Nationale Algemene Uitvoervergunning NL 002

Geldend van 01-05-2016 t/m heden

Nationale Algemene Uitvoervergunning NL 002

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 9, tweede lid, van de Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik, en artikel 8, eerste en tweede lid, van het Besluit strategische goederen;

Overwegende, dat een nationale algemene uitvoervergunning die wordt verleend mede dient te worden gedefinieerd in de nationale wetgeving of in de nationale praktijk;

Besluit:

Tot het afgeven van de volgende Nationale Algmene Vergunning.

§ 1. Goederen

Deze uitvoervergunning geldt voor de volgende producten opgenomen in Bijlage I van Verordening (EG) nr. 428/2009:

  • Categorie 1: 1A001, 1A003, 1A004, 1A005, 1B003, 1C003, 1C004, 1C005, 1C006, 1C008, 1C009, 1C011

  • Categorie 2: 2A001, 2B005, 2B008

  • Categorie 3: 3A001.a.3, 3A001.a 6 t/m 12, 3A002.c t/m f

  • Categorie 4: 4A003.b t/m e, 4A003.g

§ 2. Bestemmingen

Deze uitvoervergunning geldt in de gehele Europese Gemeenschap voor export naar alle bestemmingen, met uitzondering van:

  • Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland (te weten Bijlage II Deel 3 van Verordening (EG) nr. 428/2009)

  • Afghanistan, Birma/Myanmar, Irak, Iran, Libië, Libanon, Noord-Korea, Pakistan, Soedan, Somalië en Syrië

§ 3. Voorwaarden

Voorwaarden en eisen ten aanzien van het gebruik van deze vergunning:

  • 1. Deze algemene vergunning mag niet worden gebruikt indien de exporteur door de bevoegde instanties van de lidstaten waar hij is gevestigd, ervan in kennis is gesteld dat de producten in kwestie geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor gebruik in verband met de ontwikkeling, de productie, de behandeling, de bediening, het onderhoud, de opslag, de opsporing, de herkenning of de verspreiding van chemische, biologische of nucleaire wapens of andere nucleaire explosiemiddelen, of voor de ontwikkeling, de productie, het onderhoud of de opslag van raketten die dergelijke wapens naar hun doel kunnen vervoeren, of indien de exporteur er kennis van draagt dat de betrokken producten voor een dergelijk gebruik zijn bestemd.

  • 2. Deze algemene vergunning mag niet worden gebruikt indien de exporteur door de bevoegde instanties van de lidstaten waar hij is gevestigd, ervan in kennis is gesteld dat de producten in kwestie bestemd zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik zoals gedefinieerd in artikel 4 tweede lid, van de verordening in een land waarvoor een wapenembargo geldt van de EU, OVSE of de VN, of indien de exporteur er kennis van draagt dat de betrokken producten voor een dergelijk gebruik bestemd zijn.

  • 3. Deze algemene vergunning mag niet worden gebruikt indien de eindbestemming van de betrokken producten een douanevrije zone of een vrij entrepot is. Indien de producten tussentijds worden opgeslagen in douane vrije zone of vrij entrepot dan dient de eindbestemming van de betrokken producten een onder deze vergunning vallende bestemming te zijn.

  • 4. Voorwaarde voor gebruik van deze algemene vergunning is dat ten minste twee weken voorafgaand aan het gebruik ervan een schriftelijk verzoek om registratie wordt ingediend bij de Centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU), Postbus 30003, 9700 RD Groningen. Het verzoek tot registratie bevat in ieder geval de naam- en adresgegevens van de exporteur en indien de exporteur daarover beschikt, het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel 18, van de Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Unie (EORI-nummer).

§ 4. Mededeling

Voor sommige bestemmingen of goederen zijn boven deze algemene vergunning prevalerende internationale sanctieregelingen van kracht, in welk geval de verboden, beperkingen of voorschriften van die regelingen, voor zover zij betrekking hebben op de uitvoer van goederen voor tweeërlei gebruik, in acht moeten worden genomen.

§ 5. Inwerkingtreding

Deze Nationale Algemene Uitvoervergunning geldt met ingang van 1 december 2009.

Zij wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt.

De Nationale Algemene vergunning NL 001 van 28 september 2000 wordt ingetrokken.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Terug naar begin van de pagina