  NEN 6604 of ISO 15923

  0,5 mg/l

  NEN 6646

  NEN-EN-ISO 11732

  NEN-EN 12260

  NEN-EN 12260 en voor correctie nitriet/nitraat: NEN-EN-ISO 13395, NEN 6604 of ISO 15923-1

  NEN-ISO 5663

  NEN 6604 of ISO 15923-1

  NEN-ISO 5663

  NEN 6646

  NEN 6646

  NEN 6604 of ISO 15923

 • 4 Indien een concentratie gerapporteerd wordt als zijnde kleiner dan de aantoonbaarheidsgrens, wordt voor de aanslag van de verontreinigingsheffing een concentratie van de helft van de aantoonbaarheidsgrens aangehouden.

 • 5 De meting volgens normblad NEN-ISO 15705 is toepasbaar voor onverdunde monsters met een gehalte zuurstofverbruik tot aan 1.000 mg/l en chlorideconcentraties die lager zijn dan 1.000 mg/l.

 • 6 In afwijking van de in tabel B opgenomen aantoonbaarheidsgrens heeft de meting volgens normblad NEN-ISO 15705 een aantoonbaarheidsgrens van 6 mg/l voor fotometrische detectie bij 600 nm en 15 mg/l voor titrimetrische detectie (gebaseerd op één enkelvoudige meting van één laboratorium) wanneer cuvetten worden gebruikt met een bereik van maximaal 1.000 mg/l.

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 8.1

 • 1 Van een vergunning als bedoeld in artikel 20 van de Uitvoeringsregeling waterhuishouding die voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 6.16 en 6.17 onherroepelijk is, worden voor handelingen als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, de voorschriften van die vergunning aangemerkt als maatwerkvoorschriften gesteld krachtens artikel 6.17, derde lid, voor zover die voorschriften vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van maatwerkvoorschriften krachtens dat artikel.

Artikel 8.2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 22 december 2009 met uitzondering van artikel 6.18, tweede, derde en vierde lid, dat in werking treedt met ingang van 10 oktober 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen II, III, IV en IX die ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Bijlage I. Bedrijven en bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 2.3 van het besluit (bijlage bij artikel 2.1 van de Waterregeling)

 • 1. Zuivelindustrie

 • 2. Vervaardiging van producten op basis van groenten en fruit

 • 3. Bereiding en botteling van frisdranken

 • 4. Verwerking van aardappelen

 • 5. Vleesindustrie

 • 6. Brouwerijen

 • 7. Bereiding van alcohol en alcoholhoudende dranken

 • 8. Vervaardiging van diervoeder uit plantaardige producten

 • 9. Vervaardiging van gelatine en lijm op basis van huiden en beenderen

 • 10. Mouterijen

 • 11. Visverwerkingsindustrie

Bijlage II. Kaart met grenzen van oppervlaktewaterlichamen en zijwateren waar het Rijk het waterkwaliteitsbeheer voert, en grenzen van drogere oevergebieden (bijlage bij artikel 3.2, eerste lid, en 3.3 van de Waterregeling)

[Red: Gepubliceerd op www.waterwet.nl.]

Bijlage III. Kaart met grenzen van oppervlaktewaterlichamen en zijwateren waar het Rijk het waterkwantiteitsbeheer voert (bijlage bij artikel 3.2, tweede lid, van de Waterregeling)

[Red: Gepubliceerd op www.waterwet.nl.]

Bijlage IV. Kaart met grenzen van oppervlaktewaterlichamen en zijwateren waar het Rijk het waterstaatkundig beheer voert en van rijkswateren waar een niet tot het Rijk behorend overheidslichaam het waterstaatkundig beheer voert (bijlage bij de artikelen 3.2, derde lid, 3.2a en 6.7 van de Waterregeling)

[Red: Gepubliceerd op www.waterwet.nl.]

Bijlage V. Formulieren voor de verstrekking van de gegevens en resultaten, bedoeld in artikel 3.4, derde lid, van het besluit (bijlage bij artikel 3.8 van de Waterregeling)

Formulier I:. Rapportage format belastingen oppervlaktewater

Inhoud rapportage

Voor de KRW rapportages worden de belastingen op het oppervlaktewater onderverdeeld in vijf categorieën:

 • 1. puntbronnen

 • 2. diffuse bronnen

 • 3. onttrekkingen

 • 4. regulering waterbewegingen

 • 5. morfologische aanpassingen

De informatie met betrekking tot de puntbronnen en diffuse bronnen is afkomstig van de landelijke emissieregistratie.

Informatie over belastingen in de categorieën onttrekkingen, regulering waterbewegingen en morfologische aanpassingen wordt ingevuld door de waterbeheerders op de website Inventarisatie Druk/belasting Oppervlaktewaterlichamen. De gegevens worden in 2010 geïntegreerd met andere KRW informatie op het KRW Portaal. Na integratie zal de beschikbare informatie op een andere, efficiëntere manier opgeslagen worden. Het hieronder beschreven formaat heeft dus een beperkte geldigheid.

Er worden 54 typen belasting onderscheiden, onderverdeeld in 3 hoofdgroepen:

 • 1. onttrekkingen

 • 2. regulering waterbeweging en morfologische aanpassing

 • 3. andere belastingen

Voor elk waterlichaam uit het beheergebied van de waterbeheerder wordt voor alle 54 typen belasting aangegeven of de betreffende belasting aanwezig is en of de aanwezigheid significant is. Aanwezigheid en significantie wordt door middel van een vinkje op de website aangegeven. De beheerder heeft de mogelijkheid per type belasting een nadere toelichting te geven. Per waterlichaam vult de waterbeheerder onderstaande tabel in:

Nummer

Belasting

Aanwezig

Significant

Commentaar

Onttrekkingen

1

Voor landbouw, bosbouw en visserij (o.m. irrigatie)

     

2

Voor publieke (drink)watervoorziening

     

3

Voor industrieën

     

4

Voor koelwater van elektriciteitscentrales

     

5

Voor viskwekerijen

     

6

Voor opwekken van stroom (waterkracht)

     

7

Door mijnbouw c.q. open groeves

     

8

Voor scheepvaart (waterpeil in kanalen)

     

9

Door overdracht (watervoorziening wateren)

     

10

Andere grote wateronttrekkingen

     

Regulering waterbeweging en morfologische aanpassing

11

Grondwateraanvulling

     

12

Dammen voor waterkrachtcentrales

     

13

Waterreservoirs c.q. stuwmeren

     

14

Hoogwaterbescherming: dijken, dammen, kanalen

     

15

Wateroverdracht stroomgebieden (wateraanvoer en/of waterafvoer)

     

16

Omleiden piekafvoer

     

17

Sluis (ook gemaal): verlagen waterstand (peilbeheersing)

     

18

Stuw: verschil waterstand < 30 cm: verhogen waterstand (peilbeheersing)

     

19

Stuw: verschil waterstand : verhogen waterstand (peilbeheersing)

     

20

Kanalisatie c.q. normalisatie van de waterloop

     

21

Verlies oeverzones en overstromingsvlaktes

     

22

Oeververdediging, duikers, overkluizing, kribben

     

23

Versnelde waterafvoer

     

24

Veranderingen voor de visserij

     

25

Landinfrastructuur (weg, brug e.d.)

     

26

Baggeren c.q. verdiepen (incl. zandvang)

     

27

Baggeren c.q. verdiepen in estuaria en kustzones (incl. zandvang)

     

28

Havens, scheepswerven e.d.

     

29

Landaanwinning en inpoldering

     

30

Zandsuppletie (veiligheid)

     

31

Dammen in getijdengebied (incl. veiligheid/ energie)

     

32

Barrières (niet of moeilijk (vis)passeerbare gemalen, stuwen, dammen etc.)

     

33

Ontwatering (veenoxidatie en bodemdaling)

     

34

sealing’ overstromingsvlaktes

     

Andere belastingen

35

Zwerfvuil

     

36

Dumpen ongezuiverd afvalwater/slib in zee

     

37

Intensief beheer en onderhoud (incl. oevers)

     

38

Recreatie (water en oever)

     

39

Sportvisserij

     

40

Beroepsvisserij

     

41

Uitheemse dieren/planten

     

42

Uitheemse ziekten

     

43

Klimaatverandering (zeespiegelstijging, temperatuur/droogte, hogere piekafvoer)

     

44

Verontreinigde waterbodem

     

45

Visstandsbeheer

     

46

Olie- en gaswinning (bodemdaling)

     

47

Schelpenwinning of mosselzaadwinning

     

48

Windenergie (offshore)

     

49

Delfstoffenwinning (zand, klei, grind, etc)

     

50

Warmtelozing en warmte-koudeopslag

     

51

Militair oefenterrein

     

52

Bovenstroomse aanvoer (voorbelasting buitenland)

     

53

Overige

     

54

Scheepvaart

     

Formulier II:. Rapportage format ecologische doelen

Inhoud rapportage

De Kaderrichtlijn Water vereist het vastleggen van doelen voor biologische kwaliteitselementen en enkele algemeen fysisch-chemische parameters per waterlichaam. De betreffende fysisch-chemische parameters vormen geen onderdeel van de chemische toestand, maar zijn ondersteunend voor het bereiken van de goede ecologische toestand (GET) of het goed ecologisch potentieel (GEP). De doelen dienen in principe in 2015 te worden gehaald. In de meeste gevallen wordt echter een beroep gedaan op de formele mogelijkheden die de KRW biedt om de doelen gefaseerd te bereiken waarbij het jaar 2027 als deadline wordt gehanteerd. De ecologische doelen hebben dan betrekking op deze eindsituatie. Om een goed beeld te krijgen van de ecologische toestand aan het einde van de planperiode worden tevens de verwachte waarden van de kwaliteitselementen in 2015 opgegeven. Tot slot wordt tevens per kwaliteitselement opgenomen wat de huidige toestand is. Uitgangspunt van de KRW is dat deze niet mag verslechteren.

Informatie over de ecologische doelen wordt door de waterbeheerders ingevoerd in een centrale database via de KRW-doelen website (vanaf eind 2009 geïntegreerd in het KRW-portaal)

Verplicht en optioneel

De databank bevat waarden voor de biologische en algemeen fysisch-chemische parameters voor de huidige toestand en de situatie in 2015. De huidige toestand is in eerste instantie ingevuld als inschatting van de waterbeheerder, maar is sinds juli 2009 vervangen door de gerapporteerde toestand (formaat toestand oppervlaktewaterlichamen). De situatie 2015 wordt door de waterbeheerder ingevuld. Dat geldt eveneens voor de waarden die de grenzen tussen verschillende toestandsklassen (goed, matig, ontoereikend, slecht) markeren. Indien niets wordt ingevuld worden de landelijk vastgestelde waarden volgens de maatlatten van natuurlijke waterlichamen of de defaultwaarden van de maatlatten van sloten en kanalen aangehouden. De databank biedt de mogelijkheid om ook waarden op het niveau van deelmaatlatten toe te kennen. Deze gegevens zijn echter niet verplicht en dienen vooral voor de onderbouwing van oordelen op het niveau van maatlatten.

Achtergrond

Maatlatten

Voor rapportage van de ecologische doelen worden de volgende maatlatten onderscheiden (afhankelijk van het type waterlichaam kunnen bepaalde kwaliteitselementen of parameters achterwege blijven):

Tabel Maatlatten

Nr

Maatlat

Eenheid

Codering

Biologische Kwaliteitselementen

7

Fytoplankton

EKR

FYTOPL

19

Macrofauna

EKR

MAFAUNA

33

Macrofyten

EKR

OVWFLORA

80

Vis

EKR

VIS

Fysisch-chemische Parameters

1

Chloride (zomergemiddelde)

mg Cl/l

Cl

2

Doorzicht (zomergemiddelde)

Meter

ZICHT

38

Opgelost anorganisch stikstof (wintergemiddelde)

Mg N/l

DIN

39

Temperatuur (maximum waarde)

°C

T

40

Totaal fosfaat (zomergemiddelde)

mg P/l

P

41

Totaal stikstof (zomergemiddelde)

mg N/l

N

85

Zuurgraad (zomergemiddelde)

pH

86

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde)

%

O2

De basis voor beoordeling van biologische kwaliteitselementen is de zogenaamde ecologische kwaliteitsratio (EKR). De EKR is de waargenomen biologische waarde gedeeld door de referentie biologische waarde. De verkregen ratio moet in principe tussen 0 en 1 liggen, waarbij een waarde in de buurt van 1 de zeer goede toestand weerspiegelt. De ratio wordt in vijf klassen ingedeeld, overeenkomend met de normatieve beschrijving van figuur 1. Voor de sterk veranderde en kunstmatige wateren wordt de doelstelling gevormd door het Goed Ecologisch Potentieel (GEP). De beoordeling op een vergelijkbare manier uitgevoerd waarbij het Maximaal Ecologisch Potentieel (MEP) afgeleid wordt van de referentie conditie.

Bijlage 245801.png
Figuur 1 – De 5 klassen van de maatlat van natuurlijke watertypen (links) en de 4 klassen van de maatlat van sterk veranderde en kunstmatige wateren (rechts) met bijbehorende kleurcodering en normatieve beschrijving.

Voor de fysisch-chemische parameters zijn eveneens maatlatten afgeleid. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van een ratio maar worden de scores uitgedrukt in de gebruikelijke eenheden.

Status van waterlichamen en gebruik van maatlatten

Voor natuurlijke wateren wordt als doelstelling automatisch de Goede Ecologische Toestand (GET) aangehouden volgens de betreffende maatlatten van natuurlijke wateren. Voor de biologische kwaliteitselementen is deze gelijk aan 0,6. Voor sterk veranderde wateren wordt door de waterbeheerder een waarde voor het Maximaal Ecologisch Potentieel (MEP) en het Goed Ecologisch Potentieel (GEP) ingevuld. De waarde betreft een score (streepje) op de maatlat van de natuurlijke wateren. Voor kunstmatige wateren (watertypen M1 tot en met M10) zijn de GEP-waarden voorbedrukt. Deze zijn afkomstig van de default maatlatten voor sloten en kanalen. Indien er afgeweken wordt van de default maatlatten, dan kunnen de waarden gewijzigd worden.

Tabellen

Status en type voor ecologische doelen

Status en type van het waterlichaam zijn bekend en worden gerapporteerd volgens het formaat ‘oppervlaktewaterlichamen’ (de velden OWMSTAT en OWMTYPE). Voor het vaststellen van de maatlatten en ecologische doelen kan van deze status of van dit type afgeweken worden. De geselecteerde combinatie van status en type bepaalt de standaardwaarden voor de GET en het GEP en is tevens van belang voor de bepaling van de toestand van een waterlichaam. Voor geldige waarden voor status en type wordt verwezen naar de door IDSW gepubliceerde domeintabellen (http://www.idsw.nl )

De status en het typegebruikt voor het vaststellen van de maatlatten en doelen, worden aangeleverd in de tabel OWMDOEL volgens onderstaand formaat:

Tabel OWMDOEL: Doelstatus en doeltype

Veldnaam

Type

Grootte

Omschrijving

Domeintabel

OWMIDENT

Text

60

Waterlichaamcode

 

DoelStatus

Text

1

Status voor het vaststellen van de maatlatten en doelen

http://www.idsw.nl/aquo/schemas/Aquo-domein_typekrwstatus.xsd

DoelType

Text

2

Watertype voor het vaststellen van de maatlatten en doelen

http://www.idsw.nl/aquo/schemas/Aquo-domein_typekrwtypologie.xsd

Doelen en inschatting doelbereik 2015

De klassengrenzen en doelbereik 2015 worden voor de biologische kwaliteitselementen en de fysisch-chemische parameters aangeleverd in de tabel DOELEN volgens onderstaand formaat:

Tabel Doelen: klassegrenzen doelen en doelbereik 2015

Omschrijving

Verplicht

Type

Toelichting

Domeintabel

OWMIDENT

ja

Tekst

Waterlichaamcode

 

Maatlat

ja

Numeriek

Maatlatnummer

Maatlatten

GET

conditioneel1

Tekst

Goede Ecologische Toestand

 

MEP

conditioneel1

Tekst

Maximaal Ecologisch Potentieel

 

GEP

conditioneel1

Tekst

Goed Ecologisch Potentieel

 

Matig

ja

Tekst

Klassegrens voor ‘matig’

 

Ontoereikend

ja

Tekst

Klassegrens voor ‘ontoereikend’

 

Slecht

ja

Tekst

Klassegrens voor ‘slecht’

 

Huidig

optioneel

Tekst

Inschatting huidige toestand, vanaf juli 2009 vervangen door gerapporteerde oordeel volgens format waterlichaam oordelen

 

Doel2015

ja

Tekst

Doelbereik voor het jaar 2015

 

1Voor natuurlijke wateren wordt de GET gegeven, voor kunstmatige en sterk veranderde wateren wordt het MEP en GEP ingevuld.

Alle waarden voor GET, MEP, GEP, Matig, Ontoereikend, Slecht, Huidig en Doel2015 worden aangeleverd als getal in de eenheid van de maatlat. Voor de inschatting van de huidige toestand en het doelbereik 2015 kan bij het ontbreken van numerieke waarden gekozen worden voor één van de volgende letterlijke teksten: ‘goed’, ‘matig’, ‘ontoereikend’, ‘slecht’, ‘voldoet’ of ‘voldoet niet’. De inschatting van de huidige toestand is tot juli 2009 gebruikt, maar is vanaf juli 2009 niet meer relevant. De huidige toestand wordt dan gerapporteerd via het format oppervlaktewaterlichamen oordelen.

Bij de specificatie van één enkel getal als klassengrens wordt deze geïnterpreteerd zoals aangegeven in onderstaande tabel.

Maatlat

Klassegrens

Fytoplankton

Ondergrens

Macrofauna

Ondergrens

Macrofyten

Ondergrens

Vis

Ondergrens

Chloride (zomergemiddelde)

Bovengrens

Doorzicht (zomergemiddelde)

Ondergrens

Opgelost anorganisch stikstof (nitraat, nitriet en ammonium) (wintergemiddelde)

Bovengrens

Temperatuur (maximum waarde)

Bovengrens

Totaal fosfaat (zomergemiddelde)

Bovengrens

Totaal stikstof (zomergemiddelde)

Bovengrens

Zuurgraad (zomergemiddelde)

Ondergrens

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde)

Ondergrens

Klassengrenzen kunnen gespecificeerd worden met de tekens <=, <, >, of >= gevolgd door een getal.

Een boven- en ondergrens wordt gespecificeerd als twee grenzen, verbonden met een min teken.

Er kunnen maximaal twee sets grenzen per klassengrens opgegeven worden. De sets dienen van elkaar gescheiden te zijn door een/teken.

Enkele voorbeelden van klassengrenzen:

Maatlat

Grens

Betekenis

Vis

0,6

Groter of gelijk aan 0,6

Fosfaat

0,6

Kleiner of gelijk aan 0,6 mg/l

Zuurgraad

5,5 – 8,5

Tussen 5,5 en 8,5

Zuurgraad

8,5 – 9,0/< 5,5

Tussen 8,5 en 9,0 of kleiner dan 5,5

Zuurgraad

8,5 – 9,0/5,0 – 5,5

Tussen 8,5 en 9,0 of tussen 5,0 en 5,5

Zuurgraad

>= 9,0/< 5

Groter of gelijk aan 9,0 of kleiner dan 5

Chloride

150

Kleiner of gelijk aan 150 mg/l

Chloride

<150/> 3000

Kleiner dan 150 of groter dan 3000

Formulier III:. Rapportage format grondwaterlichamen

Inhoud rapportage

Voor de KRW rapportages wordt de informatie met betrekking tot grondwaterlichamen en oordelen uitgewisseld in drie tabellen:

 • Tabel met de geografische ligging en algemene kenmerken van de grondwaterlichamen (GWB)

 • Tabel met de oordelen met betrekking tot de grondwaterkwaliteit (GWBKWAL)

 • Tabel met oordelen met betrekking tot de kwantitatieve status van de grondwaterlichamen (GWBKWAN)

Tabellen

Tabel GWB – grondwaterlichamen

De GWB tabel wordt gerepresenteerd als een vlakken in ESRI shapefile formaat, waarbij een grondwaterlichaam uit één of meerdere vlakken bestaat. Aan elk vlak worden de volgende kenmerken gekoppeld:

Omschrijving

Verplicht

Type

Domeintabel

Toelichting

GWBGIDENT

ja

Tekst

 

Unieke code van het vlak

GAFIDENT

ja

Tekst

GAF15NL

Code van het (deel)stroomgebied district waar het vlak in ligt

GWBIDENT

ja

Tekst

 

Identificatie van het grondwaterlichaam

GWBNAAM

ja

Tekst

 

Naam van het grondwaterlichaam

GWBHORIZ

ja

Numeriek

 

Horizon

GWBSUBST

ja

Tekst

GWSUBST

Substraat

GWBOPPV

ja

Numeriek

 

Oppervlakte in m2

GWBOPME

nee

Tekst

 

Opmerkingen

Toelichting

Gwbgident

Unieke code van de geometrie. De code begint met ‘NLGW’ om aan te geven dat het een Nederlands grondwaterlichaam betreft. Dit is de primaire sleutel van de vlakken met grondwaterlichamen.

Gafident

De code van het deelstroomgebied waar het grondwaterlichaam in ligt. Voor mogelijke codes wordt verwezen naar de domeintabel GAF15NL.

Gwbident

Identificatie van het grondwaterlichaam. De eerste 4 letters zijn altijd NLGW. Een grondwaterlichaam kan uit meerdere vlakken bestaan. In dat geval hebben alle vlakken dezelfde GWBIDENT maar de GWBGIDENT kan verschillen.

Voorbeeld: het grondwaterlichaam met GWBIDENT = NLGW0016 (Duin Rijn-West) bestaat uit 7 vlakjes met GWBGIDENT = NLGW001601 t/m NLGW001607. De 7 vlakken representeren 7 afzonderlijke duingebieden.

Gwbnaam

Naam van het grondwaterlichaam

Gwbhoriz

Horizon van het grondwaterlichaam. Bij overlappende grondwaterlichamen wordt GWBHORIZ gebruikt om de verticale positie aan te geven. GWBHORIZ = 1 is het ondiepste, GWBHORIZ=3 is het diepste niveau.

Gwbsubst

Substraat van het grondwaterlichaam. Voor mogelijke keuzes wordt verwezen naar de domeintabel GWSUBST.

Gwboppv

Oppervlakte van het grondwaterlichaam in vierkante meter

Gwbopme

Opmerking over ligging, begrenzing grondwaterlichaam

Tabel GWBKWAL – Oordelen grondwaterkwaliteit

In de tabel GWBKWAL worden de oordelen met betrekking tot de waterkwaliteit van de grondwaterlichamen gegeven. Voor elk grondwaterlichaam worden twee oordelen gegeven: een oordeel voor het diepe grondwater (25 meter) en een oordeel voor het ondiepe grondwater (10 meter). Afwijkende dieptes kunnen in het veld diepte_m opgegeven worden in meters beneden maaiveld.

Omschrijving

Verplicht

Type

Domeintabel

Toelichting

GWBIDENT

ja

Tekst

GWB

Identificatie van het grondwaterlichaam

Diepte

ja

Tekst

GWDIEPTE

diepteclassificatie

Diepte_m

ja

Numeriek

 

Diepte meetpunt (m)

OrdKwlJaar

ja

Numeriek

 

Jaar van beoordeling

Cl

ja

Numeriek

 

Kwantitatief oordeel m.b.t. goede chemische toestand voor Cloride als percentage

Ni

ja

Numeriek

 

Kwantitatief oordeel m.b.t. goede chemische toestand voor Nikkel als percentage

As

ja

Numeriek

 

Kwantitatief oordeel m.b.t. goede chemische toestand voor Arseen als percentage

Cd

ja

Numeriek

 

Kwantitatief oordeel m.b.t. goede chemische toestand voor Cadmium als percentage

Pb

ja

Numeriek

 

Kwantitatief oordeel m.b.t. goede chemische toestand voor Lood als percentage

Ptot

ja

Numeriek

 

Kwantitatief oordeel m.b.t. goede chemische toestand voor Fosfaat totaal als percentage

Nitraat

ja

Numeriek

 

Kwantitatief oordeel m.b.t. goede chemische toestand voor nitraten als percentage (Annex I GWD, status assessment procedure in Art 4 GWD)

Bestrijd01

ja

Numeriek

 

Kwantitatief oordeel m.b.t. goede chemische toestand voor bestrijdingsmiddelen als percentage (Annex I GWD, status assessment procedure in Art 4 GWD) 0,1 µg/l

Bestrijd05

ja

Numeriek

 

Kwantitatief oordeel m.b.t. goede chemische toestand voor bestrijdingsmiddelen als percentage (Annex I GWD, status assessment procedure in Art 4 GWD) 0,5 µg/l som

OrdBestrijd

ja

Tekst

GWOORDEEL

Kwalitatief oordeel m.b.t. goede chemische toestand voor bestrijdingsmiddelen (Annex I GWD, status assessment procedure in Art 4 GWD)

OrdDrem

ja

Tekst

GWOORDEEL

Kwalitatief totaal oordeel drempelwaarden volgens one out, think about principe, inclusief oordeel Arseen.

OrdKwlAlg

ja

Tekst

GWOORDEEL

Kwalitatief oordeel mbt de algemene chemische toestand (20% regel), inclusief oordeel Arseen.

OrdKwlIntr

ja

Tekst

GWOORDEEL

Kwalitatief oordeel mbt zoutintrusies en andere intrusies.

OrdKwlAqua

ja

Tekst

GWOORDEEL

Kwalitatief oordeel of de chemische en ecologisch toestand van oppervlaktewater significant achteruitgaat als gevolg van de kwaliteit van het grondwaterlichaam.

OrdKwlTerr

ja

Tekst

GWOORDEEL

Kwalitatief oordeel of er significante schade optreedt aan grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen als gevolg van de kwaliteit van het grondwaterlichaam.

OrdKwlRuww

ja

Tekst

GWOORDEEL

Kwalitatief oordeel of voldaan wordt aan de bepalingen in artikel 7.3 van de KRW (kwaliteit ruwwater in ontrekkingsputten).

UpTrend

ja

Tekst

GWTREND

Is er voor de relevante verontreinigende stoffen een significante en aanhoudende opwaardse trend zichtbaar?

UpTrendTyp

ja

Tekst

DOMGWCOD

Indien er een significante en aanhoudende opwaardse trend zichtbaar is voor welke stof?

OordKwal

ja

Tekst

GWOORDEEL

Totaal oordeel van de chemische toestand van het grondwater inclusief Arseen (one out, all out)

Tabel GWBKWAN – Oordelen kwantiteit grondwaterlichamen

In de tabel GWBKWAN wordt per grondwaterlichaam één regel met oordelen opgenomen. Behalve het totaal oordeel wordt tevens een oordeel gegeven over de invloed op terrestrische ecosystemen, de relatie met het oppervlaktewater en een oordeel met betrekking tot het evenwicht onttrekking/aanvulling.

Omschrijving

Verplicht

Type

Toelichting

Domeintabel

GWBIDENT

ja

Tekst

Identificatie grondwaterlichaam

 

Jaar

ja

Tekst

Jaar van beoordeling

 

Evenwicht

ja

Tekst

Oordeel m.b.t. verstoring evenwicht grondwateronttrekking en -aanvulling

GWOORDEEL

Antropogeen

ja

Tekst

Oordeel m.b.t door antropogene invloed op grondwaterstand voor behalen van milieudoelstellingen (art 4.) voor bijbehorende opervlaktewateren

GWOORDEEL

Ecosysteem

ja

Tekst

Oordeel m.b.t door antropogene invloed op grondwaterstand op afhankelijke terrestrische ecosystemen

GWOORDEEL

Toestand

ja

Tekst

Totaal oordeel van de kwantitatieve toestand van het grondwater (one out, all out)

GWOORDEEL

Domeintabel GWSUBST

Domeintabel GWDIEPTE

Substraat

Diepte

Duin

Diep

Klei

Ondiep

Krijt

Bronnen

Zand

 

Domeintabel GWOORDEEL

Domeintabel GWTREND

Oordeel

Trend

Goed

Ja

Onbekend

Nee

Ontoereikend

Onbekend

Formulier IV:. Rapportage format monitorinsprogramma grondwater

Inhoud Rapportage

Het grondwater monitoringprogramma bevat locaties voor het monitoring van de kwantiteit en locaties voor het monitoren van de kwaliteit, de chemie. Binnen het onderdeel kwaliteit wordt onderscheid gemaakt tussen Toestand en Trend monitoring en Operationele monitoring.

Naast een samenvatting van het monitoringprogramma moet informatie per grondwatermonitoringlocatie aangeleverd worden door de provincies volgens onderstaand format.

Het monitoringprogramma grondwater is qua gegevensstructuur afgeleid van het programma voor oppervlaktewater en bevat 3 tabellen:

 • 1. MLCGWB, de hoofdtabel met de unieke locaties en kenmerken daarvan

 • 2. MLCGWB_DOEL, een tabel met de doelen van monitoring per locatie

 • 3. MLCGWB_PAR, een tabel met de parameters die gemeten worden op een locatie

Tabel 1 en 2 worden gebruikt voor de kaarten en teksten van het SGBP en de elektronische rapportage naar de EU. Tabel 3 wordt alleen gebruikt voor de elektronische rapportage.

Tabellen

Tabel MLCGWB – Monitoringlocaties grondwatermeetnet

Omschrijving

Verplicht

Type

Toelichting

MLCIDENT

Ja

Tekst

Identificatie (unieke code) van locatie

MLCNAAM

Ja

Tekst

Naam van de locatie

GWBIDENT

Ja

Tekst

Grondwaterlichaam waar locatie in ligt

X

Ja

Numeriek

X-coördinaat

Y

Ja

Numeriek

Y-coördinaat

FILTER

Nee

Numeriek

Filternummer

MLCSOORT

Ja

Tekst

Soort meetlocatie: Toestand en Trend, Operationeel of Beide

MLCTYPE

Ja

Tekst

Type meetlocatie: Kwaliteit, Kwantiteit of Beide

CONSTRUCTION

Ja

Tekst

Type meetstation. Bestaande domeinen uit DINO, code kan zijn P voor peilbuis, B voor brandput, W voor wel, L voor landbouwbuis

TOP_DEPTH

Conditioneel

Numeriek

Bovenkant filter onder maaiveld (cm)

BOTTOM_DEPTH

Conditioneel

Numeriek

Onderkant filter onder maaiveld (cm)

DIEPTE

Conditioneel

Numeriek

Diepte onder maaiveld (cm)

OWNER

Nee

Tekst

Beheerder van de locatie, in overeenstemming met DINO omschrijving en codering

MLCOPME

Nee

Tekst

Toelichting

GAFIDENT

Ja

Tekst

Code van het deelstroomgebied

DRINKWATER

Ja

Ja/Nee

Drinkwaterwinning

Toelichting

Mlcident

De identificatie van de locatie moet uniek zijn. Voor de codering kunnen 24 karakters worden gebruikt, waarbij de eerste twee gereserveerd zijn voor een identificatie van Nederland (‘NL’, 2 posities). Voor de overige posities zijn in principe vrij te kiezen. Er worden nu twee sporen gevolgd:

 • 1. De code van de beheerder (2 posities, zie WBHCODE in de domeintabellen) gevolgd door een vrij te kiezen identificatie (analoog aan de identificatie van monitoring locaties in het oppervlaktewater monitoringprogramma)

 • 2. Voor de koppeling met DINO wordt voor identificatie gebruik gemaakt van het TNO-nummer gevolgd door het nummer van het filter.

Een grondwatermonitoringlocatie is dus eigenlijk een 3D locatie. Op één x,y coordinaat kunnen dus meerdere locaties voorkomen als er meerdere filters opgevoerd worden voor de KRW.

Mlcnaam

Dit is de naam van de monitoringlocatie. De naam is vrij te kiezen en dient als herkenning voor de waterbeheerder.

Gwbident

De code van het grondwaterlichaam waar de monitoringlocatie in ligt. Voor de lijst met coderingen wordt verwezen naar de tabel met grondwaterlichamen (GWB)

X en Y

De coördinaten van de monitoringlocatie in het stelsel van Rijksdriehoekmeting. Als meerdere monitoringlocaties gedefinieerd worden met dezelfde coördinatenparen (meerdere filters in één winning) dient voor elke locatie een nieuwe, unieke code gegeven te worden.

Filter

Nummer van het filter. Dit veld is niet verplicht. Als de implementatie in/naast DINO tot stand gekomen is zal dit veld verdwijnen.

Mlcsoort

Het veld MLCSOORT geeft het soort meetlocatie: Toestand en Trend, Operationeel of beide. Voor toegestane coderingen wordt verwezen naar de domeintabel MLCSOORT in de bijlagen.

Mlctype

Het type locatie wordt bij MLCTYPE ingevuld. Hier wordt aangegeven of het een locatie in het Kwaliteits- of het Kwantiteitsmeetnet betreft. Voor toegestane coderingen wordt verwezen naar de domeintabel MLCTYPE in de bijlagen.

Construction

De naam CONSTRUCTION verwijst naar het EU rapportageformaat waarin aangegeven wordt of de locatie een ‘well’ (put) of een ‘spring’ (bron) betreft. In dit veld wordt de DINO codering gebruikt voor het locatietype. Voor mogelijke coderingen wordt verwezen naar de domeintabel MLCDINO.

Top_depth

Bovenkant van het filter in cm beneden maaiveld. Dit veld of het veld Diepte moet ingevuld worden. Als de implementatie in/naast DINO tot stand gekomen is zal dit veld verdwijnen.

Bottom_depth

Onderkant van het filter in cm beneden maaiveld. Dit veld of het veld Diepte moet ingevuld worden. Als de implementatie in/naast DINO tot stand gekomen is zal dit veld verdwijnen.

Diepte

De diepte van de locatie in cm onder maaiveld.

Owner

Beheerder van de locatie, in overeenstemming met DINO omschrijving en codering

Mlcopme

In dit veld kunnen opmerkingen geplaatst worden

Gafident

Code van het deelstroomgebied waarin de locatie ligt. Hierbij wordt verwezen naar het veld GAFIDENT in de domeintabel met de deelstroomgebieden (GAF15).

Drinkwater

Hier aangeven of de locatie een winning is en het water gebruikt wordt voor menselijke consumptie

Tabel MLCGWB_DOEL – Meetdoelen van het grondwatermeetnet

Omschrijving

Verplicht

Type

Omschrijving

MLCIDENT

Ja

Tekst

Code van de monitoringlocatie

MLCDOEL

Ja

Tekst

Doel van de monitoringlocatie

In de tabel MLCGWB_DOEL wordt per locatie aangegeven welke meetdoelen van toepassing zijn. Voor elk doel wordt een aparte regel in de tabel opgenomen. Voor mogelijke meetdoelen wordt verwezen naar de domeintabel MLCDOEL.

Tabel MLCDOEL – Domeintabel met meetdoelen

MLCDOEL

Omschrijving

GRENS

Grensoverschrijdende monitoring

KWALIT_DRINKW

Kwaliteit drinkwater

KWALIT_REGION

Kwaliteit regionaal

KWANT_DRINKW

Kwantiteit drinkwater

KWANT_REGION

Kwantiteit regionaal

VHR

Natura 2000 gebieden

ZOUT

Zout water intrusie

Tabel MLCGWB_PAR – Parameters en kwaliteitselementen in het grondwatermeetnet

Omschrijving

Verplicht

Type

Toelichting

MLCIDENT

Ja

Tekst

Identificatie (unieke code) van locatie

DOMGWCOD

Ja

Tekst

Bemeten parameter of kwaliteitselement

MONFREQ

Ja

Numeriek

Monitoringfrequentie

MONCYCLUS

Ja

Numeriek

Monitoringcyclus

MLCSOORT

Ja

Tekst

Soort monitoringnetwerk (TT of OM)

Toelichting

In de tabel MLCGWB_PAR wordt aangegeven welke parameters en/of kwaliteitselementen per locatie gerapporteerd worden. Tevens wordt per kwaliteitselement/parameter aangegeven hoe vaak de monitoring plaatsvindt en voor welk meetnet, Toestand en Trend of Operationeel, de parameter gemeten wordt.

Mlcident

Unieke code van de monitoringlocatie. Elke monitoringlocatie in de tabel MLCGWB dient ook voor te komen in de tabel MLCGWB_PAR. Dat wil zeggen dat voor elke locatie tenminste één parameter/kwaliteitselement gerapporteerd wordt.

Domgwcod

Code van de te rapporteren parameter of kwaliteitselement. Voor elke parameter of kwaliteitselement wordt één regel opgenomen. Voor mogelijke codes van parameters of kwaliteitselementen wordt verwezen naar de domeintabellen op www.idsw.nl. Voor het grondwatermonitoringprogramma kan de specifieke codering ‘STANDAARD’ gebruikt worden. Voor een locatie in het kwantiteitsmeetnet (MLCTYPE = ‘Kwantiteit’) betekent dit dat de stijghoogte gemeten wordt, voor een locatie in het kwaliteitsmeetnet (MLCTYPE = ‘Chemie’) betekent ‘STANDAARD’ dat de volgende parameters gerapporteerd worden:

Standaard parameters van het Kwaliteitsmeetnet

Code

Omschrijving

O2

Zuurstofgehalte

pH

pH

GELDHD

Geleidbaarheid

NO3

Nitraat

NH4

Ammonium

Cl

Chloride

Ni

Nikkel

As

Arseen

Cd

Cadmium

Pb

Lood

P

Fosfaat

IWSR12

Bestrijdingsmiddelen

Monfreq

De monitoringsfrequentie in het aantal metingen in één jaar. MONFREQ=12 betekent dat er 12 maal in één jaar gemeten wordt. en MONCYCLUS=6 betekent dat één maal per 6 jaar gerapporteerd wordt.

Moncyclus

Monitoringcyclus in jaren. Dus om de hoeveel jaar vindt de monitoring plaats (bijvoorbeeld: één keer per 6 jaar, MONCYCLUS = 6 invullen; elk jaar MONCYCLUS = 1 )

Mlcsoort

Soort meetnet waar deze parameter in opgenomen wordt. Er kan gekozen worden uit TT (Toestand en Trens) of OM (Operationeel), maar niet beide. Voor een parameter in een TT meetnet geldt standaard MONCYCLUS=6 en voor het OM meetnet MONCYCLUS=1.

Formulier V:. Rapportage format maatregelen

Inhoud Rapportage

Voor het realiseren van de KRW-doelen die zijn opgesteld voor grond- en oppervlaktewaterlichamen worden maatregelen uitgevoerd. De maatregelen met bijbehorende kenmerken zoals omvang, initiatiefnemerkosten, kosten en uitvoeringsperiode zijn opgenomen in een landelijke database. De maatregelen die worden opgenomen in het Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) en waarvan de uitvoering uiterlijk 2015 is voorzien zijn resultaatsverplicht.

Verplicht en optioneel

Informatie over de maatregelen wordt door de waterbeheerders ingevoerd in de centrale database via de KRWmaatregelen website (vanaf dec 2009 geïntegreerd in het KRW-portaal) De website bevat een verplicht en een optioneel deel. Het verplichte deel bevat informatie die benodigd is voor het opstellen van het SGBP en andere landelijke plannen. Het optionele deel is herkenbaar door een grijze arcering en kan worden gebruikt voor het opslaan van aanvullende (niet-verplichte) informatie die van belang kan zijn voor het opstellen van regionale plannen.

De maatregelen die moeten worden opgenomen in het SGBP moeten altijd worden gekoppeld aan waterlichamen. In enkele gevallen kan daarvoor gebruik worden gemaakt van een één op meer koppeling (koppeling aan cluster waterlichamen of hele beheergebied). In het eerste geval moeten de betreffende waterlichaamcodes wel onder ‘Locatie’ worden vermeld.

Tabellen

Maatregelen tabel

In Tabel 1 wordt de Maatregelen tabel beschreven uit de landelijke database. Deze tabel bevat per regel alle relevante informatie met betrekking tot een KRW-maatregel.

Tabel 1 Beschrijving van de Tabel Maatregelen

Volgnummer

Veldnaam

Verplicht

Type

Omschrijving

Domeintabel

1

GAFIDENT

ja

Tekst

Code deelstroomgebied

GAF15

2

WBHCODE

ja

Numeriek

Code waterbeheerder

WBH

3

MATIDENT

ja

Tekst

Unieke code van de maatregel

 

4

MATNAAM

ja

Tekst

Naam van de maatregel

 

5

MATCODE

ja

Tekst

Code van de maatregel

MATSTD

6

MATEENH

ja

Tekst

Eenheid van de maatregel

MATSTD

7

MATOMV

ja

Numeriek

Omvang van de maatregel

 

8

Toelichting

nee

Memo

Toelichting op de maatregel

 

9

LocatieType

ja

Tekst

Locatie type

Locaties

10

Locatie

ja

Tekst

Naam van de locatie

(Afhankelijk van locatietype)

11

Uitvoerder

ja

Tekst

Uitvoerder

Uitvoerders

12

Tijdvak

ja

Tekst

Tijdvak

Tijdvakken

13

Status

nee

Tekst

Status

Status

14

Document

nee

Tekst

Achterliggend document

Plannen

15

Rapporteren

ja

Ja/Nee

Opnemen in SGBP?

 

16

InvestKosten

ja

Numeriek

Investeringskosten

 

17

ExploitKosten

ja

Numeriek

Exploitatiekosten

 

18

GrondAantal

nee

Numeriek

Aantal hectaren grondverwerving

 

19

GrondKosten

ja

Numeriek

Kosten van grondverwerving

 

20

WB21

nee

Ja/Nee

Is dit een WB21 maatregel?

 

21

Kostendrager1

nee

Tekst

Eerste kostendrager

Kostendragers

22

KostenPercent1

nee

Numeriek

Percentage deelname 1e kostendrager

 

23

Kostendrager2

nee

Tekst

Tweede kostendrager

Kostendragers

24

KostenPercent2

nee

Numeriek

Percentage deelname 2e kostendrager

 

25

Kostendrager3

nee

Tekst

Derde kostendrager

Kostendragers

26

KostenPercent3

nee

Numeriek

Percentage deelname 3e kostendrager

 

27

Thema

nee

Tekst

Waterthema

Themas

28

N2000

nee

Ja/Nee

Ligt de maatregel in een N2000 gebied?

 

29

N2000Naam

nee

Tekst

Naam van het N2000 gebied

 

30

GWB

nee

Ja/Nee

Ligt de maatregel in een Grondwaterbeschermingsgebied?

 

31

GWBNaam

nee

Tekst

Naam van het grondwaterbeschermingsgebied

 

32

Datum

nee

Datum

Datum van laatste wijziging

 

Toelichting

1. Gafident

Code van het deelstroomgebied waar de maatregel genomen wordt. Hierbij wordt verwezen naar het veld GAFIDENT in de domeintabel met de deelstroomgebieden (GAF15).

2. Wbhcode

Code van de verantwoordelijke waterbeheerder. Voor de codes wordt verwezen naar het veld WBHCODE in de domeintabel met waterbeheerders (WBH).

3. Matident

Unieke code van de maatregel. Het verdient aanbeveling de maatregel te coderen zoals gebruikelijk is voor oppervlaktewaterlichamen: De eerste vier karakters zijn gereserveerd voor een identificatie van Nederland (NL, 2 posities) en de beheerder (2 posities, zie WBHCODE in de domeintabellen). Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de code op Europees niveau uniek id (door de toevoeging van de landcode NL) en op nationaal niveau uniek is (door een code voor de waterbeheerder toe te voegen). De overige karakters zijn vrij te kiezen.

4. Matnaam

Naam van de maatregel zoals die door de waterbeheerder is opgegeven

5. Matcode

Maatregel codering volgens SGBP. Hierbij wordt verwezen naar het veld CODE in de domeintabel met standaard maatregelen (MATSTD).

6. Mateenh

Eenheid van de maatregel. Welke eenheden toegestaan zijn is afhankelijk van maatregelcodering (MATCODE). Hierbij wordt verwezen naar het veld Eenheid in de domeintabel met standaard maatregelen (MATSTD). Dit is alleen van belang voor maatregelen die worden opgenomen in het SGBP

7. Matomv

Omvang van de betreffende maatregel. Deze waarde moet altijd groter zijn dan nul

8. Toelichting

Uitgebreidere beschrijving van de maatregel

9. LocatieType

Het type locatie waar de maatregel van toepassing is. Voor een overzicht van mogelijke locaties wordt verwezen naar de domeintabel Locaties. Maatregelen die worden opgenomen in het SGBP moeten altijd aan één of meerdere waterlichamen worden gekoppeld

10. Locatie

De locatie waar de maatregel van toepassing is. De beschikbare keuzes zijn afhankelijk van het locatietype. Als het locatietype ‘oppervlaktewaterlichaam’ gekozen is dan verwijst de locatie naar de code van het oppervlaktewaterlichaam (het veld OWMIDENT uit de tabel met waterlichamen). Voor een overzicht van mogelijke combinaties van locatie en locatietype wordt verwezen naar de bijlagen.

11. Uitvoerder of initiatiefnemer)

De partij die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een maatregel. Hierbij wordt verwezen naar de domeintabel Uitvoerders.

12. Tijdvak

Periode waarin de betreffende maatregel wordt uitgevoerd. Voor maatregelen die in het SGBP worden opgenomen moet worden gekozen uit de voorgedefinieerde tijdvakken. De optie ‘onbekend’ mag dan niet worden gebruikt. Hierbij wordt verwezen naar de domeintabel Tijdvakken

13. Status

Status waarin de maatregel verkeerd in de huidige situatie, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen: uitgevoerd (bestaat reeds), in uitvoering (wordt momenteel gerealiseerd), begroot (opgenomen in vastgestelde uitvoeringsplannen), gepland (is opgenomen in plannen maar nog niet begroot), concept (is meegenomen in voorlopige uitwerkingen), nieuw (niet eerder benoemd, volgt uit gebiedsproces) en onbekend. Voor een compleet overzicht van mogelijke statussen wordt verwezen naar de domeintabel Status.

14. Document

Naam van de planvorm waarin de maatregel wordt vastgelegd. Voorbeelden zijn: WBP, BHP, BPRW, grondwaterplan, raadsbesluit.

15. Rapporteren

Door middel van aanvinken wordt aangegeven of de maatregel in het SGBP moet worden opgenomen. In principe worden alle voorgenomen maatregelen die bijdragen aan KRW-doelen aangevinkt.

16. InvestKosten

Investeringskosten van de maatregel inclusief BTW en exclusief grondverwerving.

17. ExploitKosten

Kosten voor beheer en onderhoud (inclusief BTW), berekend als extra kosten ten opzichte van de huidige situatie. Dit kan bij een verminderde inspanning dus ook negatief zijn.

18. GrondAantal

Aantal hectaren dat moet worden verworven voor het realiseren van de maatregel

19. GrondKosten

Kosten voor grondverwerving (inclusief BTW) die samenhangen met de uitvoering van KRW-maatregel

20. Wb21

Door middel van aanvinken wordt aangegeven of de maatregel ook een bijdrage levert aan het behalen van WB21-doelen

21, 23 en 25. Kostendrager

Naam van de partij die (een deel van) de kosten van de maatregel voor zijn rekening neemt

22, 24 en 26. Kostenpercent

Aandeel van de totale kosten dat door de betreffende kostendrager wordt betaald

27. Thema

Naam van het water- of beleidsthema waaraan de maatregel een bijdrage levert. Mogelijke waterthema’s zijn opgenomen in de domeintabel Thema.

Domeintabellen

De volgende domeintabellen zijn van toepassing:

 • MATSTD: standaard maatregelen met codes en eenheden

 • Locatie: mogelijke locaties waar een maatregel aan gekoppeld kan worden

 • Tijdvak: tijdvak van een maatregel

 • Status: status van een maatregel

 • Uitvoerder: de uitvoerder van een maatregel

 • Kostendrager: de kostendrager van een maatregel

 • Thema: waterthema

MATSTD

Code

Categorie

Omschrijving

Eenheid

BE01

Beheermaatregelen

uitvoeren actief visstands- of schelpdierstandsbeheer

ha, stuks

BE02

Beheermaatregelen

uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten)

ha, km

BE03

Beheermaatregelen

uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water & natte oever)

ha, km

BE04

Beheermaatregelen

Verwijderen eutrofe bagger

m3, ha

BE05

Beheermaatregelen

verwijderen vervuilde bagger (m.u.v. eutrofe bagger)

m3, ha

BE06

Beheermaatregelen

aanpassen begroeiing langs water

km, ha

BE07

Beheermaatregelen

Beheren van grootschalige grondwaterverontreinigingen

ha

BE08

Beheermaatregelen

overige beheermaatregelen

stuks, km, ha

BR01

Bronmaatregelen

verminderen emissie nutriënten landbouw

stuks, ha

BR02

Bronmaatregelen

verminderen emissie zware metalen en overige microverontreinigingen landbouw

stuks, ha

BR03

Bronmaatregelen

verminderen emissie gewasbeschermingsmiddelen landbouw

stuks, ha

BR04

Bronmaatregelen

verminderen emissie scheepvaart

stuks, ha

BR05

Bronmaatregelen

verminderen emissie verkeer

stuks, ha

BR06

Bronmaatregelen

verminderen diffuse emissie industrie

stuks, ha

BR07

Bronmaatregelen

saneren uitlogende oeverbescherming

km

BR08

Bronmaatregelen

verminderen emissies bouwmaterialen

stuks, ha

BR09

Bronmaatregelen

verminderen emissie gewasbeschermingsmiddelen stad

stuks, ha

BR10

Bronmaatregelen

overige bronmaatregelen

stuks, ha

GGOR

Overige maatregelen

GGOR maatregelen

stuks, km, ha, m3

IM01

Immissiemaatregelen

verminderen belasting RWZI – nutriënten

stuks

IM02

Immissiemaatregelen

verminderen belasting RWZI – overige stoffen

stuks

IM03

Immissiemaatregelen

aanpakken overstorten gemengde stelsels

stuks, ha

IM04

Immissiemaatregelen

zuiveren + afkoppelen verhard oppervlak

ha

IM05

Immissiemaatregelen

herstellen lekke riolen

stuks, km

IM06

Immissiemaatregelen

opheffen ongezuiverde lozingen

stuks

IM07

Immissiemaatregelen

spuitvrije zones

km, ha

IM08

Immissiemaatregelen

mestvrije zones

km, ha

IM09

Immissiemaatregelen

aanleg zuiveringsmoeras bij lozings- en/of innamepunt

ha, stuks

IM10

Immissiemaatregelen

saneren verontreinigde landbodems

stuks, m3

IM11

Immissiemaatregelen

saneren verontreinigde landbodem en/of grondwater

stuks, m3

IM12

Immissiemaatregelen

overige emissiereducerende maatregelen

stuks, km, ha

IN01

Inrichtingsmaatregelen

vasthouden water in haarvaten van het systeem

ha

IN02

Inrichtingsmaatregelen

omleiden/scheiden waterstromen

stuks

IN03

Inrichtingsmaatregelen

invoeren/wijzigen doorspoelen

stuks

IN04

Inrichtingsmaatregelen

verbreden (snel) stromend water/hermeanderen, NVO < 3 m

km

IN05

Inrichtingsmaatregelen

verbreden (snel) stromend water/hermeanderen, 3m < NVO < 10 m

km

IN06

Inrichtingsmaatregelen

verbreden (snel) stromend water/ hermeanderen , NVO >10 m

km

IN07

Inrichtingsmaatregelen

verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO < 3 m

km

IN08

Inrichtingsmaatregelen

verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: 3m < NVO < 10 m

km

IN09

Inrichtingsmaatregelen

verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO >10 m

km

IN10

Inrichtingsmaatregelen

verbreden watergang/-systeem: aansluiten wetland of verlagen uiterwaard

ha, km

IN11

Inrichtingsmaatregelen

aanleg nevengeul/herstel verbinding

stuks, km

IN12

Inrichtingsmaatregelen

verdiepen watergang/-systeem (overdimensioneren)

ha, m3

IN13

Inrichtingsmaatregelen

verondiepen watergang/-systeem

ha, m3

IN14

Inrichtingsmaatregelen

aanpassen streefpeil

stuks, ha

IN15

Inrichtingsmaatregelen

Vispasseerbaar maken kunstwerken

stuks

IN16

Inrichtingsmaatregelen

verwijderen stuw

stuks

IN17

Inrichtingsmaatregelen

aanleg speciale leefgebieden voor vis

stuks, km

IN18

Inrichtingsmaatregelen

aanleg speciale leefgebieden flora en fauna

ha, stuks

IN19

Inrichtingsmaatregelen

aanleg zuiveringsmoeras

ha, stuks

IN20

Inrichtingsmaatregelen

overige inrichtingsmaatregelen

stuks, km, ha

RO01

RO-maatregelen

wijzigen landbouwfunctie

ha, stuks

RO02

RO-maatregelen

beperken recreatie

ha, stuks

RO03

RO-maatregelen

beperken scheepvaart

ha, stuks

RO04

RO-maatregelen

wijzigen visserij

ha, stuks

RO05

RO-maatregelen

wijzigen stedelijke functie

ha, stuks

RO06

RO-maatregelen

mijden risicovolle functies in grondwaterbeschermingsgebieden

ha, stuks

RO07

RO-maatregelen

verminderen/verplaatsen van de grondwaterwinning

stuks

RO08

RO-maatregelen

Stopzetten van kleine winningen (campings)

stuks

RO09

RO-maatregelen

overige RO-maatregelen

stuks, ha

S01

Instrumentele maatregelen

uitvoeren onderzoek

stuks

S02

Instrumentele maatregelen

geven van voorlichting

stuks

S03

Instrumentele maatregelen

aanpassen/introduceren (nieuwe) wetgeving

stuks

S04

Instrumentele maatregelen

opstellen nieuw plan

stuks

S05

Instrumentele maatregelen

financiële maatregelen

stuks

S06

Instrumentele maatregelen

overige instrumentele maatregelen

stuks

WB21

Overige maatregelen

WB21 maatregelen

stuks, km, ha, m3

Locatie

Cluster waterlichamen

Gemeente

Grondwaterbeschermingsgebied

Grondwaterlichaam

Natura-2000 gebied

Onbekend

Oppervlaktewaterlichaam

Overig

Waterbeheergebied

Uitvoerder

Gemeente

Industrie

Landbouw

Onbekend

Overig

Provincie

Rijk

Rijkswaterstaat

Terreinbeheerder

Waterschap

Tijdvak

2000–2006

2007–2009

2010–2015

2015–2027

2016–2021

2016–2027

2022–2027

onbekend

Status

Uitgevoerd

In uitvoering

Gepland

Begroot

Concept

Nieuw

Onbekend

Kostendragers

Gemeente

nvt

Onbekend

Overig

Provincie

Rijkswaterstaat

Terreinbeheerder

Waterschap

Thema

Bestrijdingsmiddelen

Interactie grond-oppervlaktewater

Puntbronnen/bodemverontreiniging

Verdroging

Formulier VI:. Rapportage format milieudoelstellingen

Inhoud rapportage

De term milieudoelstellingen zoals deze wordt gehanteerd in de KRW-gebiedsprocessen en het SGBP heeft betrekking op de motivering van de statustoekenning van waterlichamen, de hoogte van ecologische en fysisch-chemische doelen en de reden waarom de doelen eventueel niet gehaald worden in 2015 (= fasering). De KRW vraagt een uitgebreide motivering van deze onderdelen wanneer wordt afgeweken van de standaardsituatie waarbij voor alle kwaliteitselementen van een waterlichaam de Goede Ecologische Toestand (GET) wordt bereikt in 2015.

Informatie over de milieudoelstellingen wordt door de waterbeheerders ingevoerd in de centrale database via de KRWmilieudoelstellingen website (vanaf dec 2009 geïntegreerd in het KRW-portaal)

De gegevens met betrekking tot de milieudoelstellingen worden in vier groepen onderverdeeld

 • 1. Algemene gegevens met betrekking tot het waterlichaam

 • 2. Informatie over de motivering van de status van het waterlichaam

 • 3. Informatie over de afwijkingen van de hoogte van het GEP

 • 4. Informatie over de fasering van de doelstellingen

1. Waterlichaam

Dit onderdeel bevat algemene informatie over het waterlichaam die via verschillende andere bronnen wordt toegekend.

a. Gegevens van het waterlichaam

 • OWMIDENT Waterlichaamcode

 • OWMNAAM Naam van het waterlichaam

 • OWMSTAT Status van het waterlichaam (N,S,K)

 • OWMTYPE Type waterlichaam (M,R,O)

 • DOELTYPE Watertype gebruikt voor het vaststellen van de maatlatten

De informatie over de waterlichaamcode, de naam van het waterlichaam, het watertype en de status komt uit de waterlichamen gegevens aangeleverd via het KRW-portaal volgens het format oppervlaktewaterlichamen. De informatie met betrekking tot het watertype wat gebruikt is om de maatlatten vast te stellen, is extra opgenomen in het format milieudoelstellingen en wordt overgenomen uit de aangeleverde informatie uit de KRWdoelen website (vanaf dec 2009 geintegreerd in het KRW-portaal).

2. Motivering Status

Aan waterlichamen waar het bereiken van een Goede Ecologische Toestand (GET) voor één of meerdere kwaliteitselementen niet mogelijk is, kan een sterk veranderde of kunstmatige status worden toegekend. Dit dient dan wel goed te worden gemotiveerd. Bij kunstmatige waterlichamen wordt standaard uitgegaan van de motivering dat het waterlichaam gegraven is. Een verbijzondering is dat het waterlichaam voor de ontwatering van hoogveen of laagveen is gegraven. Indien dit van toepassing is, wordt dat ingevuld. In het geval er een andere reden is om het waterlichaam als kunstmatig aan te merken, dan wordt dit in de balk Facultatieve toelichting opgenomen. Bij sterk veranderde waterlichamen is een uitgebreidere motivering vereist:

a. Facultatieve toelichting en verplichte literatuurverwijzing motivering

In dit veld wordt verwezen naar standaardredeneringen omtrent (hydromorfologische) ingrepen voor het bereiken van de goede ecologische toestand die niet worden uitgevoerd in verband met significante negatieve effecten op functies of het milieu in brede zin. Daarbij wordt aangegeven waarom het niet mogelijk is om de functies, waarvoor de genoemde ingrepen in het waterlichaam zijn beoogd, op een andere wijze te bedienen met een aanzienlijk minder schade voor het milieu (KRW art 4.3b). Wanneer gebruik wordt gemaakt van standaardredeneringen, wordt aangegeven in welke documenten en op welke plaats deze zijn vastgelegd. Tevens kan, ter onderbouwing, een korte beschrijving van de statustoekenning worden gegeven.

b. Significante negatieve effecten

Aangegeven wordt welke hydromorfologische ingrepen wel zijn overwogen, maar vanwege significant negatieve effecten op gebruiksfuncties of milieu in brede zin zijn afgevallen (conform KRW artikel 4.3a). Dit onderdeel bestaat uit drie stappen, die gezamenlijk een indruk geven van onomkeerbaar geachte ingre(e)p(en) en de impact daarvan:

 • a. de ingreep (maatregel) – gericht op hydromorfologisch herstel – die is overwogen maar niet wordt uitgevoerd (keuzemenu, zie bijlage 2));

 • b. de gebruiksfunctie/milieukwaliteit die schade zou ondervinden van deze ingreep (keuzemenu, zie bijlage 2);

 • c. het mechanisme op basis waarvan sprake is van negatieve effecten op de functie of milieukwaliteit (keuzemenu, zie bijlage 2).

Bij ingrepen (maatregelen) die niet in het keuzemenu voorkomen, wordt hier de keuze ‘Anders’ geselecteerd en wordt in de facultatieve toelichting een beschrijving (inclusief gebruiksfunctie/milieuaspect en werkingsmechanisme) opgenomen van de betreffende ingreep. Voor de standaardcombinaties van onomkeerbare ingrepen en gebruiksfunctie/milieukwaliteit zijn in bijlage 3 algemene motiveringen opgenomen.

c. Bereiken nuttige doel met andere middelen beschouwt

Bij dit onderdeel wordt aangegeven waarom het niet mogelijk is om de functies, waarvoor de bij onderdeel b. genoemde ingrepen in het waterlichaam zijn beoogd, op een andere wijze te bedienen met een aanzienlijk minder schade voor het milieu (KRW art 4.3b: ‘kan het nuttige doel dat met de veranderde aard van het waterlichaam gediend wordt, worden bereikt met andere, voor het milieu aanmerkelijk gunstiger middelen’). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een keuzemenu (zie bijlage 2). Dit onderdeel is verder gemotiveerd per standaardcombinatie van ingreep en gebruiksfunctie/milieukwaliteit (zie bijlage 3).

d. Eerder aangeleverde informatie

Informatie over de onderbouwing van de status die is opgesteld voordat de website KRWmilieudoelstellingen in bedrijf is gekomen, is vastgelegd in het ‘format milieudoelstellingen’ (excel-sheets). Gegevens die daaruit niet konden worden overgezet naar de website zijn opgenomen in dit onderdeel.

Aan de statusafleiding gaat nog een stap vooraf, namelijk het benoemen van de hydromorfologische ingrepen die in het verleden hebben plaatsgevonden en nu de huidige situatie bepalen. Deze zijn puur informatief en staan formeel in de artikel 5 rapportage. Optioneel worden deze ingrepen hier eveneens opgenomen.

3. Motivering afwijking/hoogte GEP

De KRW stelt dat de doelstelling GEP een kleine afwijking mag hebben van het Maximaal Ecologisch Potentieel (MEP). In Nederland zijn voor zowel de biologische als de algemeen fysisch-chemische kwaliteitselementen per (natuurlijk) watertype waarden voor een Goede Ecologische Toestand (GET) afgeleid. Deze zijn uitgebreid beschreven in ‘Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water’ (Van der Molen & Pot (redactie), 2007). Voor sloten en kanalen (kunstmatige wateren) zijn voor deze kwaliteitselementen defaultwaarden afgeleid en beschreven in ‘Omschrijving MEP en conceptmaatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderrichtlijn Water’ (Evers et al., 2007).

a. Afleiding MEP naar GEP

Bij dit onderdeel zijn de getalswaarden voor de kwaliteitselementen weergegeven; dit zijn de gegevens die via de website KRWdoelen.nl zijn ingevoerd. In dit geval worden alleen de kwaliteitselementen met een getalswaarde die afwijkt van de betreffende Goede Ecologische Toestand (GET) of de landelijke defaultwaarde weergegeven. Per kwaliteitselement wordt vermeld op welke wijze het GEP is afgeleid van het MEP. Bovendien wordt een verwijzing opgenomen naar achtergronddocumenten waarin de onderbouwing van de hoogte van het GEP is beschreven.

b. Eerder aangeleverde informatie

Informatie over de hoogte van het GEP die is opgesteld voordat de website KRWmilieudoelstellingen in bedrijf is gekomen, is vastgelegd in het ‘format milieudoelstellingen’ (excel-sheets). Gegevens die daaruit niet konden worden overgezet naar de website zijn opgenomen in dit onderdeel.

4. Fasering

Er bestaan verschillende redenen waarom de goede toestand voor een bepaald kwaliteitselement niet in de eerste planperiode kan worden bereikt. De fasering wordt hieronder verder uiteengezet.

a. Beperkende kwaliteitselementen

In dit onderdeel worden de geselecteerde kwaliteitselementen vermeld waarvoor in 2015 het GET of GEP niet wordt gehaald. Per kwaliteitselement (maatlat) worden daarnaast de groep waartoe deze behoort (biologie of fysische-chemie), de getalswaarden van GEP en de verwachting voor 2015 weergegeven

b. Maatregelen uit te voeren na 2015

In dit onderdeel worden de maatregelen (met bijbehorende standaardmaatregelcode) vermeld die na 2015 worden uitgevoerd. De gegevens zijn afkomstig uit de website KRWmaatregelen.nl.

c. Motiveringsgrond fasering

Bij dit onderdeel wordt de formele reden (natuurlijke omstandigheden, onevenredig kostbaar of technisch onhaalbaar) genoemd waarom tot fasering is overgegaan (keuzemenu, zie bijlage 2). Deze reden is gekoppeld aan een bepaald mechanisme waardoor het niet haalbaar is om de doelen al is 2015 te halen (keuzemenu, zie bijlage 2). Dit moet worden gezien als een nadere specificatie van de formele motiveringsgronden die de KRW biedt. Tevens bestaat de mogelijkheid om hier een toelichting op de fasering op te nemen. Deze optie is vooral bedoeld om aanvullende werkingsmechanismen, die niet zijn vermeld in het keuzemenu, te beschrijven en/of een nadere toelichting op de fasering te geven. Voor de standaardcombinaties van motiveringsgrond en mechanisme zijn in bijlage 3 algemene motiveringen opgenomen.

d. Eerder aangeleverde informatie en facultatieve verwijzing

Informatie over de onderbouwing van de fasering die is opgesteld voordat de website KRWmilieudoelstellingen in bedrijf is gekomen, is vastgelegd in het ‘format milieudoelstellingen’ (excel-sheets). Gegevens die daaruit niet konden worden overgezet naar de website zijn opgenomen in dit onderdeel.

Tabellen Milieudoelstellingen

   

Omschrijving

Verplicht

Type

Domeintabel

Toelichting

Tabel

Veld

1 Waterlichaam

 

1a – Algemene waterlichaamgegevens

   

Code

nee1

Tekst

OWM

Unieke code van het waterlichaam

OWM

OWMIDENT

   

Naam

nee1

Tekst

OWM

Naam van het waterlichaam

OWM

OWMNAAM

   

Status

nee1

Tekst

OWM

Status van het waterlichaam

OWM

OWMSTAT

   

Type

nee1

Tekst

OWM

Type van het waterlichaam

OWM

OWMTYPE

 

 

Doeltype

nee1

Tekst

Doeltype

Type ecologische maatlat, gebruikt voor de afleiding van de ecologische doelen en klassengrenzen

DoelType

Type

2 Motivering status

 

2a – Facultatieve toelichting en verplichte literatuurverwijzing

   

Literatuurverwijzing/toelichting

ja

tekst

 

referentie naar document met onderbouwing van de motivering

linkToelichtingen_waterlichamen

Toelichting

 

2b – Significantie negatieve effecten

   

Maatregel

ja

tekst

lut_schadesmaatregelen

Hydromorfologische ingreep die niet wordt uitgevoerd omdat deze significante negatieve effecten heeft op gebruiksfuncties of milieu in brede zin

linkMechanisme_status

Maatregel

   

gebruiksfunctie

ja

tekst

lut_functies

Gebruiksfunctie of milieukwaliteit die nadelig wordt beïnvloed door een ingreep

linkMechanisme_status

Functie

   

mechanisme

ja

tekst

lut_mechanismen

Wijze waarop de negatieve effecten van een ingreep doorwerken op een gebruiksfunctie of milieukwaliteit

linkMechanisme_status

mechanisme2

   

toelichting

nee

tekst

 

Beschrijving van ingreep, gebruiksfunctie en mechanisme voor situaties die niet in de standaard domeintabellen voorkomen

linkMechanisme_status

tekst_anders

 

2c – Bereiken nuttige doel met andere middelen beschouwd

   

alternatief

ja

tekst

lut_aanpassen

Reden waarom het niet mogelijk is om de functies op een andere wijze te bedienen met aanzienlijk minder schade voor het milieu

link_aanpassen

aanpassing_beschouwd

 

2d – Eerder aangeleverde informatie

   

Informatie

nee

tekst

 

Aanvullende informatie over de onderbouwing van de status vanuit format milieudoelstellingen en/of hydromorfologische ingrepen die in het verleden hebben plaatsgevonden en bepalend zijn voor de huidige situatie

linkToelichtingen_waterlichamen

toelichting, soort = status

3. Hoogte GEP

 

3a – Afleiding MEP → GEP

   

Maatlat

nee1

tekst

Maatlatten

Naam kwaliteitselement

linkHoogteGEP

Maatlat

   

Hoogte GEP

nee1

tekst

Doelen

Getalswaarde van de hoogte van het GEP

linkHoogteGEP

GEP

   

Afleiding

ja

tekst

lutAfleidingen

Gebruikte methodiek voor afleiding GEP van MEP

linkHoogteGEP

Afleiding

   

Literatuur

ja

tekst

 

Literatuurverwijzing

linkHoogteGEP

Toelichting

 

3b – Eerder aangeleverde informatie

   

Informatie

nee

tekst

 

Aanvullende informatie over de onderbouwing van GEP vanuit format milieudoelstellingen

linkToelichtingen_waterlichamen

toelichting, soort = gep

4 Fasering

 

4a – Beperkende kwaliteitselementen

   

Maatlat

nee1

tekst

Maatlatten

Naam kwaliteitselement

Doelen

Maatlat

   

Groep

nee1

tekst

Groepen

Groep waartoe het kwaliteitselement behoort

Doelen

Groep

   

GEP

nee1

tekst

Doelen

Getalswaarde van GEP volgens KRWdoelen.nl

Doelen

GEP

   

Doel 2015

nee1

tekst

Doelen

Getalswaarde of beoordeling van doel 2015 volgens KRWdoelen.nl

Doelen

Doel2015

 

4b – Maatregelen na 2015

   

Naam

nee1

tekst

Maatregelen

Naam van de maatregel

Maatregelen

MATNAAM

   

Code

nee1

tekst

Maatregelen

Standaard maatregelcode

Maatregelen

MATCODE

 

4c – Motiveringsgrond

   

Motivering

ja

tekst

lutFasering

Formele reden (volgens KRW) waarom de doelen niet in 2015 worden bereikt

linkMechanisme_fasering

Motivering

   

mechanisme

ja

tekst

lutFaseringMechanismen

Nadere specificatie van de reden waarom doelen niet in 2015 worden bereikt

linkMechanisme_fasering

mechanisme2

   

toelichting

ja

Memo

 

Nadere specificatie in geval geen gebruik wordt gemaakt van de standaardredeningen uit de domeintabel en/of toelichting op de fasering

linkMechanisme_fasering

tekst_anders

 

4d – Eerder aangeleverde informatie en verwijzing

   

Informatie

nee

tekst

 

Aanvullende informatie over de onderbouwing van de fasering vanuit format milieudoelstellingen en/of literatuurverwijzing

linkToelichtingen_waterlichamen

toelichting, soort = fasering

1Wordt overgenomen uit andere tabellen.

Domeintabellen

Maatlatten

ID

Groep

Maatlat

Eenheid

domgwcod

80

BIO

Vis

EKR

VIS

33

BIO

Macrofyten

EKR

OVWFLORA

19

BIO

Macrofauna

EKR

MAFAUNA

7

BIO

Fytoplankton

EKR

FYTOPL

86

FCH

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde)

%

O2

85

FCH

Zuurgraad (zomergemiddelde)

-

pH

41

FCH

Totaal stikstof (zomergemiddelde)

mg N/l

N

40

FCH

Totaal fosfaat (zomergemiddelde)

mg P/l

P

39

FCH

Temperatuur (maximum waarde)

°C

T

38

FCH

Opgelost anorganisch stikstof (nitraat, nitriet en ammonium) (wintergemiddelde)

mg N/l

DIN

2

FCH

Doorzicht (zomergemiddelde)

Meter

ZICHT

1

FCH

Chloride (zomergemiddelde)

mg Cl/l

Cl

lutAanpassen

ID

Aanpassen

2

ja, negatieve effecten milieu

3

ja, technisch onhaalbaar

4

ja, onevenredig hoge kosten

5

ja, geen alternatieven beschikbaar

6

Nee

lutAfleidingen

ID

Afleiding

Soort

1

maatregelen met gering effect overwogen en afgevallen

sterk veranderd

3

GEP is gelijk aan MEP genomen

sterk veranderd

4

intensiteit maatregel maatgevend voor MEP->GEP

sterk veranderd

5

soort maatregelen maatgevend voor MEP->GEP

sterk veranderd

6

GEP vast percentage beneden MEP

sterk veranderd

7

landelijke defaults

sterk veranderd

8

maatlat aangepast

sterk veranderd

9

geen afleiding, GEP is gelijk aan huidig genomen

sterk veranderd

11

geen afleiding, landelijke getallen GET

chemie

12

MEP vast percentage boven GEP

sterk veranderd

13

regionale afleiding

chemie

14

landelijke defaults voor sloten en kanalen

kunstmatig

15

regionale afleiding

kunstmatig

16

geen keuze (keuze verwijderen)

kunstmatig

17

geen keuze (keuze verwijderen)

chemie

18

geen keuze (keuze verwijderen)

sterk veranderd

19

niet beperkend, geen afleiding

chemie

20

geen afleiding, landelijke getallen GET

kunstmatig

21

landelijke defaults voor sloten en kanalen

chemie

lutFaseringMechanismen

ID

Mechanisme

1

nalevering/historische belasting

2

trage effecten maatregelen

3

afschrijvingstermijnen

4

te hoge lasten

5

grondverwerving

6

maatschappelijk draagvlak

7

synergie met andere beleidsvoornemens

8

uitvoeringscapaciteit

9

anders

lutFaseringMotiveringen

ID

Motivering

1

natuurlijke omstandigheden

2

onevenredig kostbaar

3

technisch onhaalbaar

lutSchadesFuncties

ID

Functie

2

archeologie

3

erfgoed

4

geomorfologie

5

industrie

6

landbouw

7

landschap

8

recreatie

9

scheepvaart

10

stedelijk gebied

11

waterhuishouding

14

natuur

15

infrastructuur

16

energievoorziening

17

drinkwatervoorziening

lutSchadesMaatregelen

ID

Maatregel

3

Aankoppelen van beektrajecten/aanleg nevengeul in agrarisch gebied

4

Aanpassen kades stedelijk gebied

5

Beperken piekafvoeren in bovenlopen agrarisch gebied

7

Beperken van scheepvaart in grote kanalen

9

Dempen watergangen in agrarisch gebied

10

Flexibel peilbeheer in boezemwateren

11

Hanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch gebied

12

Hanteren natuurlijk waterpeil in stedelijk gebied

13

Hermeandering beken in agrarisch gebied

14

Hermeandering beken in stedelijk gebied

18

Peilwijziging kanalen met beroepsscheepvaart

19

Peilwijziging poldergebieden in agrarisch gebied

23

Verhogen drainagebasis in stedelijk gebied

24

Verwijderen sluizen

25

Verwijderen stuwen in intensief agrarisch gebied

28

Verwijderen van stuwen in landbouwgebied

29

Verwijderen waterkeringen

30

Anders, zie toelichting

31

Peilwijziging waterlopen in stedelijk gebied

32

Verhogen drainagebasis in agrarisch gebied

33

Verwijderen stuwen in stedelijk gebied

34

Verwijderen van dammen, dijken, kribben, vaste lagen, stuwen, sluizen, waterkrachtcentrales en/of oeververdediging in Rijkswateren

35

Normalisatie en of kanalisatie in Rijkswateren ongedaan maken

36

Inundatiezone vergroten door dijkverlegging en beperken/verbieden gebruiksfuncties

37

Onnatuurlijk peilbeheer, afvoerverdeling en/of onderhoud in de Rijkswateren beëindigen

lutSchadesMechanismen

ID

Mechanisme

1

afname belevingswaarde

2

afname toegankelijkheid

3

areaalverlies

4

geringere waterdiepte

5

hoger (grond)waterpeil

6

hoger chloridegehalte

9

lager (grond)waterpeil

10

lager of hoger (grond)waterpeil

13

negatieve effecten alternatieven

14

veiligheid

15

wateroverlast

17

nachtvorstbestrijding

18

verzilting

19

aantasting voorzieningen

20

beperking afvoerfunctie

21

vergroten afwijking natuurlijke toestand

22

droogvallen waterlopen

23

verlies cultuurhistorische waarde

24

droogteschade

25

opbrengstverlies

26

beperking bevaarbaarheid

lutStatus_kunstmatig

ID

Status

1

gegraven

2

gegraven na inpoldering

3

gegraven door vervening laagveen

4

gegraven voor ontwatering hoogveen

Algemene motiveringen bij format milieudoelstellingen

Onderbouwing status van waterlichamen (KRW-art. 4.3a en 4.3b)

Waterlichamen mogen als kunstmatig of sterk veranderd worden aangewezen indien noodzakelijke (hydromorfologische) ingrepen voor het bereiken van de goede ecologische toestand significante negatieve effecten hebben op een aantal met name genoemde functies of het milieu in brede zin (KRW art 4.3a). Voor kunstmatige waterlichamen kan worden volstaan met het vermelden dat zij door de mens zijn aangelegd. Voor sterk veranderde waterlichamen wordt een uitgebreidere motivering gevraagd die hieronder voor verschillende soorten ingrepen is uitgewerkt. Daarbij is telkens aangegeven voor welke functies de negatieve effecten van de ingrepen significant zijn en waarom het niet mogelijk is om de functies, waarvoor de genoemde ingrepen in het waterlichaam zijn uitgevoerd, op een andere wijze te bedienen met een aanzienlijk minder schade voor het milieu (KRW art 4.3b).

 • S1: Verwijderen waterkeringen

 • S2: Flexibel peilbeheer in boezemwateren

 • S3: Volledig natuurvriendelijke inrichting van wateren met waterhuishoudkundige functie

 • S4: Beperken van scheepvaart in grote kanalen

 • S5: Peilwijziging kanalen met beroepsvaart

 • S6: Verwijderen sluizen

 • S7: Verwijderen stuwen in agrarisch gebied

 • S8: Dempen watergangen in agrarisch gebied

 • S9: Hermeandering beken in agrarisch gebied

 • S10: Verhogen drainagebasis in agrarisch gebied

 • S11: Beperken piekafvoeren in bovenlopen agrarisch gebied

 • S12: Peilwijziging in agrarisch gebied

 • S13: Hanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch gebied

 • S14: Aankoppelen van beektrajecten/aanleg nevengeul in agrarisch gebied

 • S15: Verwijderen stuwen in stedelijk gebied

 • S16: Hermeandering beken in stedelijk gebied

 • S17: Verhogen drainagebasis in stedelijk gebied

 • S18: Peilwijziging waterlopen in stedelijk gebied

 • S19: Hanteren natuurlijk waterpeil in stedelijk gebied

 • S20: Aanpassen kades stedelijk gebied

 • S21: Natuurlijke inrichting van cultuurhistorisch erfgoed

S1:. Verwijderen waterkeringen

Het verwijderen van waterkeringen heeft via het mechanisme veiligheid nagenoeg altijd negatieve consequenties op één of meerdere gebruiksfuncties. Omdat het areaal waar schade optreedt bij het verwijderen van de waterkering over het algemeen vele hectaren bedraagt, is het verplaatsen van gebruiksfuncties alleen tegen onevenredig hoge kosten mogelijk.

S2:. Flexibel peilbeheer in boezemwateren

Door het hanteren van een flexibeler peilbeheer in het boezemwater kunnen in (extreem) natte situaties hogere waterstanden optreden waardoor de kans op overstroming en wateroverlast toe neemt. Een gevolg hiervan is een aanzienlijke schade voor zowel de landbouw als het stedelijk gebied. Omdat het areaal waar schade optreedt door wateroverlast over het algemeen vele hectaren bedraagt, is het verplaatsen van hier gelegen gebruiksfuncties alleen tegen onevenredig hoge kosten mogelijk. De scheepvaart vraagt eveneens om een sterk gereguleerd peil. Zowel een te laag peil (i.v.m. minimale diepte voor bevaarbaarheid) als een te hoog peil (i.v.m. voldoende hoogte voor passeerbaarheid kruisende infrastructuur) leiden ertoe dat de scheepvaart in mogelijkheden wordt beperkt. Het op andere wijze vervoeren van producten is noodzakelijk als de functie scheepvaart niet meer kan worden vervuld. Dit heeft per saldo veelal negatieve effecten voor het milieu.

S3:. Volledig natuurvriendelijke inrichting van wateren met waterhuishoudkundige functie

Het doorstroomprofiel van primaire en secundaire wateren en de vaarstrook van vaarwateren moet vrij blijven van plantengroei omdat anders de waterhuishouding- en/of scheepvaartfunctie wordt belemmerd. Wanneer in natte perioden niet voldoende afvoer kan worden gerealiseerd heeft dit waterstandverhoging en inundatie tot gevolg met negatieve consequenties voor bijvoorbeeld landbouw en stedelijk gebied. Ook voor de scheepvaart heeft een beperking van de bevaarbaarheid van de vaarstroom negatieve gevolgen. Omdat het areaal waar schade optreedt door wateroverlast over het algemeen vele hectaren bedraagt, is het verplaatsen van hier gelegen gebruiksfuncties alleen tegen onevenredig hoge kosten mogelijk. Ook het op andere wijze vervoeren van producten is noodzakelijk als de functie scheepvaart niet meer kan worden vervuld. Dit heeft per saldo veelal negatieve effecten voor het milieu.

S4:. Beperken van scheepvaart in grote kanalen

De beroepsscheepvaart heeft een belangrijke economische functie in Nederland, niet alleen als sector op zichzelf, maar ook omdat veel bedrijfstakken afhankelijk zijn van aanvoer/afvoer van grondstoffen of producten per schip. Slechts een beperkt aantal wateren is toegerust op deze scheepvaartfunctie. Verminderen van de scheepvaart betekent dat het transport, gezien het economisch belang, op andere manieren plaats zal moeten vinden en dat sprake zal zijn van inkomstenderving voor de sector zelf. De alternatieven (meestal vervoer per weg) hebben in verhouding tot de scheepvaart een negatievere invloed op het milieu en leiden tot meer energieverbruik. Daarom wordt het beperken van scheepvaart vanwege deze effecten als schadelijk voor het milieu beschouwd.

S5:. Peilwijziging kanalen met beroepsvaart

De waterhuishouding in waterlopen met een scheepvaartfunctie vraagt om een sterk gereguleerd peil. Zowel een te laag peil (in verband met minimale diepte voor bevaarbaarheid) als een te hoog peil (in verband met voldoende hoogte voor passeerbaarheid kruisende infrastructuur) leiden ertoe dat de scheepvaart in mogelijkheden wordt beperkt. Het op andere wijze vervoeren van producten is noodzakelijk als de functie scheepvaart niet meer kan worden vervuld. Dit alternatief zal veelal wegtransport betreffen, wat (vanwege de hoge CO2 uitstoot) per saldo aanzienlijke negatieve effecten op het milieu heeft. Daarnaast leidt een wijziging van transport over water naar wegtransport tot onaanvaardbare economische gevolgen voor de beroepsscheepvaart en de industrie die door locatiekeuze en voorzieningen als loskades is ingesteld op vervoer over water.

S6:. Verwijderen sluizen

Sluizen zijn in het verleden aangelegd om de waterstand en de stroomsnelheid te reguleren op een zodanige wijze dat de passeerbaar voor schepen gewaarborgd blijft. Het verwijderen van de sluis heeft tot gevolg dat de waterstand stroomopwaarts van het kunstwerk wordt verlaagd en de waterdiepte wordt verkleind. De mogelijkheden voor de scheepvaart worden door deze ingreep beperkt. De alternatieven (meestal vervoer per weg) hebben in verhouding tot de scheepvaart een negatievere invloed op het milieu en leiden tot meer energieverbruik. Daarom wordt het beperken van scheepvaart vanwege deze effecten als schadelijk voor het milieu beschouwd. Door het verwijderen van sluizen kan tevens niet meer worden ingespeeld op situaties van langdurige droogte of hoge afvoeren. De oppervlaktewater- en grondwaterstand worden in een groot deel van het jaar lager en extreem lage standen houden langer aan. De ontstane opbrengstderving voor de landbouw is niet te mitigeren door bewezen aanpassingen in de goede landbouwpraktijk. Het enige alternatief is verplaatsing van functies. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de gebruiksfunctie is dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

S7:. Verwijderen stuwen in agrarisch gebied

De waterhuishouding in gebied met een agrarische functie vraagt om een gereguleerd grondwaterpeil. Een te laag grondwaterpeil is ongewenst in gebieden met een landbouwfunctie (verminderde opbrengsten). Het peil van het oppervlaktewater is sterk bepalend voor de grondwaterstand. Dit oppervlaktewaterpeil wordt gereguleerd door stuwen. Het verwijderen van deze stuwen heeft daarmee een verstoring van de grondwaterstand tot gevolg. Bovendien kan door het ontbreken van stuwen niet meer worden ingespeeld op situaties van langdurige droogte of hoge afvoeren. De grondwaterstand wordt in groot deel van het jaar lager en extreem lage grondwaterstanden houden langer aan. De ontstane opbrengstderving voor de landbouw is niet te mitigeren door bewezen aanpassingen in de goede landbouwpraktijk. Het enige alternatief is verplaatsing van functies. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de gebruiksfunctie is dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

S8:. Dempen watergangen in agrarisch gebied

De waterhuishouding in gebieden met een intensieve agrarische functie vraagt om een gereguleerd grondwaterpeil. In gebieden met een landbouwfunctie betreft het bijvoorbeeld de teelt van gewassen die optimaal renderen bij een bepaalde grondwaterstand, maar ook aan de berijdbaarheid van percelen die nodig is voor een goede bedrijfsvoering. Het dempen van waterlopen heeft tot gevolg dat de optimale waterhuishoudkundige situatie wordt verstoord en opbrengstderving aan de orde is. Bovendien leiden de afgenomen mogelijkheden voor waterafvoer ertoe dat regenwater plaatselijk lang op het land blijft staan. De ontstane opbrengstderving is meestal niet te mitigeren door bewezen aanpassingen in de goede landbouwpraktijk. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de gebruiksfunctie in dit in dit gebied alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten

S9:. Hermeandering beken in agrarisch gebied

Het hermeanderen van beken heeft als doel meer variatie te creëren in het stromingspatroon en substraat van beken. Om dit te realiseren en eventuele negatieve effecten op de waterhuishouding te compenseren, moet areaal worden vrijgemaakt ten behoeve van het verleggen van de beek en wellicht voor mogelijke inundaties die zullen plaatsvinden vanwege het gewijzigde profiel. Hierdoor gaat areaal voor de landbouw verloren, dat in het dichtbevolkte Nederland slechts beperkt en tegen relatief hoge kosten beschikbaar is. Bovendien worden inundaties vanwege de water-/slibkwaliteit op veel plaatsen uit milieuoverwegingen ongewenst geacht. Aanpassen van de gebruiksfuncties is slechts mogelijk als grondeigenaren tegen een acceptabele prijs schadeloos worden gesteld of functieverplaatsing mogelijk is. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de landbouwfunctie is dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

S10:. Verhogen drainagebasis in agrarisch gebied

De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd grondwaterpeil. In gebieden met een landbouwfunctie betreft het bijvoorbeeld de teelt van gewassen die optimaal renderen bij een bepaalde grondwaterstand, maar ook aan de berijdbaarheid van percelen die nodig is voor een goede bedrijfsvoering. Het dempen van waterlopen of het verhogen van de drainagebasis heeft tot gevolg dat de optimale waterhuishoudkundige situatie wordt verstoord en opbrengstderving aan de orde is. Bovendien leiden de afgenomen mogelijkheden voor waterafvoer ertoe dat regenwater plaatselijk lang op het land blijft staan. De ontstane opbrengstderving is meestal niet te mitigeren door bewezen aanpassingen in de goede landbouwpraktijk. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de gebruiksfunctie is dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

S11:. Beperken piekafvoeren in bovenlopen agrarisch gebied

Het vasthouden van water in de bovenlopen van het watersysteem door middel van stuwen en verondiepen van waterlopen heeft in dit gebied aanzienlijke gevolgen voor de landbouw. Door deze ingrepen wordt optimale waterhuishoudkundige situatie verstoord en treedt opbrengstderving op als gevolg van vernatting. Bovendien leiden de afgenomen mogelijkheden voor waterafvoer ertoe dat regenwater plaatselijk lang op het land blijft staan. De ontstane opbrengstderving is meestal niet te mitigeren door bewezen aanpassingen in de goede landbouwpraktijk. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de gebruiksfunctie is dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

S12:. Peilwijziging in agrarisch gebied

De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd grondwaterpeil. In gebieden met een landbouwfunctie betreft het bijvoorbeeld de teelt van gewassen die optimaal renderen bij een bepaalde grondwaterstand, maar ook aan de berijdbaarheid van percelen die nodig is voor een goede bedrijfsvoering. Het aanpassen van het peil heeft tot gevolg dat de optimale waterhuishoudkundige situatie wordt verstoord en opbrengstderving aan de orde is. De ontstane opbrengstderving is meestal niet te mitigeren door bewezen aanpassingen in de goede landbouwpraktijk. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de gebruiksfunctie alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten

S13:. Hanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch gebied

De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd grondwaterpeil. In gebieden met een landbouwfunctie betreft het bijvoorbeeld de teelt van gewassen die optimaal renderen bij een bepaalde grondwaterstand, maar ook aan de berijdbaarheid van percelen die nodig is voor een goede bedrijfsvoering. Een natuurlijke fluctuatie van het peil heeft tot gevolg dat de optimale waterhuishoudkundige situatie wordt verstoort en opbrengstderving aan de orde is. De ontstane opbrengstderving is meestal niet te mitigeren door bewezen aanpassingen in de goede landbouwpraktijk. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de gebruiksfunctie in dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten

S14:. Aankoppelen van beektrajecten/aanleg nevengeul in agrarisch gebied

Het aantakken van beektrajecten of de aanleg van nevengeulen in landbouwgebied heeft als gevolg dat areaal dat in gebruik is bij (intensieve) landbouw moet worden vrijgemaakt ten behoeve van beektrajecten/nevengeulen. Hierdoor gaat areaal voor landbouw verloren. Aanpassen van de gebruiksfuncties is slechts mogelijk als grondeigenaren tegen een redelijke prijs schadeloos worden gesteld of functieverplaatsing mogelijk is. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de landbouwfunctie is dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

S15:. Verwijderen stuwen in stedelijk gebied

De waterhuishouding in gebied met een stedelijke functie vraagt om een gereguleerd grondwaterpeil. Een te laag grondwaterpeil is ongewenst in gebieden met een stedelijke functie (afname stabiliteit funderingen door bijvoorbeeld paalrot, kades). Het peil van het oppervlaktewater is sterk bepalend voor de grondwaterstand. Dit oppervlaktewaterpeil wordt gereguleerd door stuwen. Het verwijderen van deze stuwen heeft daarmee een verstoring van de grondwaterstand tot gevolg. Bovendien kan door het ontbreken van stuwen niet meer worden ingespeeld op situaties van langdurige droogte of hoge afvoeren. De grondwaterstand wordt in groot deel van het jaar lager en extreem lage grondwaterstanden houden langer aan. Voor het herstel van de schade dienen aanzienlijke kosten te worden gemaakt. Het alternatief van aanpassing van de stedelijke functie kan alleen tegen onevenredig hoge kosten.

S16:. Hermeandering beken in stedelijk gebied

Het hermeanderen van beken heeft als doel: meer variatie creëren in het stromingspatroon en substraat van beken. De ingreep gaat gepaard met een aanzienlijk ruimtebeslag. In bebouwd gebied is het veelal niet mogelijk dit areaal aan de stedelijke omgeving te onttrekken. Het areaal is doorgaans al in gebruik voor functies als wonen en werken. Door het ruimtebeslag van de hermeandering gaat areaal verloren voor functies met een hoge gebruikswaarde (met name wonen). Daarnaast heeft het beeksysteem in het stedelijk gebied een cultuurhistorische waarde die bij hermeandering verloren kan gaan. Tot slot zullen diverse soorten infrastructuur, zoals wegen, kabels, leidingen en riolering niet meer functioneren zonder vergaande compenserende ingrepen. Aanpassen van de gebruiksfunctie is alleen mogelijk tegen zeer hoge kosten.

S17:. Verhogen drainagebasis in stedelijk gebied

Oppervlaktewaterpeilen hebben een rechtstreekse invloed op het grondwaterpeil. In lager gelegen gebieden met een stedelijke functie is een hoger grondwaterpeil ongewenst, omdat hierdoor wateroverlast kan ontstaan in bijvoorbeeld kelders en kruipruimten (ongezonde leefomgeving). Juist om dit soort problemen te voorkomen is in het verleden regelmatig drainage aangelegd om de grondwaterstand verder te kunnen reguleren. Het verhogen of verwijderen hiervan leidt in vrijwel alle gevallen tot de eerder genoemde ongewenste verschijnselen. Verplaatsing van de stedelijke functie (wonen en werken) is doorgaans geen optie. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor aanpassing van gebruiksfunctie in dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

S18:. Peilwijziging waterlopen in stedelijk gebied

Oppervlaktewaterpeilen hebben een rechtstreekse invloed op het grondwaterpeil. In lager gelegen gebieden met een stedelijke functie is een hoger grondwaterpeil ongewenst, omdat hierdoor wateroverlast zal ontstaan in bijvoorbeeld kelders en kruipruimten (ongezonde leefomgeving). Een te laag grondwaterpeil is eveneens ongewenst in het stedelijk gebied in verband met de afname van stabiliteit van funderingen (door bijvoorbeeld paalrot) en kades. Verplaatsing van de stedelijke functie (wonen en werken) is doorgaans geen optie: Gezien het beperkt beschikbare areaal voor aanpassing van de gebruiksfunctie alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

S19:. Hanteren natuurlijk waterpeil in stedelijk gebied

De waterhuishouding in het stedelijk gebied is gebaad bij een gereguleerd grondwaterpeil. Oppervlaktewaterpeilen hebben een rechtstreekse invloed op het grondwaterpeil. In lager gelegen gebieden met een stedelijke functie is een tijdelijk hoger grondwaterpeil ongewenst, omdat hierdoor wateroverlast zal ontstaan in bijvoorbeeld kelders en kruipruimten (ongezonde leefomgeving). Een te laag grondwaterpeil is eveneens ongewenst in het stedelijk gebied in verband met de afname van stabiliteit van funderingen (door bijvoorbeeld paalrot) en kades. Verplaatsing van de stedelijke functie (wonen en werken) is doorgaans geen optie: Gezien het beperkt beschikbare areaal voor aanpassing van de gebruiksfunctie in dit in dit gebied alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten.

S20:. Aanpassen kades stedelijk gebied

Het aanpassen van kades in stedelijk gebied gaat meestal gepaard met verandering van het ruimtebeslag in bebouwd gebied. Het is hier veelal niet mogelijk om dit areaal aan de stedelijke omgeving te onttrekken omdat het doorgaans al in gebruik is voor hoogwaardige functies als wonen en werken die daardoor deels verloren zullen gaan. De kades hebben daarnaast een functie voor de scheepvaart die daarvan gebruikt maakt voor het aan- en afmeren, laden en lossen. Diverse soorten infrastructuur, zoals wegen, kabels en leidingen staan in directe verbinding met de kades en kunnen, zonder vergaande compenserende ingrepen, niet meer functioneren als de kades worden vervangen door natuurvriendelijke oevers. Daarnaast vertegenwoordigen de kades in stedelijk gebied vaak een cultuurhistorische waarde die bij aanpassing verloren kan gaan. Deze waarde is doorgaans niet te compenseren door andere maatregelen. Verplaatsen van de gebruiksfuncties is alleen mogelijk tegen zeer hoge kosten.

S21:. Natuurlijke inrichting van cultuurhistorisch erfgoed

Verschillende waterlopen zijn in het verleden gegraven of aangepast ten behoeve van een specifieke functie, bijvoorbeeld het vervoer van turf. Inmiddels is deze oorspronkelijke functie niet meer in gebruik, maar vormen de waterlopen zelf onderdeel van het cultuurhistorisch erfgoed. Het volledig natuurlijk inrichten (waaronder overal natuurvriendelijke oevers, verwijderen van stuwen en sluizen e.d.) gaat ten koste van het oorspronkelijke karakter van de waterloop waardoor de cultuurhistorische waarde verloren gaat. Deze waarde is doorgaans niet te compenseren door andere maatregelen. Dit is voor deze wateren een reden om af te zien van een volledig op natuur gerichte inrichting.

Fasering (KRW-art. 4.4)

Er bestaan verschillende redenen waarom de goede toestand voor een bepaald kwaliteitselement niet in de eerste planperiode kan worden bereikt. Deze zijn hieronder verder toegelicht.

 • F1: Natuurlijke omstandigheden – nalevering, historische belasting

 • F2: Natuurlijke omstandigheden – trage effecten van maatregelen

 • F3: Technisch onhaalbaar – grondverwerving

 • F4: Technisch onhaalbaar – maatschappelijk draagvlak

 • F5: Technisch onhaalbaar – synergie met andere beleidsvoornemens

 • F6: Technisch onhaalbaar – uitvoeringscapaciteit

 • F7: Onevenredig kostbaar – afschrijvingstermijnen

 • F8: Onevenredig kostbaar – te hoge lasten

F1:. Natuurlijke omstandigheden – nalevering, historische belasting

De waterkwaliteit van het oppervlaktewater wordt negatief beïnvloed doordat nutriënten via het grondwater uitspoelen. De hoge concentraties in het grondwater zijn onder andere het gevolg van overmatige belasting met meststoffen in het verleden. Aanscherpingen van het mestbeleid en een zorgvuldigere bemesting in de praktijk heeft tot gevolg dat de bron voor beïnvloeding van het grondwater afneemt, maar de doorwerking van grond- naar oppervlaktewater is een traag proces. Om deze reden zal in 2015 nog niet het volledige effect van deze maatregelen merkbaar zijn.

F2:. Natuurlijke omstandigheden – trage effecten van maatregelen

Een aanzienlijk deel van de inrichtingsmaatregelen wordt al in de eerste planperiode uitgevoerd. Uit onderzoek is gebleken dat het in veel gevallen een aantal jaar kan duren voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast aan een nieuwe situatie, bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om deze redenen zijn de effecten van maatregelen in de eerste planperiode pas in de tweede planperiode volledig van kracht en worden in deze planperiode geen aanvullende maatregelen getroffen.

F3:. Technisch onhaalbaar – grondverwerving

Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 2015 is dan in veel gevallen voordeliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden voor herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim voor 2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig voor realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties binnen de komende periode zullen voordoen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering nodig is.

F4:. Technisch onhaalbaar – maatschappelijk draagvlak

De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact hebben op de omgeving dient goed voorbereid te worden. Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden voorgelicht over de wijze van uitvoering en de consequenties daarvan. Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is vooral van belang om de uitvoering op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen voorbereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode kunnen worden uitgevoerd.

F5:. Technisch onhaalbaar – synergie met andere beleidsvoornemens

De uitvoering van maatregelen voor het bereiken van KRW-doelen staat meestal niet op zichzelf, ook andere (water)opgaven dienen te worden gerealiseerd. Het is hierbij van belang dat voor de uitvoering gezocht wordt naar synergie zodat niet meerdere malen na elkaar dezelfde procedures hoeven te worden doorlopen, graafwerkzaamheden worden uitgevoerd e.d. Andere (water)opgaven kennen niet altijd dezelfde programmering als de gewenste uitvoering voor de KRW. Om te voorkomen dat onevenredig hoge kosten in deze planperiode moeten worden gemaakt., wordt ervoor gekozen om de KRW-maatregelen in samenhang met andere maatregelen uit te voeren Het gevolg hiervan is dat de gecombineerde maatregelen pas in de volgende planperiode kunnen worden afgerond.

F6:. Technisch onhaalbaar – uitvoeringscapaciteit

Inrichtingsmaatregelen vormen een groot deel van het maatregelpakket. Zowel overheden als uitvoerende organisaties (aannemers) voeren momenteel al maatregelen uit. Het totale voorgestelde pakket aan KRW-maatregelen vraagt een forse versnelling van uitvoering als het hele pakket voor 2015 wordt gerealiseerd. Voorbereiding en uitvoering vragen specifieke kennis en capaciteiten, die in beperkte mate aanwezig is. Uitvoering van alle benodigde inrichtingsmaatregelen in de eerste planperiode van het SGBP is dan ook niet mogelijk. Om deze reden wordt gefaseerd.

F7:. Onevenredig kostbaar – afschrijvingstermijnen

Huidige functies zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de huidige inrichting. Als deze inrichting wordt veranderd, heeft dit consequenties voor deze functies. Een efficiënte inzet van beschikbare middelen rechtvaardigt een spreiding van de maatregelen over de periode na 2015. De afgelopen jaren hebben al investeringen plaatsgevonden die in 2015 nog niet zijn afgeschreven. Bij een gespreide uitvoering van maatregelen kan aangesloten worden bij gebruikelijke onderhoudscycli van de waterbeheerders. Bovendien kan op dergelijke wijze ‘werk met werk’ worden gemaakt door werkzaamheden met elkaar te combineren. Zo kan het geheel aan maatregelen worden uitgevoerd, zonder dat onevenredig hoge kosten in deze planperiode moeten worden gemaakt.

F8:. Onevenredig kostbaar – te hoge lasten

Uitvoering van alle maatregelen voor het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte te houden, wordt gekozen voor een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na 2015. In afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale waterplan/omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien.

Formulier VII:. Rapportage format oppervlaktewaterlichamen en deelstroomgebieden

Inhoud Rapportage

Voor de KRW rapportages voor oppervlaktewaterlichamen en deelstroomgebieden is ervoor gekozen, v.w.b. de opslag van de gegevens, om het water op te delen in:

 • 1. Waterdelen: kleinste stabiele deel water (of: ‘Kleinste functioneel onafhankelijk stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen een water wordt onderscheiden.’)

 • 2. Waterlichaam: waterlichaam volgens de KRW definitie

 • 3. Watergebied: water zoals dat bij de ‘burger’ bekend is of ‘één of meerdere waterdelen die tezamen een waterloop of gebied vormen die in de volksmond aangeduid worden met één naam.’ Voorbeelden: Dommel, Waal, Eemmeer.

In de uitwisselingsformats komt dat er als volgt uit te zien:

 • 1. Een dataset met de waterdelen (OWA). Hierin wordt ook de naam van het watergebied opgenomen. De geometrie (de lijnen en vlakken) hoort bij de waterdelen, maar wordt in een aparte tabel opgeslagen. Dit maakt het mogelijk om meerdere geometrieën per waterdeel op te slaan, bijvoorbeeld een hartlijn en een vlak van een rivier;

 • 2. Een dataset met de waterlichamen (OWM).

In de toekomst wordt het watergebied door IdsW in de Aquo standaard als aparte entiteit opgenomen. Omdat deze entiteit nog niet is gedefinieerd en omdat het slechts om twee velden gaat, is het voor de uitwisselingsformats voldoende om de waterdelen tabel uit te breiden. Het gaat dan om de velden WGBIDENT en WGBNAAM.

Bijlage 245802.png
Figuur 1. Relatie tussen waterlichamen, waterdelen en geometrie.* In het nieuwe NEN3610 Basismodel Geo-informatie zijn de klassen ‘water’ en ‘waterdeel’ opgenomen. De hiergenoemde oppervlaktewaterlichamen en oppervlaktewaterdelen zijn specialisaties van deze NEN-klassen.

Aanwijzingen voor opbouw geografische gegevens

 • 1. Waterlichamen en watergebieden worden opgesplitst in waterdelen op splitsingen (knooppunten) en wanneer de delen fysiek uit elkaar liggen. Ook andere factoren kunnen reden zijn een verdere opsplitsing naar waterdelen te maken;

 • 2. Voor alle waterlichamen (met uitzondering van kustwater) wordt altijd ook de hartlijn vastgelegd. Voor kustwater, meren (evt. met uitzondering van kanalen en sloten), overgangswater en eventueel brede rivieren wordt ook vlak informatie verstrekt;

 • 3. De waterdelen sluiten op elkaar aan (waar ze in werkelijkheid ook op elkaar aansluiten);

 • 4. De waterdelen vormen een stabiele basis. Dat wil zeggen dat codering en ligging in principe in de loop der tijd zo min mogelijk wijzigt.

 • 5. De informatie wordt uitgewisseld in Esri-shape formaat (de OWAG en GAF shapefiles) of dbf files (OWA – waterdelen en OWM – de waterlichaam tabel);

 • 6. Voor de codering, de unieke identificatie, worden geen speciale characters (ü, ã, &,% etc.) gebruikt. Alleen letters, cijfers en underscores zijn toegestaan;

 • 7. De naam van de tabel wordt altijd als volgt opgebouwd: aanduiding thema + aanduiding gebied. Of in andere woorden: basisnaam tabel + gebiedcode. De te gebruiken gebiedcodes zijn in een domeintabel opgenomen. Bijvoorbeeld: OWM_05 staat dan voor de tabel met oppervlaktewaterlichamen van Waterschap Regge en Dinkel. OWM_NLRNOO voor oppervlaktewaterlichamen van het deelstroomgebied Rijn-Oost;

 • 8. Bij elk bestand dat wordt uitgewisseld is de meta informatie beschikbaar, zoals beschreven onder metadata (zie www.idsw.nl);

 • 9. Gegevens worden uitgewisseld in RD (Rijksdriehoeks coördinaten);

 • 10. Het schaalniveau van de brongegevens is 1:250.000 of groter (bijvoorbeeld 1:50.000);

Tabellen

Oppervlaktewaterlichamen (OWM)

OWM

Gegevens element

Codering/veldnaam

Beschrijving

Type/lengte

V/O/C1

Domein

Code/Uniek ID Oppervlaktewaterlichaam

OWMIDENT

NL + code waterbeheerder (of 99 als meerdere) + unieke code.2

String, 24

V

Nvt.

Naam Oppervlaktewaterlichaam

OWMNAAM

 

String, 100

V

Nvt.

Status

OWMSTAT

N(atuurlijk), S(terk veranderd), K(unstmatig)

String, 1

V

Status

Type en categorie huidig

OWMTYPE

KRW typologie

String, 3

V

KRW Typologie

Type en categorie referentie/natuurlijk

OWMTYPER

Het natuurlijke type/referentietype/streefbeeld.

String, 3

V

KRW Typologie

Internationale typering

OWMTYPINT

Type volgens internationale typering

String, 24

O

Nog op te stellen KRW domein

Opp. categorie Stroomgebied

OWMSGCAT

De oppervlakte van het bovenstroomse deel van het oppw.lichaam

Nume riek, 6

V (niet voor kust)

Stroomgebied categorie.3

Beschermd gebied onderdeel van opp.waterlichaam?

OWMBESCH

 

String, 1

O

J, N, O(nbekend)

Code (deel)stroomgebied district )

GEBIDEN1

Code van het (deel)stroomgebied district waar waterlichaam in ligt.4

String, 24

V

a. MS, SC, RNWE, RNOO, RNNO, RNMI, EMNE, EMED

Code gebied niveau 1

GEBIDEN2

4

String, 24

O

b.

Code gebied niveau 2

GEBIDEN3

4

String, 24

O

c.

Code gebied niveau 3

GEBIDEN4

4

String, 24

O

 

Jaar van opname

OWMJAAR

Jaar waarin waterlichaam is bepaald

Numeriek, 4

V

 

Opmerkingen

OWMOPME

Opmerkingen

String, 254

O

 

1 Verplicht/Optioneel/Conditioneel

2Voor de codering kunnen 24 characters worden gebruikt, waarbij echter de eerste vier gereserveerd zijn voor een identificatie van Nederland (NL, 2 posities) en de beheerder (2 posities, zie WBHCODE in de domeintabellen). Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de code op Europees niveau uniek id (door de toevoeging van de landcode NL) en op nationaal niveau uniek is (door een code voor de waterbeheerder toe te voegen). Voor de overige posities kunnen binnen een stroomgebieddistrict of deelstroomgebied nog nadere afspraken worden gemaakt, indien gewenst.

3De stroomgebiedgrootte van een waterlichaam (grootte van het gebied dat afwatert op een waterlichaam, bovenstrooms gebied) van een water is een wezenlijk kenmerk van een waterlichaam en waterdeel. De grootte kan als klasse worden aangegeven met onderstaande waarden. Grootte indeling:

 • 10 < 10 km2

 • 100 10 – 100 km2

 • 500 100 – 500 km2

 • 1000 500 – 1000 km2

 • 2500 1000 – 2500 km2

 • 10000 2500 – 10.000 km2

 • 99999 > 10.000 km2

4De GEBIDEN velden verwijzen naar de GAFIDENT, de code voor de stroomgebieden of rapportage eenheden, uit de GAF tabel. Ze zijn daarmee een foreign-key naar de betreffende tabel en dienen ervoor om aan te kunnen geven in welk stroomgebied een waterlichaam ligt. In GAFIDENT1 moet aangegeven worden in welk van de 8 (deel)stroomgebieddistricten het waterlichaam ligt: Maas (MS), Schelde (SC), Rijn-Noord (RNNO), Rijn-West (RNWE), Rijn-Midden (RNMI), Rijn-Oost (RNOO), Eems-Dollard (EMED) of Nedereems (EMNE). De andere GEBIDEN velden kunnen gebruikt worden voor kleinere deelgebieden (bv. RWSR gebieden) al naar gelang in een deelgebied noodzakelijk is.

Oppervlaktewaterdelen (OWA)

OWA

Gegevenselement

Codering/Veldnaam

Beschrijving

Type/Lengte

V/O/C1

Domein

Code/unieke identificatie Oppervlaktewaterdeel

OWAIDENT

NL + code waterbeheerder (of 99 als meerdere) + unieke code. Primaire sleutel.2

String, 24

V

NVT

Naam Oppervlaktewaterdeel

OWANAAM

 

String, 100

V

NVT

Code Waterlichaam

OWMIDENT

Waterlichaam waar waterdeel deel van uitmaakt, vreemde sleutel

String, 24

V

NVT

Code waterbeheerder

WBHCODE

 

String, 2

V

waterbeheerder

Code water

WGBIDENT

Code van het watergebied waar waterdeel deel van uitmaakt.3

String, 24

O

 

Naam water

WGBNAAM

Naam van het water-gebied waar waterdeel deel van uitmaakt.3

String, 100

V

 

Waterrijk gebied

OWARIJK

Waterrijk gebied of gewoon water (0 – default)

Numeriek, 1

V

1 (waterrijk gebied) of 0

Oppervlakte Oppervlaktewater

OWAOPPVL

Vierkante meter

Numeriek, 12

V

NVT

Lengte

OWALENGT

Meter – voor de lijnvormige waterdelen

Numeriek, 9,2

V (voor lijnvormige waterdelen)

NVT

Opp. categorie Stroomgebied4

OWASGCAT

De oppervlakte van het bovenstroomse deel van het waterdeel

Numeriek, 6

O

Stroomgebied categorie

Indicatie schaal

OWANIVO

Door waterbeheerder gebruikte schaal (minimaal 3 niveaus).

String, 10

O

NVT

Opmerkingen

OWAOPME

 

String, 254

O

NVT

Jaar van opname

OWAJAAR

Jaar waarin waterdeel bepaald is

Numeriek, 4

V

 

1Verplicht/Optioneel/Conditioneel.

2Voor de codering kunnen 24 characters worden gebruikt, waarbij echter de eerste vier gereserveerd zijn voor een identificatie van Nederland (NL, 2 posities) en de beheerder (2 posities). Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de code op Europees niveau uniek id (door de toevoeging van de landcode NL) en op nationaal niveau uniek is (door een code voor de waterbeheerder toe te voegen). Voor de overige posities kunnen binnen een stroomgebieddistrict of deelstroomgebied nog nadere afspraken worden gemaakt, indien gewenst.

3Het watergebied betreft de algemeen bekende namen van de rivier/meer waar het waterdeel onderdeel van is. Bijvoorbeeld ‘Dommel’, ‘Amsterdam-Rijnkanaal’, ‘Kagerplassen’. Een dergelijke naam is noodzakelijk omdat dit de begrijpelijke toegang tot de gegevens zal vormen. Waterlichamen en waterdelen hebben veelal licht afwijkende namen. Watergebied wordt gedefinieerd als: ‘één of meerdere waterdelen die tezamen een waterloop of gebied vormen die in de volksmond aangeduid worden met één naam.’ Minimaal de naam van het watergebied moet worden gegeven. In de Idsw standaard wordt een aparte entiteit ‘watergebied’ opgenomen. Voor uitwisseling is echter opnemen in deze tabel voldoende.

4De stroomgebiedgrootte van het waterdeel (grootte van het gebied dat afwatert op een waterdeel bovenstrooms gebied) van een water is een wezenlijk kenmerk van een waterdeel. De grootte kan als klasse worden aangegeven met onderstaande waarden. Grootte indeling:

 • 10 < 10 km2

 • 100 10 – 100 km2

 • 500 100 – 500 km2

 • 1000 500 – 1000 km2

 • 2500 1000 – 2500 km2

 • 10000 2500 – 10.000 km2

 • 99999 > 10.000 km2

Geometrie oppervlaktewaterdelen (OWAG)

OWAGL of OWAGV (respectievelijk lijnen en vlakken)

Gegevenselement

Codering/Veldnaam

Beschrijving

Type/lengte

V/O/C1

Domein

Geometrie

 

Geometrie

Lijn/vlak

V

Nvt.

Code/ unieke Identificatie geometrie

OWAGIDENT

Unieke identificatie van de geometrie

String, 24

V

Nvt.

Identificatie Oppervlaktewaterdeel

OWAIDENT

Identificatie waterdeel waar de geometrie bij hoort (vreemde sleutel)

String, 24

V

Nvt.

Stroomrichting afvoer

OWAGSTRAF

+1 of –1 (gelijk aan of tegen digitaliseerrichting), alleen van toepassing op lijnen

Numeriek, 2

O

Nvt.

Stroomrichting aanvoer

OWAGSTRAN

–1 of +1 (zie OWDSTRAF)

Numeriek, 2

O

Nvt.

Opmerkingen

OWAGOPME

opmerkingen

String, 254

O

Nvt.

1Verplicht/Optioneel/Conditioneel.

Deelstroomgebieden/rapportage eenheden (GAF)

In de naamgeving van de tabel wordt aangegeven over welk soort gebieden (bv. Rwsr gebieden, rapportage eenheden) het bestand gaat.

De GAF tabel heeft tot doel alle diverse niveaus van stroomgebieden te kunnen beschrijven. Voor één stroomgebieddistrict kunnen verschillende GAF tabellen gebruikt worden.

GAF[GAFSOORT]

Gegevenselement

Codering/veldnaam

Toelichting

Type/Lengte

V/O/C1

Geometrie

Shape

 

Polygon

V

Code/Uniek ID Deelstroomgebied

GAFIDENT

Code die door waterbeheerder wordt gebruikt.2

String, 24

V

Hiërarchische code

GAFLIGIN

Code van het af-aanvoergebied waarin deze GAF ligt3

String, 24

O

Naam Af-/aanvoergebied

GAFNAAM

 

String, 100

O

Oppervlakte Deelstroomgebied

GAFOPPVL

Vierkante meters

Numeriek, 16

V

Soort deelstroomgebied

GAFSOORT

4 Zie domein ‘GAFSOORT’

Numeriek, 2

V

Jaar van opname

GAFJAAR

Jaar waarin GAF bepaald is

Numeriek, 4

V

Opmerkingen

GAFOMSCH

 

String, 254

O

1Verplicht/Optioneel/Conditioneel

2De GAFIDENT moet een unieke code zijn. Om uniciteit zeker(der) te stellen is het wenselijk dat ook de code van het (deel)stroomgebieddistrict wordt opgenomen. Voor de Maas zouden dan alle coderingen beginnen met MS en voor Rijn-West met RNWE. Dit is niet strikt noodzakelijk, maar als dit wordt toegepast hoeft niet buiten het eigen (deel)stroomgebieddistrict te worden afgestemd voor wat betreft de codering.

3In GAFLIGIN kan de code van het grotere stroomgebied waarvan het stroomgebied deel uit maakt ingevuld worden.

4In het veld GAFSOORT wordt het soort gebied aangegeven. In bijbehorende domeintabel (zie www.idsw.nl) wordt aangegeven welke soorten kunnen worden onderscheiden. Dit betreft soorten als ‘stroomgebieddistrict’ , ‘rwsr gebied’, ‘afwateringsgebied’.

Formulier VIII:. Rapportage format monitoringprogramma’s voor oppervlaktewater

Inhoud Rapportage

De rapportage over het monitoringsprogramma voor zowel Toestand -en Trend monitoring als operationele monitoring bestaat uit twee delen:

 • 1. Samenvatting van het programma

 • 2. Informatie per monitoringslocatie

Per monitoringsprogramma wordt deze delen gerapporteerd. Per stroomgebieddistrict komt er uiteindelijk één rapportage voor het Toestand en Trend monitoringprogramma en één voor het operationele monitoringprogramma. Hieronder wordt dit meer in detail uitgewerkt.

Samenvatting van het monitoring programma

In de samenvatting van een monitoring programma wordt de volgende informatie opgenomen:

 • Startdatum van het monitoring programma;

 • Aantal monitoring locaties en meetfrequentie per kwaliteitselement en/of parameters (zie onderstaande tabel);

 • Aantal waterlichamen waarvoor de monitoring geldt;

 • Aantal en type beschermde gebieden waarvoor de monitoring geldt;

 • Lijst van kwaliteitselementen, prioritaire stoffen en andere significante stoffen, die bemeten worden.

Categorie

Rivier

Meer

Kustwater

Overgangswater

Kwaliteitselement

Aantal locaties

Freq

Aantal locaties

Freq

Aantal locaties

Freq

Aantal locaties

Freq

Fytoplankton

               

Fytobenthos

               

Macrofyten (en Angio-spermen/Macroalgen)

               

Macrofauna

               

Vis

               

Prioritaire en 76/464/EG stoffen1

– parameter 1

– parameter 2

– etc.

               

Algemeen fysisch-chemische parameters1

– parameter 1

– parameter 2

– etc.

               

Overige verontreinigende stoffen1

– parameter 1

– parameter 2

– etc.

               

Hydrologisch regime1

– parameter 1

– parameter 2

– etc.

               

Morfologie1

– parameter 1

– parameter 2

– etc.

               

Riviercontinuïteit1

– parameter 1

– parameter 2

– etc.

               

Getijdenregime1

– parameter 1

– parameter 2

– etc.

               

1Als voor bepaalde parameters (stoffen, hydromorfologische variabelen) of groepen van parameters een andere frequentie gehanteerd wordt dan kunnen deze parameters apart worden aangegeven.

Per monitoringsprogramma wordt ook de volgende informatie als algemene beschrijving opgenomen (uit: Reporting sheets for Reporting Monitoring Requirements, 31 augustus 2005):

 • Korte uitleg van de methodologie/criteria die gebruikt is/zijn om de locaties te selecteren;

 • Korte uitleg van de bemonsterings -en analysemethode per kwaliteitselement (inclusief details over gebruikte nationale of internationale standaarden zoals CEN of ISO);

 • Korte uitleg van methodologie/criteria die zijn gebruikt om de monitoringsfrequentie per kwaliteitselement te bepalen;

 • Informatie over de mate van betrouwbaarheid en precisie die van de resultaten van monitoringverwacht kunnen worden;

 • Samenvatting van aanvullende monitoring vereisten voor wateren die voor drinkwaterinname gebruikt worden (artikel 7 KRW);

 • Samenvatting van de methodologie die gebruikt is om de referentie condities vast te stellen (bijvoorbeeld modelmatig, referentie netwerk, expert judgement, combinatie van mogelijkheden;

 • Eventueel: referentie/hyperlinks voor verwijzing naar nadere informatie over het monitoring programma

Bovenstaande informatie moet, indien afwijkend, per oppervlaktewater categorie (rivier, meer, overgangswater, kustwater) worden opgenomen.

Beschrijving per monitoringlocatie

De monitoringlocatie is ‘een aanduiding van de plaats waar de meting verricht is’. Deze locatie is niet noodzakelijkerwijs gelijk aan een meetpunt (een fysiek punt waar een meting of monstername plaatsvindt). Bijvoorbeeld voor vissen betreft een locatie veelal een gebied. In andere gevallen kan een meetlocatie meerdere meetpunten omvatten. De bedoeling is dat in alle gevallen een punt (X,Y coördinaat) wordt aangegeven om de locatie aan te duiden.

In het geval van chemische monitoring zal de locatie veelal overeenkomen met een meetpunt. In het geval van (bijvoorbeeld) vissen zal de X,y coördinaat van de locatie een zwaartepunt (binnen het water) van een gebied zijn.

De volgende informatie wordt per monitoringlocatie opgenomen:

1.

X, Y coördinaat

 

2.

Naam

Naam van de locatie

3.

Identificatie (code)

Unieke code van de locatie

4.

Soort monitoring

TenT, Operationeel of beide

5.

Waterlichaam waar locatie in ligt

Code van het waterlichaam

6.

Waterlichamen waarvoor locatie representatief is (per kwaliteitselement/parameter en per soort!)

Als de locatie voor meerder waterlichamen representatief is dan wordt hier aangegeven voor welke waterlichamen dit geldt. Per kwaliteitselement kan de relatie tussen de locatie en de waterlichamen waarvoor hij representatief is verschillen. Dit kan ook verschillen per soort monitoring.

7.

Kwaliteitselementen en parameters die op de locatie gemeten worden

Er wordt een codelijst (domeintabel) opgesteld met mogelijke waarden. De bemeten parameters kunnen per soort monitoring verschillen

8.

Monitoringfrequentie (per kwaliteitselement/parameter en per soort monitoring)

 

9.

Aantal meetpunten

Indien de locatie meerdere meetpunten bevat wordt aangegeven hoeveel meetpunten dit betreft of dat het een gebied of raai betreft

10.

Type beschermd gebied waar locatie in ligt

Mogelijke waarden: geen beschermd gebied/drinkwater/vogelrichtlijn/habitatrichtlijn/overig (meerdere typen zijn mogelijk)

11.

Jaar van start van monitoring

 

12.

Eindjaar voor monitoring

Indien van toepassing

13.

Toelichting

Verdere informatie over locatie (indien relevant)

14.

Waterbeheerder

Code van de beheerder van de monitoringlocatie

15.

Bij operationele monitoring: doel van locatie

1. Toestand in de gaten houden; 2. Effect van maatregelen bepalen; 3 Beiden

16.

Bij operationele monitoring: redenen van de locatie: welke belastingen/drukken zijn de reden dat hier gemeten wordt

Lijst belastingen uit richtlijnen monitoring

Tabellen

Om de gegevens effectief uit te wisselen is een éénduidige manier van uitwisselen noodzakelijk. Voor de gegevens per monitoringlocatie wordt hieronder de voorgeschreven structuur voor uitwisseling beschreven. Deze structuur is omgezet in een xml schema. Dit schema wordt voor de uitwisseling gebruikt.

Om de informatie per monitoringlocatie vast te leggen zijn een aantal tabellen nodig:

 • 1. De basistabel met locaties bevat per locatie een record, waarin basisinformatie als ‘naam’, ‘x,y coördinaat’ en ‘soort programma’ is opgenomen. De overige tabellen bevatten aanvullende informatie;

 • 2. Een tabel waarin is opgenomen wat wordt gemeten met welke frequentie op de locatie. Deze meetfrequentie kan verschillen voor operationele monitoring en voor TenT monitoring;

 • 3. Een tabel waarin de representativiteit van de locaties is aangegeven. Hierin wordt beschreven voor welke waterlichamen een locatie representatief is. Dit kan per parameter en per soort monitoring verschillen;

 • 4. Een tabel waarin is aangegeven in welk type beschermde gebieden de locatie ligt.

Bijlage 245803.png
Figuur 1. Relaties tussen de tabellen.

De naam van de tabellen geeft aan welk gebied de monitoring betreft. Daartoe is altijd de [gebiedcode] in de tabelnaam opgenomen. Voor gebiedcode wordt één van de waarden ingevuld uit de betreffende domeintabel van IDsW. Een tabel met de meetlocaties van het waterschap Brabantse Delta (code 25) heet dan bijvoorbeeld: MLC_25.

1. Basistabel met locaties

MLC

Gegevens-element

Codering/veldnaam

Type, lengte

Opmerkingen

X coordinaat

X

Numeriek, 11,5

 

Y coordinaat

Y

Numeriek, 11,5

 

Identificatie (unieke code) van locatie

MLCIDENT

String, 24

De code wordt altijd voorafgegaan door NL[WBHCODE]_ . Bijvoorbeeld: NL92_Ketelm

Naam

MLCNAAM

String, 100

 

Waterlichaam waar locatie in ligt

OWMIDENT

String, 24

Het waterlichaam waar de monitoringlocatie in ligt

Soort meetlocatie

MLCSOORT

String, 24

TenT, Operationeel, TenTOperationeel (beide typen)

Datum ingebruikname meetlocatie

MLCDATIN

Datum

 

Datum einde meetlocatie

MLCDATUIT

Datum

 

Doel meetlocatie

MLCDOEL

String, 24

(alleen invullen voor operationele

monitoring:) toestand in de gaten houden, effect van maatregelen bepalen of beiden

Aantal meetpunten

MPN_AANTAL

Numeriek, 4

0: echte locatie (één meetpunt)

-1: locatie met gebied of raai

n: locatie met n aantal meetpunten

Toelichting

MLCOPME

String, 255

 

Waterbeheerder

WBHCODE

String, 2

Conform IDsW codelijst

2. Tabel met parameter per locatie en meetfrequentie

In deze tabel worden de parameters gegeven die per locatie worden bemeten, inclusief de meetfrequentie. Hier kunnen ook stofgroepen worden weergegeven (bijvoorbeeld: ‘prioritaire stoffen met EU norm’ of ‘Rijnrelevante stoffen’), echter alleen als inderdaad alle parameters uit de stofgroep hier bemeten worden met de weergegeven frequentie en cyclus. Anders toch per parameter opgeven wat bemeten wordt.

MLC_PAR

Gegevens-element

Codering/veldnaam

Type, lengte

Opmerkingen

Identificatie (unieke code) van locatie, sleutelveld

MLCIDENT

String, 24

 

Parameter/kwaliteitselement

DOMGWCOD

String, 12

Kwaliteitselement of parameter die op de locatie bemeten wordt, conform parameterlijst IDSW

Monitoring frequentie (per parameter/waliteitselement), aantal/jaar

MONFREQ

Numeriek, 6, 2

 

Monitoring cyclus

MONCYCLUS

Numeriek, 2

Om de hoeveel jaar vindt de monitoring plaats (bijvoorbeeld: één keer per 6 jaar, dan een 6 invullen)

Soort meetlocatie

MLCSOORT

String, 24

Als de locatie voor zowel TenT als operationele monitoring gebruikt wordt, dan hier aangeven waarvoor de frequentie geldt (kan verschillen per soort monitoring)

2. Tabel met redenen (belastingen) waarom meetlocatie ingericht is per kwaliteitselement (alleen voor operationele monitoring)

In deze tabel kan ook per stofgroep (of groep kwaliteitselementen) worden aangegeven waarom er gemeten wordt, indien de reden voor alle bemeten parameters uit de stofgroep geldig is. Indien niet alle parameters uit de stofgroep bemeten worden op de locatie, mag toch de stofgroep code gebruikt worden. Uit de tabel MLC_PAR wordt wel duidelijk welke parameters exact bemeten worden.

MLC_REDEN

Gegevens-element

Codering/veldnaam

Type, lengte

Opmerkingen

Identificatie (unieke code) van locatie, sleutelveld

MLCIDENT

String, 24

 

Parameter/kwaliteitselement

DOMGWCOD

String, 12

Kwaliteitselement of parameter die op de locatie bemeten wordt, conform parameterlijst IDSW

Reden van gebruik locatie

MLCREDEN

String, 50

Lijst van drukken uit domeintabel

3. Tabel met waterlichamen waarvoor meetlocatie representatief is per kwaliteitselement

In deze tabel kan ook per stofgroep of groepering van kwaliteitselementen worden aangegeven hoe de representativiteit is. Indien niet alle parameters uit de stofgroep bemeten worden op de locatie, mag toch de stofgroep code gebruikt worden.

MLC_OWM

Gegevens-element

Codering/veldnaam

Type, lengte

Opmerkingen

Identificatie (unieke code) van locatie

MLCIDENT

String, 24

 

Parameter/kwaliteitselement

DOMGWCOD

String, 12

Kwaliteitselement of parameter die op de locatie bemeten wordt, conform parameterlijst IDSW

Waterlichamen waarvoor locatie representatief is (per kwaliteitselement!)

OWMIDENT

String, 24

 

Soort meetlocatie

MLCSOORT

String, 24

Als de locatie voor zowel TenT als operationele monitoring gebruikt wordt, dan hier aangeven waarvoor de representativiteit geldt (kan verschillen per soort monitoring)

4. Tabel met typen beschermd gebied waar locatie in ligt

MLC_BESCH

Gegevens-element

Codering/veldnaam

Type, lengte

Opmerkingen

Identificatie (unieke code) van locatie

MLCIDENT

String, 24

 

Type beschermd gebied waar locatie in ligt

BESCH

String, 24

VOG – Vogelrichtlijngebied

HAB – Habitatrichtlijn gebied

CONS – Onttrekking voor menselijke consumptie

ZWEM – Zwemwater

SCHELP – Schelpdierwater

Parameters/kwaliteitselementen

Op een locatie kunnen diverse parameters gemeten worden. In de tabel MLC_PAR en MLC_OWM wordt aangegeven welke parameters gemeten worden en voor welke waterlichamen die representatief zijn. In die tabellen moeten altijd de individuele parameters ingevuld worden. Werken met stofgroepen mag niet meer. De actuele lijst met domeinwaarden voor de parameters en kwaliteitselementen is te uitgebreid om hier op te nemen. De lijst is beschikbaar op www.idsw.nl

Nieuwe domeintabellen

Ten behoeve van de uitwisselingsformats voor de monitoring locaties zijn enkele nieuwe domeintabellen opgesteld. Deze zijn hieronder beschreven. Voor het domein ‘waterbeheerder’ en ‘gebied’ zijn al bestaande lijsten. Deze zijn te raadplegen op www.idsw.nl

Domeintabel ‘RedenLocatie’

RedenCode

Omschrijving Druk Lang

Druktype

Baggerstort

baggerstort (vrijkomen stoffen)

Chemisch

Doorbelasting

doorbelasting (inlaat gebiedsvreemd water)

Chemisch

RWZI

lozing RWZI

Chemisch

Industrie

lozingen industrie (incl. offschore)

Chemisch

OverstortRegenwater

Overstorten/regenwateruitlaat

Chemisch

Wegwater

Afspoeling vervuild wegwater vanuit verkeer

Chemisch

AtmosferischeDepositie

atmosferische depositie

Chemisch

Baggeren

Baggeren (vrijkomen stoffen)

Chemisch

Waterwerken/Uitspoeling

dammen, dijken, sluizen, stuwen en kustverdedigingswerken (uitspoeling van verontreiniging)

Chemisch

Landbouw

lozingen landbouw (vrijkomen stoffen)

Chemisch

WaterbodemNalevering

Nalevering via waterbodemverontreiniging

Chemisch

Scheepvaart

scheepvaart (vrijkomen stoffen; anti-fouling; olie ed)

Chemisch

BouwmaterialenUitloging

uitloging bouwmaterialen

Chemisch

Voorbelasting

Voorbelasting

Chemisch

Militair oefenterrein

militair oefenterrein (vrijkomen stoffen)

Chemisch

RecreatieLozing

recreatie (lozing)

Chemisch

ScheepvaartToiletten

scheepvaart (toiletlozing)

Chemisch

AankoppelenStroomgebied

aankoppelen stroomgebieden

Fysisch

AfkoppelenStroomgebied

Afkoppelen stroomgebieden

Fysisch

Baggeren

Baggeren

Fysisch

Baggerstort

baggerstort?

Fysisch

Bodemdaling

Bodemdaling

Fysisch

KunstmatigeAfvoerverdeling

kunstmatige afvoerverdeling door omleiding hoge afvoeren/bemalen

Fysisch

NormalisatieKanalisatie

normalisatie/kanalisatie (kribben/onnatuurlijk profiel)

Fysisch

PeilbeheerDynamiek

peilbeheer/dynamiek

Fysisch

DrainageVerdroging

wateraanvoer/afvoer (drainage/verdroging)

Fysisch

Wateronttrekking

wateronttrekking (voor drinkwater, proceswater, koeling en landbouw (veedrenking en beregening))

Fysisch

ZouteKwel

zoute kwel

Fysisch

AantastingInundatiezones

Aantasting natuurlijke inundatiezones

Fysisch

WaterwerkenBarriere

dammen, dijken, sluizen, stuwen en kustverdedigingswerken (barriere voor fauna)

Fysisch

Haven

Havens

Fysisch

Waterkrachtcentrale

Waterkrachtcentrale

Fysisch

BeheerEnOnderhoud

beheer & onderhoud (aantasting natuurlijke houtopstanden)

Fysisch

Oeverinrichting/Verdediging

oeverinrichting/verdediging

Fysisch

Grondstofwinning

ontgronding/zandwinning/delfstoffenwinning

Fysisch

Verduikering/Overkluizing

verduikering/overkluizing

Fysisch

Zandsuppletie

Zandsuppletie

Fysisch

Zangvangen

Zandvangen

Fysisch

ThermischeVerontreiniging

Thermische verontreiniging (warmte/koude opslag)

Fysisch

Beroepsscheepvaart

Beroepsscheepvaart (het varen)

Fysisch

Offshore

offschore activiteiten

Fysisch

RecreatieBetreding

recreatie (betreding)

Fysisch

Recreatiescheepvaart

Recreatievaart

Fysisch

VisserijOmwoelingBodem

visserij (omwoeling bodem)

Fysisch

Zwerfvuil

Zwerfvuil

Fysisch

MilitairOefenterrein

militair oefenterrein (akoestisch; ruimtegebruik)

Fysisch

ExotenAanwezigheid

aanwezigheid exoten

Biologisch

VisserijOntrekking

visserij (onttrekking)

Biologisch

WaterkrachtcentraleVissterfte

waterkrachtcentrale (vissterfte)

Biologisch

Zandsuppletie

Zandsuppletie

Biologisch

ScheepvaartIntroductieExoten

scheepvaart (introductie exoten)

Biologisch

Domeintabel MLCsoort

MCLSOORT

Beschrijving

TT

Toestand & Trendmonitoring

OM

Operationele monitoring

TT_OM

Toestand & Trend en operationele monitoring (mag alleen gebruikt worden in MLC tabel, niet in MLC_PAR en MLC_OWM)

Domeintabel MLCDoel

MCLDOEL

Beschrijving

Toestand

De toestand in de gaten houden van waterlichamen waarvan is vastgesteld dat ze ‘at risk’ zijn

Effect

het effect (en niet de omvang!) van maatregelen die zijn genomen om de toestand te verbeteren vaststellen.

ToestandEffect

Zowel toestand in de gaten houden als effect van maatregelen vaststellen

Domeintabel BeschermdeGebieden

BESCH

Beschrijving

VOG

Vogelrichtlijngebied

HAB

Habitatrichtlijn gebied

CONS

Onttrekking voor menselijke consumptie

ZWEM

Zwemwater

SCHELP

Schelpdierwater

Formulier IX:. Rapportage format oordelen oppervlaktewater

Inhoud rapportage

Voor de KRW rapportages worden de oordelen over de toestand van de oppervlaktewaterlichamen aangeleverd in een vastgesteld formaat, conform het door IDsW gepubliceerde xml-schema.

De oordelen kunnen bepaald worden met behulp van het toetsinstrumentarium de Aquokit. De Aquokit bestaat uit de chemische toetsmodule iBever, de ecologische toetsmodule QBWAT en de KRW-Integratiemodule. Het toetsinstrumentarium maakt gebruik van de op het KRW-portaal beschikbare configuratie van het monitoringnetwerk, de maatlatten en doelen en door de waterbeheerder aangeleverde toetsresultaten. De KRW-Integratiemodule produceert oordelen per waterlichaam voor het gewenste monitoringnetwerk en periode in het vereiste xml-formaat.

Tabel

Het xml bestand bevat oordelen per waterlichaam, kwaliteitselement of parameter en type monitoringnetwerk. Elk oordeel is als volgt opgebouwd:

Xml element

(upload)

Veldnaam

(download)

Verplicht

Type

Domeintabel1

Toelichting

identificatie

n.v.t.

ja

tekst

 

Identificatie

hoortBijWaterbeheerGebied

owmident

ja

tekst

OWM2

Code van het waterlichaam

rapportageJaar

rapportage

ja

tekst

 

Rapportagejaar

kwaliteitsElementOfParameter

domgwcod

ja

tekst

parameter.xsd

typekwaliteitselement.xsd

Code van het kwaliteitselement of parameter

grootheid

grootheid

conditioneel

tekst

grootheid.xsd

grootheid-concept.xsd

Grootheid

waardeBewerkingsMethode

waardebewe

nee

tekst

waardebewerkingsmethode.xsd

Waardebewerking

waardeBepalingsMethode

waardebepa

ja

tekst

waardebepalingsmethode.xsd

Waardebepaling

gegevensBeginTijd

gegevensbe

ja

datum

 

Begintijd van periode van beoordeling

gegevensEindTijd

gegevensei

ja

datum

 

Eindtijd van periode van beoordeling

numeriekeWaarde

toetswaard

ja

numeriek

 

Toetswaarde

Toestand

tstd

ja

tekst

typeclassificatiekrwbiologisch.xsd

typeclassificatiekrwchemisch.xsd

Toestand

opmerking

opme

nee

tekst

 

Opmerking

1De domeintabellen zijn te vinden op http://www.idsw.nl/Aquo/schemas/

2De domeintabel OWM is te vinden op het KRW-Portaal.

Bij het uploaden van de gegevens naar het KRW-Portaal wordt het eerder genoemde xml formaat gebruikt. Bij het downloaden worden de gegevens als dBase tabel teruggeleverd. De kolomnamen in de dBase tabellen verschillen enigszins van de namen van de xml elementen. Inhoudelijke verschillen beperken zich tot de identificatie en waterlichaamcodering.

Identificatie

Identificatie (unieke code) van het oordeel. De identificatie is als volgt opgebouwd:

de letterlijke tekst ‘NL.umam.’ gevolgd door het nummer van de waterbeheerder gevolgd door een punt, gevolgd door maximaal 25 letters en/of cijfers. Bijvoorbeeld

NL.umam.33.1234. De identificatie wordt niet gebruikt in de dBase tabellen.

WaterbeheerGebied

Dit veld refereert naar het waterlichaam waar het oordeel op van toepassing is. De referentie is als volgt geformatteerd: de letterlijke tekst ‘NL.umam.’ gevolgd door de code van de betreffende waterbeheerder, gevolgd door een punt en tenslotte gevolgd door de waterlichaamcode uit de tabel OWM (veld OWMIDENT). Voorbeeld voor het waterlichaam IJssel: ‘NL.umam.93.NL93_IJSSEL’. In de dBase tabellen wordt alleen de waterlichaamcode getoond (veld OWMIDENT)

rapportageJaar

Jaar van de rapportage

kwaliteitsElementOfParameter

De code van het betreffende kwaliteitselement of parameter. Voor geldige waarden wordt verwezen naar de door IDsW gepubliceerde domeintabellen.

grootheid

Als het oordeel een chemische stof betreft dient hier de grootheid van de parameter opgegeven te worden. Dit is niet nodig voor biologische kwaliteitselementen. Voor toegestane grootheiden wordt verwezen naar de IDsW domeintabellen.

waardeBewerkingsMethode

De methode die gebruikt is voor de bewerking van de gegevens. Mogelijke methodes zijn bijvoorbeeld: MAX (maximum waarde), JGM (jaargemiddelde), P90 (90-percentiel). Dit veld is niet verplicht. Voor een complete lijst met toegestane waardebewerkingsmethodes wordt verwezen naar de domeintabel.

waardeBepalingsMethode

De methode die gebruikt is om de toetswaarde te bepalen. Voor geldige waarden wordt verwezen naar de Aquo domeintabel met methodieken (modellen) voor waardebepaling (waardebepalingsmethode.xsd). De laatste tekens van de waardebepalingsmethode geven aan of het oordeel het Toestand en Trend meetnet betreft (TT), het Operationele Meetnet betreft (OM), of een gecombineerd oordeel is (OM_TT).

Voorbeeld: als gebruikt gemaakt is van de standaard trits iBever, QBWat en de KRW Integratiemodule voor het operationele monitoringnetwerk heeft de waardeBepalingsMethode het volgende formaat: ‘other:iWSR;KRW;OM’.

gegevensBeginTijd en gegevensEindTijd

Bepaalt de periode waar binnen meetgegevens gebruikt zijn om tot een oordeel te komen. De begintijd en eindtijd worden als datum opgegeven in het formaat jjjj-mm-dd.

numeriekeWaarde

Is de feitelijke toetswaarde als getal en is een resultaat van selectie, berekeningen, aggregatie en integratie. Deze waarde is langs de norm of maatlat gehouden om het oordeel te bepalen.

toestand

De uiteindelijke toestand of oordeel. Voor chemische stoffen wordt het oordeel gegeven als ‘Voldoet’ of ‘Voldoet niet’, Voor de biologische kwaliteitselementen en fysisch-chemische parameters wordt de toestand gegeven als ‘Slecht’, ‘Ontoereikend’, ‘Matig’, ‘Goed’ of ‘Zeer goed’.

Opmerking

Eventuele opmerkingen (niet verplicht)

Bijlage VI. Voorschriften voor het bemonsteren en analyseren van stedelijk afvalwater en het beoordelen van de resultaten daarvan (bijlage bij artikel 6.3 van de Waterregeling)

[Vervallen per 01-03-2014]

Bijlage VII. Parameters en frequentie van bemonstering en analyse van te infiltreren water (bijlage bij artikel 6.5 van de Waterregeling)

Parameter

Afkorting

Frequentie

bacteriën van de coligroep

 

4 wekelijks

kleur

 

4 wekelijks

zwevende stof

SS

4 wekelijks

geleidingsvermogen voor elektriciteit

 

4 wekelijks

temperatuur

T

4 wekelijks

zuurgraad

pH

4 wekelijks

opgelost zuurstof

O2

4 wekelijks

totaal organisch koolstof

TOC

4 wekelijks

bicarbonaat

HCO3

4 wekelijks

nitriet

NO2

4 wekelijks

nitraat

NO3

4 wekelijks

ammonium

NH4

4 wekelijks

totaal fosfaat

Totaal P

4 wekelijks

fluoride

F

3 maandelijks

chloride

Cl

4 wekelijks

sulfaat

SO4

3 maandelijks

natrium

Na

3 maandelijks

ijzer

Fe

3 maandelijks

mangaan

Mn

3 maandelijks

chroom

Cr

3 maandelijks

lood

Pb

3 maandelijks

koper

Cu

3 maandelijks

zink

Zn

3 maandelijks

cadmium

Ca

3 maandelijks

arseen

As

3 maandelijks

cyanide

CN

3 maandelijks

minerale olie

 

4 wekelijks

adsorbeerbaar organisch halogeen

AOX

4 wekelijks

vluchtig organisch gebonden chloor

VOC

4 wekelijks

vluchtige aromaten

 

4 wekelijks

polycyclische aromaten

PAK

3 maandelijks

fenolen

 

3 maandelijks

Bijlage IX. Aanvraagformulier voor de watervergunning (bijlage bij artikel 6.18 van de Waterregeling)

[Vervallen per 01-07-2013]

Terug naar begin van de pagina