Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water

Geldend van 12-11-2009 t/m heden

Regeling tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2, aanhef, onderdeel d, 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel II

Op de subsidies waarvoor de aanvraag voor 1 december 2008 is gedaan blijft de Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water zoals die luidde op het tijdstip direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling van toepassing.

Artikel III

De regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina