Regeling aanwijzing code ‘Goed bestuur in de bve-sector’

Geldend van 17-12-2009 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 20 november 2009, nr. BVE/Stelsel/140933, houdende de aanwijzing van de code ‘Goed bestuur in de bve-sector’ (Regeling aanwijzing code ‘Goed bestuur in de bve-sector’)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 2.5.4, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1

De code ‘Goed bestuur in de bve-sector’, welke is opgenomen in de bijlage bij deze regeling, wordt aangewezen als branchecode, bedoeld in artikel 2.5.4, eerste lid, van die wet.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing code ‘Goed bestuur in de bve-sector’.

Deze regeling en de bijlage en toelichting zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina