Mandaatregeling beheer openbaar ministerie

[Regeling vervallen per 14-08-2012 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2011.]
Geldend van 20-11-2009 t/m 30-06-2011

Regeling van de directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie van 9 november 2009, nr. 5628333/09. houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging ten aanzien van beheersaangelegenheden op het terrein van het openbaar ministerie aan het College van procureurs-generaal (Mandaatregeling beheer openbaar ministerie)

De directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Justitie 2005 en artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 14-08-2012]

  • 1 Van het ingevolge artikel 1, onder a, van de Mandaatregeling DG’s, NCTb en plv. SG Justitie 2005 aan de directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die het beheer van het openbaar ministerie betreffen ondermandaat verleend aan het College van procureurs-generaal.

Artikel 2

[Vervallen per 14-08-2012]

Het College van procureurs-generaal wordt aangewezen als hoofd van dienst in de zin van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement ten aanzien van bij het openbaar ministerie werkzame functionarissen, niet zijnde rechterlijke ambtenaren.

Artikel 3

[Vervallen per 14-08-2012]

Besluiten ten aanzien van de aanstelling, de bevordering en het ontslag alsmede ten aanzien van disciplinaire maatregelen van functionarissen, niet zijnde rechterlijke ambtenaren op managementfuncties in schaal 14 en hoger die direct ressorteren onder het College van procureurs-generaal, worden niet genomen dan nadat het Centraal Loopbaanberaad van het Ministerie van Justitie daarmee heeft ingestemd.

Artikel 4

[Vervallen per 14-08-2012]

Vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling genomen besluiten waarin ten aanzien van aangelegenheden die het beheer van het openbaar ministerie betreffen (onder)mandaat, volmacht of machtiging is verleend of doorgegeven aan functionarissen werkzaam bij het openbaar ministerie waarin op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling niet is voorzien, blijven van kracht voorzover zij niet strijdig zijn met het bepaalde bij of krachtens deze regeling, totdat is voorzien in ondermandaat dan wel doorgifte van volmacht of machtiging of het betrokken besluit wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 14-08-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 14-08-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling beheer openbaar ministerie.

Den Haag, 9 november 2009

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

,

J. van der Vlist

Terug naar begin van de pagina