Regeling teveel en te weinig gewerkte uren politie

Geldend van 22-12-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 november 2009, nr. 2009-0000635138, houdende regels over te veel en te weinig gewerkte uren voor de politie (Regeling te veel en te weinig gewerkte uren politie)

Artikel 2

  • 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt onder het verrichten van dienst mede verstaan: het genieten van vakantie, verlof of buitengewoon verlof.

Artikel 3

  • 1 Indien de ambtenaar in een kalenderjaar meer uren dienst heeft verricht dan het aantal te werken uren per jaar, wordt het verschil met een maximum van negen uur zichtbaar in mindering gebracht op zijn jaarwerkplan van het daaropvolgende kalenderjaar.

  • 2 Indien het aantal meer gewerkte uren hoger is dan negen, wordt voor het aantal boven de negen een vergoeding per uur toegekend gelijk aan het salaris per uur, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel n, van het Bbp, vermeerderd met € 6,00.

  • 3 Het eerste en tweede lid zijn alleen van toepassing op de ambtenaar met een functie waarvoor salarisschaal 12 of lager van bijlage I van het Bbp geldt.

Artikel 4

Indien de ambtenaar in een kalenderjaar minder uren dienst heeft verricht dan het aantal te werken uren per jaar, wordt het verschil met een maximum van negen uur toegevoegd aan zijn aantal te werken uren van het daaropvolgende kalenderjaar.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina